Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sahaba i Koranen. Del 2

Texten är uppdelad i tre delar.
Sahaba i Koranen. Del 1. Denna del behandlar de lojala kompanjonerna.
Sahaba i Koranen. Del 2. Denna del behandlar de hycklande kompanjonerna.
Sahaba i Koranen. Del 3. Denna del behandlar shias syn på kompanjonerna.

Saheb = kompanjon.
Sahaba = kompanjoner.
Kalif = Efterträdare / ställföreträdare.

Den andra gruppen av sahaba som Koranen nämner är de som beskrivs som hycklare. Flertalet verser i Koranen fördömer deras försök till att förstöra den muslimska nationen. Det finns i synnerhet två Koranverser som beskriver dem som hycklare.

“När du ser dem kan du få ett gott intryck av deras yttre och du lyssnar på dem när de talar. [I själva verket är de lika andefattiga] som uppstöttade trästockar, och [i sin rädsla och osäkerhet] tror de att varje rop [från mängden] är ett hot mot dem.     De är dina fiender, [Muhammad]; – var därför på din vakt mot dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!”

–  Koranen [63:4]

Och som vi kan utläsa i följande vers så kommer inte Gud att förlåta dessa på Domens Dag.

“Vad dem beträffar är det likgiltigt om du ber om förlåtelse för dem eller inte – Gud kommer inte att förlåta dem. Gud vägleder inte dem som förhärdats i synd och trots.”

– Koranen [63:6] 

Trots att de bad och gav allmosor (zakat) så var det hycklande handlingar som utfördes för att visa upp sig och inte för Guds skull. Till och med när de stod bakom Profeten (saw) och bad, och en ny karavan kom in i Medina så hade de som vana att lämna sina platser för att kolla på karavanen istället för att lyssna på Profetens (saw) predikan. 

“Skälen till att deras gåvor och bidrag inte tas emot är dessa och inga andra: de tror inte på Gud och på Hans Sändebud, de går inte till bön annat än i sakta mak och när de ger [till goda ändamål] ger de högst motvilligt.”

– Koranen [9:54]

“[Men om] människorna blir varse [ett tillfälle att göra] en vinst eller [att få en stunds] förlustelse, bryter de upp [från bönen] och lämnar dig [Muhammad] stående [i predikstolen]. [Varna dem och] säg: “Det som [väntar er] hos Gud är bättre än ytlig förströelse eller [ett tillfälle att göra] en vinst; ingen sörjer bättre [för de sina] än Gud!” 

Koranen [62:11]

Enligt några historiska redogörelser så planerade några av dessa så kallade sahaba att mörda Profeten (saw). [al-Waqidi, al-Maghazi, Vol. 2, 989]

I Koranen kan vi läsa om hur de planerade att starta ett inbördeskrig i Medina.

“Även tidigare försökte de vigla upp dina män och vållade dig många svårigheter, till dess att sanningen kom fram och Guds vilja uppenbarades – till deras stora förargelse.”

Koranen [9:48]

“De säger [också]: “Om vi kommer tillbaka till staden [från detta fälttåg], skall de som har makten helt säkert driva bort dessa föraktliga stackare härifrån!” – Men [den verkliga] makten ligger hos Gud – och Hans Sändebud och de troende – och det vet inte hycklarna.”

– Koranen [63:8]

Några av dessa hycklare öppnade även en moské och bjöd in Profeten (saw) för att inviga den, inte för Guds skull utan för att tävla gentemot andra muslimer och förorsaka osämja bland de troende. Gud beordrade då Profeten (saw) att neka deras inbjudan och förstöra de moskéer som var grundade på hyckleri.

“OCH DET finns de som uppförde en moské för att vålla skada, sprida otro och splittra de troende och som en utpost för dem som förut kämpade mot Gud och Hans Sändebud. De kommer att bedyra: “Vi ville bara göra gott”, men Gud är vittne till att de ljuger. Sätt aldrig din fot där! En moské som, från den dag då bygget tog sin början, som [enda] syfte haft att leda [människorna] till sann gudsfruktan, är sannerligen långt mera värd att du där förrättar bön; i den [samlas] män som älskar att rena sig, och Gud älskar dem som strävar efter renhet. [Vem är den bäste?] Den som uppför sin byggnad på en grund av gudsfruktan och strävan att vinna Guds välbehag eller den som bygger sitt hus på lös grund, vid randen av ett stup, så att det störtar samman [och drar] honom med sig ned i helvetets eld?     Gud vägleder inte de orättfärdiga; byggnaden som de har uppfört kommer inte att upphöra att plåga dem som en tvivlets [värkande tagg] i deras sinnen, till dess deras hjärtan brister. Gud är allvetande, vis.” 

– Koranen [9:107-110]

Dessa hycklande muslimer förnedrade och kränkte Profeten (saw) vid ett flertalet tillfällen. 

“OCH DET finns de bland dem som förtalar Profeten och [spydigt] säger: “Han är idel öra.” Säg: “Ja, han är idel öra [för det som gäller] ert bästa. Han tror på Gud [och Hans ord] och han litar på de troendes uppriktighet och [genom honom flödar] nåd över dem av er som har tron. Men på dem som talar illa om Guds Sändebud [väntar] ett plågsamt straff.” 

– Koranen [9:61]

Inte ens Profeten (saw) själv kände till alla hycklare som befann sig i Medina. Profeten (saw) kände till Abdallah Ibn Ubay, hycklarnas ledare men det fanns fler hycklare i Profetens (saw) moské i staden Medina som Gud inte hade informerat honom (saw) om. 

“Men bland ökenaraberna omkring er, liksom bland dem som bor i [Profetens] stad, finns trotsiga hycklare som inte ger upp. Du känner dem inte, men Vi känner dem. Vi skall ge dem dubbelt straff [i denna värld] och sedan skall de utlämnas åt ett svårt lidande.”

– Koranen [9:101]

Läs – Sahaba i Koranen. Del 3. Denna del behandlar shias syn på kompanjonerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *