Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam Ali (as) och Ahlulbayt (as) i sunniböckerna.

Salam w aleikom.

Många av oss följer blint det vi lär oss hemma, i moskén och hussainya om Islam. Vi förlitar oss på våra föräldrar och predikanter, men sätter vi oss själva ner för att studera och utforska Islam? Majoriteten nej, och detta är farligt. Den heliga Koranen säger i 2:170 “Men när de uppmanas att följa de [regler] som Gud har uppenbarat, svarar de: ”Vi följer dem som våra förfäder följde.” – Men om deras förfäder inte använde sitt förstånd och saknade vägledning? 

Genom detta inlägg vill jag bevisa genom sunnihadither att Imam Ali (as) är den sanna efterträdaren till vår profet Muhammad (saw), och att Ahlulbayt (as) är de vi ska hålla fast vid för att hålla oss på den rätta vägen. Om inte dessa hadither får icke-shias att vilja läsa vidare och studera vidare om det man tidigare trott på, ja då vet jag inte.

The Prophet (saw) said, ”Loving ‘Ali is believing, and hating him is hypocrisy.”

Profeten (saw) sade: ”Att älska Ali (a.s) är att tro och att hata honom är hyckleri/dubbelmoral.”


[Sahih, Muslim, vol.1, p.61]

The Prophet (saw) said, “You are to me as Aaron was to Moses, but there will be no prophet after me.”

Profeten (saw) sade: ”Du är för mig såsom Aaron var för Moses, men det kommer inga fler profeter efter mig.”

[Sahih Bukhari, vol.2 p.305, Sahih Muslim, vol.2 p.356, Mustadrak, al Hakim, vol.3 p.109]

The Prophet (saw) said, “You are from me, and I am from you.”

Profeten (saw) sade: ”Du är från mig och jag är från dig.”

[Sahih, Bukhari, vol 1 p 76, Sahih, Tirmidhi, vol 5 p 300, Sunan, Ibn Majah, vol.1, p.44]

The Prophet (saw) said, ”I am the city of knowledge, and ‘Ali is its gate.”

Profeten (saw) sade: ”Jag är kunskapens stad och Ali är dess port.”

[Sahih, Tirmidhi, vol.5 p.201, Mustadrak, al Hakim, vol.3 p.126]

The Prophet (saw) said, ”‘Ali is the master of all the believers after me.”

Profeten (saw) sade: ”Efter mig är Ali mästare över alla troende.”

[Musnad, Ahmed Hanbal, vol.5, p.25, Mustadrak, Hakim, vol.3, p.134, Sahih, al Tirmidhi, vol.5 p.296]

The Prophet (saw) said, ”Whoever accepted me as his master, then he should also accept ‘Ali as his master. O Allah be friendly with his friends, and be enemy to his enemy.”

Profeten (saw) sade: Vem som än accepterar mig som sin ledare, skall då även acceptera Ali som sin mästare. Åh Allah var vänligt inställd mot hans vänner och var fiende till hans fiende.”

[Sahih, Muslim, vol.2 p.362, Mustadrak, Hakim, vol.3 p.109, Musnad, Ahmed Hanbal, vol.4 p.281]

The Prophet (saw) said, ”Fatimah is part of me, he who angers her angers me.”

Profeten (saw) sade: ”Fatima är en del av mig och vem som än vredgar henne, vredgar mig.”

[Sahih, Bukhari, vol.2 p.206]

The Prophet (saw) said in Khayber while presenting the flag: ”Tomorrow I will give my flag to a man who loves Allah and His Messenger, ever going forward and never retreating, Allah had tested his heart with the faith”, then he gave it to ‘Ali and no one else.

Profeten (saw) sade i Khaiber, medan han presenterade fanan: ”Imorgon kommer jag ge fanan till en man som älskar Allah och Hans Budbärare, ständigt på frammarsch och som aldrig drar sig tillbaka, Allah har testat hans hjärta med tron,” sedan gav han den till Ali och ingen annan.


[Sahih, Muslim (Chapter on the virtues of Imam ‘Ali (as))]

The Prophet (saw) said, “This is my brother, my trustee and my deputy (caliph) after me, so listen to him and obey him.”

Profeten (saw) sade: ”Detta är min broder, min förvaltare och min ställföreträdare (Kalif/Ledare) efter mig, så lyssna på honom och lyd honom.”


[Tarikh, al Tabari, vol.2 p.319, al Sirah al Halabiyah, vol.1 p.311, Shawahid al Tanzil, vol.1 p.371, Kanz al Ummal, vol.15 p.15, Tarikh, Ibn Asakir, vol.1 p.85, Tafsir, Ala al Din al Shafi’i, vol.3 p.371, The Life of Muhammad by Hasanyn Haykal, First Edition (Section on: And admonish your nearest, your kinsmen)]

The Messenger of Allah (saw) said: “Behold! My Ahl al-Bayt are like the Ark of Noah, whoever embarked in it was saved, and whoever turned away from it was drowned.”

Guds Budbärare (saw) sade: ”Skåda! Mina Ahlul Bayt (a.s) är som Noaks ark, vem som än gick ombord räddades och vem som än vände sig bort från det drunknade.”


[Mustadrak, al Hakim, vol.3 p,151]

The Prophet (saw) said, “My Ahl al-Bayt are like the Gate of Repentance of the children of Israel; whoever entered therein was forgiven.”

Profeten (saw) sade: ”Mina Ahlul Bayt är som Judiska folkets Port till Ånger, vem som än gick igenom var förlåten.”


[Majmaa al-Zawaed, al-Haithami, v.9, p.168, al-Sawaeq al-Muhriqa, ibn Hajjar al-Haithami, p.193, Noor al-Absar, al-Shiblinji, al-Ifrad, al-Darqutni]

The Prophet (saw) said: ”Whoever wishes to live and die like me, and to abide in the Garden of Eden after death should acknowledge ‘Ali as his patron and follow Ahl al-Bayt after me, for they are my Ahl al-Bayt and they have been created out of the same knowledge and understanding as myself. Woe unto those followers of mine who will deny the Ahl al-Bayt their distinctions and who will disregard their relationship and affinity with me. May Allah never let them benefit from my intercession.”

Profeten (saw) sade: ”Vem som än önskar att leva och dö som jag och att få leva i Paradiset efter döden, måste erkänna Ali som sin skyddspatron och följa Ahlul Bayt efter mig, för de är mina Ahlul Bayt och de har skapats från samma kunskap och förståelse som jag. Olycka över de av mina följare som vägrar Ahlul Bayt deras status och som ignorerar deras relation och släktskap med mig. Må Allah avhålla dem från att dra nytta av min förbön.”


[Mustadrak, al Hakim, vol.3 p.128, Kanz al Ummal, vol.6 p.155, al Manaqib, Khawarizmi, p.34, Yanabi al Muwaddah, p.149,Tarikh, Ibn Asakir, vol.2 p.95,Hilyat al Awlia, l.1 p.86,Al Jami al Kabir, al Tabrani, al Isabah, Ibn Hajjar.]

Abu Bakr and Umar said “Well done, Ibn Abi Talib, overnight you have become a master of all the believers.” 

Abu Bakr och Omar sade: ”Bra gjort, son till Abi Talib, över en natt har du blivit mästare över alla de troende.”

[Musnad, Ahmed Hanbal, vol.4 p.281, Siyar al Amin, al Ghazali, p.12,Tadhkirat al Awas, Ibn al Jawzi, p.29, Al Riyadh al Nazarah, al Tabari, vol.2 p.169, al Bidayah wan Nihayah, vol.5 p.212, Tarikh, Ibn Asakir, vol.2 p.50; Tafsir, al Razi, vol.3 p.63, al Hawi lil Fatawi, al Suyuti, vol.1 p.112]

Ahmed ibn Hanbal said: “No one among the Companions of the Messenger of Allah (saw) had more virtues than ‘Ali ibn Abi Talib.” 

Ahmed ibn Hanbal sade: ”Ingen bland Allahs Budbärares följeslagare hade fler dygder än Ali ibn Abi Talib.”

[al Mustadrak, al Hakim, vol.3 p.107, al Manaqib, al Khawarizmi, p.3 and 9, Tarikh, Suyuti, p.168, al Sawaiq al Muhriqah, Ibn Hajjar, p.72, Tarikh, Ibn Asakir, vol.3 p.63, Shawahid at Tanzil, al Haskani al Hanafi, vol.1 p.19.]

Qadi Ismail, al-Nasa’i and Abu ‘Ali al-Naisaburi said: “No Companion had as many virtues attributed to him as ‘Ali.” 

Qadi Ismail al Nasaai och Abu Ali al Naisaburi sade: ”Ingen följeslagare hade fler dygder tillskrivna honom än Ali.”

[al Riyadh al Nazarah, Tabari, vol.2 p.282, al Sawaiq al Muhriqah, p.118, p.72]

Abu Bakr said, ”May Allah never put me in a predicament that Abu al-Hasan cannot solve.” And Umar said, ”If it was not for ‘Ali, Umar would have perished.” Abu Al Hasan – Imam Ali (as).

Abu Bakr sade: ”Må Allah skydda mig från ett dilemma som Abu al Hassan (Ali a.s) inte kan lösa.” Och Omar sade: ”Hade det inte varit för Ali, så hade Omar gått under.”

[al Isti’ab, vol.3 p.39, Manaqib al Khawarizmi, p.48, al Riyadh al Nadirah, vol.2 p.194]

Prophet Muhammad saw: “Truly, ‘Ali is from me and I am from him (inna ʿAlī minnī wa anā minhu), and he is the walī (patron/spiritual master) of every believer after me.”

Profeten Muhammed (saw) sade: ”Sannerligen är Ali från mig och jag är från honom och han är ledaren efter mig.”

[Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 19, No.4636]

Prophet Muhammad saw: “Ali is with the Qurʾān and the Qurʾān is with ‘Ali. They will not separate from each other until they return to me at the [paradisal pool] (al-ḥawḍ).”

Profeten Muhammed (saw): ”Ali är med Koranen och Koranen är med Ali. De kommer inte att skiljas åt från varandra, tills de återvänder till mig vid al Hawd (källa i paradiset).”

[Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 927, No.4685]

Prophet Muhammad saw: “(To ‘Ali): Are you not happy that you should have in relation to me the rank of Aaron in relation to Moses, except that there is no prophet after me.”

Profeten Muhammed (saw) sade till Ali: ”Är du inte glad över att du har en rank gentemot mig som den rank Aaron hade gentemot Moses, med förbehållet att det inte skall komma någon profet efter mig?”


(Ahmad b. Shu‘ayb al-Nasa’i, Khasa’is Amir al-Mu’minin ‘Ali b. Abi Talib, Tehran 1998, 76)Prophet Muhammad saw: “Three things were revealed to me regarding ʿAlī: he is the leader of the Muslims, the guide of the pious and chief of the radiantly devout (sayyidu’l-muslimīn, imāmu’l-muttaqīn, wa qāʾidu’l-ghurra’lmuḥajjalīn).

Profeten Muhammed (saw) sade: ”Tre saker uppenbarades för mig gällande Ali: Han är ledare över muslimerna, vägvisaren för de gudfruktiga och ledare över de utstrålande religiösa.”


(Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 936, No.4723)Prophet Muhammad saw: “Gazing upon ʿAlī is an act of worship (al-naẓar ilā ʿAlī ʿibāda)”

Profeten Muhammed (saw): ”Att blicka på Ali är en akt av tillbedjan.”


(Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 938, No.4736)Prophet Muhammad saw: “May God have mercy on Ali. O God, make the truth revolve around Ali wherever he turns (adiri’l-ḥaqq maʿahu ḥaythu dāra)”

Profeten Muhammed (saw): ”Må Gud visa Ali barmhärtighet. Åh Gud, låt sanningen kretsa runt Ali vart han än vänder sig.”


(Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 927, No.4686)

Prophet Muhammad saw: “Ali is as my own soul (ka-nafsī).”

Profeten Muhammed (saw): ”Ali är som min egen själ.”


(Ahmad b. Shu‘ayb Al Nasa’i, Khasais Amir Al Muminin Ali b. Abi Talib, Tehran 1998, 104)


Prophet Muhammad saw: “You [‘Ali] are from me and I am from you (anta minnī wa anā minka)”

Profeten Muhammed (saw): ”Du (Ali) är från mig och jag är från dig.”


(Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 924, No.4672)


Prophet Muhammad saw: “Whoever obeys ʿAli obeys me, and whoever disobeys him disobeys me.”

Profeten Muhammed (saw): ”Vem som än lyder Ali, lyder mig, och vem som än är olydig mot Ali, är olydig mot mig.”


(Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 925, No.4678)


Prophet Muhammad saw: “[To Ali]: You will clarify for my community that over which they will differ after me.”

Profeten Muhammed (saw): (Till Ali)Efter mig, kommer du klargöra för mina anhängare det vari de skiljer sig om sinsemellan.”


(Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 926, No.4678)


Prophet Muhammad saw: “There is one amongst you who will fight for the taʿwīl [spiritual interpretation] of the Qurʾān as I have fought for its tanzīl [literal revelation].’ Abū Bakr asked, ‘Is it I?’. The Prophet said, ‘No’. ʿUmar asked, ‘Is it I?’. The Prophet said, ‘No, it is the one who is mending the sandal.’ The Prophet had given ʿAli his sandal to mend.”

Profeten Muhammed (saw): Det finns en ibland er som kommer slåss för Tawil (Spirituella tolkningen) av Koranen såsom jag slagits för dess Tanzil (bokstavliga uppenbarelsen). Abu Bakr frågade, är det Jag? Profeten (saw) sade: Nej. Omar frågade, är det Jag? Profeten (saw) svarade, Nej, det är personen som håller på laga sandalen. Profeten (saw) hade gett Ali (a.s) sin sandal att laga.”


(Al Hakim Al Naysaburi, Al Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 926, No.4679)Prophet Muhammad saw: “O ʿAli, whoever separates himself from me separates himself from God, and whoever separates himself from you, O ʿAli, separates himself from me.”

Profeten Muhammed (saw): ”Åh Ali, vem som än avskiljer sig från mig, har avskilt sig från Gud och vem som än avskiljer sig från dig, åh Ali, den personen har avskilt sig från mig.”


(Al Hakim Al Naysaburi, Al-Mustadrak ‘ala’l-Sahihayn, Beirut 2002, 927, No.4682)Prophet Muhammad saw: “Ali is from me and I am from him (ʿAlī minnī wa anā minhu), and nobody can fulfill my duty but myself and ʿAli.”

Profeten Muhammed (saw): ”Ali är från mig och Jag är från honom, och ingen kan utföra Min plikt förutom Jag och Ali.”

(Ahmad b. Shu‘ayb Al Nasai, Khasais Amir al-Muminin Ali b. Abi Talib, Tehran 1998,106)

3 kommentarer

 1. Jasmin 26 oktober 2021

  Tack så jätte mycket !! Jag har letat länge efter en sammanfattad version där samtliga källor ges för ämnet. Må Allah belöna dig/er för detta!

 2. Bahlool 27 oktober 2021

  Blir glad åt att våra texter gör nytta 🙂

 3. Fuad 01 maj 2022

  Det är lika lätt att veta sanningen idag som i Profetens tid i tillsägelse ..

  Om några accepterar inte Fatima och Ali till ledare eller ledarnas roll efter profeten död är hycklare.

  Då betyder hycklare. Sitter idag vid makten !

  Eftersom om någon påstår att Fatima var inte drottning efter profetens tid .
  Varför då dessa kungar lämnar hela tiden i arv kungar riket till sina egna .
  Alltså Efter profetens tid var ingen annan rättmätige till stolen än Ali och Fatima .

  Men om detta ska vi inte bråka . Eftersom Vad Gud tillåter är att ge luft för vrede .
  Vredens dag ska alla troende avksy dessa ledare .

  De kan oxå fråga sig själv . Varför människan förväntar en Imam när det finns tusentals imamer med skola .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *