Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Den muslimska kvinnan – Del. 1

Våra förväntningar av den muslimska kvinnan: Del 1 av 5.
– En föreläsning av Dr. Ali Shariati

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

Innan jag påbörjar min föreläsning, skulle jag vilja föreslå några praktiska förslag. Bara genom att tala om kvinnans rättigheter, hennes personlighet och Islams syn på kvinnan, ser vi en väldigt stor skillnad på det riktiga värdet som Islam ger till människan, och i synnerhet kvinnor. Oftast är vi nöjda med att påpeka att Islam ger ett stort värde för vetenskapen eller att religionen upprättar rättigheter för kvinnor som vi tyvärr aldrig använder eller drar nytta av. Vi hade kunnat dra nytta av dessa rättigheter och värderingar, om vi följer de med den förståelse som vi kan få av dem.

Många människor är bekanta med religionens vy över samhället, dess sociala relationer, kvinnors rättigheter, barns rättigheter och familjens rättigheter, men samma människor följer den icke-islamiska ”vägen”, de följer de gamla kulturella traditioner och vågar inte basera sina liv på de riktiga islamiska värderingar. Med andra ord; de lever inte som de lär, därför förblir vi alltid kvar i snackstadiet. Vi måste komplettera de islamiska åsikterna och intellektuella diskussioner med praktiska lösningar. Vi måste hitta ett sätt där vi når dessa värden och rättigheter i praktiken. Efter att jag föreslagit mina åsikter, bör frågan om hur vi faktiskt kan verkställa dessa värderingar i praktiken ställas. Genom historien har problemet med kvinnors rättigheter och deras roll alltid ansetts vara en fråga om ett intellektuellt problem. Således har olika religiösa, filosofiska och sociala system nått varierande åsikter kring detta avseende.

Från 1800 fram till 2000-talet (särskilt efter 2:a världskriget) var varje försök att ta itu med detta särskilda problem, med sociala rättigheter för kvinnor och deras specifika egenskaper, så har detta betraktats som en ren biprodukt av en andlig eller psykiskchock eller resultatet av en revolutionär kris i lärande centrum eller som ett svar på politiska strömningar och internationella kapitalrörelser. Därför har traditionella samhällen, historiska samhällen och religiösa samfund, antingen i öst eller i väst (vare sig det är stammar, beduin, civiliserade muslimer eller icke-muslimska samhällen, oavsett vilka sociala eller kulturella civilisations stadier de befinner sig i) har de alla påverkas både direkt eller indirekt av dessa tankar, intellektuella läror och även nya sociala verkligheter.

Tyvärr har krisen av problemet med kvinnors frigörelse, som började i väst och har förstärkts av de regerande superkrafterna på 2000-talet som har påverkat alla mänskliga samhällen, även de traditionellt slutna och religiösa samfund. Det finns endast ett fåtal kulturella, traditionella och även religiösa samfund som har kunnat ta en korrekt ställning mot denna översvämning av frigörelse. Sådana samfund och samhällen har ofta konfronterats av särskilda typer av modernismen, som de har tagit sig an under täckmantel som heter ”kvinnors frigörelse”, antingen genom att förkasta gamla traditioner eller genom åtagande av ovarsamma kamper. Ingen av dem har lyckats stå emot denna attack. I sådana samhällen, där den nyutbildade pseudo-intellektuella klassen är i majoritet, välkomnas sådana kriser starkt och kraftfullt. De agerar även själva som en av de krafterna som stärker denna destruktiva och fördärvande transformation.

I traditionella religiösa samfund, däribland islamiska samhällen, kunde ingen grupp stå emot angreppen av de moderna uppfattningarna om kvinnors frigörelse som väst kommit med. Den pseudo-intellektuella och moderna klass av muslimska och icke-muslimska samhällen i Mellanöstern anser att en modern klänning symboliserar den moderna civilisationens framsteg och medvetenhet. Den gamla traditionella gruppen tog sig igenom denna kris och konfronterade den med icke-vetenskapliga och ologiskt taktik, på grund av deras brist på erfarenhet. Det är en allmänt känd lag som säger att när det är en brand som uppstår på grund av spill av olja, som någon försöker släcka på ett slarvigt och okunnigt sätt så kommer branden bara att sprida sig snabbare och mer kraftfullt. Därför har sådana olämpliga bekämpningar som gjorts mot väst, och inte genomförts på ett korrekt sätt, endast skapat osämja och skiftande reaktioner i sådana samhällen. De har banat vägen för acceptans av västerländska idéer och innovationer. Det finns väldigt få samhällen idag som har kunnat stå emot, för att bekämpa, och visa en effektiv reaktion på den moderna västvärlden genom att medvetet välja sina egna seder och livsstil.

En av de viktigaste faktorerna som kan hjälpa det östra samhället när det gäller att konfrontera och stå emot mot den intellektuella och kulturella attacken av väst (när det gäller synen av den moderna kvinna) är att ha en rik kultur och en historia full av erfarenheter, värderingar och idéer. Det är viktigt att ha progressiva mänskliga rättigheter och i synnerhet ha perfekta och kompletta förebilder i religionshistoria i dessa samhällen och gemenskaper. Lyckligtvis ur denna synvinkel (även om de inte medvetet har kunnat stå emot de koloniala angreppen av väst), så har de islamiska samhällen kulturell makt och möjligheter, de har en mycket progressiv historia, värdesystem och religion, och därmed mycket rika ur detta perspektiv. Därmed kan de, genom att förlita sig på dessa värderingar och källor, och genom att återuppliva och avancera mot höga humanitära värden, som finns i deras kultur och historia, uppmuntra deras nya unga generation att stå emot och motstå västs angrepp. Det mest effektiva vapnet för att konfrontera västerländska värderingar och den viktigaste faktorn för att skapa en medveten kamp, inom den nya generationen i våra islamiska samhällen mot västs förförelse, är att uppmärksamma några mycket ädla personligheter från den islamiska historien som har/hade utmärkande egenskaper och som agerar som förebilder. Om livet för sådana personligheter beskrivs noggrant och är känt i detalj, där de återupplivas och presenteras ordentligt, vetenskapligt och avsiktligt, är kända inom läror och skolor och presenteras för våra samhällen, kommer den unga generationen att inse att man inte behöver acceptera västs förfaranden; ingen anledning att acceptera deras agerande under täckmanteln av västs modernism. Snarare är det så att de kommer att känna att de har många kända symboler och förebilder i sina egna historia och religion som de kan följa och betrakta som förebilder för att återuppbygga sig själva.

Det måste beaktas att alla frågor som berör kvinnan, vare sig det gäller vetenskap, livsstil, klass, relationer, studerande förståelse, eller deras syn på världen – hur allt utvecklats, beskrivs och diskuteras inom islam. Vi behöver bara lösa våra nuvarande problem, att besvara de intellektuella utmaningarna och att minska våra sensuella behov.

Hur kan vi förstå våra värderingar? Hur kan vi använda och behålla de verkliga resultaten från dem? Vårt huvudsakliga mål måste vara att lösa problemet med god förståelse och erkännande. Medlemmarna i den heliga Profetens familj, i synnerhet av alla intellektuella i islamiska länder (som besitter en mer reverent bild av dem), har alltid varit en manifestation för de mest upplyftande och befriande humanitära och islamiska värderingar. Dessa värden är inte begränsade till en viss stamm, inte heller är de begränsade till endast alla muslimer. Därför kan alla människor i världen lätt se och förstå dessa symboler och exempel som har uppstått ur ett litet hushåll, men som är större än hela historien. Vem som än tror på mänsklighetens värderingar och dygder kommer att medge att den symboliska roll, som medlemmarna av denna familj har i olika aspekter och områden, ligger utanför klassens eller stammens historiska värden. De är snarare den högsta, meta-historiska, meta-stammens värden. De är permanenta symboler och förebilder för mänskligheten. Alltså, vem som är en mänsklig varelse respekterar dem. Alla som är medvetna om mänsklighetens värden, vem som än är intellektuellt engagerad i världen, kommer att medge att dessa värden och dygder som denna lilla hushåll har skapat i arena av den mänskliga historia.

Därför, när vi beskriver biografin av Fatima (as), som är en av den heliga Profetens familjemedlemmar, måste vi dra lärdom av hennes personlighet, hennes roll, hennes sociala, mentala och politiska status och använda dem, för att styra våra liv i våra samfund och i vårt samhälle. Det mest grundläggande och viktigaste problem i vår tid är problemet med god/rätt förståelse. För närvarande bör kampen, av de engagerade muslimska intellektuella, riktas mot ett ordentligt förståelse och erkännande av Islams historia och religion. Detta korrekta förståelse, inklusive den korrekta förståelsen av Fatima (as), är nyckeln till vår frälsning.

Efter andra världskriget, ansågs frågan om kvinnors status vara det mest känsliga och viktiga problemet i västvärlden. Kriget i sig var den huvudsakliga orsaken till att familjeförhållanden var ansträngt och förstört. Traditionella religiösa värden såsom etik, moral och spiritualitet kollapsade. Dessutom ökade kriminalitet, misshandel, våld och stöld på grund av kriget. Ur det intellektuella och etiska synvinkeln, hade den mycket olika effekter, orsakades nedgång i den traditionell-kulturella ”efter krig” generationen. Dess viktiga effekt, ett kvarts sekel efter andra världskriget, kan ses i spiritualiteten, tänkande, filosofi, till och med i dagens konst. De som har sett Frankrike, Tyskland, England och även USA (den senare var långt från det verkliga slagfältet) före kriget och besökt dessa länder efter kriget, kan tydligt se att, även om det verkar som om århundraden har passerat, har den traditionella kulturen faktiskt slagits samman inuti en generation. Därför har störtandet av den traditionella etiska värde-systemet varit ett naturligt resultat av kriget, och kvinnan var dess standardbärare.

Men det bör noteras att före kriget, hade väst redan börjat en flerdimensionell strid, från olika filosofiska, psykiska, sociala, produktiva och kulturella synvinklar, med katolicismen, den regerande religionen på Medeltiden, och hade därmed omedvetet förstört alla traditionella etiska och intellektuella ideal värderingar, samt de restriktioner och begränsningar som kyrkan hade försvarat i religionens namn. En av de värderingar som kyrkan försvarat i religionens namn var kvinnors rättigheter, kvinnors värden, både spirituellt och socialt. Detta försvar samexisterade med nedgången med anti-kvinnliga traditioner, obligationer och begränsningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *