Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varför ber shiamuslimerna med händerna vid sidan, medan sunniterna ber med händerna vid magen? Hur bad Profeten (saw)?

Varför ber shiamuslimerna med händerna vid sidan, medan sunniterna ber med händerna vid magen? Hur bad Profeten (saw)?

Shiamuslimer och sunnimuslimerna har olika hadithböcker, återberättade citat från Profeten (saw). Shiamuslimerna har många hadither som klargör att man ska be med händerna vid sidan. I dessa hadither framgår det att om man ber med händerna vid magen/brösten, så ber man som Maji (iransk religion) och kafirs (otrogna)gjorde. Det finns inga hadither som talar om att Profeten (saw) hade sina händer vid magen/brösten, men otaliga om att han hade de vid sidan. (1)Under den andre kalifen, Omar, så infördes det att man skulle hålla händerna vid magen/brösten.(2)(3)

Studerar man ämnet lite mera noggrant, så ser man att sunniter som följer Malikiskolan, de ber med händerna vid sidan. Så om Profeten (saw) hade bett med händerna vid magen, borde inte alla sunnis ha bett på det sättet? Shias anser att eftersom Profeten (saw) och Imamerna (a.s) bad med händerna vid sidan, så är allt annat bidah, eller innovation, som är totalt förbjuden i Islam.
Abi Hamid Saedi har beskrivit hur Profeten (saw) bad i en hadith, från början till slutet, salam, men ingenstans nämnde han att Profeten (saw) satte ihop sina händer vid magen, men tvärtom att när Profeten (saw) uttalade Takbiratul Ihram, så satte han (saw) sina händer vid sidorna. (4)

Att saga att sätta händerna vid ihop vid magen är önskvärt (mustahab) och inte obligatoriskt, kan inte stämma, eftersom det ändå inte nämns att Profeten (saw) gjort det, så varför göra något och saga det är önskvärt, om det inte finns belägg för det? Hur kan det då vara önskvärt?
I en annan hadith, frågar Hammad ibn Isa, Imam Al Sadiq (a.s) och ber honom om att visa bönen, från början till slutet. Imamen (a.s) ställde sig upp mot Qiblah (Mecka) och utförde då alla mustahab delar (önskvärda parterna i bönen), han (a.s) sa Takbiratul Ihram och började recitera bönen och avslutade den, såsom shiamuslimerna idag ber bönen, där han (a.s) avslutade med salam. (5)

I denna hadith, så visar Imamen (a.s) barnbarn till Profeten (saw) hur man ska be, ändå nämns inget om att man ska sätta ihop händerna vid magen. Skulle inte han veta bättre och skulle han då inte sätta ihop händerna vid magen, om det nu var det sättet Profeten (saw) bad på?
Flera hadither, som talar om att den som ber på det viset, härmar Maji och kafirs:

a)روی محمد بن مسلم ،عن الصادق (ع) او الباقر (ع) قال: قلت له: الرجل یضع یده فی الصلاة -و حکی- الیمنی علی الیسری؟ فقال: ذلک التکفیر لا یفعل. (6)
b)روی زراره عن ابی جعفر (ع) انه قال: و علیک بالاقبال علی صلاتک، و لا تکفر ،فانما یصنع ذلک المجوس. (7)
c) روی الصدوق باسناده عن علی (ع) انه قال: لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته و هو قائم بین یدی الله عز و جل یتشبه باهل الکفر، یعنی المجوس (8)

Sunnimuslimerna är indelade i 4 större lagskolor:

Hanafiya menar att männen ska sätta sina händer under magen, högerhanden ska vara över vänsterhanden och kvinnorna bör placera sina händer på brösten.

Hanbaliskolan menar att män och kvinnor ska hålla sina händer under magen, med högerhanden över den vänstra.

Shafiiskolan menar att rätt Sunnah för både män och kvinnor, är att hålla sina händer ovanför magen och under brösten, högerhanden på vänsterhanden. (9)

Imam Malik, skaparen av Malikiskolan menar att man ska be med händerna vid sidan, han anser det är makrooh (ogillat, bör ej göras) att vika sina armar under den obligatoriska bönen, men tycker det är okej att göra det under extrabönerna, till exempel nawafil. (10)

Profeten (saw) har i sunniböcker som Bukhari, uppmanat muslimerna att be på samma sätt som han (saw) gjorde, så när vi tittar på hur sunniskolorna och sunniimamerna uppmanade folk att be på, så ser vi att de har olika metoder, så vilken metod är den som användes av Profeten (saw)?

I Sharah Muslim av Imam Nawawi, en av de stora sunni imamerna, så läser man:

”Imam Ahmad Ozai och Ibn Manzer uppger att en person som ber har rätt att be som han finner lämpligt. Imam Malik säger att en person som ber har rätt att besluta sig för att lägga händerna på bröstet eller så kan han låta armarna hänga ovikta i bönen om han så önskar. På grund av denna tradition ber Malikiter med vikta armar under icke-obligatoriska böner och lämnar sina armar ovikta under de obligatoriska bönerna och detta är också vad Laith ibn Saad säger.” (11)

Maulana Waheed u Zaman Khan skriver i argumentet angående böner i Sharah Bukhari:

”Ibn Qasim har kopierat från Imam Malik (hans lärare och grundare av Malikiskolan) om sadl (att be med händerna vid sidan) och Imamia (shias) följer detta.” (12)

Det man måste beakta är att Imam Malik bodde i Medina, så han såg hur muslimerna som bodde i Profetens (saw) stad bad, då måste vi fråga oss, vem är närmare Profeten (saw) de 12 imamerna, som är barnbarn till Profeten (saw) och var hans närmaste familj? Eller diverse följeslagare, som kanske inte följde hans exempel och hittade på saker efter eget huvud?

I shiaböckerna läser man att Sheikh Muhammed ibn Yaqoob al Kulaini (författaren av al Kafi) och Sheikh al Saduq skriver:

”Han (Jafar al Sadiq a.s) stod i riktning mot Kaaba. Han placerade sina händer helt fritt hängande längs sina lår och höll samman sina fingrar och han höll båda fötterna nära varandra.” (13)

Sunniskolorna verkar själva tillåta lite huller om buller, för Maulana Waheed u Zamaan skriver om Ibn Majah (sunni hadithsamling):

”Det borde inte finnas någon invändning om detta, eftersom Imam Tirmidhi (annan sunni samling) säger att varje metod är giltig i de lärdas ögon.” (14)

I sunnihaditherna hittar vi I Bukhari och Muslim:

”Matraf ibn Abdullah återberättar att vi i staden Basrah, stod i bön bakom Imam Ali (a.s). När vi var klara, så kom en följeslagare till Profeten (saw), Imran bin Hussein, tog min hand och sade: Ali ledde oss i bönen och bad på samma sätt som Profeten (saw) använde sig av och jag påmindes om hans (saw) sätt att be på.” (15)

Hade man stått fast vid de ofelbara Imamerna, så hade dessa problem och skillnader inte påverkat, men eftersom man valt olika ledare att leda, har det lett till att man började förändra i Profetens (saw) sunnah. Tittar vi på shiiterans sätt att lyfta händerna till öronen i samband med Takbeer, så ser vi att även det ifrågasätts av ickeshias. Att lyfta händerna kallas för Rafaadain

I sunniböckerna hittar vi att Rafadain är Sunnah, det omnämns i sunnihadith samlingar som Bukhari, Muslim och Abu Dawood:

”Abdullah ibn Umar återberättar att han brukade titta på när Profeten (saw) brukade börja sin bön, genom att lyfta sina händer till sina axlar och när han sade takbir för rukuu (böja sig i bön), så brukade han lyfta båda sina händer när han ställde sig upp efter rukuu och säga Sami Allahu leman Hamedeh och höja händerna till öronen, men han brukade inte lyfta de när han gjorde sina två sajda. (16)

Detta var I Bukhari, men i Sunan Nisai, hittar vi att Profeten (saw) lyfte upp sina händer före och efter Sajda, också.

”Malik bin Al Hawariath återberättar att Profeten (saw) lyfte upp sina händer medan han var i bön och före rukuu och efter rukuu och före Sajda och efter Sajda, lyftandes de till öronen.” (17)

Qunoot

Qunoot är att lyfta sina händer för att be Allah om saker, det brukar shias göra innan de går ner i andra rukuu. Detta nämns också i sunni böckerna. Imam Bukhari, den främsta sunni hadithsamlaren, har ett helt kapitel kallad just Kapitel om Qunoot.

Waheed u Zamaan skriver att Shafia menar att man ska utföra qunoot efter rukuu och att Hanafia menar att man ska utföra Qunoot innan rukuu.
I Bukhari hittar vi:

”Asim bin Sulaiman återberättar att han frågade Anas bin Malik om Qunoot och han fick till svar att det existerade (under Profetens saw tid), jag frågade om man ska utföra det innan eller efter rukuu och han svarade mig att man ska göra det före rukuu.”

Hur ser man idag på sunnibönen? Ser vi folk utföra Qunoot? De vi ser idag utföra denna islamiska sunnah, är shiamuslimerna…

En fråga som också är till diskussion mellan de olika lagskolorna, är frågan om att säga takbir tre gånger och lyfta sina händer, när man avslutar sin bön. Shias vänder inte sina huvuden vänster och höger, som sunniterna.

Från Sahih Bukhari:

“ Ibn Abbas återberättar att han visste när Profeten (saw) avslutade sin bön och det var genom att han hörde Profeten (saw) uttala takbir..” (18)

När vi tittar på sunniternas bön, så ser vi att man sager salam två gånger, och så vänder man sitt huvud mot vänster och höger, medan en shia säger Allah Akber tre gånger och det avslutar bönen.

Så i sunniböckerna hittar vi takbir, som shias gör, men vi hittar inte salam, såsom man nu gör i sunniternas böner.

________________________________________
1. The hadith for this subject will come later in the article.
2. Sahl ibn Sa’d’s hadith on this matter that Bukhari has narrated is good proof for this claim: “The people were told that men should put there right hand on their left arm in prayer” (Fathul-Bari fi Sharh Sahihil-Bukhari, vol.2, pg.224) because if the prophet (pbuh) had ordered the people to do so, the hadith would have said that the prophet (pbuh) had ordered them, not that “the people were told…”.
3.The Hanafiyyah, Shafi’iyyah and Hanabilah all consider closing the hands mustahabb, while the Malikiyyah consider it wajib (Al-Fiqh alal Madhahibil-Khamsah, pg.110).
4. Sunan Beyhaqi, vol.2, pp. 72, 73, 101, 102; Sunan Abi Dawud, vol.1, pg.194.
5.Al-Wasa’el, vol.4, first chapter of the chapters on the actions of prayer, hadith 1.

6.Al-Wasa’el, vol.4, chapter 15 of the chapters on the things that break the prayer, hadith 1.
7.Al-Wasa’el, vol.4, chapter 15 of the chapters on the things that break the prayer, hadiths: 2, 3, and 7.
8.Jafar Subhani, Fiqhul-Shia al-Imamiyyah wa Mawadhi’il-Khilaf Beynahu wa Beynal-Madhahibil-Arba’, pg.183.

[9] Al-Fiqah ‘al-al-Madhahib Al-‘arb’ah, volume 1, page 399-400, by Allamah Abdur Rehman Al-Jaziri. Published: Ulema Academy, Department of Auqaaf, Punjab)]

[10] : Sharah Muslim, volume 1, page 590, published Lahore
(11) Sharah muslim vol 2, sid 28, översatt av Maulana Waheed uz-Zaman, Publicerat: Nomani Kutub Khana, Lahore
(12) Teeser Al-Bari Sharah Bukhari vol 1, sid 489, publicerad: Taj Company, Karachi
(13) Furu al Kafi
(14)Ibn Majah vol 1 sid 413-414, utgiven av Mehtab Co, Urdu Bazar, Lahore.)
(15) TeeseralBari Sharah Bukhari, vol. 1, page 544
(16) TeeseralBari Sharah Bukhari vol. 1, page 487, published by Taj Co
Sahih Muslim with brief Sharah Novi, vol. 2, page 17, pub. by Nomani Kutub Khana, Lahore
Sunan Abi Dawood, vol. 1, page 327, translated by Waheed uz-Zaman, pub. Lahore
(17) Sunan Nisai, vol. 1, page 397, pub. Lahore
18. Teeser al Bari Sharah Bukhari, vol. 1, page 555, pub. Karachi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *