Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En introduktion till Islam

Vad är islam?

 

Innehålls förteckning

Vad är Islam?
Allah är den enda Guden
Människans status i Islam
Född syndfri
Ansvar
Hur blir jag Muslim?
Vad betyder den islamiska hälsningsfrasen?
Islams pelare
Furoo al Deen
Usool al Deen
Källan till den islamiska kunskapen
Shia Sunni
Ras
Kön
Fred

Islam är en religion som vägleder dess följare i varje aspekt av deras liv, det är en livsstil som man lever efter. Islam är den moderna eller det senaste version av budskapet som sändes av Gud genom Adam, Noah, Abraham, Moses och Jesus. Islam skickades till mänskligheten genom profeten Muhammad (saw). Islam är ”modern” på det vis att det har tillkommit för att komplettera de läror som introducerades genom Moses och Jesus. Islam är en religion vars strävan är att ge ett meningsfullt syfte till vårt liv här på jorden. Den syftar till att vägleda oss i att uppfylla detta syfte genom att skapa harmoni mellan oss själva, vår Skapare och våra medmänniskor

Nedan kommer du att läsa några av de grundläggande egenskaperna hos Islam. I gamla tider kallade man muslimerna för mohammedaner, men det är fel. Då Islam inte anser att du följer en persons påhitt, utan du följer en religion, som skickades med hjälp av profeter som Moses, Jesus och Muhammed. Alla dessa kom med Islam, underkastelsen till Allah.

Endast En och den enda Guden

Islam är en monoteistisk religion, den menar och lär ut att det bara finns en Gud från ursprung och att det är Han som är skaparen av universum. Detta är grunden för Islam, och detta återspeglas i den kända meningen som säger att ”det finns ingen Gud utom Allah” (Allah betyder Gud på arabiska).

Tron på Gud får oss att tänka på vårt ursprung och vägleder under vårt liv. Tron på en Gud visar att människan inte bör dyrka något materiellt eller någon person i detta universum. Genom att lära ut att det bara finns en Gud för alla människor, främjar Islam känslan av broderskap och jämlikhet i det mänskliga samhället—alla är lika relaterade till Gud på samma sätt. Islam betyder underkastelse till Gud och en som följer religionen Islam, kallas för muslim.

Koranen, Islams heliga bok säger:

”Han (Gud) är en, Gud är evig;

Han har varken enfödde, inte heller har han varit född;

Och det finns ingen lika med honom.”

(kapitel 112)

Meningen/syftet med livet
Vårt liv här på jorden har ett specifikt syfte; Det är verken resultatet av naturens olycka, och inte heller är det ett straff för ätandet av frukten från det förbjudna trädet. Vi är här enligt Guds plan, det världsliga livet är ett test, det är en chans att visa oss värdiga/förtjänta av det evigt lycka i nästkommande liv. Gud har inte skapat oss för att vi bara ska leva ett par år av detta liv, hade vi bara skapats av detta syfte (skapas bara för denna världs liv) skulle innebära ett skämt som spelas av skaparen av mänskligheten. Muhammed, profeten av Islam, sa ”du har inte skapats för att förgås; tvärtom, har du skapats för det eviga livet”.

Enligt Islam är den slutliga destinationen för mänskligheten livet härefter. I slutet av gången kommer alla människor att återuppstå och alla kommer att hållas ansvariga för sitt världsliga liv. Det nästkommande liv varar för evigt. Huruvida detta efterliv kommer vara lycksalig eller full av sorg beror dock på hur vi spenderar vårt nuvarande liv.

Det var för att hjälpa mänskligheten att uppnå detta mål som Gud sände olika profeter och sändebud för att vägleda dem. Muhammed är den sista profeten och Islam är den slutliga och fullständiga versionen av Guds budskap.

Människans status i Islam


Den finaste skapelsen

Människan är Guds finaste skapelse, Han säger;

VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat

(Koranen: kap. 17, vers 70)

Född syndfri


Islam menar och lär ut att varje människa
är född syndfri; inget barn bär bördan av hans eller hennes förfäders synder. Gud säger:

ingen bärare skall bära bördan av andra”.

(Koranen, kap. 35, vers 18).

Varje människa föds med ett rent samvete som kan ta till sig och acceptera Guds sanna budskap, det är endast det sociala och familjära influenserna som skapar avstånd och tar en person från Guds budskap.

Ansvar


Islam lägger en stor betoning på frågan om människans ansvar och hennes
ansvarsskyldighet, varje person är ansvarig för hans eller hennes egna handlingar. Även om Islam lär ut att Gud har förutbestämt loppet av våra liv och död, betyder det inte att även våra handlingar är förbestämda av Honom. Vi är säkerligen fria i våra handlingar och är därför ansvarig för dem. Gud förser oss endast med vägledning, det är upp till oss att veta vad som är bra och vad som är dåligt.

Han säger:

För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn. Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss]”.

(Koranen: kap. 76, vers 3).

Hur blir jag Muslim?

Överlag ska man ha vittnen, men det är inget måste, när man uttalar trosbekännelsen. Det viktiga är att man inser, det är inga tomma ord, utan det är en trosbekännelse, där du klargör, att du tror på att Allah är en och det inte finns någon lik Honom, och att Muhammed är hans profet.

 

Vad betyder den islamiska hälsningsfrasen?

Assalamu Alaykum Wa Rahmatullahé Wa Barakatoh
Salaam är ett av de attribut och namn för Gud, som betyder källan för fred. Salaam är även ett av namnen på paradiset. Dar as Salaam (platsen för fred och lugn). Så när du säger Salam till någon, så önskar du denna person frid. Det är plikt att besvara denna hälsningsfras.

Islams pelare

Muslimer tror på Usool al Deen och Furoo al Deen. Furoo al Deen de 10 trosgrenarna inom Islam:

Salat

Att be de 5 bönerna dagligen.

Saum (fasta)

Att fasta under den heliga månaden Ramadan för att komma närmare Allah

Khums (femtedel)

Att betala 1/5 av ens inkomst till den islamiska gemenskapen.

Zakat (välgörenhet)

Att ge välgörenhet till de behövande.

Hajj (vallfärden)

Att försöka åka till vallfärden till Mecka minst en gång i ens liv.

Jihad (strävan)

Att besegra våra lägre drifter och vårt ego. Ofta i väst så missförstår man och tror att det handlar om ”heligt krig”. Den stora Jihad är dock att man strävar för att förbättra sig själv.

Ammr bil Maroof – (att göra gott)

Att uppmana folk till att göra gott.

Nahi anul Munkar – (att förbjuda det onda)

Att stoppa folk från att göra ont och att kalla folk bort från det onda.

Tawalla

Att älska och lyda Profeten och Imamerna

Tabarra

Att ta avstånd från Profetens och Imamernas och Islams fiender. Koranen: 33:57 De som irriterar Allah och Hans budbärare, Allah har förbannat dem i denna värld och i nästa och har förberett för dem ett förödmjukande straff. Denna vers talar om just Tawalla och tabarra

Usool al Deen

Tawheed: Tron på Allahs enhet, Han har inga partner och är Unik i sin Enhet. Koranen : Surah 112:

SÄG: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Koranen: [20:8]

Gud – ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!

Adl – Att Allah är den mest rättvisa och att Hans Rättvisa inte kommer straffa någon, om denne inte förtjänat det.

Koranen: [4:40]

Gud låter [ingen] lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt. Och [varje] god handling fördubblar Han [i värde] och i Sin godhet skänker Han den som utfört den en rik belöning.

Koranen: [21:47]

På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

Koranen: [10:52]

Därefter skall det sägas till dem som begick orätt: ”Pröva på det straff som skall vara i evighet! Är inte detta den [rättvisa] lönen för era handlingar?”

Nubuwah – Profeteskap

Erkänna att Allah skickat profeter och Profetskap budbärare till människorna för attvägleda oss.

Koranen: [62:2]

Det är Han som har sänt ett Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och [lära] dem renhet och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom – de hade förut helt uppenbart gått vilse

Koranen :[10:57]

MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror.

Koranen: [53:3]

Och han talar inte av egen drift

Imamah – Ledarskap/Viceregentskapet

Tron på att Allah valt ut 12 Imamer, som ska vägleda mänskligheten efter Profeten.

Koranen [5:12]

GUD TOG [också] löften av Israels barn, då Vi sände ut deras tolv huvudmän och sade: ”Jag skall vara med er; om ni förrättar bönen och hjälper de behövande, tror på Mina sändebud och håller dem i ära och ger Gud ett lån av goda gärningar, skall Jag helt visst förlåta era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar. Men den av er som efter detta förnekar sanningen har helt förlorat den raka vägen ur sikte.”

Koranen [4:59]

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.

Koranen [2:246]

DU HAR nog hört om de äldste i Israel efter Moses tid, som sade till en av sina profeter: ”Låt oss få en konung, så skall vi kämpa för Guds sak.” Profeten sade: ”Kanske skulle ni neka att kämpa om ni fick [en sådan] befallning.” De svarade: ”Varför skulle vi inte kämpa för Guds sak, vi som har fördrivits från våra hem och [skilts] från våra barn?” Men när de befalldes att kämpa, drog de sig undan – alla utom ett fåtal. Gud vet vilka de orättfärdiga är.

Koranen [2:247]

Deras profet sade till de äldste: ”Gud har nu sänt Saul som skall vara er konung.” De svarade: ”Hur skulle han kunna härska över oss? Vi har bättre rätt till makten än han; och dessutom saknar han rikedomar.” Profeten svarade: ”Gud har valt honom framför er och har skänkt honom omfattande kunskaper och stor fysisk styrka. Gud ger Sin makt åt den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.”

Koranen [2:248]

Och deras profet sade till dem: ”Tecknet på hans [rättmätiga] makt är att [förbundets] ark skall återlämnas till er med en gåva från er Herre av djupt inre lugn och det som ännu består, buret av änglarna, av det som Moses och Aron och dem som stod dem nära har efterlämnat. Helt visst ligger det för er ett tecken i detta, om ni är troende.”

Qiyamah – Återuppståndelsen

Tron på domedagen och förberedelsen för denna.

Koranen [20:15]

Den Yttersta stunden skall komma, även om Jag håller dess [ankomst] hemlig, för att var och en skall lönas för det som han har strävat mot.

Koranen [79:42]

DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma.

Koranen [79:43]

Hur skulle du kunna säga något om detta?

Koranen [79:44]

Ingen annan än din Herre vet när den [Yttersta stunden] till sist skall komma.

Koranen [33:63]

MAN frågar dig om den Yttersta stunden. Säg: ”Ingen utom Gud har kunskap om denna [Stund].” Och hur skall du kunna veta om inte den Yttersta stunden är nära!

Fler Koranverser: [18:49, 20:102, 23:101, 27:87, 30:25, 36:51, 38:51, 39:68, 50:20, 50:42, 69:13,74:8, 78:18, 79:13-14.]

(https://www.bahlool.se/2014/04/10/usool-al-deen/)

Källan till den islamiska kunskapen

Den heliga Koranen, betyder just ”boken för läsning och recitation”. Detta är den främsta källan för en muslim. De första orden Profeten (saw) fick sig uppenbarade, var Iqra, läs, recitera! En muslim är förpliktigad att läsa Koranen och att lära sig från den. Alla muslimer är överens om att Koranen är Allahs ord.

Sunnah – Detta är Profetens (saw) ord och förklarar de olika reglerna, beteenden osv som vi har som muslimer. Det är alltså Profetens (saw) ”sätt” och förfarande. Hur han betedde sig, vad han förklarade, vad han lärde ut. Det används av oss idag för att tolka de islamiska lagarna och alla vi, shias som sunnis, säger oss följa Profetens (saw) Sunnah.

Shia – Sunni

Shiiterna och Sunniterna är överens om många saker, dock finns det praktiska skillnader, där man skiljer sig åt i frågan om vem som skulle vara ledare efter Profeten (saw), hur man utför bönen med mera.

Sunni kommer från Sunnah, där sunniterna anser att de följer Profetens (saw) väg och sätt.

Shia betyder parti, eller anhängare, som kommer från att shiiterna säger sig vara anhängare till eller parti till Ali (a.s).

Man har, för att förklara vad pelaren av en religion är, sammanställt vissa saker, som gör dig till en troende shiamuslim. Hos våra sunni syskon finns det till exempel 5 sådana, dessa lärs även ut i skolan som pelare för alla muslimer, vi har dock gått lite längre och har delat in dem i Usool al Deen, Religionens/Trons fundament och Furoo al Deen, Religionens/Trons vägar.

 

 

Ras


Islam är väldigt
noga med att avvisa rasdiskriminering, den uppmuntrar känslan av broderskap och jämlikhet mellan dess anhängare. Gud säger tydligt:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.

(Koranen: kap. 46, vers 13)

Därför kan ingen påstå att någon är överlägsen den andra, vare sig när det kommer till ras eller tribal skillnader. En person kommer att bedömas efter sin karaktär, inte av hens färg eller ras. Gud fortsätter:

Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast

(Koranen: kap. 46, vers 13)

Kön


Inte ens kön
räknas som ett kriterium för överlägsenhet, inom Islam är kvinnor lika mänskliga som män är. Människor värderas inte på grund av deras kön, men på grund av deras tro och karaktär. För 1400 år sedan uttalade sig Gud tydligt i denna fråga där han i Koranen säger (finns fyra verser, jag citerar bara en):

Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna”

(Koranen: kap. 4, vers 124)

Därför finns det ingen skillnad på kvinnans rang, mänsklighet eller ära inom Islam.

Den enda skillnaden som finns är gällande könsrollerna som Islam har tänkt för man och kvinna. Detta har inte att göra med överlägsenhet eller underlägsenhet, inom Islam har mannen och kvinnan lika rättigheter, men jämställdhet är inte synonymt med rättighet. Islam tror att mannen och kvinnan är lika men olika, religionen ser att deras olika roller i samhället inte är lika, det handlar inte om överlägsenhet eller underlägsenhet men mer som ett komplement till varandra.

Islam- fredens religion

Islam är en fredlig religion, detta framgår även av själva namnet ”Islam”, (”Islam” är ett arabiskt ord.) Själva ordet ”Islam” och det arabiska ordet för fred ”salam” härstammar från samma rot, ”salima”.

Muslimer undervisas att hälsa varandra genom att säga ”salamun alaykum – fred vara över er”, även de dagliga bönerna avslutas med samma mening. Inom Islam är ett av namnen som Gud är känt för, är namnet ”Salam”, vilket betyder fred.

Dock måste man inse att fred aldrig kan uppnås i vakuum, den är sammanflätad med rättvisa. Man kan endast uppnå fred om den baserar på rättvisa. ”Rättvisa” innebär att man sätter allt i dess rättmätiga plats, om man börjar sätta saker och ting på fel ställen så har man stört den sociala harmonin och därmed stört freden.

Islam syftar till att främja freden på två grunder:

  1. Fred inom en själv (inre frid)

En person kan uppnå inre frid genom att skapa harmoni och balans mellan hans huvudsakliga känslor (lust och ilska) och hans andliga jag. Med andra ord, mellan sina känslor och sitt samvete. Människans andlighet eller samvete är inte ett statiskt fenomen, den har en förmåga att både växa eller förfalla. Gud svär vid människans själ och säger:

Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla, och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan, Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet

(Koranen: kap. 91y, vers 10)

  1. Fred med andra

Islam har en stark betoning på de rättigheter som människor har över varandra, religionen syftar på att bevara freden i samhället genom att uppmana och utbilda sina anhängare till att uppfylla rättigheterna för varandra. Inom Islam är frälsningen inte möjlig genom att bara uppfylla Guds rättigheter, utan människan måste även uppfylla andra människors rättigheter.

På grund av händelserna i Mellanöstern de senaste tre decennierna, har Islam tyvärr stämplats av media som en religion av våld. Under de senaste åren har själva ordet ”islamisk” blivit ett av adjektiven för ordet ”terrorism”

Med denna bakgrund, så måste man för det första inse att händelserna i Mellanöstern kan rättvist och fullt förstås bara om man kan det historiska underlaget av vad som hände efter första världskriget i just denna region, i synnerhet de löften som gavs av britterna till araberna. För det andra så skulle ingen ärlig person tillåta sig själv att skylla på religionen Islam för de fel och missdåd av de som kallar sig själva för muslimer. Det är precis som att säga att den katolska kyrkan främjar våld och terrorism på grund av den irländska republikanska arméns aktiviteter.

Islam föddes inte i det 7:e århundradet A.D, utan det är samma religion som Gud uppenbarat tidigare till folket, genom Hans olika sändebud (fred vare med dem).

Islam kan ibland verka konstig för icke-muslimer eftersom det är en religion som påverkar varje aspekt av livet, allt från hur du ska äta och sova till att arbeta och spela. Det är inte bara en personlig religion, utan också en social och muslimer strävar efter att försöka leva i enlighet med Guds lagar. Genom att göra det så strävar de efter att få närhet till Gud, och samtidigt försöka segra över tillfälliga prövningar och frestelser i denna världen.

Alla aspekter av deras rutiner så som bönen, fastan, välgörenhet och pilgrimsfärd är avsedda för att bidra till att uppfylla detta mål. Fastän Islam är strikt i sina sekulära standarder så är religionen inte en asketisk religion. Islam kräver av sina anhängare att vara aktiva deltagare i sina samfund.

Muslimer tror på att det bara finns en Gud, Han är odelbar. Muslimer tror även på alla de kristna och judiska profeterna, inklusive Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moses, Aron, David, Salomo, Elias, Jonah, Johannes Döparen och Jesus (fred vare med dem). Muslimer erkänner även en annan profet som heter Muhammed (fred vare med honom och hans familj), som är en direkt ättling till Abraham, genom hans förstfödde son Ismael. Hans profetskap kan förutspås i Bibeln på flera olika ställen, den 5:e Moseboken 18:18 och John 14:16.

Koranen är muslimernas heliga bok, den innehåller många historier som är bekanta för kristna och judar.

Den skapades inte av människan utan uppenbarades för profeten Muhammads (frid vara över honom och hans familj) genom ängeln Gabriel på Guds befallning. Den innehåller inga vetenskapliga vanföreställningar eller interna motsättningar.

Faktum är att Koranen innehåller många vetenskapliga kunskaper, som bara upptäcktes av forskare under detta århundrade. Koranen är en oöverträffad arabiska litterär mästerverk som dessutom överlevt i sin ursprungliga avslöjade form, till skillnad från Torahn och evangeliet. Människor som bor i väst och i hela världen bör inte tillåta sig själva att fortsätta vara okunniga när det kommer till Islam och muslimer.

Exempelvis finns det sex miljoner muslimer som bor i USA utav de totala 1,2 miljarder muslimer som finns i världen, endast 18 % av muslimerna bor i arabvärlden. Demografer säga att Islam är den snabbast växande religionen i USA (och världen) på grund av höga födelsetal, invandring och hög konvertering till religionen.

Fram till år 2000 spås Islam bli den näst största religionen i Amerika om det inte redan är det, den överträffar Judendomen, Mormonismen, Jehovas vittnen och andra religioner.

Här är några saker du kan göra när det kommer till dina muslimska grannar, dina muslimska studenter samt dina muslimska anställda och medarbetare som de skulle uppskatta:

  • Respektera deras religiösa tro genom att låta dem be, klä sig, fasta och interagera socialt enligt deras tro.
  • Vara känslig gentemot att förstå deras begränsade kost, särskilt när det kommer till alkohol och fläskkött.
  • Känn dig fri att ställa frågor!
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *