Press "Enter" to skip to content

Ali Gomaa om Tawassul

Vår käre Mujahidah och hennes gelikar menar att Tawassul, är förbjudet i islam. Hon säger sig tala för Ahlul Sunnah, sunniterna. Här har Mousa hittat en film från Ali  Gomaa, Al Azhars stormufti, det största sunnitiska lärosätet, där han talar om just detta. Tyvärr är det utan text, men jag publicerar det här för de sunniter som vill sätta sig in i vad sann sunniislam säger. Må allah skydda oss från wahabiterna och deras takfir. Må Allah skydda oss från dessa personer vars uppsåt är ifrågasatt, vars syn är bisarr, vars brott är ökända.

Ali Gomaa är egyptens stormufti och en stor lärd inom sunni islam. Här är en video där han pratar om att man kan be profeten Muhammed saww om tawassul innan och efter hans död

Tawassul hos Ahl’ul Sunna

Det finns en överenskommelse bland Sunnimuslimska lärda med avseende på giltigheten av tawassul

Alla jurister inklusive Imami ”Shafi’i och  Maliki ”och senare tiders Hanafi forskare samt andra som till exempel Hanbalis” är eniga om giltigheten i tawassul via profeten saww vare sig då han lever eller efter hans död.
1. Sharh al-Mawahib ”vol. 8 ’s. 304;
2. al-Majmu”vol. 8 ’s. 274;
3. Ibn ’Abidin ”vol. 5 ’p.254;
4. al-Fatawa al-Hindiyyah ”vol. 1 ’s. 266 och vol. 5 ’318;
5. Fath al-Qadir ”vol. 8 ’s. 297 ”298
6. al-Futuhat al-Rabbaniyyah ’ala al-Azkar al-Nabawiyyah ”vol. 5 ’s. 36

Imam Malik uppmanade en Abbasid Khalif att söka tawassul av Rasulullah (s)

Den Abbasidiska kalifen ”Mansur al-Dawaniqi” frågade en gång Imam Malik ibn Anas om han skulle vända sig mot grav Profetens (s) eller mot Qiblah för Duaa? Malik svarade honom:

Varför vill du att vända sig bort från profeten (s) när han (Profeten Muhammad (s)) är wasilah (medel) för dig och din far Adam ” hos Allah swt på uppståndelsens dag. Vänd dig till honom (Profeten) och sök hans tawassul.
[Taget från Al-Mughni ma ’al-Sharh ”vol. 3 ’s. 588 och al-Sharh al-Kabir ma ’al-Mughni ”vol. 3 ’s. 494, al-Qadi ’Iyad i al-Shifa (2:92-93)

Imam Ahmad ibn Hanbal förespråkar  tawassul genom Rasulullah (s)

Imam Ahl’ul sunna ’Ala’ al-Din al-Mardawi sade i sin bok al-Insaf FI ma’rifat al-Rajih min al-khilaf ”ala madhhab al-Imam al-mubajjal Ahmad ibn Hanbal (3:456) :

”Den korrekta position hos [Hanbali] madhhab är att det är tillåtet i sin bön (du’a) att använda som tawassul en from person” och det sägs att det är önskvärt (mustahabb). Imam Ahmad sade till Abu Bakr al -Marwazi: yatawassalu bi al-Nabi FI du’a’ih – ”Låt honom använda profeten som ett medel i sin bön till Allah”(tawassul)

Imam Shaafi skulle göra tawassal genom Ahl’ul Bayt

Imam Ahl ul Sunnah Ibn Hajr Haytami har upprepats i många ställen i hans bok al-Sawa’iq al-muhriqa li Ahl al-Dalal wa al-zandaqa (t.ex. sidan 180) och al-Khayrat al-hisan (s. 69) :

”Imam Shafi’i gjorde tawassul via familj av Profetens (Ahl al-Bayt) när han sade:

Al al-Nabi dhari’ati wa hum ilayhi wasilati
arju bihim u’ta ghadan bi Yadi al-yamini sahifati

Familjen av profeten är min mellanhand hos Allah swt. Genom dem hoppas jag att få mina handlingar i höger hand i morgon(domedagen) ”.
1. Ibn Hajr Haytami ”i Al-Sawa’iq al-muhriqa li Ahl al-Dalal wa al-zandaqa (t.ex. sida 180)

2. al-Khayrat al-hisan (s. 69) Detta har också hittats i Diwan al-Shafi’i som redigerat av ’Umar Faruq al-Dabbagh (Beirut: Dar al-arqam ”nd) s. 50.

Allamah Nawawi’s tawassal bön vid graven av Rasulullah (s)
Pilgrimen ska vända ansiktet mot graven för Allahs sändebud (s) och göra honom till ett medel (tawassul) för att nå Gud och få hans wasilah som förbön (shafa’at) ”på samma sätt som beduinerna som besökte den gjorde o stod bredvid och sade: ’Frid vare med er O Allahs budbärare ”Jag har hört Allah har sagt:
… Hade de ”när de hade gjort synder” kommit till dig och frågat  Allahs förlåtelse och aposteln hade bett om förlåtelse för dem ” så skulle de säkert ha funnit Allah swt Förlåtande-Barmhärtig. (Koranen 4: 64).
Därför ”har jag kommit till dig(muhammed) om förlåtelse för mina synder och söker din Shafaat med Allah.
Al-Majmu ”vol. 8 ’s. 274; Fayd al-Qadir ”vol. 2 ”s. 134; I’anah al-Talibiyyin ”p. 315.

Wahabisterna som går emot allt detta har som syfte att ändra religionen och orsaka splittring genom att kalla alla som gör tawassul för kuffar.

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *