Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Framtiden för världen utifrån koranen – Imam Mehdi (aj)

Framtiden för världen utifrån koranen – Imam Mehdi (aj)

Koranen har i vissa verser gett ett hoppfullt budskap om en ljus framtid för världen. Koranen har skildrat perspektivet av en helt ny och lovande framtid och ledarskapet på jorden kommer att vara i händerna på den mest rättfärdiga person bland Guds tjänare.

Gud har klargjort att Han satt vissa personer att leda människorna:

och gjorde dem till Imamer som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan.

Koranen 21:73

Och 

och när de bar sina motgångar med tålamod och bevarade sin övertygelse att Våra budskap [utgör sanningen], lät Vi Imamer uppstå bland dem som ledde dem i enlighet med Våra bud.

Koranen 32:24

Ibn Hajar skriver i en kommentar gällande Koranens vers 20:82, Men Jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen.”
Att han genom en återberättelse från Imam Baqir (a.s) och även från Thabit al Lubnani att slutet på versen, betyder “han ledsager till Ahlul Bayts (a.s) Wilayah (1)

Den nuvarande korruptionen kommer att försvinna, mänsklighet och ärbarhet kommer att ersätta dagens orättvisor. Detta är något som har nämnts i koranen, som arv som härrör från den naturliga relationen mellan två skapelser. Ett styre av rättfärdighet och fromhet har nämnts i koranen som den ”naturliga rätten” att ärva,

I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.

Koranen 21:105

Gud den allsmäktige har betonat i versen att frågan om den rättfärdiga ledaren bland människor har nämnts i successiva gudomliga böcker. Detta indikerar till den viktiga innebörden av en befälhavare och konstaterar att nämnda påbud är ett oåterkalleligt och permanent avgörande för etablering av det mänskliga samhället. Utan dessa genomförda kommer det mänskliga samhället inte nå det utnämnda perfektion.

Detta nämns igen i koranen:

Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt]

Koranen 28:5

Flera hadither har bekräftat det ovannämnda tydligt och definitivt. Åldern på allomfattande perfektion och välstånd som utlovades nämns som epok vid tillkomsten av Guds ljus och rättvisa, Imam Mehdi (aj). De sanna följarna och medhjälparna av den väntade kommer räknas som arvtagare på jorden.

Imam Baqir (a.s) sade i en tolkning av den tidigare nämnda koran versen:

”Det vill säga, arvtagare av jorden är medhjälpare till Imam Mehdi (aj) i slutfasen av jorden.” (1)

Dessa verser är bara en del av de hundratals verser i den heliga Koranen om just detta ämne. Det klargör att detta ämne är del av vår tro och därför säger Profeten (saw):

”Om det inte återstår mer än en dag från livet på jorden, kommer Gud den allsmäktige ställa den dagen så länge, tills en person, från min avkomma som bär samma namn som mig, framträda och fylla världen med rättvisa.” (2)

Källor

(1) al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, kap. 11, del 1, s235

(2)Majma’al-Bayan; v. 7, s. 66.

(3) Hafiz Abi-Dawoud, v. 4 s. 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *