Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Messiah och Tidens Slut i olika religioner

Vi har hundratals hadither där tidens slut har diskuterats. Därför är det viktigt att klargöra den exakta meningen till frasen “Tidens Slut”. Vi kommer sen att ta en titt på andra religioner och deras läror för att slutligen fokusera på Koranens läror och hadither för att kunna föreställa oss hur framtiden ser ut och vad som redan kan ha infallit. Vi kommer att referera till de olika tillstånden och synerna på människan, förändringarna samt utmaningarna som ligger på vägen, såsom nivåer av intellektuell förståelse och dess förbättring eller försämring, nivåer av moral, religiositet och så vidare.

Vi kan inte hitta någon religion eller tankeskola som inte anser detta vara en viktig aspekt i dess läror. Vissa har detaljerade redogörelser och läror – såsom Islam – medan andra inte är detaljerade i sina beskrivningar, men ingen har varit tyst i denna fråga. Majoriteten av de religionerna har en positiv syn på framtiden. Deras generella syn på slutet av mänskligheten är ljus. Vad som verkar vara det generella mönstret för de uppenbarade religionerna är att de alla beskriver en period av svårigheter och katastrofer innan det slutliga resultatet.

Islam
Islam har en detaljerad och sofistikerad redogörelse av tidens slut. Den avlidne akademikern Mohammad Baqir al-Sadr menar i sin diskussion om Al-Mahdi (a.j) att det är svårt att hitta ett annat ämne inom Islam som diskuterats till samma utsträckning och som har varit betonat av alla islamiska tankeskolor. Till exempel finns det omkring 400 hadither om detta ämne från profeten Muhammad (S) i sunnitiska källor.

En annan akademiker, Lutfullah Safi Gulpaygani som är en expert i shiisk och sunnitisk juridik och hadith, publicerade det akademiska verket “Muntakhab al- Athar fi al-Imam al-Thani ‘Ashar” där han refererade till 6207 hadither gällande Al-Mahdi (a.j) som var återberättade i 157 tidiga böcker av både shiiter och sunniter.

Det finns därför hopp om möjligheten att beröra gemensamma grunder för alla muslimer. Det här ämnet berör alla muslimer och kan föra dem närmare varandra. Jag känner att genom att läsa och reflektera över de här haditherna så kan vi komma fram till vissa beslut och strategier för hur man bäst kan förbereda sig inför tidens slut och hur vi bäst kan tjäna detta syfte. Profeten Muhammad (S) sa:

نَصَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ

“Må Gud berika och glädja den som lyssnar på min hadith, förstår den och återberättar den till andra. Det finns folk som bär på kunskap och sedan för den vidare till andra som då förstår den bättre.” [1]

Tidens slut
Ur ett lingvistiskt perspektiv så finns det en viktig skillnad mellan termerna “aakhar” (“annan”) och “aakhir” (slut). När vi diskuterar tidens slut ser vi mångar hadither där termen “tidens slut” är använd. Det verkar finnas två huvudsakliga användningar av denna term:

  1. En tidsperiod då Islam dök upp och startade som Guds sista budskap till Domedagen. Därför refererades profeten Muhammad (S) även under profeterna Jesus och Moses (a) tider som Profeten av Tidens Slut.
  2. En kortare tidsperiod innan återkomsten av Al-Mahdi (a.j) och efterföljande till det.

Det finns två användningar av termen men de är relaterade till varandra eftersom slutet av båda är identisk. I en hadith förde profeten Muhammad (S) samman sina två pekfingrar och sa:

“Domedagen och jag är [så nära] som dessa två” [2]

I en annan hadith kallar profeten Muhammad (S) på sina kompanjoner nära till skymningstiden. Han säger sedan till dem att deras plats i tiden är som en skymning, vilken är den korta tiden som är kvar av dagen jämfört med resten av hela dagen innan den.

Profeten Moses (a) har sagt:

“I slutet av tiden kommer en profet som kommer att bli känd som Ahmad att framträda. Han kommer att vara förseglingen av profeterna och det kommer inte komma en annan profet efter honom.” [3]

Utöver det har vi flera referenser från profeten Jesus (a) gällande profeten Muhammad (S) som profeten av tidens slut. Allt det visar på ett tydligt mönster av refererande till tidens slut som den period som är nära ankomsten av Islam samt tiden då mänskligheten kommer att avslutas innan Domedagen börjar.

Gällande den andra användningen så finner vi att det är då som saker och ting ändras radikalt och detta kommer att föregå återkomsten av Al-Mahdi (a.j), som kommer att etablera rättvisa och rättvis distribution av resurser och vara källan till en stor global förbättring.

Således är dessa de två användningarna av termen “tidens slut” och båda är korrekta och refererar till slutet av människors livstid.

Referenser till “Tidens Slut” under profeten Muhammads (S) livstid.
Historien återberättar en incident från Profetens liv där han möter på en munk under en handelsresa han var på när han fortfarande var ung. Incidenten är dokumenterad i form av en konversation som munken har med två andra på handelskaravaner. Profeten och munken hade innan det en privat konversation, vilket efter en tid ledde till att munken började kyssa profetens panna, tog fram något och gav det till honom. Munken samtalade sedan med de två andra och sa:

“Den här personen är vid Gud profeten av tidens slut. Han kommer snart att bli kallad av Gud som profet och kommer då att kalla till Guds enhet. Så när ni bevittnar honom göra detta så följ honom.” [4]

Det här förklarar varför många judiska stammar valde att bosätta sig i Medina. De verkar ha vetat att det skulle uppstå en profet av tidens slut som skulle bosätta sig i det området och de ville vara nära till denna händelse så de kunde bevittna det och ta del av fördelarna av att vara nära honom. Men tyvärr trodde många inte på honom eftersom det inte gynnade dem på ett världsligt sätt. Det är för detta skäl som det i Koranen klagas på dem och sägs att den här mannen är samma man som ni har väntat på, men nu när han har kommit så är ni inte villiga att acceptera honom.

Användningen av termen “Tidens Slut”
Som översikt av den andra användningen av termen “tidens slut” – perioden omkring framträdandet av Al-Mahdi (a.j) – så säger haditherna att den här perioden kommer att innehålla många problem, speciellt moraliska. Korruptionen som utövas under den tiden kommer att vara mycket större än alla andra tiden. Det kommer begås unika synder som aldrig har begåtts förr eller begicks i en mindre utsträckning. Den här perioden kommer att kännetecknas av kollapsen av familjerelationer och respekt individer emellan, av avvikelser såväl som förvrängningar av tron. Den här tiden kommer att bevittna en armé som är större i nummer än de människor som följer i Guds väg. Däremot kommer det även att finnas en grupp av sublim kvalité av Guds armé som är mycket starkare än de troende under alla andra tider, även mer än folk under profeten Muhammads (S) tid.

För att sammanfatta, enligt min uppfattning så kommer både de godas och de ondas arméer att nå sina topp. Guds armé kommer aldrig ha sett en lika blomstrande natur och likaså kommer Satans armé aldrig ha varit bättre i kvantité och kvalité. I slutändan, som vi kommer beskriva i denna serie, kommer Guds armé att segra enbart för dess kvalité.

Tidens slut i andra religioner
Av de religioner som har refererat till tidens slut kommer vi att nämna Zoroastrianism, Hinduism, Judendom och Kristendom.

Zoroastrianism
Zoroastrianism [5] tror på tre räddare av mänskligheten, där den tredje är den viktigaste och största av dem och kallas “Astawat Arata”. Av deras texter, speciellt “Jamask [6] Nameh”, talas det om ett framträdande av denna räddaren i en tid då världen kommer att vara full av förräderi, löften kommer att brytas, oärlighet kommer att vara utspritt och folk kommer att generellt förlora intresse i religion. Folk kommer att vara långt bort från Gud och oppression och odåd kommer att spridas. Tillståndet kommer att vara påpassligt för framträdandet av denna räddaren.

Några av tecknen är:

  1. Något kommer att uppstå i himlen som kommer att bli synligt för folk.
  2. På räddarens befallning kommer änglar att komma från öst och väst.
  3. Trots att folk som är engagerade i odåd och korruption kommer att förneka honom och kalla honom en lögnare, kommer han så småningom att besegra dem.

I deras andra bok “Kitab-e Zand” nämner de en kamp mellan Ahriman (djävulen) och Ahura Mazda (Herren). Den här kampen kommer att pågå under en lång tid och för det mesta kommer ondskans armé att vara de vinnande, men aldrig klara kunna slutgöra godhetens armé. När situation blir intensivt svår kommer Gud att skicka räddaren och kampen kommer då att fortsätta i 9000 år till. Räddaren kommer slutligen besegra dem och sen kommer alla människor att vara välmående, nöjda och leva fredligt.

I detta sken så har Zoroastrier samma generella princip som andra religioner, att det kommer vara många svårigheter och korruption innan välstånd, men att de specifika detaljerna skiljer sig.

Hinduism
Även Hinduismen tror på konceptet om tidens slut och en räddare, vilket kallas tiden av Kali. Hinduer tror att en räddare kommer att komma efter destruktion av världen och att han kommer att ta kontrollen av hela världen och alla i den. Varje troende och otroende kommer att känna till honom och han kommer att beviljas vad han än frågar av Gud.

I en annan text står det att i slutet kommer det att finnas en rättvis kung som kommer bli ledaren av både människor och änglar. Kungen kommer att ha full kontroll över allt på land, hav och berg. Han kommer att ha makten att informera dem om vad som händer på jorden och i himlarna och ingen kommer att nånsin ha fötts som varit mer framstående än honom.

Så även här ser vi att Hinduismen delar liknande uppfattning om en tragisk global situation som slutar med en gott och fredligt slut, lett av en framstående man med speciella krafter.

Judendomen
I det Gamla Testamentet finns det många läror om tidens slut som liknar de islamiska perspektiven, men huruvida de tolkar de passagerna på samma sätt som muslimerna gör är ett separat ämne. Passagerna talar om en Messias och vi tror att den räddaren är Jesus (a.s). Judarna däremot tror att denna Messias inte har kommit än och väntar på hans framträdande. Sedan inkluderar texten även andras framträdanden. När profeten Yahya a.s (John Baptisten) frågades av folk om han var Messias eller profeten svarade han att han var ingendera men berättade för dem att en profet kommer komma efter Messias.

I kapitel 72 av Psalmerna revolverar 19 verser runt grundandet av rättvisa av sonen till en kung som kommer att behandla alla människor – speciellt de fattiga – med rättvisa. Till och med bergen kommer att bringa fred till världen och välsignelser kommer att komma från alla riktningar. Den här  framstående mannen kommer att besegra de orättvisa människorna som själva kommer att frukta honom, och i slutet kommer Guds glorifierade namn att fylla hela jorden. Även i kapitel 37 i Psalmerna [7] läser vi att jorden skall ärvas av rättfärdiga människor. Verse nio säger at människorna som väntar på Gud kommer att vara de som ärver jorden och därefter kommer det inte finnas onda människor kvar.

Kristendomen
I det Nya Testamentet finner vi omnämningar av tidens slut. Till exempel finns i Matteusevangeliet kapitel 24 en konversation mellan Jesus (a.s) och hans lärjungar där han tillfrågas om slutet av världen. Svaret är faktiskt väldigt likt den islamiska synen, fast många kristna tolkar det annorlunda [8]. Kristna tror att hela världen kommer att gå under och att etableringen av Guds rike kommer att uppstå efter jordens undergång. Det finns liknande idéer i Matteus’ och Markus’ evangelier. Muslimer tror däremot på att Guds rike kommer att etableras redan innan undergången och återuppståndelsen. Det Nya Testamentet verkar innehålla en del oklarheter vad gäller  återuppståndelsen och händelserna som sker innan det.

Den gemensamma tråden mellan religionerna
Varje fall finns en gemensam tråd i det att alla religioner svarar på frågan: “Vad kommer att hända med min framtid?”. Således är det naturligt att genom historien har människor frågat sina profeter om vad som kommer att bli av denna långvariga människans kamp. Det är ett fundamentalt behov hos människor att känna till sina öden och verkligheter. För de troende är det en tröst att veta att slutligen kommer sanningen och rättvisan att etableras och att alla människor kommer att lyda Guds religion. Det här inger känslan av mod och undvikande av hopplöshet och besvikelse. När en person vet om detta slut känner de sig naturligtvist mer engagerade och tålmodiga. Ett kännemärke för alla religioner är att de ger sina följare hopp. Och i och med att vi tror på att dessa religioner har samma ursprung trots vissa skillnader, så måste kärnan och essensen vara densamma.

Den här gemenskapen mellan alla religioner är en av faktorerna som kommer att hjälpa Al-Mahdi (a.j.). Folk kommer därför att acceptera honom för två huvudorsaker:

  1. De kommer att vara extremt frustrerad över den globala situationen. Enligt islamiska hadither kommer Al-Mahdi (a.j) att återkomma när folk har provat på alla andra system och lösningar till deras problem utan att något har fungerat. Folk kommer därför att snabbt svara på hans kall.
  2. Al-Mahdi (a.j) kommer att kommunicera med folket enligt deras egen mentalitet och förståelse. Till exempel kommer kristna att förstå sig på vad imam Al-Mahdi (a.j) talar med dem om. Vi har en hadith i boken “Al-Ghaybah” av Nu’mani, vilken är ev av våra tidigaste källor om Al-Mahdi (a.j), som säger att imamen kommer att döma och styra på ett sätt som Torahs folk kommer att tycka är exakt i linje med Torah, kristna kommer att tycka att det är exakt i linje med Evangeliet och de som tror på Psalmerna kommer att tycka detsamma, och de som följer Koranen kommer att tycka likaså [10]. Det här verkar innebära att han kommer att visa människor från de andra gudomliga religionerna att vad han än gör är i linje med vad de tror på. Detta kan innefatta ett nytt behandlande eller ny tolkning av texterna de redan har.

Jesus (a.s) ankomst

Jesus (a.s) ankomst med Al-Mahdi (a.j) kommer också att hjälpa. De som tror på Jesus (a.s) kommer då också att tro på Al-Mahdi (a.j) eftersom de ser honom med Jesus (a.s). Det kommer givetvis finnas de som tillbakavisar Jesus (a.s) och påstår att det inte är den riktiga Jesus, men de trofasta kommer snabbt att tro på honom och Imamen (a.s).

För mig verkar det vara en viktig del av Guds plan, att detta åter betonar att relationen mellan muslimer och kristna måste förbättras om vi ska lyckas förbereda oss inför den heliga återkomsten. Kristna utgör en tredjedel av världens befolkning och tillsammans med muslimerna kommer antalet att bli mer än hälften. Om de två grupperna är nära varandra kommer det vara ett massivt steg mot förberedelsen av återkomsten och etableringen av sanning och rättvisa. Det här föreslår även att det inte var ett sammanträffande att Jesus (a.s) har hållits levande och inte korsfästes och att det var Guds plan att han skulle återvända med imamen just för att sammanföra dessa två religioners följare. Annars kan man fråga sig; varför valdes inte andra profeter att hållas vid liv? Detta visar på att Kristendomen kommer att fortsätta ha en viktig roll i världen tills tidens slut och att närvaron av Jesus (a.s) kommer att bidra till Al-Mahdis (a.j) uppdrag.

Källor:
https://www.al-islam.org/message-thaqalayn/vol-16-no-2-summer-2015/globe-and-after-advent-imam-mahdi-part-1-mohammad-ali-0

Fotnoter

[1] Bihar Al Anwar, vol.2, s.148

[2] Al-Amali, Shaykh Mufid, Page 212. Den arabiska texten är följande:

انا و السّاعة كهاتين

[3] Bihar Al Anwar, vol.32, s.284

[4] Bihar Al Anwar, vol.38, s.58

هذا والله نبى آخرالزمان , والله سيخرج الى قريب يدعو الناس الى شهادة أن لا اله الا الله فاذا رأيتم ذلك فاتبعوه

[5] Det finns en diskussion mellan muslimska akademiker angående Zoroastrianism. Vissa hadither refererar till Zoroastrianism som en religion med ett gudomligt ursprung och därför har vissa jurister räknat dem som Bokens Folk. En känd hadith från Profeten Muhammad (S) säger: ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه

“De [Zoroastrier] hade en profet som de dödade och en bok som de brände.”

Även Imam Ali (a.s) sägs ha sagt att: قد انزل الله اليم كتابا و بعث اليم نبيا

“Gud har sannerligen uppenbarat till dem en bok och sänt dem en profet.”

Dessa hadither föreslår att denna religionens ursprung var baserad på en gudomlig uppenbarelse.

[6] Jamask var en student och lärjunge till Zartosht.

[7] Faktum är att Koranen säger “I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden. ” (21:105, Koranens Budskap)

[8] Kapitlet börjar på det här viset:

1 När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna.

2 Då sade han till dem: ”Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.”

3 När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?”

4 Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er.

5 Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.

6 Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.

7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra.

8 Allt detta är början på födslovärkarna.

9 Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull.
10 Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra.

11 Många falska profeter skall framträda och bedra många.
12 Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.

13 Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

14 Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma. (fortsätter)

[10]. و يحكم بين أهل التوراة بالتوراة و بين أهل الانجيل بالانجيل و بين أهل الزبور بالزبور و بين أهل القرآن بالقرآن

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *