Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Adoption i Islam

Islams syn på adoption

Får vi adoptera barn? Om vi får, måste en adopterad flicka då bära slöja när hon blir 9 år gammal, inför sin adoptivfar eller adoptivbror? Hur blir det med en adopterad pojke och hans adoptivmor och adoptivsyster? Måste dessa bära slöja framför pojken? Gällande Islam, måste vi titta på saken ur två synvinklar – a) Att hjälpa ett föräldralöst barn eller fattigt barn, och b) hur påverkar det att hjälpa dessa barn med hjälp av adoption?
Islam är en religion som bejakar och främjar att man vill hjälpa de föräldralösa och behövande, det är därför dessa tas upp konstant i testamenten av de ofelbara eller i deras tal, däribland Profeten Muhammeds (saw) sista tal och Imam Alis (a.s) testamente till sina söner och anhängare i samband med hans sista dagar i livet.
Allah är hård gällande de föräldralösa barnens rättigheter, i Koranen säger Han:

[4:10] De som med orätt tillägnar sig de faderlösas egendom fyller [redan i detta liv] sin buk med eld; de kommer att plågas i ett flammande bål!

Islam kräver av människorna att de ska ta hand om de föräldralösa och behövande, och går inte det så ska staten in och ta tag i detta. Så både Islam och väst, anser att man bör adoptera, frågan är dock, vad är de legala aspekteran av en adoption i Islam kontra väst?

I väst så tar man inte bara hand om det adopterade barnet, utan man får även den adopterande familjens namn. Ofta som spädbarn, får man aldrig reda på att man hade en annan familj, vissa länder har förbud mot detta.
Det är just denna biten som Islam har stora problem med. I tiden före Islam, så var det ett liknande sätt som vi ser i väst idag, ett adopterat barn tog sin adopterade familjs namn och man kändes inte vid den biologiska familjen längre. Vi tar ett exempel från Profeten Muhammeds (saw) liv.

Profetens adoption av Zaid

När Profeten (saw) gifte sig med Khadija (a.s) så skänkte hon honom en tjänare vid namn Zaid bin Haritha; deras relation var så bra, att det gick från herre och tjänare till far och son. Zaid var en av de första som konverterade till Islam. Efter ett tag så fick hans far och farbröder fick höra talas om honom, så kom de till Profeten (saw) och sa att han hade blivit kidnappad av tjuvar och det var så han såldes som slav.
Profeten (saw) släppte honom fri, men Zaid vägrade att lämna Profeten (saw) och att följa med sina släktingar till sin stam.

Haritha, hans far blev mycket arg och sade helt öppet inför alla, att från och med idag, så var Zaid inte hans son längre. Profeten (saw) svarade omedelbart med att offentligt adoptera Zaid och Zaid blev känd som Zaid son till Muhammed.

Detta fortsatte fram tills Profeten (saw) emigrerade till Medina vid det laget hade Zaid vuxit upp till en man och hade även gift sig.
Zaids giftermål varade inte, Allah tar upp Zaids skillsmässa och även att man döper om en person som är adopterad.

[33:5] Ge [de barn som ni adopterar] det namn som deras fäder bar; detta är det rätta förfarandet inför Gud. Och om ni inte känner fadern, [kalla då den ni har adopterat för] er broder i tron eller er skyddsling. Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta – nej, [det som är av betydelse är] vad ni innerst inne syftar till. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Efter denna vers, så kallades Zaid igen, för Zaid son till Haritha och inte som tidigare, Zaid son till Muhammed. Detta namnbyte, ändrade inte på den relationen som Zaid och Muhammed (saw) hade med varandra. Koranen klargör, att man inte ska ge de adopterade barnen de adopterande fädernas namn, är inte förenligt med sanningen.
Denna vers säger alltså att även om du adopterar en person, så ändrar inte det på blodsbanden mellan barnet och dess biologiska föräldrar eller biologiska syskon. Detta innebär att det adopterade barnet inte får en ”riktig” relation med sina adoptivföräldrar.
Det innebär också att de andra sakerna som består mellan biologiska släktingar, kvarstår, så barnet är fortfarande mahram för sina biologiska syskon, så barnet kan inte gifta sig med de, och barnet har kvar rätten att ärva sina biologiska föräldrar och det behövs ingen slöja mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Om man tittar på adoptioner i väst, så kan man i teorin gifta sig med sina syskon.

På samma sätt, så består de väggar och avskiljningar som finns mellan de personer som inte har biologiska band, så en adopterad flicka måste ha slöja inför sina nya manliga släktingar och en mor och hennes döttrar måste ha slöja inför den adopterade sonen. Den adopterade sonen kan även, i teorin, gifta sig med den adopterande familjens dotter. Arvsrätten i Islam bygger på biologiska band, därför Koranen säger [8:75]

De som är knutna till varandra genom blodsband står dock enligt Guds beslut [ändå] närmare varandra. Gud har vetskap om allt.

Det som adoptivföräldrarna kan göra är att ge upp till 1/3 av sin egendom till det adopterade barnet.

Det finns bara ett undantag för dessa regler, det är när det adopterade barnet är under 2 år och då direkt ammas av adoptivmodern, i minst en dag och en natt. Detta leder till att barnet blir maharam till den adopterade familjen, så det innebär att slöjpåbudet inte kommer behövas i det här fallet, barnet blir del av den nya familjen, med undantaget gällande den ekonomiska biten. Så i fallet med arv, får det adopterade barnet, även om det kan vara utan slöja eller vara förbjudet att gifta sig med sina adoptivföräldrar, fortfarande bara upp till 1/3 av adoptivföräldrarnas egendom.

Summering:

1. Adoption är tillåtet
2. Ändring av ett barns namn till att ta bort det biologiska namnet, är inte tillåtet.
3. Om barnet är 2 år eller yngre än så och blev ammat i minst ett dygn eller 15 gånger av adoptivmodern, så blir barenet mahram till den nya familjen och slöja krävs ej.
4. Om inte bröstammning skedde, då är barnet icke mahram till den nya familjn.
5. Att ha ammats innan barnet blev 2 år gammalt, så innebär det ändå inte att man får ärva adoptivföräldararna (förutom undantaget 1/3 som vi tog upp) och barnet har fortfarande arvsrätt i sina biologiska föräldrars ägendom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.