Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Spreds islam med hjälp av svärdet?

Det största landet med muslimsk befolkning, Indonesien, blev muslimskt genom kontakten mellan Indonesiens folk och muslimska handelsmän. De muslimska handelsmännens moral, beteende och värderingar ledde till att människorna konverterade.

“Islam är en sjuk och ond religion. Islam är ingen religion, det är en ideologi. Islam är en cancer. Islam vill ta över världen. Islam är våldsam.”


Allt det här kan man höra och se på bloggar, på teve och man kan höra de här sakerna av människor, som bildat sig en opinion med hjälp av fördomar och hets. De här åsikterna sprids av högerradikala kristna i USA och av smårasistiska partier i Europa. Ofta ser man samtidigt ett stort stöd till Israel bland dessa grupperingar. Man är okunnig om historia och tror att araberna tvingade människorna att konvertera till islam.

religion-of-peace

Förr var det inte ovanligt att man såg karikatyrer med en muslim, som red och hade en sabel i ena handen och Koranen i nästa. Vi såg nog alla hur “Muhammedkarikatyrerna” såg ut, en muslim med en sabel i handen och en bomb i turbanen. Låt oss se hur islam spreds, med svärdet eller genom frivillig konvertering?

Koranens perspektiv

Koranens syn på tvång att konvertera, är rätt klar på den punkten.

“TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.Koranen 2:256

Det får inte finnas någon våld eller tvång i att acceptera islam; islam vill ha ärliga troende, inte hycklare. När du tvingar någon att konvertera, så ökar du bara antalet hycklare. Vidare säger Koranen att Profeten Muhammed (s.a.w) är en som påminner människorna, inte som en person som ska tvinga religionen på folk.

Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna -men över deras [sinnen] har du ingen makt. Koranen 88:21-22

I andra Koranverser så beskrivs Profeten som en person som “förkunnar glada nyheter” (Koranen 2:119) och “varnare för Allahs straff” (Koranen 34:28). Hans roll var att påminna folk om den naturliga instinkten att tro på Allah. Som den första versen förklarade, tvång behövs inte och är inte rätt väg att gå, för sanningen är uppenbar.

Profetens exempel

Profeten Muhammeds (s.a.w) liv kan delas in i två delar, 1) första 13 åren av hans mission i Mecka och 2) de sista 11 åren av hans liv i Medina.

I Mecka

De första 13 åren av Profetens (s.a.w) mission var i Mecka, Han och muslimerna var i minoritet i Mecka, så att tvinga sin tro på majoriteten var ologiskt och historiskt omöjligt. Det var förföljelsen av Honom och muslimerna som ledde till att de fick fly till Medina.

I Medina

Under de sista elva åren i Medina, så hade de flesta i området konverterat till islam, de hade konverterat innan Profeten Muhammed (s.a.w) dök upp. När Han kom till Medina insåg han att det fanns en liten minoritet judar, dessa ville inte konvertera, så Profeten Muhammed (s.a.w) slöt ett avtal med dem, så att både muslimerna och judarna kände till sina rättigheter och sina skyldigheter. Det viktiga i avtalet för vår del är den här delen:

“De judar som går med på detta avtal skall vara skyddade från alla smädelser och irritation; de ska ha samma rätt som vårt eget folk till vår hjälp i alla frågor. Judarna i Medina ska, med muslimerna, utgöra vår nation. De ska utöva sin tro lika fritt som muslimerna.  Judarnas allierade och undersåtar ska åtnjuta samma säkerhet och frihet. De skyldiga ska jagas och straffas. Judarna ska delta i medinas försvar mot alla fiender. Medina ska vara en säker plats för alla dem som detta avtal gäller. ”

Detta avtal visar klart att Profeten Muhammed (s.a.w) inte försökte tvinga någon till något, tvärtom han försökte främja fredlig samexistens med andra religioners anhängare.

Krigen på Profetens (s.a.w) tid

Var inte de krig Profeten (s.a.w) förde efter han tog över Medina, till för att tvinga islam på andra? Låt oss titta på dessa krig:

Slaget vid Badr

Muslimerna blev angripna av Meckas styrkor. Inget aggressionskrig från muslimernas sida. Mecka hade stulit muslimernas egendomar i Mecka och muslimerna försökte få tillbaka dessa genom att anfalla en karavan som bar på dessa egendomar. Slaget vanns av muslimerna.

Slaget vid Uhud

Meckas armé ville ha hämnd för förlusten vid Badr, inget slag för att sprida islam här heller.

Slaget vid vallgraven (Khandaq eller Al Ahzab)

Meckas armé med hjälp av norra Arabiens judar, försökte angripa muslimerna i Medina. Än en gång, inget slag eller krig som muslimerna startade.

Hudaybiyyafreden

Sex år efter ankomsten till Medina, ville Profeten Muhammed (s.a.w) med ett litet följe muslimer, vallfärda till Mecka. De förvägrades att komma in i staden. Efter långa förhandlingar skrev man på ett fredsavtal, som skulle gälla i tio år.

Avtalets betydelse i korta ordalag:

 1. Fram tills man skrev på det här avtalet, så var muslimerna upptagna med att försvara sig mot Meckas armér.
 2. Efter att man skrev på avtalet, så kände muslimerna sig så pass säkra att de började resa till andra regioner och länder. Detta avtal underlättade för muslimerna att missionera.
 3. På bara tre år, hade detta missionerande lett till att nästan hela Arabien blev muslimskt, utan svärdets hjälp eller tvång. Därför kallas det nionde året för Aamul Wufud – delegationernas år; för att många arabiska delegationer från de olika arabiska stammarna började komma till Mecka för att deklarera sitt och sitt folks konvertering till islam.

Erövringen av Mecka

Meckas ledare bröt mot vapenvilan, man mördade obeväpnade muslimer och detta ledde till att över 10 000 man samlades för att ta hämnd. Muslimerna kom till Mecka och man lovade Meckas befolkning att de fick leva i fred, om de la ner vapnen. Mecka togs över utan att en enda blodsdroppe spillts. I Koranen 9:3, så kan man läsa att Meckas avgudadyrkare fick några månader på sig att studera islam, om de inte gillade religionen så fick de lämna Mecka, för den staden skulle vara muslimsk.

2368229983_ae681acbf8

Så ingen gång under de här åren, såg vi att svärdet användes för att tvinga folk att konvertera. Man lät t o m avgudadyrkarna behålla sin tro.

Erövringarna efter Profeten

Efter Profetens (s.a.w) död, erövrade muslimerna Irak, Syrien, Palestina, Egypten och Iran. Många i väst ser dessa erövringar som bevis för att man använde svärdet för att sprida islam. Vi har dock källor från tidig islamisk tid som visar på motsatsen. Det är sant att man erövrade dessa länder, men spred man religionen islam med hjälp av svärdet?

Grunden till missförståndet är att man gör den felaktiga slutsatsen att eftersom det muslimska riket ökade i omfång, så tvingade man människor att konvertera till islam. Man måste skilja på krig där riket ökar i storlek och religionen islam. När ett land erövras betyder inte det att befolkningen byter religion.

Ira M. Lapidus skriver i boken “En historia om de islamiska samhällena“:

“Frågan om varför folk konverterade till islam har alltid skapat intensiva känslor. Tidiga generationer av europeiska lärda, trodde att konvertering till islam grundade sig på valet mellan liv och död, valde du islam fick du leva, valde du att kvarhålla vid din tro, så dog du. Det har nu framkommit att våldsam konvertering, även om det kunde hända i vissa muslimska länder vid vissa tillfällen, var mycket ovanligt. Muslimska erövrare föredrog att dominera än att konvertera och det stora antalet konverteringar skedde på frivillig grund.”

I det stora flertalet städer så fortsatte människorna med sina respektive religioner. De muslimska erövrarna ingick avtal som garanterade de erövrade folken friheten att utöva sin religion, så länge som de betalade skatter till staten. Marshall Hodgson skrev i sin kända bok, “Islams vågstycke”:

“Det fanns inga försök till att tvinga människorna i de erövrade länderna till att konvertera till islam. I de ickearabiska jordbrukssamhällena var uppsåtet att härska inte att få dem att konvertera. Islams överlägsenhet låg i att man skapade social ordning, detta i sin tur skulle stärka muslimsk överhöghet. Denna överhöghet grundade sig i att muslimerna var rättvisa och enkla, i motsats till de förtryckande och korrupta ledarna som härskade innan muslimerna kom.”

Ommayyiderna avskydde att folk blev muslimer, de t o m införde rasistiska lagar som skulle försvåra konvertering (därför startades revolutioner av perser och andra ickearaber som konverterat, och detta ledde till Ommayyidernas undergång). Man föredrog att hålla muslimerna avskilda från det erövrade folket. I århundraden hade man slagits om områden som Syrien och Irak, där fanns olika religioner som alla blev förföljda, en gång av perserna nästa gång av Bysans. Så muslimerna välkomnades som räddare och befriare.

Vidare skriver Ira M. Lapidus:

Den andra principen var att de erövrade folken skulle bli så lite störda som möjligt. Detta innebar att de arabiska muslimerna, i motsats till vad det ryktats, inte skulle tvinga människor att konvertera till islam. Muhammed hade genom sitt beteende att låta judar och kristna i Arabien att behålla sin religion, så länge de betalade skatt. Kaliferna utvidgade samma system över hela mellanösterns judar, kristna och zaraostras, grupper som de ansåg tillhörde “bokens folk”, människor som följde tidigare versioner av islam.

Så härskarna tjänade på att människorna fortsatte tro på sina respektive religioner, detta innebar inkomster till staten.

Några exempel från islams historia

Historien har gett oss ett stort antal bevis för att det islamiska imperiet spreds med hjälp av militära medel, men detta betyder inte att islam också spreds med hjälp av svärdet. Titta bara på Indien. Muslimerna härskade i Indien i över 800 år, ändå fanns det aldrig någon muslimsk majoritet i landet. Siffrorna visar att våld inte var del spridandet av islam.

En känd indisk historiker och journalist, Dr. Khuswant Singh, skriver i sin bok “Sikhernas historia” om tidig islamisk historia i Indien. Han klargör att islam i Indien spreds av spirituella mästare och missinärer, inte med hjälp av de härskande.

Studerar man Sydostasiens historia, så kommer man fram till att muslimska soldater eller flottor inte kom i närheten av Malaysia eller Indonesien. Ändå är Indonesien det land med störst muslimsk befolkning. Där spreds islam med hjälp av missionärer och handelsmän. Lapidus menar att det finns tre teorier om varför islam spred sig i det området:

 1. Handelsmännens beteende
 2. Missionärernas arbete
 3. Islams attraktionskraft till de fattiga massorna istället för att vara attraktivt för de härskande

Det var genom de muslimska handelsmännens karaktär och beteende som Indonesiens folk först attraherades till islam.

På liknande sätt kan vi se islams spridande i Afrika.

Det sista muslimska imperiet, det Ottomanska riket, styrdes av en turkisk Kalif, det härskande systemet i riket var det så kallade milletsystemet. Milletsystemet innebar att man hade multikultur och multireligion i landet. De olika folken regerades av sina “egna”. Man hade stor del av Europa under sig och där härskade kristendomen, men ingen tvingades konvertera.

Jämför vi de muslimska rikena med de västliga/kristna under samma tidsperiod, så kan jag slå vad om att vi inte hittar liknande tolerans bland västerlänningarna. Professor Davison, en känd historiker inriktad på det Ottomanska riket, skriver:

Det kan hävdas att turkarna var mindre förtryckande mot sina undersåtar än tyskarna var mot polackerna, engelsmännen mot irländerna och amerikanerna mot de svarta. Det finns historiska belägg som visar att på denna tid, 1800-talet, så migrerade människor från Grekland in till det Ottomanskt styrda riket, för att dessa behandlade sina undersåtar mera tolerant, än grekerna var mot sina egna grekiska undersåtar.

Media i Europa och USA är fördumsfulla mot islam och muslimerna, men se bara på islams spridande och ökning i väst. Även då det finns många käppar i hjulet för islam, så växer religionen mest i USA. I länder som England, Frankrike och Tyskland konverterar massor med människor. Bara det är ett starkt bevis om hur islam spreds i historien, genom fredliga medel eller med hjälp av svärdet?

Framtiden

Muslimerna i väst måste inse att deras bästa vapen mot den negativa bilden som media sprider mot islam och muslimer, är deras eget beteende och deras egna karaktärsdrag. Ifall de följer islams regler om hur de ska agera och hur de ska leva sina liv, då kommer deras grannar, medarbetare och dem som känner dem, inte att tro på medias svartmålning av muslimerna.

Imam Jafar al Sadiq sade: “Kalla på människorna till islam utan att använda er tunga”

Så man ska inte få folk till att konvertera med hjälp av ord utan med hjälp av vårt agerande. Vårt beteende hemma, på arbetsplatsen och i samhället överlag, borde vara hur vi försvarar den sanna bilden av islam. Islamofobin kommer fortsätta svartmåla islam och muslimerna, det gäller för oss att inte låta den eller de kriminella elementen bland muslimerna, att kidnappa agendan. Vi måste opponera oss, och vi måste visa upp den islam som vår Profet (s.a.w) visade upp, den islam som attraherade miljarder.

38 kommentarer

 1. MammaMarie 18 oktober 2009

  Vad betyder ovanstående? Är det en kommentar eller…?

 2. Bahlool 18 oktober 2009

  Tror han skrev ett inlägg om dig och mig igen..och sedan tog bort det eller så..gick in på hans sida för att se vad han hade skrivit..men det var det gamla vanliga..alla är onda om de är muslimer, iranier är bäst, egyptier är bäst kopter är bäst bla bla..stackaren tror att om han repeterar en lögn tillräckligt ofta, så blir det till sanning..

 3. X 18 oktober 2009

  Det här är ett utmärklt exempel på taqyia. Tack för det.

 4. Bahlool 18 oktober 2009

  X: Taqqiya när man tar fram bevis från historien? Lol…

 5. Musa 18 oktober 2009

  HAHA, X kan inte mena allvar

 6. Bahlool 18 oktober 2009

  Lol Taqqiya..vad alla redan vet? Alla vet att islam inte spreds med svärdet..artiken belyser detta ju..men man vill inte höra sanningen 😉 så jag förstår dig..hela din världsbild skulle krascha. Tog bort din kommentar..ingen proxy 😉 Kan ni islamofober inte följa reglerna?
  Ta seden dit ni kommer!!

 7. Taqqiya Svensson 18 oktober 2009

  Detta var det sista beviset vi behövde.

  Du censurerar alltså sanningen, och sprider aktivt rena lögner. Som islamist är du rädd för att sanningen ska komma fram.
  Tyvärr för dig så har vi startat upp tusentals med bloggar, över hela Europa, som ska dra fram troll som du i ljuset.

  Ser du ljuset islamisttroll -> *POFF*

 8. Bahlool 18 oktober 2009

  Lol rog..

 9. Anna Carlbro 18 oktober 2009

  “Alla vet att islam inte spreds med svärdet.” Det låter som ett grymt skämt. För det första så är det en historisk lögn, för det andra, se er om i världen. Extremistiska muslimer utövar våld i land efter land. Dessutom har de flesta muslimska länder problem inom sina gränser och med sina grannar.
  Jag vet att ert svar är att de bara försvarar sig. Men det tycks som om många muslimer anser att de har rätt att försvara sig med våld för minsta lilla oförätt. Teckningar till exempel. Verbala och visuella oförätter ses väl som ett angrepp, och då har ni ju enligt Koranen rätt att börja hugga huvudet av folk.

 10. Bahlool 18 oktober 2009

  Anna hur kan det vara en historisk lögn? Du gavs exempel på indonesien och Indien i artikeln. Vidare fick du exempel från koranen. Sist men inte minst fick du exempel på att islam inte tvingade grupper inom den muslimska världen att konvertera, annars hade de varit muslimer för länge sedan. Att ett fåtal extremister utöver våld kan väl inte vara kännetecknande för alla muslimer?
  Ska jag och islam ta ansvar för vad ett fåtal av oss gör? Du har tyvärr inget logiskt eller faktabaserat att komma med. Ge mig en enda objektiv källa som hävdar att islam spreds med svärdet (objektiv som i historiskt accepterad). Att man konverterade ett helt land genom våld eller tvång.

 11. Anna Carlbro 18 oktober 2009

  Ni är inte skyldiga att ta avstånd från extremisternas våld, men er tystnad är svår att tolka på annat vis än att ni stödjer dem. Ta Ida på Forum för frihet, hon vågar kritisera extremister och imamer. Hon tycks tänka självständigt, men det gör inte du.
  Vad som står i Koranen är inget bevis. Det som händer/hänt i verkligheten är bevis. När jag hinner återkommer jag. Sen en parentes, ingen har påstått att varje person som konverterat till islam gjort det med svärdet mot strupen. Men spåren förskräcker. Det finns inget land med muslimsk majoritet som kan mäta sig med nåt land i väst. Och det beror inte på västs kolonialism!

 12. Taqqiya Svensson 18 oktober 2009

  Skriv lite om Karl Martell. Vad gjorde muslimerna i Europa och Frankrike år 732. Sökte dom asyl?

 13. Bahlool 18 oktober 2009

  Tystnad? Så du vet vad som sker i den muslimska världen? Jag har ofta skrivit om extremister, har du följt min blogg så länge att du kan hävda att jag inte gör det?
  så du hävdar att materialla ting bedömer om ett samhälle är bra eller ej? Inte många länder i världen kan mäta sig med västs länder..och en sak som är påfallande är att de flesta som lidit just varit offer för västs kolonialism…

 14. Peter 18 oktober 2009

  När du skriver att man fick betala skatt om man tillhörde kristendomen eller var jude så menar du man betala Jizya som skulle betalas av alla vuxna män,den betalades i guld eller pengar vilket gav de flesta inget val än att konvertera till islam efter som vanligt folk innan modern tid inte hade pengar utan oftast betalade i natura eller varor.
  Alltså hade man bara valet att antingen konvertera,gå i slaveri eller fly,det låter tvång i mina ören.
  I det kristna Europa betalades endast skatt på mark eller tull på varor men folk som inte ägde nått betalade inte skatt,till skillnad fån muslimska länder där dhimmis betalade Jizya och muslimer betalade Zakat vilket var mycket lägre än Jizya och kunde betalas i natura eller varor.
  Många historiker menar att detta system gjorde att många konverterade ganska snabbt och gav problemet att skatteintäkten sjönk snabbt,vilket i sin tur gjorde att man vart tvungen att erövra nya territorier.
  En annan mekanism som gjorde att islam spreds snabbt var utlovandet om al-anfal,suran i koranen som lovar belöning genom plundring om du krigar i islams namn.
  Och då kommer vi fram till om Islam spreds med svärdet…absolut JA,alla krigsoperationer mot icke muslimska länder eller folkgrupper kallades för jihad heligt krig,för att senare konvertera befolkningen med hjälp av skatter.

 15. Bahlool 18 oktober 2009

  Eftersom du hävdar en sak om mig:
  https://www.bahlool.se/2009/09/18/blodbad-ar-ett-blodbad-ar-ett-blodbad/
  Kritik mot ett muslimskt land
  https://www.bahlool.se/2009/09/15/wahabis-israel-kristna-fastar-kina-bekampar-ramadan/
  https://www.bahlool.se/2009/08/28/wahabi-salafi-takfiri/
  https://www.bahlool.se/2009/08/23/wahabis-firar-ramadan-med-massmord/
  Kritik mot extremister

  Oljemiljarder för att stödja terror
  https://www.bahlool.se/2009/08/19/saudiska-miljarder-for-att-sprida-hat-i-irak/

  att jämföra mig med Ida är rätt skrattretande 😉 Jag har haft med henne att göra och så har många andra 😛

 16. Bahlool 18 oktober 2009

  Peter om så är fallet, hur kommer det sig att det finns över 20 miljoner kristna i mellanöstern? Hur kommer det sig att över 1 miljard hinduer lever i ett land som styrdes i århundraden av muslimerna? Menar du att alla dessa var rika på den tiden och betalade i guld?
  Alla krigade på den tiden att mena att det var något slags uppgift för muslimerna när Koranen gång på gång berättar att man enbart får föra försvarskrig är besynnerligt.

 17. Rog 18 oktober 2009

  rog?

  Tror du att alla som skriver emot dig är jag numera eller? haha

 18. Bahlool 18 oktober 2009

  vara du som är besatt av mig och använder proxy så ofta 😉

 19. Peter 18 oktober 2009

  “Hur kommer det sig att över 1 miljard hinduer lever i ett land som styrdes i århundraden av muslimerna? Menar du att alla dessa var rika på den tiden och betalade i guld?”

  Den muslimska framfarten i Indien var mycket brutal i början,men att de ständigt våldsamma upproren gjorde att man senare började gå försiktigare fram. Akbar den store 1542-1602 införde skatt grundades på hinduernas gamla sedvänjor och i sina huvuddrag finns fortfarande kvar. Förklarar en hel del va?
  OBS muslimerna erövrade inte hela Indien utan den västra delen Indien och nuvarande Pakistan,kanske förklarar en hel del det med.

  Ofta konverterade folk mest pga ekonomiska skäl,efter de muslimska makthavarna försvann så valde en del att återgå till sina gamla religioner.
  Tex Spanien där 80% var muslimer i den muslimska delen men inom 100 år efter den kristna erövringen hade majoriteten konverterat tillbaka till kristendomen. Och jag vill poängtera att detta skedde ca år 1230 och under de 2 första århundradena efter förekom inga Inkvisition utan stor religiös tolerans rådde,det var först 1478 inkvisitionen startade.

  “hur kommer det sig att det finns över 20 miljoner kristna i mellanöstern?”

  Hur många muslimer finns det i mellanöstern? 300-400 miljoner eller? Då kan man väl påstå att dom är en ganska liten minoritet. Och siffran 20 miljoner är kraftigt överdriven. Den största gruppen kristna finns i Egypten och dom är 6 miljoner,Libanon som det lever ca 2 miljoner lika så i Syrien. I andra länder runtomkring finns ca 3-400 000 så några 20 miljoner finns inte.

  Fö avskaffades Jizya i mellanöstern under slutet av 1800 talet,dom enda som har försökt få den återinförd är talibanerna när dom tog kontroll över swatdalen tidigare i år.

  “att mena att det var något slags uppgift för muslimerna när Koranen gång på gång berättar att man enbart får föra försvarskrig är besynnerligt”

  Ja visst är det besynnerligt,men kanske nån ville tolka koranen på annat sätt för sin egen räkning!
  T e x från 685 ekr och 20 år framåt fördes ett synnerligt blodigt och skoningslöst krig mot berberna i Tunisien som hade förintat flera arbiska jihad arméer. Till slut pga av arbernas brända jordens taktik så kapitulerade berberna som höll på att gå under av svält!

  I Spanien pågick jihad mot de kristna i 250 år fram till de första korstågen gav sig av mot mellanöstern,de franker som intag Jerusalem var ättlingar till de franker som fick sina gårdar och städer plundrade och nerbrända och fick sina familjer slagna i bojor för att föras bort som slavar under muslimska arméernas jihad under 700 talet och framåt. Religiöst krig i guds namn var okänt i Västeuropa,utan nått man hade lärt sig av muslimerna.

 20. Bahlool 18 oktober 2009

  Peter stora delar av Indien styrdes av muslimerna. Uppror hör till alla riken, muslimer gjorde uppror mot muslimer osv. Det är knappast att folk började göra uppror enbart pga lite skatter?
  Har du belägg för den tesens å fram med bevisen tack.

  Ofta konverterade folk mest pga ekonomiska skäl,efter de muslimska makthavarna försvann så valde en del att återgå till sina gamla religioner.
  Tex Spanien där 80% var muslimer i den muslimska delen men inom 100 år efter den kristna erövringen hade majoriteten konverterat tillbaka till kristendomen. Och jag vill poängtera att detta skedde ca år 1230 och under de 2 första århundradena efter förekom inga Inkvisition utan stor religiös tolerans rådde,det var först 1478 inkvisitionen startade.

  Stor tolerans? Du menar sådan som man fick av muslimerna? Jag tycker det är häpnadsväckande hur man försöker förvränga historien. Dessa riken var inte alls 80% muslimska, har du belägg för det så fram med bevis tack, vill veta vart du fick 80% ifrån.

  Hur många muslimer finns det i mellanöstern? 300-400 miljoner eller? Då kan man väl påstå att dom är en ganska liten minoritet. Och siffran 20 miljoner är kraftigt överdriven. Den största gruppen kristna finns i Egypten och dom är 6 miljoner,Libanon som det lever ca 2 miljoner lika så i Syrien. I andra länder runtomkring finns ca 3-400 000 så några 20 miljoner finns inte.

  Du glömmer att det finns runt 1 miljon kristna bara i länder som Irak. Iran, turkiet osv..15-20 miljoner får du nog fram.
  finns runt 300 miljoner i mellanöstern då är 20 miljoner rätt mkt. Sen har du yazidis runt 800 000 och många andra grupper som också borde ha blivit “tvångskonverterade”. Menar du att alla dessa var rika och därför slapp byta religion eller?
  http://eskilstuna.se/upload/152609/Dubai_Mellanostern_20081126_.pdf

  Statistiken på hur många kristna som bor i Mellanösterns länder är osäkra, men enligt UD:s ”delstudie 10 om Mellanöstern” från år 2000 (som i stort stämmer överens med Utrikespolitiska Institutets statistik) kan man utläsa följande procentuell kristen andel av befolkning: Libanon 40–45 %, Syrien 6,4–10 %, Egypten 5,9–12,2 %, Jordanien 4–5,7 %, Palestina 3,8–4,1 %, Irak 2,5–3 %, Kuwait 2,7 % och Israel 2,1–2,7 %. Övriga länder har en kristen befolkning under 2 %.
  http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Motioner/2005-06/UU/GS02U352.aspx

  Japp Ommayyiderna var hemska, men de hatade att folk konverterade. Så att de skulle tvinga fram konverteringar av folk funkar inte när de var kända rasister. De föredrog skatten de fick in.

  I Spanien pågick jihad mot de kristna i 250 år fram till de första korstågen gav sig av mot mellanöstern,de franker som intag Jerusalem var ättlingar till de franker som fick sina gårdar och städer plundrade och nerbrända och fick sina familjer slagna i bojor för att föras bort som slavar under muslimska arméernas jihad under 700 talet och framåt. Religiöst krig i guds namn var okänt i Västeuropa,utan nått man hade lärt sig av muslimerna.

  Faktum är att man bad muslimerna om hjälp, de kom till spanien, tog över landet och det religiösa kriget du säger inte fanns, kallades för reqonista..och det började rätt tidigt i spanien. Om man räknar efter så var Spanien muslismkt längre än det var “spanskt”..så det är ockuperat 😉

 21. Peter 18 oktober 2009

  “har du belägg för det så fram med bevis tack, vill veta vart du fick 80% ifrån”

  Gods crucible av David Levering Lewis
  The Contest of Christian and Muslim Spain: 1031 – 1157 av Bernard F. Reilly
  http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0631199640.html
  Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus
  http://www.amazon.com/Muslim-Spain-Portugal-Political-al-Andalus/dp/0582495156

  Förutom att många konverterade flydde även en stor mängd kristna till de kristna rikena i norra Spanien.

  “Stor tolerans? Du menar sådan som man fick av muslimerna?”

  Tolerans borde du inte tillskriva just religionen utan snarare ovanligt toleranta ledare,och dessa hittar du inom alla religioner inte bara islam.

  Du ville veta vart jag fick mina uppgifter om hur många kristna det finns i mellanöster…varsågod
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html

  “det religiösa kriget du säger inte fanns, kallades för reqonista..och det började rätt tidigt i spanien.”

  Ha ha ok Reconquista betyder återerövring…så det är väl lite svårt att den skulle ha börjat innan muslimerna kom dit 😉
  Dvs efter muslimernas jihad hade slagits tillbaka vid Tours 732 började Reconquistan. Första kristna religiösa fältåg mot muslimerna var 778.

  “Det är knappast att folk började göra uppror enbart pga lite skatter?”

  Ja speciellt om skatterna är så pass orättvisa som dom var. Att betala skatten betydde och att man underkastade sig muslimerna vilket gjorde att många ville slå sig fria från…inte så konstigt tycker jag.
  Hinduerna hade väl också en stolthet som gjorde att dom ville lika lite vara underkastade muslimerna som tvärt om. Eller tror du att islam är så frälsande för de besegrade så att ingen kan tänkas göra uppror mot det?

  “Faktum är att man bad muslimerna om hjälp, de kom till spanien”

  Jasså vem bad dom om hjälp?
  Mig veterligen berodde segern i slaget vid Guadalete 711 över västgoterna berodde på ett förräderi bland de västgotiska hövdingarna.

 22. Anna Carlbro 18 oktober 2009

  Jag tänkte först bemöta ditt senaste svar till mig, men när jag ser hur du hanterar Peters faktauppgifter inser jag att det är meningslöst att argumentera. Du ser inte på världen runt dig med öppna ögon. Du ser den med religiösa glasögon. Är du muslim från födseln? Ibland verkar det som om det är omöjligt för troende och icke troende att förstå varandra. Det är som om våra hjärnor fungerade på helt olika vis.

 23. Bahlool 18 oktober 2009

  Anna: Jag ber om ursäkt att jag litar på böcker som är skrivna av västerlänningar. Jag ber om ursäkt för att jag kräver källor och belägg. Jag ber också om ursäkt för att jag inte tror på allt du säger och allt han säger för att jag, religiös eller ej, läst om de här ämnena i många år. Du har fördomar. Du utgår automatiskt ifrån att ifall jag är muslim, så har jag enbart då läst islamiska böcker lol. Så är inte fallet. Jag läser enbart på eng/tyska och svenska. Det är mycket sällan jag läser om historia skriven av muslimer. Jag råder dig att du ska sluta ha så många fördomar och ta till dig av fakta istället. Tänk till? Sluta tro på allt du får höra om islam och muslimer?

 24. Bahlool 18 oktober 2009

  Gods crucible av David Levering Lewis
  The Contest of Christian and Muslim Spain: 1031 – 1157 av Bernard F. Reilly
  http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0631199640.html
  Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus
  http://www.amazon.com/Muslim-Spain-Portugal-Political-al-Andalus/dp/0582495156

  Ska jag läsa bägge två böcker för att komma fram till siffran 80%? Hade man folkbokföring på den tiden? Tvingade Taifkungadömerna och ommayyiderna folk att konvertera med svärdet i handen? Fick inte judar och kristna leva i fred med muslimerna?
  Det är ett enkelt ja eller nej, att det skedde våld kan ingen förneka det har det alltid skett, men frågan är om våldet var santionerat av staten och av religionen, det är det icke.

  Tolerans borde du inte tillskriva just religionen utan snarare ovanligt toleranta ledare,och dessa hittar du inom alla religioner inte bara islam.

  Det är just där du har fel. Redan Kalif Omar på 600 talet och Profeten Muhammed och Koranen gav exempel på hur man ska bete sig mot de erövrade folken. Det är rätt besynnerligt att du tycker islam bär ansvar för våldet och att undantagen var när muslimerna var toleranta. När hela historien visar att man var tolerant (mesta tiden). Jag råder dig att titta på milletsystemet i det ottomanska riket. Om det skedde med hjälp av svärdet, så hade det Ottomanska riket inte haft fred i Balkan utan man hade tvingat folk att konvertera, man hade då inte tagit hand om runt 500 000 judiska flyktingar från Spanien från ditt toleranta spanien 😉
  Frågan kvarstår, hur kan du hävda att svärdet tvingade fram konverteringar när så många miljoner fick leva i fred bland muslimerna?

  Ha ha ok Reconquista betyder återerövring…så det är väl lite svårt att den skulle ha börjat innan muslimerna kom dit 😉
  Dvs efter muslimernas jihad hade slagits tillbaka vid Tours 732 började Reconquistan. Första kristna religiösa fältåg mot muslimerna var 778.

  Återerövring av vad? Landet var västgotiskt. Så du menar spanjorer återerövrar land från muslimerna som egentligen var västgotiskt? Loooooooooool…
  Jag sa inte att den började innan muslimerna kom dit..men den började innan den tidålder du tog upp. Jihad? Så enligt dig är alla krig som muslimerna för, jihadkrig eller 😉
  Rätt kul tanke att muslimer automatiskt kämpar jihadkrig..suck…Du förstår att riken hade krig mot varandra eller? Varför är muslimernas krig jihad medan kristnas alltid är försvar enligt dig 😛

  Ja speciellt om skatterna är så pass orättvisa som dom var. Att betala skatten betydde och att man underkastade sig muslimerna vilket gjorde att många ville slå sig fria från…inte så konstigt tycker jag.
  Hinduerna hade väl också en stolthet som gjorde att dom ville lika lite vara underkastade muslimerna som tvärt om. Eller tror du att islam är så frälsande för de besegrade så att ingen kan tänkas göra uppror mot det?

  Klart de var erövrade länder, har du glömt vad dina vikingförfäder gjorde? Det är väl helt naturligt att man betalar skatter? Varför är just muslimernas skatt så farlig? De kristna, däribland dina förfäder, föredrog ju att mörda folk som inte tillhörde den “rätta tron”. Så islam var och är överlägsen på den punkten.
  Att göra uppror är helt naturligt när man inte ärnöjd, men du är den som antyder att skatterna var grunden för upproren, jag väntar på bevis för det. Folk kunde göra uppror för att de förlorade friheten, för att herren var hemsk eller för att någon religiös fanatiker uppmanade dem, men jag väntar på att du bevisar din tes att man gjorde uppror pga skatterna mot ickemuslimer. Du hävdade det..

  Precisely what happened in Iberia in the early 8th century is subject to much uncertainty. There is one contemporary Christian source, the Chronicle of 754 (which ends on that date), regarded as reliable but often vague. There are no contemporary Muslim accounts. What Muslim information there is comes from later compilations, which are much coloured by the writers’ sense of what was proper, and by contemporary politics — the most prominent such compilation is that of Al-Maqqari, which dates from the 17th century. This paucity of sources means that any specific or detailed claims need to be regarded with caution.

  What are available are a number of stories that might more properly be described as legends. The manner of King Roderic’s ascent to the throne is unclear; there are accounts of dispute with the son of his predecessor Wittiza, and accounts that Wittiza’s family fled to Tangier and solicited help from there. Numismatic evidence suggests some division of royal authority, with several coinages being struck. There is also a story of one Julian, count of Ceuta, whose daughter was raped by Roderic and who also sought help from Tangier. However, these stories probably date from several hundred years later[citation needed].

  As to the initial nature of the expedition, historical opinion takes four directions: (1) that a force was sent to aid one side in a civil war in the hope of plunder and a future alliance; (2) that it was a reconnaissance force sent to test the military strength of the Visigothic kingdom; (3) that it was the first wave of a full–scale invasion; (4) that it was an unusually large raiding expedition with no direct strategic intentions.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Umayyad_conquest_of_Hispania
  Där förklaras vems hjälp

 25. Anna Carlbro 18 oktober 2009

  Nu kan jag inte låta bli att svara i alla fall. Det är du som har fördomar. Det var just när jag började läsa om islam och såg vad som hände i världen som jag blev kritisk mot islam.

  I skolan och på universitet fick jag lära mig att den muslimska världen hade räddat den klassiska bildningen, att man levde i fred i det ottomanska riket oberoende av religion, att algebra och siffror var arabiska skapelser, m.m.

  Jag hade inga negativa föreställningar om muslimer och jag var inte mer negativ till islam än jag var till de andra två abrahamitiska religionerna, d.v.s. jag var kritisk utifrån mitt ateistiska synsätt.

  När jag sen upptäckte att stening, hängning, piskning och stympning inte bara var nåt som förekom i Bibeln eller på medeltiden utan faktiskt tillämpades i dag och att det grundade sig på den muslimska sharian, och när jag såg hur kvinnor behandlades med hänvisning till dessa lagar, och när jag fick veta att slavhandeln inte var nåt som den vite mannen uppfunnit, utan att den pågått i Mellanöstern och Afrika under århundradena och fram till 1960-talet (och pågår fortfarande) och att slaveriet fann stöd i Koranen, och när jag fick veta att korstågen var en reaktion på århundraden av muslimska härjningar längs Medelhavets stränder, och slutligen när jag fick reda på hur islam spritts från den Arabiska halvön norr och österut med hjälp av svärdet och hur framförallt de persiska och syriska kulturerna utarmades på samma vis om när en spindel suger ut innanmätet på en fluga – då, först då blev jag kritisk till islam!

 26. Bahlool 18 oktober 2009

  Fel. Först anklagar du mig för att jag inte är som Ida..lol..jag har skrivit i bloggar och i tidningar sen många många år, innan din kära ida ens började bry sig om de här frågorna. DU utgick ifrån att jag var en fanatiker som inte skrev emot vissa dåliga tendenser bland muslimer. Det var första fördomen.
  De straff du tog upp räknas som hududlagarna, det är en liten jätteliten del av sharian. Iran tog bort steningen i somras, betyder det att din bild av islam blivit positiv då? Knappast 😉 Så varför kan några få negativa aspekter (enligt dig) leda till att du blir negativ..men positiva aspekter får inte dig att bli mera positiv gentemot islam?

  Slaveri har alltid funnits, sen man började skapa sig kungadömen. Skillnaden mellan islam och allt annat du tog upp är att man redan på 600 talet försökte minimera den. Man gav belöningar i paradiset till dem som släppte fri slavarna. En av tre böter man kunde betala om man bröt mot Ramadans regler var att släppa fri människor osv. Att man inte kunde förbjuda slaveri helt måste du väl ändå förstå?

  Utarmades? Utan islam så hade du och dina släktingar fortfarande levt i mörker. Det var islam och utvecklingen och spridningen av vetenskaperna som ledde till att du har datorer idag. Korstågen var inte ett svar på härjningar utan korstågen var ett sätt för kristna att sluta slåss mot varandra. Menar du att svenska korstågen mot finnarna också var ett svar på att finnarna “härjade” vid svenska kuster? Menar du att de tyska korstågen mot balterna var ett svar på de hemska balternas erövringar? Historierevisionismen slår allt jag sett…
  Du får gärna vara kritisk..men det du har tagit upp är inte kritik det är en förenkling och förvränigning tyvärr. Islam spreds inte med svärdet. Har du ens läst min artikel? Eller du föll för Allahakbers ägares propaganda? Så Koranens ord, fakta från historien, att kristna och judar fick leva i fred bland muslimer, att hinduer fick behålla sin tro allt sånt struntar du blankt i..vad du bryr dig om är att du är “kritisk” mot islam och därför funkar inga förklaringsmodeller för dig, för allt man säger är “färgat av att jag är född muslim”..suck.

 27. Peter 18 oktober 2009

  “Ska jag läsa bägge två böcker för att komma fram till siffran 80%”

  Ja typ..jag gjorde det. Hur ska du annars veta nått? Eller kör du bara på din “magkänsla”?

  “Hade man folkbokföring på den tiden?”

  Kyrkolängder kanske? Vi I Sverige hade ju noggranna kyrkobokföringar under katolicismen från medeltiden men som tyvärr förstördes av Gustav Vasa. Och jag vet att Spanien har stora arkiv kvar sen medeltiden.

  “man hade då inte tagit hand om runt 500 000 judiska flyktingar från Spanien från ditt toleranta spanien”

  Sa jag att Spanien alltid var tolerant? Scrolla upp och läs om!
  Men om du vill kan du få en lååång lista på när muslimer har mördat judar…oroa dig inte det finns!
  Och självklart en på kristna.

  “Återerövring av vad? Landet var västgotiskt. Så du menar spanjorer återerövrar land från muslimerna som egentligen var västgotiskt? Loooooooooool…”

  Spanien befolkning bestod bla av en romaniserad befolkning sedan antiken som sedan erövrades av västgoterna vid folkvandringstiden.
  När morerna invaderade landet var det västgotiska kungar som sedan bildade kungariken i norra spaninen,och det var dessa som med hjälp av frankerna vilka dom hade släktband med som började med Reconqvistan!
  Spanien kallades landet först när man slog ihop kungarikena Aragonien och Kastilien.

  “Så enligt dig är alla krig som muslimerna för, jihadkrig eller”

  Orden är tagna ur arabernas egna källor! Om dom kallar det för jihad så är det väl jihad eller skojade dom bara?

  “stories that might more properly be described as legends”

  Så det kan t o m vara sagor.

  Men det är inte helt omöjligt att nån konspirerade mot den dominerande makten,och sen bad om hjälp av araberna för att sno åt den för sig själv. Hela riket bestod av en massa småkungar och hövdingar,så inget är omöjligt. Men dom hade nog inte tänkt sig att araberna skulle sno åt sig hela landet.
  Men du beskrev som om hela befolkningen stod på sina bara knän och pep “snälla araber kom hit”

  “De kristna, däribland dina förfäder, föredrog ju att mörda folk som inte tillhörde den ”rätta tron”

  Inte i större utsträckning än vissa muslimer genom historien…annars får du nog precisera.

  “Det är väl helt naturligt att man betalar skatter? Varför är just muslimernas skatt så farlig?”

  Visst är det naturligt att betala skatt,men som jag har skrivit redan så fanns ingen skatt på folk som inte ägde mark eller bedrev handel.
  Muslimernas “beskyddarskatt” har vi redan behandlat. Det var just det som var mekanismen för konverteringen.

  “Klart de var erövrade länder, har du glömt vad dina vikingförfäder gjorde? ”

  Men dom beskattade inte folk för att dom hade en annan religion och dom försökte inte heller konvertera nån.

  “Varför är muslimernas krig jihad medan kristnas alltid är försvar enligt dig”

  Åter igen var muslimernas krig jihad för att dom själva skriver det i sina källor…Och dom kristna var under attack från muslimerna ..ganska enkelt.

  Sen när pendeln har svängt till de kristnas fördel så är det dom som går till attack,men fortfarande så återerövrar dom…alla länder runt medelhavet var ju kristna innan islam kom inte sant?

 28. Anna Carlbro 18 oktober 2009

  Jag ber om ursäkt om du har gått ut och fördömt upproren, bränderna och dödshoten i samband med karikatyrerna och rondellhundarna. Jag ber om ursäkt om du förfasat dig över att kvinnor aldrig blir myndiga. Jag ber om ursäkt för att jag inte följt din blogg.

  Jag utgick bara ifrån det jag läst här och nu – och det räcker.

  Jag säger bara – jippi! Iran har förbjudit stening! Ja, det jag räknade upp i mitt tidigare inlägg är ju bara “några få negativa aspekter”.

  Slaveri, eller träldom som det heter i Norden, försvann på 900-talet här. Vi får väl hoppas att slavägarna på Mauritius som släpper sina slavar fria nu får extra belöningar i paradiset. (Vad får kvinnorna föresten? 70 mörkögda unga män?) Och sen kräver du att jag ska förstå att man inte har kunde förbjuda slaveriet helt 640. Hör du, det har gått 1400 år!

  Jag vet att islam på 600-talet innebar förbättrade villkor för många människor, men problemet är att sen gick världen om islam. Islam stannade kvar i 600-talet. Det är ju normen fortfarande. Att leva som Muhammed gjorde. Därav följer regler (och regler har ni i övermått) om hur man sköter sin hygien o.s.v. Det fanns ju inte toaletter på Muhammeds tid, då var regeln att använda bara vänster hand sund. Vatten fanns ju inte överallt i öknen.

  Visste du att vi i Sverige aldrig har haft feodalism? Och stamtänkandet lämnade vi bakom oss på vikingatiden.

  Det där om mitt mörker och datorer vill jag inte ens bemöta. Det gör mig mörkrädd att du på allvar hävdar att islam tillfört den moderna datortekniken nåt. Du tror ju på sagor, och förmodligen också på toalettdemonerna.

  Och sen vet jag inte var du grävt fram uppgifter om korståg mot finnar och balter. Religions- och erövringskrig har vi haft så det räcker här uppe i norr, men de har aldrig kallats korståg. Det faktum att folk här uppe har knackat in skallen på varandra vad har det med korstågen att göra?

  Ja, folk av andra religioner fick leva i det muslimska riket – som andra klassens straffbeskattade medborgare. De kunde inte ens vittna mot en muslim.

  Tack, du svarade på min fråga. Du är alltså inte konvertit. Och där avslöjade du ytterligare en fördom. Jag trodde att du var konvertit eftersom de brukar vara de mest fanatiska. De som är födda muslimer brukar ha en mer nyanserad syn på sin religion. I alla fall de jag har träffat.

 29. Bahlool 18 oktober 2009

  Ja typ..jag gjorde det. Hur ska du annars veta nått? Eller kör du bara på din ”magkänsla”?

  Har läst många böcker, frågan handlar om siffran 80% hur kom de fram till den?

  Orden är tagna ur arabernas egna källor! Om dom kallar det för jihad så är det väl jihad eller skojade dom bara?

  Hört talas om propaganda?
  Jihadens regler är rätt enkla..Alla vapenföra män ska försvara muslimska länder. När Tareq for över till spanien hade han 10 000 man med sig..tror du verkligen det är en effektiv “jihad”?

  Inte i större utsträckning än vissa muslimer genom historien…annars får du nog precisera.

  Inte i större utsträckning? Du måste skämta..Du menar alla förföljelser, förbud mot att judar eller kristna av en viss gren fick vistas någonstans (förbud mot judar i englandn osv) är jämförbara med muslimernas behandling av ickemuslimer? Menar du att tvångskonverteringen av indianer och svarta är jämförbar med den muslimska? Jag har redan sagt att det funntis fall då muslimer tagit till våld för att tvångskonvertera..men det är inte ens en promille av vad kristna gjorde.
  Du som säger dig vara insatt..du får gärna förklara för mig varför erövrarna, mongolerna, konverterade till islam. De var nya härskare som kom till länderna och konverterade, menar du att invånarna tvingade de nya härskarna att konvertera?

  Visst är det naturligt att betala skatt,men som jag har skrivit redan så fanns ingen skatt på folk som inte ägde mark eller bedrev handel.
  Muslimernas ”beskyddarskatt” har vi redan behandlat. Det var just det som var mekanismen för konverteringen.

  Då islam är emot hyckleri och då man inte tvingade med svärdet i handen så funkar inte din enkla förklaring av mekanismen. Om folk byter helvete mot paradis eller tvärtom för att spara på lite pengar, då får du skylla på dem inte hävda att det är tvång.

  Men dom beskattade inte folk för att dom hade en annan religion och dom försökte inte heller konvertera nån.

  Klart de beskattade erövrade folk (England under vikingarna) klart de tvingade folk att konvertera (läs om korstågen mot Finland)

  ter igen var muslimernas krig jihad för att dom själva skriver det i sina källor…Och dom kristna var under attack från muslimerna ..ganska enkelt.

  Sen när pendeln har svängt till de kristnas fördel så är det dom som går till attack,men fortfarande så återerövrar dom…alla länder runt medelhavet var ju kristna innan islam kom inte sant?

  Så enligt dig har vi rätten att “återerövra” Balkan, Israel och Spanien? Hur startade krigen mot Rom och mot Persien? Frågan kvarstår, tvingade muslimerna människor att välja mellan islam och döden?
  Vi talar inte om fåtal undantag utan om en politik som gick ut på att tvinga folk att konvertera?

 30. Bahlool 18 oktober 2009

  Ja det har gått 1400 år..och vi ser ju hur slaveriet florerar i länder som Irak, Saudiarabien och Iran..Fy fan alltså dessa muslimer..
  Sverige hade ingen feodolism pga att Sverige inte hade någon verklig kungamakt eller stark sådan förrän Gustav Vasa och hans ätt kom till makten då var feodelismens tid över.

  Det där om mitt mörker och datorer vill jag inte ens bemöta. Det gör mig mörkrädd att du på allvar hävdar att islam tillfört den moderna datortekniken nåt. Du tror ju på sagor, och förmodligen också på toalettdemonerna.

  Det som gör mig mörkrädd är att du påvisar varför vissa människor är som de är, blinda och döva.
  Låt oss anta att islam inte kom, låt oss anta att vi hade en värld utan islam eller muslimerna..vart och när hade du då fått dina arabiska siffror? När och vart hade du fått dina kunskaper om astronomi, matematik och medicin? Dessa var var början på de kunskaper du har idag. Utan dem hade du verkligen inte haft några datorer och internet. Att det förbigår ditt förnuft är inte mitt problem, det får du ta upp med dina föräldrar som gett dig dåliga gener 😉
  Att anta att du och världen hade varit utanför den mörka medeltiden utan islam är så skrattretande att det inte går att förklara. Men det spelar ingen roll för du kommer inte ta till dig av det här. I din värld så är islam fel och i din värld så är Sverige bäst lol…

  Och sen vet jag inte var du grävt fram uppgifter om korståg mot finnar och balter. Religions- och erövringskrig har vi haft så det räcker här uppe i norr, men de har aldrig kallats korståg. Det faktum att folk här uppe har knackat in skallen på varandra vad har det med korstågen att göra?

  hahahah..den var bra…läs Tyska orden en bok om de tyska kristnas korståg.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/De_svenska_korst%C3%A5gen
  om de svenska korstågen 😉

  Ja, folk av andra religioner fick leva i det muslimska riket – som andra klassens straffbeskattade medborgare. De kunde inte ens vittna mot en muslim.

  Lol det om något är inte värt att bemöta..du föredrar ju dina förfäders sätt att slakta dem som inte hade den rätta lutheriska tron 😉
  Det här med straff måste ha varit jättehårt, miljoner levde och “straffbeskattades” fy fan..de slapp millitären..men det bryr vi oss inte om..de var fria, men det bryr vi oss inte om..suck

 31. Bahlool 18 oktober 2009

  Jag tycker vi har sagt allt vad vi velat säga 🙂 jag tackar för denna uppläxning där jag tagit till mig av era fakta och insett hur fel jag, den största andelen böcker om ämnet är och där alla vi har fel förutom ni och andra islamober som er som samlas hos psykopaten och klappar varandra på axeln. Kommer godkänna kommentarer men måste jobba på nya artiklar så hej hej

 32. Rog 18 oktober 2009

  bhalååå

  Visa ngt vetenskapligt framsteg islam gjort, som idag direkt påverkat och förbättrar vår vardag? NÄMN EN SAK….

 33. Peter 18 oktober 2009

  “Menar du att tvångskonverteringen av indianer och svarta är jämförbar med den muslimska?”

  Du frågade om mina förfäder vikingarna,men korstågen mot Finland va mycket senare? Eller är jag “guilty by association?”

  “Klart de beskattade erövrade folk (England under vikingarna)”

  Jaha ? har väl inte sagt annat. Men fortfarande ingen extra skatt för att du tillhör en annan religion.

  “Då islam är emot hyckleri och då man inte tvingade med svärdet i handen så funkar inte din enkla förklaring av mekanismen.”

  Kan det kanske vara så enkelt att de “gudomliga” reglerna ska följas av människor som är fulla av laster och kanske inte alltid gör “rätt”?

  “När Tareq for över till spanien hade han 10 000 man med sig..tror du verkligen det är en effektiv ”jihad”?”

  Ja varför inte,vid den här tiden var det en ganska stor styrka. Sen ska du tänka på att det kom fler efter man fick fotfäste i spanien.
  Vid slaget vid Tours beräknas styrkan ha varit mellan 30 000 – 50 000 man.

  “du får gärna förklara för mig varför erövrarna, mongolerna, konverterade till islam. De var nya härskare som kom till länderna och konverterade”

  Visst,dom konverterade efter ha förlorat slaget vid Ain Jalut 1260 mor araberna och konvertering kom efter det när dom vart underlägsna.

  “Så enligt dig har vi rätten att ”återerövra” Balkan, Israel och Spanien?”

  Knappast va? alla områden runt medelhavet var kristna så det är väl så om man vill gå på den retoriken de kristna som har rätten på sin sida.
  Fast i slutändan blir det hela lite löjligt för då ska man gå hela vägen tillbaka till sumererna om alla ska ha tillbaka sitt,och du lär det väl aldrig bli fred på vår jord.

 34. Anna Carlbro 19 oktober 2009

  Du frågar: “…vart (sic!) och när hade du då fått dina arabiska siffror? När och vart (sic!) hade du fått dina kunskaper om astronomi, matematik och medicin?”

  1. De arabiska siffrorna är egentligen indiska. Se NE http://www.ne.se/lang/arabiska-siffror

  2. Astronomin var redan en urgammal vetenskap när Muhammed trädde in på scenen. Redan de gamla egyptierna ägnade sig åt astronomi, och sen har vi assyrierna, grekerna och efter romarrikets upplösning får så moren sin roll som bevarare av det antika arvet. Tack för det!

  3. Se ovan om siffrorna. Själva matematiken har uråldriga rötter och de äldsta fynden är kanske de förhistoriska talpjäserna från Mesopotamien från 8000 till 3000 fr.K.

  4. Medicin då? Den överväldigande majoriteten av läkarna i det muslimska samhället var assyrier. De översatte de grekiska verken till arabiska. Det var inget som skapades inom islams sfär. Det fanns t.ex. assyriska släkter där läkartraditionen gick från generation till generation.

  Det är sant att mycket av det antika arvet togs tillvara i det muslimska riket, men de grekiska texterna översattes mycket sällan till arabiska. De översattes oftast direkt till persiska och assyriska. Det berodde på att ”de muslimska” vetenskapsmännen helt enkelt var tvångskonverterade perser och assyrier. De var vetenskapsmän TROTS att de tvingades leva i en muslimsk stat. De var en produkt av den persiska och assyriska vetenskapstraditionen, men den tog ju islam snabbt kål på. Efter några få århundraden hade vetenskaperna ersatts med inlärning av Koranen i vaggande rader och poff! så var islams guldålder över, för vad hittar man sen i dessa länder?

  Vad har åstadkommits i de muslimska kulturerna sen de erövrade folken helt islamiserats? Inget. Och det beror inte på folken utan på att indoktrineringen som islam utgör dödar människors förmåga att tänka självständigt och gör dem till robotar som ägnar större delen av sin vakna tid åt att utföra ritualer. De berövas både sin intellektuella förmåga och de berövas även större delen av sin vakna tid. För det handlar inte bara om fem bönestunder föregångna av tvagning.

  Och om man anser att all kunskap man behöver finns i Koranen, hur nyfiken blir man då på andra källor och på världen?

  Jag ser all religion som ett gift, men islam är den giftigaste.

  Dessutom heter det ”var hade du fått” och ”var och när”.

  Och försök att undvika personangrepp som att min genuppsättning är defekt och liknande. Det tillför liksom inte diskussionen nåt.

 35. flumnisse 01 december 2010

  1400 års tradition av kusingifte sätter sina spår i genpoolen.. anna är inne på rätt spår, araberna/muslimer har inte tillfört världen något vettigt av värde sedan den mörka medeltiden. förstår inte varför ni dividerar historien det tillhör det förgångna, islam har inte utvecklats sedan profeten mohammed kom med sina tankar. sagoböcker som är till för att förtrycka människan hålla dom på en nivå där dom inte har rätt att tänka själva.. ja du fattar. och går vi tillbaks ännu längre i tiden till dom skrifter som beskriver summererna så ser vi att det vi kallar religon bara är ett plagiat av det som var… den historia som finns i bibeln, koranen och alla övriga religösa historiaböcker finns redan berättad.. alltså bara en vidareutveckling av den den första berättelsen.. egyptens herravälde långt tillbaks föll just på blodsgifte man ville helt enkelt behålla makten inom egna led. produkten därav blev defekt och var inte lämpade att styra sina undersåtar.. tillbaks till nutiden och den verklighet vi lever i, islam är ingen religon det är en teologisk ideologi som vill lägga hela världen under sina fötter med hjälp av jihad och infiltration av samhället.

 36. flumnisse 01 december 2010

  islam/muslimer är inblandade i så gott som alla krig världen över, varför ??

 37. Bahlool 01 december 2010

  Så att väst anfaller muslimerna, det är islams och muslimernas fel?..Ja din logik är överväldigande..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *