Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad borde Shia göra under ghaybat (ockultation) av Imamen (atfs)?

Vad borde Shia göra under ghaybat (ockultation) av Imamen (atfs)?

1. Imam Jafar Sadiq (asws) säger,

”När detta sker, fäst er vid den första Imamen tills sådan tid kommer då det är klart vem som blir nästa Imam

(Biharul Anwar vol 11 sida 671)

2. Imam Jafar Sadiq (asws) säger,

”När sådan tid kommer och Ni inte kan möta Er Imam (atfs), fortsätt då att agera enligt de regler som redan är med Er”

(Biharul Anwar vol 11 sida 672)

3. Imam Jafar Sadiq (asws) säger,

”Ni borde fortsätta att leva på samma sätt tills tiden kommer då ”Saahib Ul Amr”(Slutliga makten) Träder fram.

”Biharul Anwar vol 11 sida 672)

4. Imam Jafar Sadiq (asws) säger,

”Ni borde förbli på det Ni finner Er i tills sådan tid kommer då Allah får stjärnorna att resa sig.

(Biharul Anwar vol 11 sida 673)

5. Imam Jafar Sadiq (asws) säger,

”Förbli orubblig på det Ni blivit tilldelade från tidigare tills sådan tid kommer då Allah sänder ”Saahib Ul Amr”

(Biharul Anwar vol 11 sida 674)

Ifall två hadither motsäger varandra, vad ska vi då göra?

1. I sin Togee, skriver Imam e Zamana(atfs) i ett svar till en fråga som ställdes till honom.

”När två moominin har en tvist om en fråga vars utkomst är var sin specifika hadith, Vad skall de då göra? Imam (atfs) svarar, ”Följ en av de med intentionen att följa reglerna av Masoomeen (asws) och inte med intentionen att Ni föredrar vad den ena säger över den andra.”

(Al Kafi Kitab e Aql kapitel 22 hadith 7)

2. Skildrare säger,

”Jag frågade Imam Jafar Sadiq (asws), ”Om vi mottar en Hadith från den Första Imamen (asws) och även Imam Zainul Abideen (asws) eller vilka som helst bland Imamerna (asws) efter Honom, vilken skall vi följa?” Imamen (asws) svarade, ”Agera enligt den senastes ord tills sådan tid då Ni mottar en annan ordning av Imamen (asws) från den tiden. När det kommer från en levande Imam ,följ hans ord.” Imamen (asws) sa då, ”Vi önskar vid Allah att religionen skall vara en lättnad för Er.”

(Al Kafi Kitab e Aql kapitel 22 hadith 9) .

Ifall vi inte finner en ordning från Masoomeen (asws) kring ett specifikt agerande, vad skall vi då göra?

1. Imam Jafar Sadiq (asws) säger,

”Behärskning i förvirrande ärenden är bättre än att skämmas bort i förstörelse”

(Al Kafi Kitab e Aql kapitel 22 hadith 10)

2. Ameerul Momineen (asws) säger,

”Allah har gjort med säkerhet att saker är wajib på Er, slösa inte de. Allah har satt gränser för Er, försök inte att strida emot de. Allah har beordrar Er att avstå från vissa saker, trotsa inte Honom.
De saker Han inte föreskrivit angående, det är inte så att Han glömt att göra så, försök då inte att veta om de.

(Najul Balagha sida 835 ordspråk 105)

3. Imam e Zamana (atfs) skrev i en av sina Togee:

”Därför stängs dörrarna till dessa frågor som inte angår Er, och försök att finna svar kring de saker som Ni behöver. Och fortsätt att be mer och mer för Mitt återuppvisande då där finns bättring för Er.

(Bihar Ul Anwar Vol. 12 sida 778)

4. Imam Muhammad Baqir (asws) sager,

“Att hålla tillbaka vid ett ovisst tillstånd är bättre än att skämmas bort i en destruktiv situation. ”Att Ni inte skildrar en Hadith är bättre än att skildra en där Ni är tveksam.”

(Al Kafi Kitab e Aql kapitel 17 hadith 9)

 

Engelska:

What should the Shia do during the ghaybat (occultation) of the Imam (atfs)?

1. Imam Jafar Sadiq (asws) says,
“When this happens then attach yourself to the first Imam until such time as it becomes clear who the next Imam is’.”
(Biharul Anwar vol 11 pg no 671)

2. Imam Jafar Sadiq (asws) says,
“When such a time comes and you cannot meet your Imam (atfs), then keep acting upon those orders which are already with you.”
(Biharul Anwar vol 11 pg no 672)

3. Imam Jafar Sadiq (asws) says,
“You should keep living in the same way that you have been until such time as the ‘Saahib Ul Amr’(Final Authority) makes His appearance’.
(Biharul Anwar vol 11 pg no 672)

4. Imam Jafar Sadiq (asws) says, “You should remain on what you have until such time as Allah makes the star rise”.
(Biharul Anwar vol 11 pg no 673)

5. Imam Jafar Sadiq (asws) says, “Remain steadfast on what you were given from before until such time as Allah sends the ‘Saahib Ul Amr’.”
(Biharul Anwar vol 11 pg no 674)

If two hadiths contradict each other then what should we do?

1. In His Toqee, Imam e Zamana (atfs) writes in a reply to a question that was asked of Him, “When two momins dispute regarding an issue and each produces a specific hadith, then what should they do? Imam (atfs) replied, “Follow one of them with the intention that you are following the orders of Masoomeen (asws) and not with the intention that you prefer one saying over the other.”
(Al Kafi Kitab e Aql chapter 22 hadith 7)

2. Narrator says, “I asked Imam Jafar Sadiq (asws), “‘If we receive a Hadith from the First Imam (asws) and also Imam Zainul Abideen (asws) or any of the Imams (asws) after Him, which one should we follow?’ The Imam (asws) replied, “Act upon the words of the Latest until such time as you receive a different order from the Imam (asws) of that time. When it comes from a living Imam, follow his words.’ The Imam (asws) then said, ‘We by Allah wish for the religion to be an ease for you.’
(Al Kafi Kitab e Aql chapter 22 hadith 9)

If we cannot find an order from Masoomeen (asws) regarding a specific act then what shall we do?

1. Imam Jafar Sadiq (Asws) says, “ Restraint in confusing matters is better than indulging in destruction.’”
(Al Kafi Kitab e Aql chapter 22 hadith 10)

2. Ameerul Momineen (asws) says,
“Allah has made certain things wajib upon you, do not waste them. Allah has set limits for you, do not try to cross them. Allah has ordered you to refrain from certain things, do not disobey Him. Those things He did not issue an order regarding, it is not as if He forgot to do so, so do not try to know about them”.
(Najul Balagha pg no 835 saying no 105)

3. Imam e Zamana (atfs) wrote in one of His Toqee:
‘Therefore close the doors to those questions that do not concern you, and try to find out about those things which you need. And keep praying more and more for My reappearance as in this there is betterment for you’.
( Bihar Ul Anwar Vol. 12 pg no 778)

4. Imam Muhammad Baqir (asws) says, “
“Holding back in an uncertain condition is better than indulging in a destructive situation. Your not narrating a Hadith is better than narrating one about which you are uncertain.”
(Al Kafi Kitab e Aql chapter 17 hadith no 9)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *