Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tawassul

Här kommer en uppdaterat inlägg om Tawassul – att genom mellanhänder be Allah om saker och ting.

Ett av de sakerna som shiiterna, sunniterna och sufis är överens om – är frågan om Tawassul. Att ha någon slags helgon som mellanhand mellan sig själv och Allah. De som står emot detta är wahabiterna, som försöker med alla medel att tvätta bort denna sunnah. Man menar att det finns vissa personer, som är så högt ställda i Allahs ögon, att de kan ”lägga in ett gott ord” åt oss. Allah nekar dem inte, då de inte går emot Allahs önskan. De kan själva inte hjälpa oss av egen kraft, det är något som måste klargöras utan hjälparen är alltid Allah! Här är en artikel som belyser islams syn på Tawassul.

Ett inlägg jag skrev i februari 2010, belyser islams syn på Tawassul, att be vissa vördade personligheter att lägga in ett gott ord åt oss.

Våra kär Wahabiter/Salafiter menar att Tawassul, är förbjudet i islam. De säger sig tala för Ahlul Sunnah- sunniterna. Här talar Ali  Gomaa, Al Azhars stormufti, det största sunnitiska lärosätet, där han tar upp just detta. Tyvärr är det utan text, men jag publicerar det här för de sunniter som vill sätta sig in i vad sann sunniislam säger. Må allah skydda oss från wahabiterna och deras takfir. Må Allah skydda oss från dessa personer vars uppsåt är ifrågasatt, vars syn är bisarr, vars brott är ökända.

Ali Gomaa är egyptens stormufti och en stor lärd inom sunni islam. Här är en video där han pratar om att man kan be profeten Muhammed s.a.w om tawassul innan och efter hans död

Tawassul hos Ahl’ul Sunna

Det finns en överenskommelse bland Sunnimuslimska lärda med avseende på giltigheten av Tawassul. Alla jurister inklusive Imami ”Shafi’i och  Maliki ”och senare tiders Hanafi forskare samt andra som till exempel Hanbalis” är eniga om giltigheten i tawassul via profeten saww vare sig då han lever eller efter hans död.

1. Sharh al-Mawahib ”vol. 8 ’s. 304;
2. al-Majmu”vol. 8 ’s. 274;
3. Ibn ’Abidin ”vol. 5 ’p.254;
4. al-Fatawa al-Hindiyyah ”vol. 1 ’s. 266 och vol. 5 ’318;
5. Fath al-Qadir ”vol. 8 ’s. 297 ”298
6. al-Futuhat al-Rabbaniyyah ’ala al-Azkar al-Nabawiyyah ”vol. 5 ’s. 36

Imam Malik uppmanade en Abbasid Khalif att söka tawassul av Rasulullah (s)

Den Abbasidiska kalifen ”Mansur al-Dawaniqi” frågade en gång Imam Malik ibn Anas om han skulle vända sig mot grav Profetens (s) eller mot Qiblah för Duaa? Malik svarade honom:

Varför vill du att vända sig bort från profeten (s) när han (Profeten Muhammad (s)) är wasilah (medel) för dig och din far Adam ” hos Allah swt på uppståndelsens dag. Vänd dig till honom (Profeten) och sök hans tawassul.
[Taget från Al-Mughni ma ’al-Sharh ”vol. 3 ’s. 588 och al-Sharh al-Kabir ma ’al-Mughni ”vol. 3 ’s. 494, al-Qadi ’Iyad i al-Shifa (2:92-93)

Imam Ahmad ibn Hanbal förespråkar  tawassul genom Rasulullah (s)

Imam Ahl’ul sunna ’Ala’ al-Din al-Mardawi sade i sin bok al-Insaf FI ma’rifat al-Rajih min al-khilaf ”ala madhhab al-Imam al-mubajjal Ahmad ibn Hanbal (3:456) :

”Den korrekta position hos [Hanbali] madhhab är att det är tillåtet i sin bön (du’a) att använda som tawassul en from person” och det sägs att det är önskvärt (mustahabb). Imam Ahmad sade till Abu Bakr al -Marwazi: yatawassalu bi al-Nabi FI du’a’ih – ”Låt honom använda profeten som ett medel i sin bön till Allah”(tawassul)

Imam Shaafi skulle göra tawassul genom Ahl’ul Bayt

Imam Ahl ul Sunnah Ibn Hajr Haytami har upprepats i många ställen i hans bok al-Sawa’iq al-muhriqa li Ahl al-Dalal wa al-zandaqa (t.ex. sidan 180) och al-Khayrat al-hisan (s. 69) :

”Imam Shafi’i gjorde tawassul via familj av Profetens (Ahl al-Bayt) när han sade:

Al al-Nabi dhari’ati wa hum ilayhi wasilati
arju bihim u’ta ghadan bi Yadi al-yamini sahifati

Familjen av profeten är min mellanhand hos Allah swt. Genom dem hoppas jag att få mina handlingar i höger hand i morgon(domedagen) ”.
1. Ibn Hajr Haytami ”i Al-Sawa’iq al-muhriqa li Ahl al-Dalal wa al-zandaqa (t.ex. sida 180)

2. al-Khayrat al-hisan (s. 69) Detta har också hittats i Diwan al-Shafi’i som redigerat av ’Umar Faruq al-Dabbagh (Beirut: Dar al-arqam ”nd) s. 50.

Allamah Nawawi’s tawassal bön vid graven av Rasulullah (s)
Pilgrimen ska vända ansiktet mot graven för Allahs sändebud (s) och göra honom till ett medel (tawassul) för att nå Gud och få hans wasilah som förbön (shafa’at) ”på samma sätt som beduinerna som besökte den gjorde o stod bredvid och sade:

’Frid vare med er O Allahs budbärare ”Jag har hört Allah har sagt:
… Hade de ”när de hade gjort synder” kommit till dig och frågat  Allahs förlåtelse och aposteln hade bett om förlåtelse för dem ” så skulle de säkert ha funnit Allah swt Förlåtande-Barmhärtig. (Koranen 4: 64).
Därför ”har jag kommit till dig(muhammed) om förlåtelse för mina synder och söker din Shafaat med Allah.
Al-Majmu ”vol. 8 ’s. 274; Fayd al-Qadir ”vol. 2 ”s. 134; I’anah al-Talibiyyin ”p. 315.

Wahabisterna som går emot allt detta har som syfte att ändra religionen och orsaka splittring genom att kalla alla som gör tawassul för kuffar.

Koranen

 Vi vet att Koranen säger:

Think not of those who are martyred in the way of Allah as dead. Nay!
They are living, finding their sustenance in the presence of their
Lord.”

Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Guds sak som döda. Nej, de lever [och] Gud sörjer för dem. 

(Koranen 3:169)

Så vi kan inte räkna de som dött för Allahs sak, som döda. Vi vet att 11 av våra 12 Imamer, dött av svärdet eller av gift, och sunni som shiiter är överens om att Profeten saw, dött av förgiftning, när han åt av en förgiftad rätt vid Khaibarslaget, ett gift so tog till slut död på honom.

Vi ser i Koranen att, en av Moses anhängare, bad honom om hjälp:

”And he (Moses) went into the city at a time when people (of the
city) were not watching, so he found therein two men fighting, one
being of his Shia and the other being his enemy, and the one who was
of his Shia cried out to him for help against the one who was of his
enemy” 

Och [en dag] begav han sig in i staden vid [middagstiden] då invånarna inte bekymrade sig [om vad som försiggick utomhus], och där fann han två män inbegripna i slagsmål – en av dem tillhörde hans folk och den andre var en fiende till honom – och den som hörde till hans folk ropade till [Moses] att hjälpa honom mot hans fiende. Och Moses slog till denne med knuten näve och slaget dödade honom. [Då] sade han: ”Detta är Djävulens verk! Han är i sanning [människans] svurne fiende och han leder henne på avvägar!”

(Koranen 28:15)

Så att be om hjälp av andra är tillåtet, och eftersom martyrerna inte är döda, då borde det inte finnas något problem med att ha dem so Waseela, som mellanhand.

”O’ you who believe! Be mindful (of your duties) to Allah, and seek the means of approaching toward Him.”

TROENDE! Frukta Gud och sök det som kan föra er närmare Honom, och sträva och kämpa för Hans sak för att det skall gå er väl i händer. 

(Koranen 5:35)

Så Koranen klargör, att det finns Waseela, ”ett verktyg” som underlättar vår kontakt med Allah, ett verktyg som är älskad av Allah och kanske får Allah att se mera positivt på våra önskningar.


”Who can intercedes with Him except the cases that He permits?”

”Vem kan göra förbön inför Honom,  förutom de fall Han tillåter?

(Koranen 2:255)

Det är de Han tillåter göra förbön, de som Han valt att vara en mellanhand mellan Honom och människorna. De utvalda Profeterna och helgonen, Imamerna. I verserna 21: 27-28 Så klargörs det att enbart de han är nöjd med, får tala för de som söker Tawassul:

 de talar inte förrän Han har talat, och de handlar [bara] när Han befaller.

Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem, och de kan inte tala till förmån för någon annan än den som Han är nöjd med. Och de bävar inför Hans [majestät].

Så Tawassul sker inte för de onda, de som ber om saker som Allah är emot, utan Imamerna och Profeterna saw, blir ett verktyg enbart för dem som ber om vad Allah godkänner. Så vissa kan vara verktyg, vissa kan lägga in ett gott ord.

Hadither

Återigen ska vi vända oss till sunnihaditherna, här kommer en hadith EFTER Imam Alis a.s martyrskap, där Ibn Abbas, en av de mest kända gestalterna i tidig islamisk historia, vänder sig till den avlidne Ali och ber honom göra tawassul åt sig. IbnAbas dog 28 år EFTER Imam Alis a.s död. Hade tawassul till en ”död” varit förbjudet, hade Ibn Abbas inte gjort det och då hade inte heller Ibn Hanbal, en av de största lärda inom sunniislam, tagit upp hadithen.

 

”When the death time of Abdullah Ibn Abbas (RA) approached, he said:
`O Allah! I seek to approach toward you by means of Wilayah (accepting
the mastery) of Ali Ibn Abi Talib.'” 

”När Abdullah ibn Abbas död närmade sig, sade han: Oh Allah! Jag söker närma mig Dig med hjälp av Wilayah (att acceptera ledarskap) av Ali ibn abi Talib.” 

Sunni references:

– Fada’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p662, Tradition #1129
– al-Riyadh al-Nadhirah, by Muhibbuddin al-Tabari, v3, p167
– Manaqib Ahmad

Utan Ali och tawassul genom Ali, har man missat en stor del av sin tro. I en hadith, gör Kalifen Umar, tawassul till en levande person, till Al Abbas, varför vände han sig inte direkt till Allah?

 

Sahih al-Bukhari Hadith: 5.59
Narrated Anas:

Whenever there was drought, ’Umar bin Al-Khattab used to ask Allah for rain through Al-’Abbas bin ’Abdul Muttalib, saying, ”O Allah! We used to request our Prophet to ask You for rain, and You would give us. Now we request the uncle of our Prophet to ask You for rain, so give us rain.” And they would be given rain.”

Återberättar Anas:

Närhelst det var torka, brukade Umar ibn al Khattab be Allah om regn, genom att vända sig till Al Abbas bin Abdul Muttalib, med att säga: ”Oh Allah! Vi brukade be vår Profet (saw)om regn och Du brukade ge oss. Nu ber vi farbrodern till Profeten att be Dig om regn för oss, så ge oss regn.” Och de brukade få regn.”

Uppdaterad 30/03/2015


 

Ibn Abbas Tawassul till Imam  Ali (a.s):
Dessa ord yttrades efter att Imam Ali (a.s) dog martyrdöden, så han bad om stöd TILL EN DÖD person.
När Abdullah ibn Abbas död närmade sig, så sade han: Oh Allah! Jag söker närhet till dig genom Ali ibn Abi Talibs (a.s) Wilaya (lydnad och trohet till Ali)

 Please note that Ibn Abbas spoke the following words after the martyrdom of Imam ‘Ali. Thus he did ask for intermediary of what you called a dead person.

”When the death time of Abdullah Ibn Abbas (ra) approached, he said: `O Allah! I seek to approach toward you by means of Wilayah (accepting the mastery) of ‘Ali Ibn Abi Talib.’“

Sunni references:

– Fada’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p662, Tradition #1129

– al-Riyadh al-Nadhirah, by Muhibbuddin al-Tabari, v3, p167

– Manaqib Ahmad

Ibn Abbas dog 68/687 alltså 28 år efter Ali ibn Abi Talibs död. Om Tawassul (att genom helgon söka närhet till  Allah) skulle vara otillåtet, som wahabiterna hävdar, då hade inte Ibn Abbas yttrat sig så och då hade inte Imam Ahmed ibn Hanbal förmedlat hadithen.

tawassul 1 tawassul 2

 

Fler Sunni källor:

tawassul 3 tawassul 4 tawassul 5

 

Imam Muwaffaq al Hanbali, en känd sunni lärd, skrev:

muwaffaq 1 muwaffaq 2 muwaffaq 3 muwaffaq 4 muwaffaq 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.