Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam Hussains (A) martyrskap och orsaken bakom denna skapelse

(Del 4/5)

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Vi ska idag besvara frågorna dessa frågor som är en fortsättning på de tidigare delarna vi tog upp:

 

1. Vad har Profeten/Imamerna för roll i att man kommer närmare Gud (swt)?
2. Vad är sambandet mellan Imam Hussains (A) martyrskap och syftet med denna skapelse?
3. På vilket sätt har Imam Hussains (A) martyrskap bidragit till islams upprätthållande?

Profeternas/Imamernas roll i att människan kommer närmare Gud:

Hadithen som vi tog upp i del 1 där Imam Hussain (A) förklarar orsaken bakom skapelsen har en fortsättning:

– Allah, exalted be His remembrance, has only created people so that they might know Him; and when they know Him they worship Him; and when they worship Him they become needless of worshiping others by His worship.
A man asked him
– O son of the Prophet! May my parents be your ransom, what is meant by knowing Allah? He replied:
-It is that the people of each era must know their Imam, to whom obedience is mandatory. [1]

”Imam” som denna hadith syftar på är den religiösa, ofelbara ledaren som är utvald av Gud och vars lydnad är obligatorisk. En Profet kan också vara en Imam, som vår Profet Muhammed (S).
På vilket sätt är kännedomen av sin tids Imam en kännedom av Gud (swt)?
I de tidigare delarna nämnde vi en tydlig förklaring till hur människans själ kan visa oss en reflektion av Guds vackra attribut, under förutsättning att man rengjort sin själ och sitt andliga hjärta från omoraliska defekter och sökt förlåtelse för synderna man begått.
Gud har skapat människorna och Han (swt) känner till sina skapelser bäst och vilka svagheter de lider av, och vad deras förmågor klarar av att uppnå. Han (swt) vet vad människans förstånd klarar av att förstå eller misslyckas att förstå. Vi har en begränsad tankeförmåga som gör det omöjligt att inbegripa Guds (swt) skönhet som är oändlig och obegränsad. Vem kan egentligen förstå att vi har en Skapare som varken har en början eller slut? Vem kan förstå vad det innebär att man har en Skapare som inte kan begränsas med tid eller rum? Vem kan begripa vad det innebär att vår Skapare är ständigt närvarande överallt?

{And certainly We created man, and We know what his mind suggests to him, and We are nearer to him than his jugular vein} [2]

Gud (swt) har ingen avsikt att förbjuda sina skapelser från att komma närmare Honom (swt) för det är ju självaste syftet med människans existens. Människan kan aldrig på egen hand lyckas nå höga spirituella nivåer och se sin Gud genom att rensa sin själ om den inte får hjälp på vägen. Människan behöver något perfekt exempel, ett företräde som nått denna höga perfektionism för att lyckas följa dennes spår och lära sig att rena sitt hjärta med hjälp av detta perfekta företräde: En ofelbar ledare som tar i de vilseledas händer och vägleder dem till sin Skapares oändliga skönhet.

En ofelbar Imam har nått denna nivå av perfektionism. En sådan Imam har en helt ren själ som speglar Guds ”ande” som finns i människan (se del 3/5 för att förstå detta). På det viset reflekterar en utvald och ofelbar Imam Guds (swt) vackraste egenskaper, som en liten spegel som reflekterar solen. Självaste spegeln kan inte ens jämföras med solen, men den kan visa oss en liten bild av solens egenskaper (skinande ljus). När man då ser ljusskenet i denna lilla spegel kommer man att få en någorlunda tydligare bild av den verkliga solen (som man aldrig kan se på närmare håll), och det är detta en ofelbar Imam gör när den reflekterar Guds (swt) perfekta egenskaper. Denna kännedom av Imamens vackra attribut leder till direkt förälskelse med Imamen, och därmed med Gud (swt).

Därför ser vi på de ofelbara som band (metaforiskt) mellan oss syndfulla människor och vår vackra Skapare.

{And hold fast, all of you together, to the cord of Allah, and do not separate} [3]

På vilket sätt är Imamen ett band mellan oss och vår Gud (swt)?
Imamens roll är att underlätta för människorna att hålla fast vid sin tro, och inte vilken tro som helst, utan den SANNA tron. En kännedom av sin Imam och den förnämliga karaktären som en Imam bär på kan påverka en människas tro och attityd gentemot sin Skapare, och börja söka ånger och förstärka sin relation med sin Gud. Därmed närmar man sig målet med sin existens.

Det finns en känd berättelse om en fiende som blev en älskare på några ögonblick:

Det berättas att en man från Al-Shaam (dåvarande Syrien, Libanon och Jordanien) såg Imam Hassan (A) och började direkt förbanna Imamen (A) medan Imamen inte svarade med ett enda ord. När mannen var klar med att uttrycka sitt hat närmade sig Imam Hassan (A) mannen med ett leende och sade:
– Å du gamle man, jag tror att du inte är från de här trakterna, och du kanske har förväxlat mig med någon annan… För om du hade frågat oss någonting så hade vi gjort dig nöjd, om du hade bett oss något så hade vi gett dig det, om du hade sökt råd hos oss så hade vi rått dig, om du velat att vi bär något åt dig så hade vi gjort det, ifall du varit hungrig så hade vi sett till att du blir mätt, om du varit utan kläder hade vi försett dig med kläder, och om du är behövande så gör vi dig rik…
[Så fortsatte Imamen (A) med detta uttryckssätt ända tills mannen började gråta och sade]:
– Jag bevittnar att du är Guds efterträdare på denna jord, Gud är den med bäst kunskap om var Han (swt) placerar sina gudomliga budskap… Du och din far var de skapelser som jag avskydde mest, och nu är ni de skapelser jag älskar mest. Därefter bosatte sig mannen tillfälligt som gäst hos Imamen (A) och trodde starkt på Ahlulbayts (A) kärlek. [4]

Denna grad av barmhärtighet är speciell och man finner inte den hos vilken människa som helst. Den finns endast hos en ofelbar människa som bär en ren själ och reflekterar Guds skönhet. Den reflekterar den stora barmhärtigheten Gud har, den reflekterar Guds tålamod över de som ständigt syndar, den reflekterar Guds nåd och förlåtelse över de som vägrar följa Hans ord. Och Gud döljer deras synder ändå, även när de trotsar Honom (swt).

När vi förklarade i de tidigare delarna hur det finns ett samband mellan att vara förälskad i Gud (swt) och att följa de islamiska plikterna som Gud (swt) beordrat oss att följa, så har kärleken för en ofelbar Imam samma roll här. Den som får en kännedom av sin Imam och faller i Imamens förälskelse kommer utan möda att stå emot alla svårigheter, och utföra sina plikter utan att klaga eller gnälla. Det är förälskelsen som ger denna energi att hålla fast vid den rätta vägen ända tills man når målet med sin existens.
När man fördjupar sig i skildringen av Ashurahändelsen, så kommer man definitivt att märka att den cirkulerar kring en speciell punkt: Förälskelse.
.
Det var kärleken, det var förälskelsen, som var drivkraften till att de troende och uppriktiga män och kvinnor höll fast vid Imam Hussain (A) trots de tusentals soldater som förbjöd Imamens (A) familj från vatten och hotade dem. Det var förälskelsen som lät en del män att vägra lämna Imam Hussain (A) trots att Imamen sade till dem natten till Ashura:
”Ni är inte tvungna att stanna kvar här med mig, det är mig de vill döda, ni får gå.” [5]

Det var kärleken som gjorde att en nygift, ung konvertit valde att stupa för Guds (swt) sak, istället för att stanna kvar med sin fru. Ja, förälskelsen för Hussain (A) och förälskelsen för Gud (swt) överskrider all kärlek.
Det var kärleken som gjorde att det var omöjligt för tyrannerna att muta Hussains (A) halvbroder Al-Abbas (A). Hur mycket rikedomar de än lovade honom (A) var det inte möjligt att få honom att ändra sig; han vägrade lämna sin älskade Hussain (A). Sannerligen går det aldrig att muta en lojal och förälskad person med jordens alla rikedomar.

Därför säger en lärd som uppnått höga spirituella nivåer:

– Sannerligen är Ashuraslagfältets händelser bland de vackraste scenerna om kärlek. [6]

För när man tänker djupare hur Abalfadl Al-Abbas (A) vägrade smaka på vattnet på grund av att hans älskade Hussain (A) varit törstig i flera dagar, vad innebär denna handling Al-Abbas (A) gjorde? Var det en islamisk plikt att göra så, var vattnet haram för honom (A) att dricka? Nej, det var inte haram. Men det Abalfadl (A) gjorde överskrider människans förstånd av vad uppriktig kärlek och lojalitet är. Om man tittar närmare på faktumet att Abalfadl (A) förbjöd sig själv från att dricka vatten; Ledde det till att det blev mer vatten kvar till Imam Hussain (A) att dricka? Nej, utan tvekan så fick Imam Hussain (A) inte släcka sin törst ända tills hans (A) huvud höggs av. Men snarare var det förälskelsen i Hussain (A) som förbjöd Abalfadl (A) att dricka vatten, för han kunde inte föreställa sig att sin älskade var törstig medan han njöt av att släcka sin törst!

Vad förstår man av detta? Att en förälskad person prioriterar sin älskade före sig själv.
Blir en människa uppriktigt förälskad i en ofelbar Imam som är utvald av Gud (swt), och därmed förälskar sig i Gud (swt), så kommer den personens handlingar att gå efter sin älskades vilja, inte sin egen. Därför underlättar kännedomen och kärleken av ens Imam att följa Guds plikter; man följer det hjärtat vill utan att känna någon börda.

Därmed förstår vi vad Imam Hussain (A) menar när han svarade på frågan om hur man ska känna sin Gud, för att kunna dyrka Honom:
– It is that the people of each era must know their Imam…

Sambandet mellan Imam Hussains (A) martyrskap och syftet med denna skapelse:

En ofelbar Imam är den som har allra högsta kännedomen av Gud (swt) bland de levande människorna. Det är bland annat denna punkt som gör att Imam Hussains (A) martyrskap är ojämförbar med andra revolutionärers kamp för frihet och nekande av orättvisa. Vi hör om flera frihetskämpar som förespråkade rättvisa och likvärdighet, men vad skiljer sig deras mål från Imam Hussains (A)?

Svaret: Bland de mest betydande skillnaderna är att Imam Hussain (A), under sin livstid som Imam, var den som hade högst kännedom om Gud (swt) och reflekterade Guds vackra attribut mest; han (A) var bandet mellan människorna och Gud (swt), men människorna väljer att ta död på detta band som Gud (swt) skänkt dem. Utöver detta, så var just den rättvisan som Imam Hussain (A) var ute efter, exakt den rättvisa som Guds (swt) stadgat, och den som överensstämmer till fullt med Guds ord. Alla revolutioner där folk mördats för att de krävde sina rättigheter och vägrade att lyda tyranner, dessa revolutioner var inte ute efter just att få människorna att följa Guds ord, och visa de vägen till Gud.

Om man tittar närmare så ser man att deras mål och strävan var bland annat att man ska leva fridfullt, ha mat för dagen, kunna utbilda sig och hitta ett bra jobb etc. Allt detta är inkluderat i Imam Hussains (A) mål, men han var ute efter något ädlare än detta: Att människan hittar vägen till sin Skapare och följer Hans (swt) ord för att leva med värdighet. Att man följer den sannfärdiga islams läror, som uppenbarades för Profeten (S), inte den islam som förvanskades för att följa människans frestelser. Att man hittar en mening med sin existens; inte enbart en revolution som ska resultera i att uppfylla människans fysiska behov. För de flesta av människans fysiska behov är redan uppfyllda för oss här i Sverige, har vi då uppnått målet med vår existens? Den som tror att rättvisan Imam Hussains (A) var ute efter handlar om att människor inte ska leva i fattigdom och få lika mycket möjlighet till mat och vatten har missuppfattat allt med islam och Profetens (S) budskap.

Ashura uppfostrar en människas själ, och det är precis det ändamålet som Gud (swt) skapade oss för. Utan att rensa själen och hjärtat kommer man inte att se sin Gud. Vår Skapare (swt) är immateriell, och man behöver ett rent inre, ett rent andligt, immateriellt hjärta som ser denna Skapare (swt). Ashurahändelsen lär individen att ge upp det man fäster sig vid i detta ändliga liv, för förnämligare ändamål. Ge upp girighet, ge upp själviskhet, ge upp kärleken till denna ändliga värld som lockar till att begå synder och förnedrande frestelser, för att kunna ersätta ditt hjärta med en förnämligare, högre, värdefullare och mer varaktig kärlek som får dig att glädjas och behagas för alltid.

Hur Imam Hussains martyrskap bidrog till islams upprätthållande

När Gud (swt) uppenbarade den sanna trosläran för alla tidigare profeter så försökte profeterna förgäves att få människorna att börja tro på denna Skapare och få dem att hålla fast vid denna tro. Men hur mycket profeterna än kämpade så återgick människorna till sina gamla traditioner, vanor och frestelser, och en ny profet började uppmana till om den sanna tron igen. Detta fortsatte i tusentals år men människorna hade så lätt för att förkasta Guds (swt) ord och leva sina liv som de behagade.
Om man nu ser tillbaka på dessa läror som profeterna kom med, särskilt de som spreds med mest framgång (kristendomen, judendomen) så finner man att ingen av de ÄKTA lärorna finns kvar. Ingenting av de sanna lärorna har lyckats undkomma förvrängning. Det började spridas otaliga inriktningar inom varje trosuppfattning och inom ingen av dessa kan man finna en enda fullkomlig och rätt inriktning som innehåller Guds (swt) sannfärdiga läror med den rätta vägen som leder människan till skapelsens ändamål.

När man då studerar de historiska förhållandena som rådde under Imamernas tider, och fördjupar sig i hur omständigheterna såg ut då, så kommer man att upptäcka att just den tiden som Imam Hussain (A) valde att vägra förklara sin lojalitet för Yazid (den tidens despot) var mycket kritisk och avgörande för den sannfärdiga islam. Under den tiden hade Yazid i flera år förvrängt islams läror och regler att en hel del av dem mest förbjudna och förkastliga synderna hade blivit normala, till den graden att ”muslimerna” begick dem som om de vore halal.
När människorna under Yazids tid då fick höra om den hjärtskärande styckningen av denna nobla man, den obarmhärtiga avhuggningen av hans (A) huvud och de kallsinniga övergreppen som begicks mot hans familj väcktes häpnad och förundran. Massakern var så avskyvärd att den skapade frågor hos människorna:

– Vem var denna ädla man som gjorde allt detta med sin familj och sig själv och stod emot Yazid och som INGEN under den tiden vågade säga emot?
– Vad var orsaken till att han stod ut med allt detta, vad var hans syfte?

När de fick veta att det var just deras egen Profets dotterson, den mannen som Profeten (S) en dag kysst, omfamnat och uttryckt sin djupa kärlek för, hade utsatt sig själv för allt detta för att rädda ISLAM, då började folk undra: Men vi följer ju redan islam?
Ja, så illa var det. Till den graden trodde en del människor att de följde islams läror (vissa kände till sanningen men var tysta av rädsla). Även de tusentals soldater som krigade mot denna familj som tillhörde deras egen Profet (S), dessa soldater ansåg sig själva vara muslimer. I folks ögon tillhörde de islam, så varför krigade denna man med sin familj mot alla dessa, och påstod att han ville rädda islam?

Där väcks nyfikenheten hos människor:

– Finns det en sann och en falsk islam…?

Ja, exakt. Det finns en sann och en falsk islam. Och för att den falska inte ska fortsätta att spridas tills den hamnar vid samma tillstånd som kristendomen, judendomen och alla andra tidigare sanna trosläror hamnade vid, så är det absolut nödvändigt med en slagkraftig händelse som manifesterar detta. Det blev ett varningstecken för människorna under den tiden, och även för de andra generationerna. Händelsen spreds och inristades i islams historia. Med andra ord: Hade inte Imamen uppoffrat sin familj och sig själv så hade ingenting av den sanna islams läror varit kvar till idag. Det var alltså en kritisk och avgörande punkt där islam precis höll på att ta samma väg som de tidigare religionerna, och därför var det omöjligt att bevara den utan uppoffring. Dessutom skulle inte vilken uppoffring som helst haft samma slagkraftiga effekt på människorna; att en vanlig människa mördas får inte samma uppmärksamhet som att ens egen Profets dotterson mördas för att han ville rädda religionen.

Någon kan argumentera eller ställa sig frågorna:

1. Idag ser vi inte den sanna islam som Imam Hussain (A) krigat för vara den som praktiseras mest. Det är så få som håller fast vi den, även bland shia, så vad har Hussain (A) lyckats med?
2. Vi ser dessutom tyranner fortfarande härja omkring med sina brutala förbrytelser och förtryck mot människor, så Imam Hussain (A) lyckades inte eliminera denna orättvisa?

Förklaringen:

1. Målet var att den ursprungliga islam som Profeten (S) uppmanades att sprida till människor ska finnas kvar, även om de flesta inte praktiserar den fullt ut. Huvudsaken är att den inte eliminerats och blivit en bortglömd historia. Syftet är att den fortsätter existera även om det är i en mycket liten grad. Således, om man SÖKER den så kommer man att finna den, lärorna finns kvar, den är inte försvunnen likt alla andra trosläror Gud (swt) uppenbarat för profeterna. Haditherna har dessutom nämnt tydligt att islam kommer att återgå till den fas som den började med; den var okänd, väldigt få praktiserade den på rätt sätt och dessa var förtryckta:

Profeten Muhammed (S):

”Indeed, Islam began as something strange, and it shall return to being something strange, so give glad tidings to the strangers.” [7]

Att den sanna islam återigen sprids och får sin starka roll igen och börjar praktiseras rätt, detta är i huvudsak en fördold Imams uppgift att genomföra med Guds (swt) hjälp. Må Gud (swt) påskynda hans (A) återkomst.

2. Nej, vi kan inte förvänta oss att en Imam (A) som dödats för flera hundra år sedan ska själv komma och göra slut på förtryck under alla tider, då förtryck och orättvisa är något som ständigt pågår. Men vad gjorde Imamen istället? Med sin död manifesterade han (A) för människorna att:
Om ni skulle nå den graden att mördas likt hur jag mördades med min heliga familj och uppriktiga följeslagare, så låt det gå till den graden för det är värt det! Annars kommer den riktiga islam som Profeten (S) kom med från första början, den islam som vill att man lever med värdighet, stolthet, respekt, tillit, rättigheter, medmänsklighet, kärlek för sin Gud (swt)… Den kommer att försvinna. Om ni inte lär er av mitt martyrskap, om ni inte säger emot, då kommer ni att bli nedtrampade för alltid, och det som blir kvar av er religion är likt det som är kvar av den äkta kristendomen och judendomen; i princip ingenting!

Därmed förstår vi att om vi idag hade velat hitta den ursprungliga islam som förespråkar att man ska undvika att begå synder, vara en förnämlig människa, rensa sin inre själ, rensa sitt hjärta, komma närmare sin Skapare (swt) och falla i Hans (swt) förälskelse, då skulle vi knappast kunnat hitta en enda ledtråd om vi inte haft en Imam (A) som påbörjat denna revolution. Ha alltid i åtanke att det finns ingenting som är värt att leva för och förälska sig i så länge det inte är något som är oändligt, och det enda som är oändligt är Gud. Om man endast lever för en orsak, en kärlek, som tar slut förr eller senare så har man inte vunnit någonting egentligen. Det är det Imam Hussain (A) säger i Duaa Arafe till sin Gud (swt):

”What did he gain, the one who lost You..?
And what did be loose, the one who gained You..?” [8]

Revolutionen är inte avslutad än, vi har själva plikter att göra för att upprätthålla den vid liv medan en dold och ofelbar ättling till de heligaste och förnämligaste skapelserna på denna jord är i väntan på oss…

1. Vad är sambandet mellan Imam Mahdis återkomst och Imam Hussains (A) martyrskap.
2. Vilken roll har vi i detta?
3. Hur kommer vi närmare Imam Mahdi (A) för att skapa oss en bättre kännedom om honom (A) och om vår Gud (swt)?
Besvaras inshaAllah i del 5.

[1] Bihar al-Anwar, v.23, s.83
[2] Koranen 50:16
[3] Koranen 3:103
[4] Bihar Al-Anwaar del 43 s.344
[5] Maqtal Imam Hussain (A) – Berättelsen om Ashuratragedin
[6] Al-Rooh Al-Mujarrad – Sayed Hashem Al-Haddad
[7] Bihar Al-Anwar 52:191
[8] Dua Arafe – Mafatih Al-Jinaan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *