Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fatima (a.s) och attacken mot hennes hus ur sunni och shia källor

I det här längre inlägget, tänkte jag ta Koranen, sunni som shia källor till hjälp för att visa vad som hände Fatima (a.s) och vad Allah och Hans Profet (saw) sagt om Fatima.

Fatimah (a.s)

Finns det pålitliga shiitiska som sunnitiska källor på vad som hände Fatimah (a.s)?

Den store Sheikh Tutsi, även kallad Sheikh al Taaifa, alltså sektens stora sheikh, skrev:
”En av de händelser som bestridits är att de (Omar och hans anhängare) slog Fatimah (a.s), dock har det återberättats att de piskade henne med en remsa och en känd åsikt, som ingen bland de shiitiska lärda bestrider, är att Omar slog henne på magen (livmoder) tills hon fick missfall, där barnet som dog vid missfallen fick namnet Muhsin. Återberättelsen (av händelsen) är även känd bland dem (sunniterna), såsom återberättelsen av deras avsikt att bränna ned huset när en grupp ärliga följeslagare (sahabas) hade vägrat ge trohetslöfte (till Abu Bakr) och sökt tillflykt i hennes hus. Och ingen kan förneka denna återberätetlse för vi har bevisat den med hjälp av sunniternas böcker, genom återberättelsen av al Balathari och andra, och de shiitiska återberättelserna är otaliga och våra lärda har obestridligen accepterat dem.

Talkhis Al-Shafi 3:156

1) Fatimahs (a.s) renhet med Profetens (saw) ord:

1)

Allah säger:

Men på dem som skadar Guds Sändebud [väntar] ett plågsamt straff.”

Koranen (9:61)

Allahs budbärare sade: Fatima är del av mig, den som irriterar henne, irriterar mig

(Fat-h Al-Bari fi sharh sahih al-Bukhari 7:84, Sahih al-Bukhari – in the chapter ‘alamat an-nubuwwa 6:491, the last part of Kitabil Maghazi 8:110)

2)

Åh Fatima! Sannerligen är Allah uppretad av din ilska och är nöjd när du är nöjd

(Mustadrak Al-Hakim 3:154, Majma’ Al-zawa-id 9:203)

3)

Åh Fatima! Är du inte nöjd med att du blir ledare över världarnas kvinnor och ledare över kvinnorna i denna Ummah (gemenskap) och ledare över alla troende kvinnor.

(Mustadrak Al-Hakim 3:156)

fatima 2

2)

Fatimas hus helighet

Allahs budbärare reciterade följande vers: ”I hus som Alla beordrat att de ska resas, i dem är Hans namn ihågkommet.” En man kom till profeten (saw) och frågade honom, vilka hus handlar det om, åh Allahs Budbärare (saw)? Han svarade Profeternas hus. Så Abu Bakr frågade honom medan han pekade mot Alis och Fatimas hus, är detta hus inkluderat ibland dessa hus? Allahs budbärare svarade, ja det är det bästa hus ibland dem!

(Ad-Dur Al-manthur 6:203, Ruhul Ma’ani 18:174)

Allahs budbärare brukade recitera följande vers vid Fatimas (a.s) hus för sex månader och enligt andra återberättelser, för nio månader: ”Sannerligen valde Allah att hålla orenheter fjärran från ert hushåll (Profetens Ahlul Bayt a.s) och och göra er renhet fullkomlig.

(Ad-Dur Al-manthur 6:606)

3)

Fatimas hus helighet efter hennes fars bortgång

Abu Bakr ibn Abi Shayba (född 159 Hijra och död 235 Hijra) är författaren av boken al Musannaf och har återberättat i en pålitlig hadith: Efter Profetens (saw) död så gav folk sitt trohetslöfte till Abu Bakr, Ali och Zubair brukade närma sig Fatima och rådfråga gällande deras förehavanden.

När nyheten nådde Omar bin al Khattab, så gick han för att möta Fatima och sade till henne: Åh Allahs budbärares dotter, jag svär vid Allah att det inte finns någon mera kär för oss än din far och det finns ingen som är mera kär för oss efter din far, än du. Och jag svär vid Allah att det inte kommer avhålla mig från att bränna ned ditt hus över deras huvuden om de samlas hos dig.

Abu Bakr bin Shayba säger: När Omar gick därifrån, återvände de(Ali och Zubair) till henne. Hon sa till dem: ”Omar har just varit här och sade att ifall ni återvände till mig, så kommer han bränna ned huset över era huvuden och jag svär vid Allah, att han kommer göra som han hotade.”

(Al-Musannaf – Kitabul Maghazi 8:572)

An Nassabi, mera känd som Ahmed bin Yahya Jabir al Baghdadi al Balathari (som gick bort år 270 Hijra) författaren av Ansabul Ashraaf, återberättar att abu bakr skickade efter Ali för att han skulle ge trohetslöfte till honom (Abu Bakr) men att han (Ali) vägrade. Så Omar kom (till hans hus) med en oljelampa. Fatima (a.s) mötte honom vid dörren (till huset) och sade: ”Åh Ibn al Khattab, ska du bränna ned dörren på mig? Han sade: Ja! Och denna brand (brännandet av huset) kommer göra vad din far kom med, starkare (Alltså Islam stärks av det)

(Ansaabul Ashraaf 1:586)

Den kände historikern Abdullah bin Muslim bin Qutayba Dinwari (som dog 276 Hijra) har återberättat:
Abu Bakr insåg att en grupp, som befann sig med Ali (a.s) inte lovade trohet till honom (Abu Bakr). Så han (Abu Bakr) skickade Omar till dem som kallade på dem medan de befann sig i Alis (a.s) hus, men de vägrade komma ut (för att ge trohetslöfte). Så Omar beodrade sina män att hämta ved och sade: Jag svär vid Den, i vars makt Omars själ befinner sig, ni måste lämna (huset) annars kommer jag bränna ned det över vem som än befinner sig i huset!” En sa till honom: Åh far till Hafsa, men Fatima (a.s) är i huset. Omar svarade, så vadå? Och han gick med några av sina män tills de nådde dörren till Fatimas (a.s) hus och knackade på den. När hon hörde deras röster, grät hon högt: Åh Far! Åh Allahs budbärare! Vad är det som vållas oss efter din död, av Ibn al Khattab och Ibn al Qohafah (Omar och Abu Bakr)

När folket som var med Omar hörde rösterna och Fatimas gråt, lämnade några av dem. Omar med några få medlemmar av sin grupp, stannade kvar, tvingade ut Ali (a.s) tog honom till Abu Bakr och sade åt honom att ge sitt trohetslöfte. Ali svarade, och om jag vägrar? De svarade: Vid Allah, Han som det inte finns någon annan gud förutom Honom, vi kommer kapa av dig ditt huvud!”

(Al-Imamah was-siyasah 13&12)

Den kände historikern Muhammed bin Jarir al Tabari (som dog 310 Hijra) återberättar: Omar bin al Khattab gick till Alis (a.s) hus. Talha, Zubair och några män från Muhajreen, befann sig också i huset. Han (Omar) sade: Vid Gud, jag kommer bränna ned huset på er, om ni inte går och ger trohetslöfte (till Abu Bakr). Så Zubair kom ut med sitt svärd draget, men han snubblade och svärdet föll ur hans hand, så (männen med Omar) fångade honom och tog honom.

TARIKHUL TABARI 2:443

Ahmed, som är känd som Ibn Ab Rabbih al Undulosi, som är författaren av boken al Iqdul Farid (gick bort 463 Hijra) sade:
Vad det gäller Ali, al Abbas, Zubair, så förblev de i Fatimas hus, tills Abu Bakr skickade Omar att tvinga ut dem. Han (Abu Bakr) instruerade Omar: Ifall de vägrar, så slåss mot dem! Så han Omar, närmade sig dem med en brinnande flamma för att bränna ned huset över deras huvuden. Så Fatima tilltalade honom och sade: Åh Ibn al Khattab! Har du kommit för att bränna ned vårt hus? Han sade, Ja! Om ni inte gör, vad folket har gjort (med andra ord ge trohetslöfte till Abu Bakr)

(Al-‘Iqdul Farid 4:93)

Attacken mot huset

Abu Ubayd al Qasim bin Salman (som dog 224 Hijra) har återberättat att Abu Bakr hade sagt: Jag önskar att jag inte hade attackerat Fatimas hus och att jag hade lämnat det, även om dörren var stängd (för att planera) krig.

al Amwaal 144

Abul Qasim Sulayman bin Ahmad al tabrani (som dog 360 Hijra) författaren av boken al Mujam al kabir, har återberättat från abi Bakr: Vad det anbelanger de tre sakerna som jag önskar att jag aldrig gjort, var att jag inte attackerade Fatimas hus och lämnade det….

Al Mujaam al Kabir 1:62

Ibn Abd Rabbih al Undulosi har återberättat i sin bok al Idul Farid från Abdul Rahman bin Ouf att Abi Bakr hade sagt: Och jag önskar att jag inte attackerade Fatimas hus, för vilken anledning som helst, även om de hade stängt dörren (för att planera) krig.

Al Iqdul Farid 4:93

Ibrahim bin Sayyar al Nazzam; Mutazilla (sekt) som dog 231 Hijra, återberättar: På dagen då man gav sitt trohetslöfte (till Abu Bakr) slog Omar, Fatimas (a.s) mage och hon fick missfall med Muhsin.

Al Wafi bil Wafiyyat 6:17

Andra som nämner samma uttalande av Abu Bakr:

Muhammed bin Yazid bin Abdil Akbar al Baghdadi (som dog 285 Hijra) (Sharh Nahjul Balagha li-ibn Abi Al-Hadid 2:46)
Al Masudi som dog 325 Hijra i boken Muruj Al-Thahab 2:301
Ibn Abi Darim dog 357 Hijrai boken Mizan Al-I’tidal 3:459
Abdul Fattah abdul Maqsood i sin bok Imam Ali (Abdul Fattah Abdul Maqsood: Ali bin Abi Taleb 4:276)
Moqatil ibn Attiya i sin bok Al-Imamah wal khilafah 160-161

fatima 1

Shia förmedlare av händelserna:

I shia böckerna är de otaliga så vi nämner bara några:

1.

Ibn Qawlawayh återberättar i sin bok, Kamilul Ziyarat i en pålitlig hadith från Hammad bin Uthman från Imam al Sadiq (a.s): På kvällen under Profetens upphöjning (miraj), så sades det till honom: ”Allah kommer testa dig tre gånger och han började räkna upp dem, sedan sade han, vad det gäller din dotter, hon kommer bli förtryckt och fråntas (sina rättigheter) och hennes rätt (Fadak) som du ger henne kommer tas ifrån henne och hon kommer träffas medan hon är havande och hennes hus (och hennes familjs integritet) kommer besudlas, sedan svaghet och förnedring kommer förorsakas henne och hon kommer inte kunna stoppa det och hon kommer få missfall från alla slag hon får utstå, och hon kommer dö på grund av dessa slag och mordet på Muhsin bin Ali (a.s) kommer vara det första brottet som mördarna begå och de kommer ställas till svars (domedagen)

(Kamilul Ziyarat 232)

2.

Yunus bin Yaqub har återberättat från Imam al Sadiq (a.s) att Imamen sade: Åh Yunus! Min morfar, Allahs budbärare har sagt: ”Förbannad är den som förtrycker min dotter Fatima, efter min död, och som stjäl hennes rätt och som mördar henne”.

(Kanzul Fawa-id 1:149)

3.

Al Kulayni har återberättat från Abi Basir från Imam al Sadiq (a.s) som sade: Amir al Mumineen (Imam Ali a.s, alltså) sade: ”Ditt barn som dog i missfall och som ni inte namngav innan det dog, kommer möta dig vid Domedagen och barnet kommer fråga dess far, gav du mig inget namn? Sannerligen har Allahs budbärare (saw) namngett Muhsin innan han var född.

(Al-Kafi 6:18)

4.

Muhammed bin Harun al Talakbari har återberättat i en pålitlig hadith från Abi Basir från Imam al Sadiq (a.s) som sade: Fatima föddes den tjugonde i Jamadil Akhira, 45 år efter Muhammeds födsel. Orsaken för hennes död var Qunfuth, mannens slav (Alltså Abu Bakrs) på befallning av hans mästare (Abu Bakr), han slog henne med sitt svärd, som ledde till missfall av Muhsin och hon blev svårt sjuk på grund av denna händelse. Hon tillät inte någon av dem som skadade henne att träda in i hennes hus. Där befann sig två av Profetens (saw) följeslagare (alltså Abu Bakr och Umar) som frågade Amir al Mumineen (Ali a.s) för att medle åt dem (och be Fatima a.s att tillåta dem gå in). Han (Imam Ali a.s) frågade henne och hon tillät dem att gå in. När de gick in, så sa de: ”Hur mår du åh Profetens dotter? Hon svarade: Jag mår bra, Tacka Allah. Sedan sa hon till dem, har ni inte hört Profeten säga, Fatima är del av mig, vem som än sårar henne, har faktiskt sårat mig, och den osm sårar mig, har faktiskt sårat Allah? Båda bekräftade detta. Hon sade, Jag svär vid Allah, att ni båda har sårat mig. Så båda lämnade huset och hon var missnöjd med dem.

(Dala-il Al-Imamah 45)

5.

Sayyid ibn Tawoos har återberättat i hans bok al Turaf med Imam al Kadhim (a.s) som källa som sade: När Allahs budbärare döende, kallade han på folket från Ansar och berättade för dem: Sannerligen är Fatimas dörr min dörr och hennes hus mitt hus, den som kränker det, har i verkligheten kränkt Allahs helgd.” Imamen (a.s) grät en stund och kunde inte fortsätta tala, sedan sade han: Jag svär vid Allah, Allahs helgd har kränkts! Jag svär vid Allah, Allahs helgd har kränkts! Jag svär vid Allah, Allahs helgd har kränkts! Åh min mor, må Allah välsigna henne!

(Bihar Al-Anwar 22:476).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *