Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sabr – Tålamod

Och ha tålamod och var uthållig, för Allah är med dem som tålmodigt håller ut.

(Qur’an, 8: 46)

 

Imam Ja’far al-Sadiq (as) sade:

“Sannerligen, är sabr vad huvudet är till kroppen. Kroppen förstörs utan huvudet, och likaså försvinner tron när sabr går.”

[Al-Kulayni, al‑Kafi, vol. 2, bab al‑sabr, p. 128, hadith # 2]

 

Meriter till själen …

 

Tålamod

(sabr)

 

När Imam Ali (as) fick frågan om tron (iman), svarade han: “Strukturen av tron stöds av fyra pelare: Tålamod (sabr), övertygelse (Yaqin), rättvisa (‘adl) och kamp (jihad).Sen förklarade han vidare: “Tålamod består av fyra attribut: ivrighet, rädsla, fromhet och förväntan (till döden). Så, den som är ivrig till Paradiset ignorerar onda frestelser; Den som fruktar Helvetets eld kommer att avstå från synder; Den som praktiserar fromhet kommer lätt bära de svårigheter och påfrestningar i livet i denna värld och den som förutser döden kommer skynda sig att utföra goda gärningar. “

[Al-Amidi, Ghurar ul Hikam wa Durar ul Kalim, hadith # 2897]

 

Definitionen av sabr

q  Den kända vetenskapsmannen Nasir al‑Din al‑Tusi sade: “Sabr innebär att hålla tillbaka utvidgning när man konfronteras med oönskade personer.”

q  Den stora gnostiska (`arif) Khwajah `Abd Allah al‑Ansari sade: “Sabr innebär att själv hålla tillbaka klagomål om dold ångest .”

 

Grader och typer av Sabr

Det finns olika grader och nivåer av sabr som indikeras av de ädla traditioner belöningen och meriter varierar i enlighet med graden och nivån.

q  Imam ‘Ali (as) sade, “Allah (saw) sändebud sade: “Sabr finns i tre slag: sabr vid lidande, sabr i avseende av lydnad, och sabr i avseende av olydnad (av Allah). Och den tredje är I högre grad av de två första.” [Al-Kulayni, al‑Kafi, vol. 2, bab al‑sabr, hadith # 15]

q  Imam ‘Ali (as) sade: “Sabr finns i två typer: sabr i vad du ogillar och sabr i vad du gillar.” [Mizan al-Hikmah, hadith # 10099]

 

Förhållande mellan Guds Sabr och Ma’ rifah

q   Så länge som en person känner inre ångest över svårigheter i livet och över motgångar är hans ma´rifah (insiktsfullhet) hos Gud fortfarande bristfällig. När en person uppnår belåtenhet (rida) och tillfredställelse över motgångar och svåra förhållande, når hans själ en högre station av närhet till Gud. Sabr som avses i  avhållsamhet från synder och uppfyllande av arbetsuppgifter (ta´at) relateras till bristande kunskap om hemligheter ”ibadat (dyrkan) och livets former av syndiga handlingar och lydnad.

q   När en person är övertygad om att det han kommer att få i den andra världen efter döden är en form av hans egna gärningar utförda i detta världsliga liv, kommer han att inte ha någon nöd när han gå igenom svårigheter och fientliga situationer. Snarare blir en sådan person nöjd med svårigheterna i  att uppfylla gudomliga uppdrag. Hans glädje blir mer än ångest av en normal person över sådana svårigheter. Hans engagemang för Gud ökar under ogynnsamma omständigheter. En manifestation av en så hög station rida exemplifierades i personligheter som följeslagare av Imam Hossein (as) vid Karbala.

q   Imam Reza (as) sade: (bland den vädjan av profeten (s) till Abu Dharr (ra): “…Om du har möjlighet att behaga (rida) Allah med fast övertygelse, så gör det. Och om detta inte är möjligt för dig är praktiken sabr i obehagliga frågor som det kommer att få massor av välsignelser.” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 82, p. 136, hadith # 21]

 

Resultatet av Sabr

Sabr leder till många goda resultat som bl.a innehåller själens träning och disciplin. Om en person tålmodigt bär på katastrofer och olyckor under en period och på allvar uthärdar det lidande som medförs under dyrkan, riter och bitterheten som avstås av de förbjudna njutningarna, och om detta görs till mån av lydnad till sin herre blir det gradvis lätt för honom att bära svårigheter. Själen av en tålmodig person avstod sin tidigare okontrollerade tillstånd och han utvecklar en varaktig lysande förmåga som höjer honom över stationen i sabr att nå andra högre andliga stationer. Att öva sabr och samtidigt påbjuda gott och förbjuda det onda (amr bil Ma’ruf wa nahi “Anil munkar) gör en person mer ståndaktig och fast.

q  Ångest och skadliga kroppsrörelser vid tidpunkten för ekonomisk förlust, död, naturkatastrofer etc., är tecken på själarna svaghet. De berövar ens personlighet av stabilitet och värdighet, försvagar beslutsamhet, och försvagar intellektet. Vid sådana fina stunder, är sabr nyckel till portarna till lycka och befrielse. Det stärker viljan och kraften i resolutionen att övervinna ogynnsamma omständigheter, fatta rationella beslut och agera klokt

q  Sabr i synder är källan till jag-ets taqwa (gudsfruktan). Sabr när det gäller lydnad (ta’at) är källan till intimitet med Gud och hans kärlek. Och sabr i olyckor är källan till rida med gudomliga bestämmelse och förordningar.

Högre nivåer av Sabr

Sabr fi Allah (sabr hos God): Det betyder ståndaktighet medan man strävar efter att bli av med onda vanor (t.ex. lögner, förtalar, girighet) och fula drag (t.ex. egoism, hyckleri, avund) och öva avhållsamhet från objekt för kärlek och attraktion (t.ex. undvika haram musik, att ge upp sömn för natten böner, äta måttligt) under självrening. Det är förnekelsen av en själv i grunden för den älskade (Gud). Detta steg tillhör de vägfarande (ahl al suluk)

Sabr ma`a Allah (sabr med God): En ivrigavstående i vägen för Gud under hans uppriktiga ibadat och strävanden når stadiet osjälviskhet så att han från tid att vittna intimitet med Gud. I ljuset av Hans attribut och namn som lyser upp hans hjärta och vision. Han måste ha tålamod och skydda sig från mindre spår av egenkärlek, stolthet osv under dessa faser för att bevittna högre stadier. Sabr `an Allah (sabr från God): Det avser de stationer för Gud som efter att ha upplevt hans intensiva kärlek måste återvända till sin egen fysiska världen och bära separation från honom. Det är det hårdaste och den svåraste av stationerna. Denna himmelska nivå sabr indikeras av Imam Ali (A) i den berömda du `a Kumayl Min Gud, min Mästare och min Herre! Även om jag kunde uthärda Din tuktan, hur ska jag bära dess separation?!”

Sabr bi Allah (sabr från God):Det är det tillstånd av perfektion när man når stadiet enbart med Gud (Baqa “bi Allah) och formar sig med dess normer för Allah (takhalluq bi Akhlaq Allah). Det är för dem som välsignats med stabilitet och ståndaktighet, och uppnås efter sabr med Gud.

 

Belöningen av Sabr

q  Imam al-Sadiq (as) sade: “Den av de troende som bär tålmodigt en vedermöda som drabbar honom, har belöningen av tusen martyrer.”[Al-Kulayni, al‑Kafi, vol.2, bab al‑sabr, hadith # 17]

q  Imam al-Sadiq (as) sade: “När den troende går in i sin grav, är salat på hans högra sida, zakat på hans vänstra, ansikten dygd honom, sabr tar honom under sitt skydd. När de två änglarna förhör honom ,säger sabr till Salat, zakat och dygd, “Ta hand om din kamrat, och om du misslyckas med att hjälpa honom att jag kommer att ta hand om honom själv.”[Ibid, hadith # 8]

 

Ett rådf ör att uppnå sabr

Denna värld är en troendes fängelse. Samla all den styrkan på ditt kommando och ha tålamod och överseende under all dess upp-och nedgångar. Stå emot motgångar och olyckor med mod. Få dig själv förstå att oro och ångest inom dig, som bidrar med en stor skam för sig, är meningslöst i konfrontation i lidanden och katastrofer. Vara nöjd med Gud och inte klaga framför hans skapelse om Hans oemotståndliga dekret och oundvikliga dom. Under tider av svårigheter, uppmärksam ditt hjärta på i fokus för absolut perfektion (Gud) och du kommer att se dess effekter i den här världen själv och ditt hjärta kommer att uppnå en sådan vidd att det kommer att bli den rike manifestationen av Guds suveränitet. Rikedom och förhöjning kommer då att genomsyra ditt hjärta så att allt som har med denna värld kommer att bli värdelöst i dina ögon. Sabr, fördragsamhet och återhållsamhet få rättvisa, rikliga belöningar och himmelska vackra former i världen av Barzakh (skärselden). Om du tror på Gud och tror att alla affärer ligger i hans mäktiga händer, kommer du inte klaga inför Gud Allsmäktig av det svåra i livet och de motgångar som slår dig. Snarare kommer du acceptera dem villigt, uppfylla dina plikter och tacka honom tacksamt för Hans gåvor. [Tagen från Al-Khumayni, Forty Hadith, kapitel 16, ”Sabr”]

 

Slutsats:

q  Imam ‘Ali (as) sade: “Den som praktiserar sabr kommer aldrig att berövas framgång, även om de kan ta lång tid.” [Nahjul Balagha, # 153]

Översatt av min syster Asal.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *