Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sayyid Ali al Qadis råd till den seriöse sökaren

Seyed Ali Al-Qaadi läraren till Sheikh Bahjat och Allamah Tabatabai gav dessa råd till den seriösa sökaren.

1- Du bör be de obligatoriska bönerna i början av den angivna tiden. Och be dom med extra böner så att dina dagliga rukkas når 51 stycken. Om du inte kan utföra detta, försök nå 44. Om dunyan(världens frestelser) också stoppar dig från att utföra detta. Så ska du åtminstone försöka be Salaat Al-Awwabeen.(bönen av dom som vänder sig till Allah ensamma. I ånger(för dåliga aktioner), och 8 rukkas ska bes under Thuhur bönen)
2- Vad det gäller den nattliga bönen (Salaatul Layl), går det inte att undkomma denna. Det är förvånansvärt att se dom som söker högre nivåer av perfektion men att de inte står i bön under natten. Vi har inte hört om någon som har uppnått en hög position utan denna bön.
3- Du bör recitera Koranen under natten i en sorgsen röst. Sådan är den troendes berusande dryck.
4- Du bör recitera den kända Athkaar som är mellan händerna på er alla, och att böja dig medan du reciterar thikr av Profeten Yunus(as) mellan 500 till 1000 gånger.
5- och att besöka dom heliga moskéer(Medina, Mecka, Najaf, Karbala, Mashad) om möjligheten finns. Och alla andra moskéer varje dag. För att en troende i moskén är som en fisk i vatten.
6- Lämna inte era böner inan du har reciterar thikr av Sayyeda Fatima (as), och att recitera den i sin helhet i varje församling du befinner dig i.
7- Det är av yttersta viktighet att läsa upp Dua Faraj Al-Hujja (af) i qunoot av Witr Bönen, och att recitera den varje dag i alla duas.
8- läs den kända Ziyara, Zitaraat Al-Jaamia, varje fredag.
9- När du läser Koranen, så läs minst 1 kapitel av de 30 kapitlarna.
10- öka mängden av tid du umgås med dina rättfärdiga bröder. För att dom är bröderna som är på den rätta vägen. Och dom är kompanjoner under svåra tider.
11-besök kyrkogården under dagarna men undervik att göra det under natten.
Den Här Dunya(världen) har tagit oss iväg och distraherat oss medans världen inte ens är för oss. De bästa av välsignelser till dom som har deras kroppar bland folket(Al-Naasoot). Medans deras hjärtan är bosatta i den gudomliga världen (Al-Lahoot).

Sayed Ali al-Qaadi, the teacher of Sheikh Bahjat and Allamah Tabataba’i, and his advice to the serious seeker:

1 – It is upon you to pray the obligatory prayers at the beginning of it’s prescribed time, and to pray them with their supererogatory prayers so that your daily rikaas reach 51. If you cannot do this, then try to reach 44. If the dunya also stops you from doing this, then try to at least pray Salaat al-Awwabeen (the prayer of those whom turn to Allah alone, in repentance, 8 rikaas prayed around the time of the Thuhur prayer)

2 – As for the night prayer (Salaatul Layl), there is no escape from it. It is astonishing to see those who desire higher stations of perfection whilst not standing in the middle of the night. We have not heard of anyone who attained a lofty station without this prayer.

3 – It is upon you to recite the Quran, at night, in a sorrowful voice. Such is the intoxicating drink of the believers.

4 – It is upon you to recite the known athkaar that are between the hands of you all, and to prostrate whilst reciting the thikr of Prophet Yunus (as) from 500 to 1000 times.

5 – To visit the grand Mosques (Medina, Mecca, Najaf, Karbala, Mashhad) if capable, and all other Masaajid, every day, for a believer in the masjid is like the fish in water.

6 – Do not leave your prayers until you recite the thikr of Sayyeda Fatima (as), and to recite a full cycle of it in every gathering you find yourself in.

7 – It is of utter importance to read Dua Faraj al-Hujja (af) in the qunoot of the Witr prayer, and to recite it everyday and in all duas.
8 – Read the known Ziyara, Ziyaraat al-Jaami’a, every Friday.

9 – Let your reading of the Quran be at least 1 chapter of the 30 chapters.

10 – Increase the visits of your righteous brothers, for they are the brothers on the path, and the companions during difficulties.

11 – Visit the cemeteries during the day and avoid doing so in the night.

This Dunya has taken us away and distracted us whilst it is not even for us. The best of tidings to those men whose bodies are among the people (al-naasoot), yet their hearts are settled in the divine world (al-lahoot).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *