Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sambandet mellan Imam Mahdi (A) och Imam Hussain (A) [Del 5/5]

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Idag besvaras de sista frågorna:

1. Vad är sambandet mellan Imam Mahdis återkomst och Imam Hussains (A) martyrskap.
2. Vilken roll har vi i detta?
3. Hur kommer vi närmare Imam Mahdi (A) spirituellt, för att skapa oss en bättre kännedom om honom (A) och om vår Gud (swt)?

Sambandet mellan Imam Mahdis (A) återkomst och Imam Hussains (A) martyrskap.

 

Har du någonsin undrat varför den röda, viftande flaggan över Imam Hussains (A) heliga kupol byts ut mot en svart flagga när Ashura närmar sig?
En känd tradition bland de arabiska människorna förr i tiden var att när någon mördas utan att man hämnas dennes blod, då sätter man en röd flagga vid den personens grav för att markera att ingen har tagit hämnd för den personen än. Flaggan byts ut mot en svart flagga när perioden då personen dödats inträffar, även om det går flera år på det, ända tills man hämnas för personen.

Än idag viftar den röda flaggan över Imam Hussains (A) heliga kupol. Denna Imam (A) som offrade det dyrbaraste han hade för att hindra islam från att nå samma nivå som kristendomen och judendomen, om inte värre än det. Som vi förklarade utförligt i tidigare delar skulle islams sanningsenliga lära inte nått oss om inte denna Imam (A) utfört denna revolution under de omständigheter han levde i. Vi nämnde även att denna handling Imamen (A) gjorde var ett föredöme för oss att följa, för att kunna upprätthålla Profetens (S) budskap. Problemet är att denna troslära som är den mest kompletta av alla tidigare läror, den som bäst visar vägen till varför vi existerar och tar oss till vår Skapare (swt) är den som än idag motarbetas starkast. Än idag ser vi att denna religions korrekta läror som Gud (swt) sände vår Profet (S) för att sprida, är de som minst följs på denna jord (låt er inte vilseledas av att det finns miljontals muslimer på jorden, de sanna lärorna följs inte av alla dessa miljoner). Således:
– Ett fåtal som följer de sanna lärorna
– Rörelser och aktiviteter i världen som flitigt bekämpar att de sanna lärorna sprids

Kan man då påstå att Imam Hussains (A) uppoffringar inte tillförde någon nytta? Nej, det kan man verkligen inte påstå, för att den sanna islams fortsatta existens (även om det är i en mycket liten grad) hade inte överlevt alla dessa hundratals års kamp om inte Hussain (A) marterats med sin heliga familj.
Men, sanningen är att vad Imam Hussain (A) gjorde, var endast en begynnelse, en förberedande grund, till något mycket stort och mäktigt för islams framtid och ändamål, nämligen: Imam Mahdis (A) inrättande av Profetens (S) budskap på denna jord. Denna utvalda, heliga ättling till Profeten (S) som bär på Profetens (S) namn kommer att genomföra alla tidigare Profeters, Sändebuds och Imamers mål som de predikat och manifesterat för människor som vägrat att leva ett förnämligt och meningsfullt liv.

I Duaa Al-Nudbah som läses varje fredag till hågkomsten av Imam Mahdi (A) begråter vi detta:

Where is the one prepared for cutting off the roots of the wrongdoers?
Where is the one awaited for mending every unevenness and crookedness?
Where is the one hoped for removing oppression and aggression?…
Where is the one demanding with the vengeance of the Prophets and their sons?
Where is the one demanding with the blood of the one slain in Karbala? [1]

I denna magnifika Duaa (åkallan) nämns betydande orsaker som Imam Mahdi (A) kommer att uträtta vid sin välsignade återkomst, och samtliga av dessa orsaker hade inte varit möjliga att utföra om man inte haft en inledande händelse som främjar åstadkommandet av dessa mål. Man behövde alltså en revolution som är egendomlig i sig, en revolution med förbryllande uppoffringar, unika händelser och drag som verkligen inristas i alla efterkommande generationers hjärnor och hjärtan, så att de ska känna det glöd som är nödvändigt för att vara beredda att vara en av Imam Mahdis soldater. Imam Mahdis (A) mål är att utföra det som alla Profeter och Sändebud i tusentals år kämpat med, den orsak som Gud (swt) skapade människan för (se del 1 och 2 för tydligare förklaring), och detta kan inte utföras utan att man har soldater/följeslagare som är villiga att uppoffra likt hur Imam Hussains (A) följeslagare offrade sina älskade och sina liv.

Därav blir den ständiga åminnelsen av Imam Hussains (A) martyrskap varje år en utgångspunkt som stärker glödet hos den troende människan till att utveckla sig och kämpa vidare och återvända till Gud (swt). Ifall åminnelsen av Imam Hussain (A) utfördes på rätt och förnuftigt sätt, kommer den att ha så stark effekt att den skapar den grund som ska få Imam Mahdi (A) att återinträda för att implementera den gudomliga, rättvisa tron. Har man inte denna inre glöd av att utföra sin roll så blir det omöjligt att skapa en stabil grund för Imamens (A) återkomst.

Vår roll i detta:

Frågorna som uppstår då: Vad är egentligen vår roll i det hela och vad har var och en för enskild uppgift att utföra för att räknas som en troende, uppriktig och lojal följeslagare för Imam Mahdi (A)?

Det är nödvändigt att ha läst del 4/5 för att förstå betydelsen av en Imams existens och vägledning så att människan ska kunna komma närmare sin Gud (swt). Om människan bara förstått betydelsen och värdet av att känna sin tids Imam så hade han/hon utan tvekan fallit i en oändlig kärlek med denna ofelbara skapelse som reflekterar de förnämligaste och vackraste attributen man någonsin kan uppfatta. Dessa egenskaper som i grund och botten finns hos vår vackra Skapare (swt) och som en ofelbar Imam (A) speglar med sin unika, ädelsinnade personlighet och leder till att människan faller i förälskelse och lever i oändligt och ständigt behag och spirituell, stark lyckokänsla.
.
Att ha kännedom om sin tids Imam är en så betydande punkt inom islam att Profeten (S) nämnt det i kända hadither som det inte råder någon tvekan om, varken hos shias eller sunnis:

”The one who dies but does not know the Imam of his time will have died the death of ignorance.”[2]

 

Denna kännedom kommer (som det nämndes i del 4) att leda människan till förälskelse som leder till att man blir en trogen och sanningsenlig följare, fullkomligt beredd att vara till Imamens (A) tjänst när Imamen (A) återkommer. Vi TROR nu att vi kommer att vara trogna, men sanningen är mycket chockerande. Det finns många exempel från de föregångna… Personer som till en början betedde sig som trogna och troende följeslagare som kämpade i striderna vid Profetens (S) sida, men när de faktiskt utsattes för ett val så tvekade de inte med att trampa på sin tidigare ”kärlek” till Profeten (S) i avsikt att behaga sig själva.
Sanningen är att vi kan bli som dessa människor en dag, hur otroligt det än kan låta nu. Varenda en av oss som kallar sig själv för ”Shi’aat Ali” kan nå den graden som de fiender som berövade Ahlulbayt (A) sina rättigheter.
Hur?
Svaret är enkelt: Vi har nödvändigtvis inte samma sårbara punkt som Ahlulbayts (A) fiender bar på, så när Gud (swt) testar Ahlulbayts (A) fiender genom frestelser såsom makt och pengar, så förvånas vi över hur det valde makt och pengar över Ahlulbayts väg. Det skrämmande är att vi själva har ANDRA svaga punkter än just makt och pengar, som vi kanske skulle valt över Ahlulbayts väg, och vi har inte utsatts för alla tester av dessa svagheter i livet än!
Vissa svagheter/frestelser man har är mindre farliga än andra, som en del synder man inte kan hålla sig borta ifrån (även om synden är stor i sig och man kommer att straffas för den). Men vissa andra kan leda människan till samma slutända som Ahlulbayts fiender, och därför är det nödvändigt att inte låta dessa svagheter växa till den graden att man säljer sin religion för några frestelser man vill uppfylla. Människan kan vara en älskare av Imam Hussain (A) och vägra välja makt och pengar över Imam Hussain, men när denne utsätts för ett test där den får göra till exempel. ett val att antingen leva i ensamhet utan familj och vänner men hålla fast vid Ahlulbayts väg, eller leva ett trevligt, socialt liv men lämna Ahlulbayt (A), då kan valet bli svårt. Det är dessa svagheter som vi lider av som vi bör förinta inom oss själva, dessa moraliska defekter som gör att hjärtat inte blir fullkomligt rent och lojalt gentemot Gud (swt).

Ayatullah Bahjat (RA) har ett känt och mycket djupt ord:

”Inom varje en av oss har vi en Shimr som kan döda Imam Hussain (A)”[3]

Shimr var Imam Hussains (A) mördare. Vi måste förinta den inre Shimr inom oss för att inte bli fiender mot Imam Mahdi (A) någon dag.

Varför har inte dessa 313 soldater/följeslagare kunnat uppnås än, fastän över 20 miljoner shiamuslimer tågar in i Karbala under Imam Hussains (A) Arba’een? För att människan inte har uppnått den nivån av kärlek och lojalitet som krävs för att Imamen (A) ska kunna komplettera Imam Hussains (A) påbörjande revolution.

En sådan kärlek kan inte framstå ur ingenting. Dessa följeslagare som var med Profeten (S) i flera år och bad och stred med Profeten (S), varför nådde inte alla samma nivå av tro, varför fick inte samtliga samma närhet till Profetens (S) hjärta, varför var vissa mer förälskade i Profeten (S) än andra? Varför fick Salman Al-Farisi (RA) en högre nivå av Abu Dharr Al-Ghafary (RA) och Ammar bin Yasser (RA)?
Det handlar om hur mycket man kämpar med att strida mot sitt inre, sina svagheter och defekter, rena sin själ och nå perfektionism. Då erhåller man olika nivåer av tro, beroende på vilken nivå man uppnått av att rena sitt andliga hjärta och således stärka sin kännedom av Profeten (S) och Gud (swt).
Ju högre nivå man kämpar för att strida mot sitt inre och uppnå perfektionism, desto mer kännedom kommer man att erhålla om sin ofelbara Profets/Imams vackra egenskaper och falla i förälskelse i den.

Märker ni tydligt hur vi ständigt återvänder till kärnan av hela detta sammanhängande kretslopp; förälskelse? Kortfattat:

1. Att börja med att avstå från att begå synder

2. Att sträva efter att rensa sin själ från moraliska defekter (även om man inte uppnår 100 % rensning av själen, huvudsaken är att man är på rätt väg)

3. Då kommer man att kunna nå en högre kännedom om sin tids Imam och dennes förnämliga och utomordentligt vackra karaktär.

4. Man kommer direkt och utan tvekan att beröras djupt (utan att kunna styra det) av att se skönheten och perfektionismen som denna nobla människa uppnått och förälska sig starkt i den.

5. Man blir svävande i denna förälskelse och lyckokänsla att man kommer att vilja efterlikna sin älskade i varje steg i livet: Man kommer att lyckas frigöra sitt andliga hjärta från moraliska brister och på så sätt se denna ”ande av Gud (swt)” som finns inom människan {So when I have made him complete and breathed into him of My spirit, then fall down making obeisance to him} [4] (se del 3/5 för utförligare förklaring)

6. Man kommer därefter att uppleva behag som man aldrig trott existerade, och uppfatta hemligheter som man inte ens kunnat föreställa sig någonsin. Det är ingenting man kan hitta i religiösa böcker eller ens lära sig genom hundratals föreläsningar, det är något som måste upplevas, det är ett sinne som vi inte känt tidigare alls.

En känd spirituell lärd har sagt:

”Den allra högsta nivån som en människas själ kan uppnå kallas för Hemlighetens Nivå” [5]

Hur kommer vi närmare Imam Mahdi (A) spirituellt, för att skapa oss en bättre kännedom om honom (A) och om vår Gud (swt)?

Ju mer man efterliknar vår väntade Imam (A), i hans karaktär, i hans moral, i hans spiritualitet, desto starkare relation man får med Imamen (A) och närmare man kommer honom (A). Våra handlingar och beteenden presenteras för Imamen (A) regelbundet.

{And say: Work; so Allah will see your work and (so will) His Messenger and the believers} [6]

När Ayatullah Bahjat (RA) frågades om hur och var man kan hitta Imam Mahdi (A) och träffa honom så brukade han svara:
”Mend what is in your hearts and Imam Mahdi (A) will come to visit you himself” [7]
.
När Imamen (A) ser vilka av hans anhängare är mest uppriktiga i sin tro och lojalitet så kommer dessa troende personer att få speciell omsorg av Imamen (A) själv, och han (A) kan visa sig för dessa personer och tala till dem utan att de känner igen honom först. Ett av Imam Mahdis (A) kända ord till sina anhängare och som får hjärtat att känna ro:

”We do not abandon taking care of you (our followers) and nor do we forget your remembrance.” [8]

Lyckas man uppfostra sin själ och reformera sig själv och sitt hjärta så kommer man utan tvekan att uppleva en speciell spirituell känsla av att någon leder en i rätt bana och riktning mot den sanna vägen som leder till Gud (swt). I Koranen tillkännager Gud (swt) tydligt:

{And We made them Imams who guided (people) by Our command} [9]

Detta är Imamens (A) uppgift gentemot oss, det är just därför Imamen (A) finns för oss, så man bör inte tvivla på att Imamen finns alltid i vår närhet trots att våra ögon inte ser honom.
.
Många får för sig att Imamens fördoldhet innebär att man inte kan dra nytta av honom (A) då man inte kan se honom. Men Profeten (S) säger:

”Verily they benefit from him and seek light from the illumination of his wilayah (authority) during his concealment just as people benefit from the sun though it has been covered by clouds.”[10]

Att inte kunna se Imamen med fysiska ögon innebär inte att man inte kommer att få kännedom om hans förnämliga karaktär. Det är något bortom det fysiska som händer i denna situation, och den som upplevt det förstår detta utan tvekan. Om man under en bara månad avstår från att begå synder, och undviker att tänka ont om någon, då kommer man att märka att något märkligt har hänt med själen. Till och med när man då sitter och åkallar Allah (swt) så kommer man att känna hur tårarna rinner och hjärtat är andaktsfullt. Det finns med andra ord ett tydligt samband mellan hur man följer sin religion och hur nära relation man har med sin Imam (A).

”Varje person av er uppmanas att bete sig på ett sätt som får honom/henne att närma sig vår kärlek, och undvika det som får honom/henne att närma sig vårt hat och ilska.” – Imam Mahdi [11]

”Närma sig vår kärlek”… Ännu en gång återkommer vi till kärnan; Kärlek.

Det är detta som vi saknar, och bör sträva efter. Om man får chansen att uppleva något av denna förälskelse kommer man inte att eftersöka något annat i sitt liv än sin Gud (swt), som Imam Sajjad (A) säger i sin kända åkallan:

”My God, who is the one to have tasted the sweetness of your love and then looked for a replacement in place of you?” [12]

[1] Duaa Nudba – Mafatih Al-Jinaan
[2] Bihar Al-Anwaar vol. 51 s. 160
[3] The Center of Compilation and Publication of the works of Grand Ayatullah Bahjat (RA)
[4] Koranen 15:29 ; 38:72
[5] Sayed Abdul Karim Al-Kashmiri (RA)
[6] Koranen 9: 105
[7] The Center of Compilation and Publication of the works of Grand Ayatullah Bahjat (RA)
[8] Al-Ihtijaaj – Sheikh Tabrasi – vol. 2 s. 497-498; Bihar Al-Anwaar vol.53 s.175
[9] Koranen 21:73
[10] Ikmaal Al-Deen vol. 1 s. 253
[11] Al-Ihtijaaj – Sheikh Tabrasi vol. 2 s. 324
[12] The Whispered Prayer of the Lovers – Sahifa Sajjadiya

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *