Press "Enter" to skip to content

Varför ska man utföra de dagliga bönerna fem gånger?

Svar: Först och främst, om doktorn skriver ut något till patienten, så litar patienten på honom och ifrågasätter inte honom. Allahs kunskap går givetvis inte att jämföras med en doktor. Allah är vis och ingen kunskap är dold för Honom och ingen av de gudomliga kommando är bortom vidsom och anledning (reason).

Därför, när vi förstår att denna konst och kommando från Allah inte är bortom visdom (hiqmahtul Allah) så är det inte nödvändigt att känna till anledningen av detta gudomliga kommando. Det faktum att Gud har bestämt att bönen ska bes fem gånger per dygn, så är det helt visst baserat på visdom (hiqmahtul Allah) , som vi kanske inte känner till eller förstår , men vi bör lägga all tillit till Allah och underkasta oss Hans vilja.

För det andra, en av visdomarna bakom att be fem gånger om dagen kan vara att minnas Allah på morgonen, dagen och kvällen. och att spirituellt komma närmre Honom så att vi inte avviker (från siratul mustaqeem aka den raka vägen) och att tillrättavisa våra handlingar och korrigera dem.

För det tredje, i vissa hadither omnämns visdomen bakom att utföra de fem bönerna och här kommer en av dessa hadither.

Det är omnämnt in en hadith av Profeten Muhammad (fvmh)  att:

En jude kom till Guds sändebud och medan han ställde en rad frågor frågade : Varför är det obligatoriskt att utföra bönen fem gånger dagligen?

Profeten (fvmh) vid middagsbönen; allt åkallar och glorifierar Gud och Allah sänder salawat till mej, och det är timmen som Gud gjorde bönen obligatorisk för mej och min ummah (generation) och vem som prosterar vid denna fast bestämde timme kommer Allah förbjuda att hans kropp bränns i elden. Det är vid kvällstid (maghrib) som Profeten Adam (Adem) (fvmh) åt från det förbjudna trädet och lämnade av denna anledning Paradiset. Av denna anledning gjorde Allah, kvällsbönen (salatul maghrib) obligatorisk för hans härkomst, tills Domedagen. Men Maghrib-bönen är när Allah accepterade Adams (fvmh) ånger och Adam bad tre rakat. En rakat för sin synd och en rakat för Evas (Hawas) synd och en rakat för hans ånger och Allah gjorde dessa tre rakat obligatoriska för denne bön. Åkallan (duaa) är accepterad vid denna tid.  Sedan har vi isha-bönen, sedan graven och domedagen är mörkt. Isha-bönen för att illuminera graven och bron över elden på Domedagen (Sarat-bron)  Och morgonbönen (salatul fajr) för att hela den muslimska nationen skulle buga inför Allah före de otrogna (som avgudarna) (mushrikin) böjer sig inför solen. Morgonbönen är en bön som är sedd av änglarna, både de änglar som kommer och vakar över oss på morgon såväl som på kvällen.

(Illal-Al-Sharaie, vol.2, pp.337-338.)

Engelska

Why should the daily prayers be recited five times?
Answer: First, if the doctor prescribes to the patient, the patient trusts him and does not ask the doctor why you prescribed these drugs. Allah’s knowledge is not comparable to that of a doctor, Allah is wise and knows all things and none of the divine commands is without wisdom and reason.
Therefore, when we understand that the work and command of Allah is not without wisdom, it is not necessary to know the cause of the divine commands. The fact that God has commanded that prayers be offered five times a day is certainly based on wisdoms, some of which we may not understand, but we must trust in Allah and submit to His commands.
Secondly, one of the wisdoms of the five prayers may be that the prayer is the remembrance of Allah, and we should remember Allah in the morning, noon and night, and connect ourselves to Him so that we do not deviate and our actions and behaviors are corrected and…
Thirdly, in some hadiths, some of the wisdoms of the obligation of the five daily prayers are mentioned, and here we mention a hadith.
It is stated in a hadith of the Prophet Muhammad (PBUH) that: A Jew came to the Messenger of Allah (PBUH) and while asking questions, asked: Why is daily prayers obligatory at five times?
The Prophet (PBUH) answered: “At noon, everything praises and glorifies God, and Allah sends Salawat to me, and that is the hour when God made prayer obligatory on me and my ummah and whoever is bowing or prostrating or rising at that time (noon), Allah forbids his body to fire.
It is the time of the evening when Prophet Adam (PBUH) ate from a tree (a tree that was forbidden to eat) and left Paradise for this reason. Therefore, Allah made the evening prayer obligatory on his descendants until the Day of Judgment.
But the Maghrib prayer is when Allah accepted Adam’s repentance and Adam (AS) prayed three rak’ats. One rak’at for his sin and one rak’at for Eve’s sin and one rak’at for his repentance, and Allah made these three rak’ats obligatory at this time. Prayer (dua) is answered at this time.
But Isha prayer, because it is dark for the grave and the Day of Judgment, Isha prayer became obligatory at this time in order to illuminate the grave and the bridge of Sarat.
But the morning prayer became obligatory at this time so that the whole nation would prostrate before Allah, before the infidels (those who worship the sun) prostrated on it (the sun). The morning prayer is a prayer that is witnessed by the angels of the night watchman and the angels of the day watchman.
(Elal al-Sharaie, vol. 2, pp. 337-338)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *