Press "Enter" to skip to content

Ramadan – Faktabok

Månaden som är 1000 gånger bättre än andra månader, även kallad Ramadan, är en månad av självinsikt och av viljans kontroll över begären och behoven. Jag har gjort ett längre inlägg om denna månad med hadith, Koranverser och olika tolkningar av seder och bruk. Enda riktiga skillnaden jag kunde hitta mellan shia och sunni var när Laylat al Qadr skulle infalla. Fattas det något eller ni hittar några fel så blir jag glad åt att ni påtalar det.

Texten är rätt lång men den ska nog belysa de flesta aspekterna.

Må ni ha en Ramadan Mubarek och må Allah visa oss nåd under denna heliga Månad. Må han skydda muslimerna från de hemska terrordåd som drabbat många muslimer i världen. Glöm inte att tänka på de som har det svårare än vi och glöm inte att be för mig.

Har jag sårat någon så ber jag om ursäkt och jag hoppas ni förlåter mig.

Ramadan kommer detta året infalla på fredag  21/8 eller lördag 22/8. Kravet på muslimerna är att det ska vara nymåne.

Innehållsförteckning:

Kalender

Vissa saker att tänka på

Laylat al Qadr

Ramadan FAQ

O Ali! No poverty is harsher than ignorance; no fortune is better than the intellect; no loneliness drearier than pride; and no intellect like moderation.
There is no Piety like abstinence from the acts that Allah förbids; no lineage like good manners and no worship like pondering (over good things)

The Sermons (sammanfört av Shaikh al Saduq) sida 100

Oh Ali! Ingen fattigdom är hårdare än okunskap; ingen rikedom är bättre än intellektets; ingen ensamhet är ödsligare än stolthet; och inget intellekt som måttlighet.
Finns ingen Frommhet som avhållsamhet från de saker och dåd som Allah förbjuder; ingen härkomst är bättre än god uppförande och ingen tillbedjan som begrundande (över goda saker)

Kalender:

1/Ramadan:

Imam Ali ibn Musa al Ritha (åttonde Imam) kallades av Harun till Iran för att vara del i dennes planer och komplotter. Han kallade honom för Islams ledare (sen förgiftade han honom), och därmed erkände han den rätt som de shiaislamiska Imamerna hade fått av Allah

7/Ramadan:

Profetens fosterfar och Imam Alis far, Abu Talib dog under de 3 åren då Muslimerna hade fått leva i Exil i en karg dalgång. Sorgens År kallades detta året. Då både han och Profetens älskade hustru, Khadija dog under denna period.

10/Ramadan:

Khadija, Profetens älskade hustru dog denna dag. Muslimerna levde i ett embargoliknande tillstånd då de förvisades från Mecka till en dal, även kallad Abu Talibs dal.

12/Ramadan: Brödraskapet

På den dagen skulle alla Muslimer välja en broder i Religionen. Profeten valde Ali ibn abi Talib, av alla närvarande vänner. Det visade på den höga statusen som Ali innehade.

15/Ramadan:

Fatimah, Profetens dotter, födde sitt första barn, Imam Hassan på denna dag. Han och hans bror Hussain kallades av Profeten: Paradisets Ungdomars Ledare.

15/Ramadan eller 19/Ramadan:

Slaget vid Badr.
Första riktiga slag där muslimerna, 313 i antalet, besegrade en välbeväpnad och till tänderna rustad här på över 1000 fiender.

19/Ramadan:

Ibn Muljim, en Khawarij (dåtidens Wahabis) slog Imam Ali i dennes bakhuvud, medan Ali var bjöd i bön till Allah. Svärdet var förgiftad och efter 2 dagars lidande, dog Imamen.

19-21-23/Ramadan (shia) och 20 till slutet av Ramadan (sunni):

Laylat al Qadr. Den viktigaste natten, då Koranen skickades ner till människan. Under denna natt bestämdes alla varelsers öde nästa år.

Den sjätte Imamen Jafar al Sadiq sade:

There is a Zakah for everything, and the Zakah of the body is fasting

Det finns Zakah för allt, och kroppens Zakah är fastan.

Fastan  under Ramadan räknas till en av de fem pelarna.

Vissa saker att tänka på:

Man skall som muslim betala Zakah al Fitr. Det ska betalas till behövande muslimer i ens egen stad, går inte det så kan man skicka till behövande muslimer i andra länder. Zakah är runt 70-100 kr per person och ska helst skickas innan Eid infaller.

Regel 1999 från Ayatollah Sistanis (1)påbud för Muslimerna:

På natten innan Eid el Fitr, ska alla som är vuxna och i sina fulla sinnens bruk, inte fattig eller mentalt handikappad betala för sig själv och alla dem som han eller hon är ansvarig för, ca 3 kg per person av Vete, Korn, Daddlar, Russin, Ris eller Hirs.
Det går också bra att betala det i reda pengar. Det är också obligatorisk försiktighetsåtgärd (Ihtiyat Wajib) att inte ge från de basvaror han eller hon själv inte brukar ha hemma. Lättast är just att ge pengar, något som jag och min familj brukar göra.

Det har omnämnts att det finns folk som kallar sig muslimer men inte läser Koranen.
Förutom denna grupp, så finns det de som läser Koranen men inte förstår dess innebörd eller mening.
Sen finns det en grupp som förstår Koranen men inte följer på den visdom som Koranen lär ut.
En sista grupp är de som följer Koranens råd och visdom, men inte lär ut det till andra.

Vi som Muslimer måste förstå Koranen (dess innebörd), tänka över dess verser, sträva för att förstå den, följa dess lärdom och visdom och sedan försöka lära ut det till andra.

Den islamiska världen sträcker sig över hela världen och olika kulturer har olika seder.
Det finns dock ett antal seder och bruk som de flesta muslimerna är överens om:

Recitation av den heliga Koranen (114 suror) under månaden.
Att dra sig undan till Moskéen de sista 10 dagarna av Ramadan (lite lättare i muslimska länder) för bön och Koranuppläsning, kallas för itikaf (en slags eremittillstånd).

Mycket bön, förbön och Koranuppläsning på Laylat al Qadr, den viktigaste natten under året.

Varje kväll avslutar man fastan med “iftar”, som betyder att bryta fastan. Sista måltiden på morgonen före gryningen kallas för “suhur”, som betyder morgonmåltid. På slutet av Ramadan firar man Eid al Iftar.

Helst ska man avbryta fastan med daddlar, för att följa Profeten Muhammeds sed.

Den Fjärde Imamen Sajjad sade:

Om allt mellan öst och väst skulle försvinna, så skulle jag inte känna mig ensam så länge jag har Koranen med mig.

” The best deed of this world and the Hereafter is that you should forgive one who has oppressed you;establish relations with one who has dissociated himself from you; do good to one who has done harm to you;
and give gifts to one who has deprived you of your rights.”

Den bästa gärningen i denna värld och i nästa är att du ska förlåta någon som förorättat dig; etablera relationer med den som brutit med dig; göra gott mot den som skadat dig; och ge gåvor till den som bestulit dig på dina rättigheter.

[The Holy Prophet (S.A.W.W.) Al-Kafi]

Laylat al Qadr

“The Books of Abraham were revealed on the first night of the month of Ramadan; the
Torah was revealed on the sixth of the month of Ramadan; the Gospel was revealed on
the thirteenth of the month of Ramadan . . ., and the Holy Qur’an on the twenty-third of
the month of Ramadan.”

“Abrahamas böcker uppenbarades på första Ramadan natten; Toran uppenbarades på den sjätte dagen av månaden Ramadan; Nya testamentet uppenbarades på den trettonde dagen i månaden Ramadan…och den heliga Koranen uppenbarades på den tjugotredje dagen i månaden Ramadan.”

Jafar Al Sadiq, om en hadith från Profeten Muhammed
Under denna månad infaller den viktigaste av alla nätter, Laylat al Qadr, eller också Skapelsens/Ödets/Kraftens natt.
Under denna natt, bestäms alla skapelsers framtid nästa år.

“Under Laylat al Qadr, går Änglarna, Själen och de pålitliga skribenterna ner till de lägre nivåerna av Himlen, och skriver ner allt som Allah bestämmer skall ske det året, och om han vill tidigarelägga något eller försena något så säger han åt dem att radera händelserna och skriva in nya.”

Jafar al Sadiq, sjätte Imam.

Då man är osäker på vilken av kvällarna under Ramadan som är Laylat al Qadr, så sitter muslimerna och behandlar ett visst antal av dessa som Laylat al Qadr.
Shia och Sunni skiljer sig lite på vilka kvällar som man tror är denna kraftfulla kväll.

“[The month of Ramadan is] overflowing with advantages, merciful, ready to put up
your sins of omission and commission to God for obtaining his forgiveness. Its days,
nights and hours, in the estimation of God, are more select, refined and important than
the days, nights and hours of other months. It surpasses all months in merits and
favors….. So, sincerely, free from evil and sinful thoughts and actions, with clear
conscience, pray and request that God may give you heart and confidence to observe
fast… throughout this month..”

“Månaden Ramadan är överfylld med fördelar, barmhärtig, redo att lägga upp era synder av försummelser och fullmakt inför Allah för att få hans förlåtelse. Dess dagar, nätter och timmar, i Allahs ögon, är mera utvalda, förfinade och viktiga än de dagar, nätter och timmar under andra månaderna. Den månaden överträffar alla andra månader i fördelar och tjänster…Så, ärlig, fri från ont och syndfulla tankar och gärningar, med klart samvete, be och fråga Allah så att han må ge dig hjärta och självförtroende att observera fastan…under hela denna månad.”

Profeten Muhammed

Whosoever offers voluntary prayers during the Night of Power out of belief and expecting from Allah its reward will have his past sins forgiven.”

Den som ber frivillig extra bön på den kvällen/natten, pga sin tro och i förväntan på att Allah skall belöna personen kommer få syndernas förlåtelse.

(Sunni hadith Bukhari och Muslim)

Detta är den viktigaste av nätter. Finns inget viktigare i en Muslims liv, än just denna natt. Denna mäktiga, starka, skapelsens natt. När en muslim avbryter fastan, läser han just texten som handlar om denna natt.

In the name of God, the Beneficent the Merciful
Indeed We sent it [the Holy Quran] down on the Night of Power.
What will convey to you what the Night of Power is like!
Better is the Night of Power than a thousand months
in that Night the angels and the Spirit descend
by the permission of their Lord for every affair.
Peace it is, till the break of dawn.

“Vi sände ner den (koranen) på ödets natt; och du frågar vad är Ödets natt? Ödets natt är viktigare än 1000 månader, på den natten skickades änglar och själen ner på sin Herres order. Prisad vara den tills gryningen gryr.”

Koran, sura 97

När infaller denna heliga natt?

Denna natt då man firar och åkommer två viktiga saker:

1 Att hela Koranen nedsändes till människan under en natt och
2 Att den första versen ur denna heliga Bok emottogs av Muhammed under den natten.

Sunni:
Udda dagar under de sista 10 dagarna av Ramadan.

Imam Shaafi, menar att den mest sannolika natten är 21, sen 23 sen efter det den 27 (alltså dag 20, dag 22 och dag 26)
Imam Nawafi menade att den flyttar sig bland de sista 10 nätterna. Dock är det allmänt ansett att det kan vara vilken som helst av de 10 sista udda nätterna.

Vissa lärda inom Sunni menar tom att den natten kunde vara andra dagar än de 10 sista, de menade att Laylat al Qadr kunde infalla under andra månader än Ramadan. Den tesen stod Imam Masuud, Imam Abu Hanifa och Ibn Arabi för.

Shia:
19:e, 21:e och 23:e

Shias gör det vanliga, som att be och be extra böner. Läsa Dua och Koran. Man menar att sitt öde bestäms under denna natt och då gäller det att be Allah om olika saker inför nästa år. Detta kallas Ehyaa.

Ramadan FAQ

Vad betyder ordet Ramadan?

Ramadan är namnet på den nionde månaden i den islamiska kalendern. Den ursprungliga betydelsen för ordet var otrolig hetta.

Vad är den islamiska kalendern?

Den islamiska kalendern är en månkalender. Det betyder att varje månad börjar med nymånen.
Den Islamiska kalendern är uppbyggd på månåret. Under Kalifen Umars tid, instiftades det på Ali ibn Abi Talibs begäran, en kalender som räknar sitt första år, det året som Profeten saw, lämnade Mecka.
Kallad Hijra (utvandring)

De Islamiska månaderna

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabi’ al-Awwal
 4. Rabi’ al-Akhir
 5. Jumada-l-Awwal
 6. Jumada-l-Akhirah
 7. Rajab
 8. Sha’ban
 9. Ramadan
 10. Shawwal
 11. Dhu-l-Qa’dah
 12. Dhu-l-Hijjah

Månaderna är 29 eller 30 dagar. Så därmed är även månaden Ramadan mellan 29 och 30 dagar.
Månåret är mellan 353 och 355 dagar.

Eftersom månåret är kortare än den Gregorianska kalendern som vi använder i väst, så förflyttas de muslimska månaderna med 10-11 dagar varje år.

Varför är Ramadan så viktig?

Under Ramadan så uppenbarades de första verserna av Koranen. Hela Koranen uppenbarades på 23 år och det började 610 e.kr och fullbordades 632 e.kr. Vissa lärda hävdar att hela Koranen kom ner till Profeten Muhammed under Ramadan.

Vad är fastans betydelse?

[Shakir 2:183] O you who believe! fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, so that you may guard (against evil).
[Yusufali 2:183] O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may (learn) self-restraint,-

Koranen Sura al Baqarat vers 183 förklarar anledningen och det är att man ska utveckla en kvalitet kallad Taqwa. I korta drag kan man förklara Taqwa med: “Att avguda Allah som om du såg Honom, för om du inte ser Honom så ser Han dig”. Det är alltså en slags gudafruktan. Ingen förutom den som fastar och Allah vet att personen ifråga fastar. Om personen ifråga fuskade eller lurades, det är mellan honom och Gud.

Hur går fastan till?

Fastan är från gryningen till solnedgången varje dag under Ramadan. Man ska avhålla sig från mat, dricka, sex ja allt som kan komma in i kroppen under dagens ljusa timmar. Man ska avhålla sig från lögner, baktalande, girighet och skvaller ja allt som vi anser vara negativt med en person.
Alla de här sakerna anses vara negativa men det är just under Ramadan som de är extra hemska.

Vem är förpliktad att fasta?

Barn som inte är i puberteten är undantagna. De som är sjuka eller vars sjukdom kan bli värre av fastan är också exkluderade.
Ifall sjukdomen är tillfällig så kan man ta igen de missade dagarna när man blivit bättre. Är man permanent sjuk så kan man hjälpa någon fattig genom att donera mat till dem.  Havande eller ammande kvinnor ska avhålla sig från fastan för det kan skada dem och barnet. Kvinnor som har mens är också exkluderade.
Många muslimer vänjer sina barn att börja fasta några timmar om dagen från det att de blivit sju år gamla. Är man på resande fot (runt 3 mil) från sin hemstad så måste man beakta vissa regler. Beroende på när på dagen man börjar sin resa (om man åker bara bort över dagen) så måste man avbryta sin fasta. För vidare läsning om det här är det bäst att rådgöra med en alim i frågan.


(1) Shiamuslimer är förpliktade att välja en lärd att följa i religiösa frågor. Sistani är en av dem som har flest anhängare bland de runt 200 miljoner shiamuslimerna.

8 Comments

 1. remot3
  remot3 20 augusti 2009

  Självinsikt och kontroll på vilket sätt? Ni går hungriga några timmar på dagarna och gnäller lite. sen vräker ni i er mat på nätterna. Visa av er ökenmänniskor går ju upp i vikt med under er fasta. Ändå kallar ni det fasta. Men det är en typisk islamlögn detta. Säga en sak, men få det att betyda något annat.

  Försäljning av mat under ramadan går i taket tydligen varje år. Det handlas gottsaker för miljarder. Det vräks och frossas i massor.Detta är fasta? Att fasta innebär att man avstår från ALLA form av föda.

  Det är som er andra lögn. Det där med fred. Ja vi är en fredens och älskande religion, detta säger muslimer samtidigt medans de skär halsen av någon, homosexuell, icketroende, kvinna, eller bara någon annan ni stör er på. Islam är den hycklande religionen. Det är lögnarnas religion. Beviser för hur skadad din trosuppfattning är, finns att se i de länder där den praktiseras. Resultatet av vad islam innebär finns att se i hundratusetals filmer och vittnesmål. Det är ondska, död och ett perverseri i blod. Detta vägrar du och andra muslimer se. Ert självbedrägeri är totalt. Erat försvar. Men korsriddarna, men Bush, men judarna. Patetiskt. Ni vågar inte ens stå för konsekvenserna av er medeltida tänkande.

 2. Bahlool
  Bahlool 20 augusti 2009

  Om det är så lätt remo3, så kan du ju försöka så får vi se? Fastan är från kl 3 på natten till runt 9 på kvällen…ingen mat, ingen dricka och ingen sex. När du klarar av det så kan du återkomma och berätta för mig hur lätt det var 😉
  Så mycket hat..vart kommer ni småfascister ifrån? Hur hittar ni min blogg hela tiden? Värsta av allt är att du verkligen tror på det du säger..det är hemskt. Stackare 🙁

 3. remot3
  remot3 20 augusti 2009

  Hur får ni muslimer det till att vara en fasta när ni vräker i er godsaker och smaskigheter natten igenom?

  Jag har varit utan mat långa tider. Inte i något religiöst syfte dock.

  Hat? Förklara istället den hat din religion sprider. Den är du inte speciellt snabb att förneka. Du svammlar lite o whabbahiter bla bla. Du vet att islam före dessa herrar spred skräck och terror? Där inte dessa herrar finns, sprids det skräck, förtryck och terror. Det fundamentala är lögnen islam och det fredliga budskapet.

  Ni muslimer är samma avarter som judarna. Det ljugs, hycklas för ett syfte som är helt omöjligt för någon att egentligen förstå. Ni fattar inte ens själva. Texten säger var snälla. Då skär ni halsen av människor. Problemet med religion är bedragare likt du, som inte ser längre än vad näsan räcker. Du är en större fara för Sverige än vad Sverigedemokrater eller skinskallar är. De har nästan en fot i verkligheten. Du är helt frånvarande från den.

  Värst av allt är väl snarare att du tror på det du säger.
  Om du nu uppskattar din religion så mycket. Varför reser du inte till någon av de sandhögar där man inte har något annat val än att tillbe Allah? Eller är det kankse som så att du vant dig med det organiserade städade Sverige? Tyvärr är det inte vidare städat längre. Södertälje brinner, Rosengårg brinner, Hisingen brinner Beror detta på Svenska rasister?
  Knappast. Är det Svenskars fel att religiösa fundamentalister frodas och fördömer sättet att leva i väst. Ett liv DU är snabb att anpassadig till och utnyttja. datorer, tv, telefoner, internet, sjukvård, listan kan bli hur lång som helst.

  Är det Svensk flyktingpolitik som är fel? Knappast, innan vi började importera muslimer, brann inga förorter, människor tvingades inte fly sina företag för att stölder och skadegörelse drev dom i konkurs. Det har kommit massor av människor från alla jordens hörn till sverige och anpassat sig, de har sin egna kultur och den svenska sida vid sida utan några problem. Men ni muslimer ska ha en egen fil anser ni, för ni tror ni är unika.

  Du tar inte ett ett skit vad någon sagt till dig här För du tar allt som ett angrepp, alla är rasister, islamofober (NU VAD ÄR EN SÅDAN FÖR NÅGOT)
  Du sitter på din tron och anser dig vara speciell och att du ska ha andra rättigheter för att du har en tro. Du är muslim då ska din tro, din sinnesjukdom, din illusion om verkligheten gå före allt annat. Det är sjukt.
  Religionsfrihet är något som borde tas bort helt och hållet. Ett omedelbart förbud för utövande av ALL religion.

 4. Bahlool
  Bahlool 20 augusti 2009

  Jag äter en gång på kvällen, så om det är att vräka i sig det vete gudarna. Kristna har en fasta där de avhåller sig från vissa maträtter i några dagar och det kallas för fasta. Att du hänger upp dig på ett ord som beskriver saken ifråga är befängt och inte mitt problem utan ditt problem.
  Ordbokens förklaraing av fasta:
  subst. fastande, avhållsamhet från mat, svält; fastetid; fastlag

  Avhållsamhet från mat, svält, fastetid..alltså även du som smårasist borde väl förstå vad det betyder?
  På wikipedia står det så här
  Med fasta avses sådan tidsperiod då man fastar, fastetid. Fasta sker på olika sätt men kan till exempel gå ut på att man avstår från mat och eventuellt dryck i olika utsträckning.

  Hoppas det går in i din hjärna och vi slipper ha samma frågor om och om igen..

  Jag ser ingen terror eller skräck i islam. Islamisk historia visar att när dina förfäder mördade i kristi namn eller i odins namn, så erövrade muslimerna länder och lät dem behålla sin tro, sin kultur och sina seder. Det är även grunden till varför kristna föredrog muslimerna före sina egna kristna bröder. Lite historia skulle inte skada? Du får även titta på judarna i Iran, störst antal judar i mellanöstern utanför Israel finns just i Iran.

  Jag har inte skurit halsen av någon. Så den anklagelsen får du behålla för dig själv, jag och 1.5 miljarder muslimer med mig har inget behov av att skära halsen av någon eller viljan. Jag är en fara för att jag motsäger dig dina lögner..för att jag står som bastion mot ditt hets. Du är inte SD ok då är du en ND anhängare..samma skitideologi över er fanatism och hat mot olika religioner och folkslag.

  Varför ska jag resa nånstans? Hört talas om yttrandefrihet? Hört talas om rättigheten att tro på vad jag vill? Jag är svensk medborgare och har ingen annan medborgarskap. Så enligt dig ska man ha vissa ställen och länder för vissa religioner? Hur blåst är du egentligen?
  Ja för innan muslimerna kom till Sverige så var Sverige paradiset. Vakna upp?
  Nu i lund försöker några svenska ungdomar protester mot en stängning av en fritidsgård..beror dessa vita svenskars bråk på islam också eller? Enligt din logik ska du bära ansvaret för mordet på Marwa, för hon bar slöja och en vit rasist som du, mördade henne…suck.

  Ja för det finns inga datorer, ingen tv eller telefoner i mellanöstern (sorry jag bara måste skratta). För din info..Irak hade helt fri sjukvård..man hade några av det största antalet läkare per capita i världen. Men sånt fattar inte du och gillar du inte att höra. Åk till Bagdad och sen kom tillbaka till din sketna stad så ska du få se skillnaden. När allting stänger vid 18 eller 20 tiden i Sverige rör folk på sig i städer som Bagdad. Din rasism har förblindat dig och fått dig att se dummare ut än vad du är.
  För du lever i en liten bubbla och du är inte van vid att världen förändras så du anklagar islam, muslimer, judar, araber, ja allt och alla som är annorlunda.
  Väx upp?

  Så terrorattackerna i väst, begångna av både höger och vänster folk fanns inte? Demonstrationer? Ungdomsrevolten 68?
  Vår ruta krossades när vi hade varit här i 1 månad..rätt kul med anklagelser..men nyans det har du inte i dina ord.

  Vi är unika, det är alla grupper och alla religioner och alla folkslag. Det är skrämmande med personer som dig..du önskar nog ta död på mig så att du kan få lugn och ro och kan utöva din tro, tron att du är bättre och förmer. Lol säger jag bara.
  Gå slå upp en bok, det skulle hjälpa dig lite…åk utomlands och se världen istället..se hur människor har det i andra länder och sluta läs mein kampf?

 5. johan
  johan 20 augusti 2009

  remot3 jag undrar om du själv tror att det är möjligt att överleva en månad utan att varken äta eller dricka? Hört att en människa klarar sig 3 dagar utan vatten och typ en eller två veckor utan mat.
  Jag tror ditt problem är att du blint har fått för dig att alla som är annorlunda dig är mindre värda. Sveriges problem är inte att vi tar hit invandrare, problemet är att vi tar hit fel invandrare samt inte utnyttjar dem på rätt sätt.
  Har för mig att Bahlool kommer från Irak! Irak har massor av kunskap och historia som Sverige borde kunna ta del av och utnyttja – https://www.bahlool.se/2009/03/01/man-kanner-igen-sig-lite/ – Vad skulle Sveriges sjukvård vara utan invandring? Jag tycker var och varannan doktor ser ut att kommer från mellanöstern.
  Jag håller absolut inte med dig i din syn på religion. Jag tycker personligen att en religion inte är mycket annat än en kultur, med sina egna lagar och normer.
  Vi har alltid försvarat vår kultur och förkastat andras. Vi tror att vi lever i den optimala kulturen, medan alla andra bör lära sig och efterlikna oss. Förut försvarade vi kristendomen och förkastade alla andra kulturer, nu försvarar vi demokratin och förkastar andra kulturer. Varför kan vi inte respektera och ta del av andra kulturer istället.

  mvh johan

  och du Bahlool jag har funderat en del på diskussionen vi hade om vräkningen av de palestinska familjerna i östra Jerusalem. Vill be om ursäkt för att jag uppträdde otrevligt. Jag insåg att precis som du sa, ville jag nog bara bråka.

 6. johan
  johan 20 augusti 2009

  nej du lyckade skicka din kommentar exakt klockan 13:37! elit jue

 7. Bahlool
  Bahlool 20 augusti 2009

  No worries johan det är ett känslosamt ämne 😉
  Jag tror att han är ateist, så han vill tala om hur hemsk religion är som tvingas på folk samtidigt vill han tvinga på folk hans egna värderingar.
  När han talar om religioner eller islams mord, glömmer han att herr Stalin var ateist…en man som kostade runt 50 miljoner människor livet. på egen hand.

 8. maria
  maria 23 augusti 2009

  remot3!!!
  jag fattar inte varför Johan och Bahlool har tagit sin viktiga tid och skickat en lång kommentar till dig.
  För personer som du förstår ju ALDRIG. (har inte så mycket kunskap).

  Jag antar att du Förstår själv att alla andra är inte lika dumma som du!
  SÖK hjälp!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *