Press "Enter" to skip to content

Den heliga Koranens matematiska mirakel

Den heliga Koranens matematiska mirakel

I Koranen så dyker det upp tal eller siffror konstant. Många författare har skrivit om Koranens vackra och mirakulösa språk, men fåtal känner till dess matematiska mirakel. Författaren Abdulaziz har skrivit en artikel, kallad Koranens matematiska mirakel: en mirakulös kod som inte går att neka och menar att datorns teknik, har gjort det möjligt att undersöka Koranens siffermönster på ett helt nytt sätt.

Talen ljuger inte, menar Abdulaziz. Han tar upp exemplet Noah (a.s): Antalet Noah (a.s) är nämnd i Koranen vid namn, kommer inte förändras, inte heller kommer enkel matematikens regler ändras.”

Dessa observationer leder till att man kommer fram till att ett visst antal eller att ett visst mönster börjar dyka upp.

Surah Noah (Noahs kapitel i Koranen) till exempel, är Surah 71 i den heliga Koranen, medan verserna är 28 i det kapitlet, ser vi att skillnaden mellan dessa är 43, då 71-28=43. Intressant nog, så ser vi att Noah (a.s) nämnts i Koranen precis 43 gånger.

Förutom detta, så kommer 43 kapitel efter kapitlet om Noah (a.s). Dessa 43 kapitel, nämner ingenstans något om Noah (a.s), detta blir mera intressant, när vi får reda på att 43 kapitel före kapitlet om Noah (a.s), så finns inget nämnt om honom heller. Detta fenomen kallar Abdulaziz för “ring sammansättningen” runt kapitlet om Noah (a.s).

Vad som är mera intressant är att de kapitel i Koranen som nämner Noah (a.s) är 28 till antalet, alltså samma antal verser som finns i kapitlet om Noah (a.s).

På youtubeklippet kan ni se vad Abdulaziz mera hittat som är av stort intresse och påvisar att det här är inget påfund eller någon tillfälighet.

Några saker som Abdulaziz tagit upp är de såkallade “delade bokstäverna”. Det är bokstäver som man kan se i flertal Suror i Koranen. Det finns många teorier gällande dessa och de lärda menar att den ende som vet vad de verkligen betyder är Allah. Många som forskat i ämnet, har utgått från en språklig forskning i bokstäverna, men Abdulaziz tar upp en ny synvinkel; den matematiska.

Författaren tar upp ett exempel, i Suran al Naml (Myrornas kapitel), som är den 27:de Suran, finner man att det finns 93 verser i denna Sura. Denna Sura börjar med de “delade bokstäverna” Tah (ط) Seen (س). Förbluffande finner man att bokstaven Tah (ط), återfinns 27 gånger i denna Sura, alltså lika stort antal som siffran för Surans rangordning i Koranen. Vidare den andra “delade bokstaven” Seen (س), dyker upp 93 gånger, det är alltså antal verser (ayah) i Suran!

Nästa sak man hittar, är siffran 16 som återfinns i Surah al Nahl (Kapitlet om bin). Surah al Nahl är det 16:de kapitlet i den heliga Koranen och Abdulaziz upptäckte att manliga bin (kallade drönare) hade 16 kromosomer, medan kvinnliga arbetarbin och drottningen hade 16 par kromosomer. Vidare, drottningarna kläcktes ur äggen efter 16 dagar. Antal ayahs (verser) i detta kapitel var 128, som är en nämnare av 16, då 16×8= 128.
Delar man 128, blir det 64 (ännu en nämnare för 16) och forskare har funnit att 64 av detta kapitlets verser, innehåller namnet Allah, medan 64 av de, inte gör.

Ännu ett fascinerande exempel är de första verserna som uppenbarades för den heliga Profeten (saw), det var de första fem verserna i kapitlet 96. Surans namn är Al Alaq, som vetenskapsmän har beskrivit som en tidig stadie av embryo, något vi människor härstammar ifrån i moderns mage.
Alaq, är det nionde ordet i Suran. Det blir mera intressant, eftersom det nionde primtalet i matematiken är 23, det är det antal DNA kromosompar som finns i människans kroppar. Det är särskilt intressant, då versen tar upp just skapelsen av människan.

LÄS I din Herres namn, Han som har skapat –
skapat människan av en grodd som sätter sig fast!
Läs! Din Herre är den Främste Givaren,
som har lärt [människan] pennans [bruk],
lärt människan vad hon inte visste!

“Recite in the name of your Lord who created – Created man from a clinging substance. Recite, and your Lord is the most Generous – Who taught by the pen – Taught man that which he knew not.”

(Quran 96:1–5)

Enligt Abdulaziz, så är primtal, som har förbluffat matematiker i århundraden, en stark och återkommande nyckel i Koranen. Andra nycklar i Koranen är vissa ord och siffror, som 114, det antal kapitel i Koranen.

Dessa fenomen med diverse siffror, påvisar att Koranen inte är skriven av en vanlig dödlig person, men att det är som muslimerna säger, ett högre väsen, Gud, som gett oss den.

https://www.binimad.com/view-book/Quran-Math-Miracles

Bli först att kommentera

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *