Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Profeten Saleh

Profeten Saleh (as) 

– Vem var han?

Profeten Saleh var son till Jaben son till Thamud som föddes 2973 år efter Adams fall. Utseendemässigt beskrevs han att vara bredaxlad och vältalig. Han var svarthårig med rosiga kinder. Han var alltid barfotad och för det mesta av sin tid predikade han för folket. Han var engagerad i affärer och var känd som Gudfruktig man redan som vid ung ålder.

När Saleh utsågs till profet började han vägleda folket (vid 16 års ålder). Saleh levde i 280 år och begravdes mellan Rukn och Maqam i Gud heliga hem, Kaba.

Det återberättades av Imam Baqir (as) att profeten Muhammed (saw) frågade Gabriel:

Vilken var orsaken till Salehs folks förstörelse? Gabriel sa: O Muhammad! Saleh utsågs vid 16 års ålder och var bland människorna upp till 120 års ålder, men ingen svarade honom positivt. De hade sjuttio idoler som de dyrkade förutom Gud.

 

– Profeten Saleh och den speciella kamelen

Folket vägrade lyssna och begärde ett tecken, mirakel från Gud för att de skulle lämna deras avgudadyrka av idoler. Folket i Thamud bodde i en dal, kallad al-Hajr. Landet var bra och all odling växte bra och snabbt. Det fanns gott om boskap som gav en del av den essentiella livsmedel för invånarna.

Alla hade gott om allting. När människan har mycket glömmer den ibland vem det är som ger de allt, de glömmer ibland skaparen, Gud. När det händer skickar Gud en budbärare/profet för att hjälpa och vägleda folket. Till folket i Thamud skickade Gud profeten Saleh.

Profeten Saleh påminde folket om Gud, att minnas Honom och visa tacksamhet. Folket skrattade åt honom och lyssnade inte. Profeten gav inte upp och försökte övertala de om att återvända till Gud. Folket började lyssna när de insåg att profeten hade rätt men ledarna för Thamud blev upprörda av det och ville inte att folket skulle lyssna till profeten.

Ledarna trodde inte att han var ett sändebud av Gud och ville att han skulle bevisa det genom något tecken. Ledarna krävde att profeten skulle ge de en speciell kamel för att de skulle tro honom.

Profeten Saleh bad till Gud om detta och Gud sände honom den speciella kamelen.

[26:155] Han svarade: ”Här är ett kamelsto; hon har rätt att vattnas och ni har rätt att vattna [era djur] på en fastställd dag.

Kamelen gav folket mycket mjölk som hjälpte alla fattiga att få tillräckligt mycket att dricka. Ledarna för Thamud blev återigen arga eftersom de såg hans anhängare öka och bli nöjda med deras nya ledare. För att lösa detta bestämde de sig för att döda kamelen som sändes ifrån Gud. Saleh varnade de att Gud skulle straffa de för det dådet och tog sina anhängare från dalen. Efter att ledarna genomförde deras dåd drabbades dalen av en hemsk jordbävning som förstörde dalen och alla de dåliga människor som trotsade profetens råd.

De som lyssnade och följde med blev räddade, vilket var ett fåtal till antal.

Återberättat i koranen, kapitel Al-A’raf (Urskillning)

[7:73] OCH TILL stammen Thamud [sändes] deras broder Salih. Han sade: ”Dyrka Gud, mitt folk – ni har ingen annan gud än Honom! Ni har fått ett klart vittnesbörd från er Herre: detta Guds kamelsto är ett tecken för er. Lämna henne i fred att beta på Guds jord och tillfoga henne ingen skada; annars väntar er ett plågsamt straff.

[7:74] Och minns att Han gav er den plats som stammen Aad [en gång] intog och gjorde er bofasta i en trakt där ni uppförde praktfulla byggnader på jämn mark och högg ut era bostäder i klippan. Minns [med tacksamhet] Guds välgärningar och sprid inte sedefördärv och annat ont på jorden.”

[7:75] Folkets högmodiga äldste frågade dem av de svaga [bland folket] som trodde [på profeten]: ”Är ni helt säkra på att Salih [som han säger] är sänd av sin Herre?” De svarade: ”Vi tror på det [budskap] som han har fört med sig.”

[7:76] [Men] de högmodiga äldste sade: ”Vi förnekar [sanningen i] det som ni tror på.”

[7:77] Så slaktade de kamelstoet på grymmaste sätt och trotsade sin Herres befallning. [Sedan] sade de: ”Salih! Nedkalla nu över oss det [straff] som du har hotat oss med om du [verkligen] är en av Guds utsända!”

[7:78] Och de drabbades av ett jordskalv och morgonen fann dem liggande framstupa i sina hem.

[7:79] [Salih] lämnade dem med orden: ”Jag framförde min Herres budskap till er, mitt folk, och gav er goda råd. Men ni tyckte inte om att få råd.”

Av Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *