Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam Ali a.s den förste att samla ihop den heliga Koranen

Imam Ali a.s den förste att samla ihop den heliga Koranen

Inna ’Aliyyan ma’a al-Qur’an wa al-Qur’an ma’a ’Ali, lan-Yatafarraqa hatta yarida ’alayya al-hawz

(Sannerligen, Ali är med Koranen och Koranen är med Ali, de två kommer aldrig skiljas åt tills de kommer tillbaka till mig vid dammen (Kawthar i Paradiset)

 Profet Muhammad (saw).

Den ovannämnda hadithen återfinns hos alla grupper i Islam, shias som sunnis och den visar vilken betydelse Ali (a.s) har i islam. Profeten (saw),  förklarade uttryckligen vissa verser i Koranen, ayahs, och menade att de hade med Ali a.s att göra:

Koranen 13:43

”Inga andra vittnen behövs mellan mig och er än Gud och den som har [verklig] kunskap om uppenbarelsen.”

Det andra vittnet var just Ali a.s. Vidare var det naturligt att Koranen skulle samlas ihop av den person, som i 23 år, hade varit det enda vittnet till Profetens (saw) gudomliga budskap till den sista budbäraren (saw).

Alla tidiga islamiska hadither och historiska referenser har klargjort att Imam Ali a.s ord var sanna, ord han sa vid många olika tillfällen, om att han, av alla vänner till Profeten (saw), var den som kunde mest om Koranen, om allt som existerade mellan början och slutet av Koranen, att ingen annan än just han var kunniga i allt som sades i Koranen. Han kände till allt omslag till omslag. Han kände till al Nasikh och al Mansukh (det som upphävar och det upphävda), det

Muhkam we Mutashabih (det klara och det allegoriska) och Khass we amm (det specifika och det generella), han kände till varenda vers från Koranen, om vem och vad verserna kom ned och vart de uppenbarades, om det var på natten eller på dagen om det var på bergen eller på land. Han inte bara memorerade hela Koranen utan som närmaste man till Profeten (saw), så skrev han ner surorna på blad, tygstycken och papyrusrullar, vad som än hans kusin (saw), dikterade.

Så klart är att Imam Ali (a.s) kände till allt om varenda vers som uppenbarades och det var bara en tidsfråga innan han samlade ihop allt för att ge oss den första samlingen av Koranen. Så medan kuppmakarna tog makten efter att Profeten (saw) hade dött, så satt Ali (a.s) och tog hand om samlandet av Koranen.

Rapporter om Koranen samlad av Imamen (a.s). Både shia som sunni källor belyser att Imam Ali (a.s) var den förste att sammanställa den heliga Koranen och de nämner även sättet på vilket han sammanställde Koranen. Enligt den prominente Taabii (andra generationen muslimer), Muhammed bin Sirin (33-110 Hijra), så var Imamens (a.s) Koran, uppbyggd på hur verserna uppenbarades och med fokus på de verser som togs bort och som ersatte de borttagna verserna. Ibn Sirin säger att när Imam Ali (a.s) höll sig borta från dem som stal makten och vägrade ge sitt trohetslöfte till Abu Bakr och hans gäng, kände Abu Bakr sig orolig och besökte Ali (a.s) för att fråga varför han inte erkände Abu Bakrs kalifat.

Imam Ali (a.s) svarade att han hade lovat Allah, att inte ta på sig en mantel förutom för bön, fram tills han sammanställde Koranen. Ibn Sirin beklagade sig över att denna version av Koranen inte nådde muslimerna och sade:

”Ifall detta manuskript hade varit i våra händer, hade vi hittat mycket kunskap i det.”

En likadan rapport har förmedlats oss av Ibn Munadi, som sade att efter Profetens (saw), bortgång, så höll Imamen (a.s) sig till sitt hem i tre dagar för att sammanställa Koranen. Den kände bibliografen, Ibn Nadim, har kallat det den förste Mushaf, och sade att Imamen a.s hade sammanställt det med hjälp av sitt hjärta och sitt minne. Ibn Jawzi al Kalbi rapporterar att under Profetens (saw) liv, så var Koranen i splittrad form, enbart i form av lösa blad och reciterarens minne, tills det sammanställdes som Mushaf, efter tid för uppenbarelse, av Imam Ali (a.s), omedelbart efter Profetens (saw), bortgång, han sa att hade man kunnat hitta denna Mushaf, så hade man nystat upp stor kunskap.

Tyvärr har vissa personer, även när de erkänner trovärdigheten i dessa hadither, har försökt kasta tvivel över det faktum att Imamen a.s hade sammanställt Koranen i bokform, genom att hävda att orden ”Jamaa al Quran” egentligen betyder att han memorerade Koranen. Dessa tvivel är osanna, eftersom vi namngav kända historiska personligheter som just nämner ordet Mushaf, alltså bok. Vidare, om man läser vad dessa lärda skrev, så ”ångrade” de att Alis a.s Mushaf inte fanns till hands, alltså kan de inte ha tänkg sig att Imam Ali (a.s) hade enbart memorerat Koranen, för han var död och de hade ingen nytta av hans ”minne” utan de behövde hans bok. Därmed är det boken som bevisen antyder om. Allamah Majlisi skriver i sina anteckningar om frågor och svar, av Sheikh Mufid i boken al Masail al Sarwiyyah, skriver:

”De troendes ledare, Imam Ali (a.s), sammanförde hela Koranen, från dess början till dess slut och ordnade den (efter när verserna uppenbarades) med Mecka ayahs först före de som uppenbarades senare, i Medina och han placerade de borttagna verserna före de som kom i deras ställe; allt i Koranen sattes på dess rätta plats.”

 

 

Källa:

Ta’rikh al-Ya’qubi, ii, 113; Tafsir al-Qummi, 745; Ibn al-Nadim, al-Fihrist, Pers. trans,  (Imam Ali a.s var den förste att samla ihop Koranen, som ett testamente av Profeten)

Ibn al-Nadim’s al-Fihrist, Pers. trans., 47.  (Imam Ali a.s lovade att inte lämna huset tills han blev klar med Koranen.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.