Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Våra shia

Shiiternas karaktärsdrag

Hasan ibn Musa al WAshshaa al Baghdadi berättar att han var i ett möte, med Ali ibn Musa al Ridha a.s, i staden Khorasan. Där befann sig även imamens bror, Zaid bin Musa, som talade till folket på mötet, på ett arrogant sätt, där han skröt om familjen, vi är si och så.
Imamen talade till en annan grupp av människor, när han hörde vad hans bror hade sagt, vände han sig till Zaid och sa: ”Oh Zaid! Har orden som Kufas handelsmän yttrat, förvirrat dig, när han sa: Fatima var ren och kysk och därför skyddade Allah hennes avkomma från (helvetet) elden? Jag svär vid Allah, detta är sant enbart för al Hassan a.s och al Hussain a.s och det barn som föds av henne. Men ifall Musa ibn Jafar a.s, lyder Allah, fastar på dagen och spenderar nätterna i bön och du inte lyder Allah och då blir behandlad på samma sätt på återuppståndelsens dag, då blir du mera älskad av den allsmäktige Allah, än han; Ali ibn al Hussain a.s brukade säga: För de rättfärdiga bland oss blir det dubbel belöning och för syndarna blir det dubbel straff.”

Al Hassan al WAshshaa säger: Sedan vände sig Imamen a.s mot mig och sa: Oh Hassan hur läser du versen: ”Han sade: Oh Noah, han är inte från din familj, för hans beteende är orättfärdigt. (Koranenn 11:46), Jag svarade att vissa tolkar det som att hans handlingar är syndiga och andra att han är född på ett syndigt sätt.”

Så de som förstår det på det senare sättet, de ifrågasätter att han var Noahs son. Imamen sade: ”Aldrig att det är så. Han var Noahs son, men eftersom han inte lydde Allah, den allsmäktige, då nekades han från sin far. LIkadant, vem än det är av oss (Ahlul Bayt) som inte lyder den allsmäktige Allah, är inte en av oss; och alla som lyder Allahs påbud, de är del av oss.”

Source: Ahl al-Bayt (AS) in The Qur’an and Hadith By Muhammadi Rayshahrir

Hasan ibn Musa al-Washsha’ al-Baghdadi: In Khorasan, I was in a session with Ali ibn Musa al-Reza (AS) where Zayd ibn Musa (the Imam’s brother) was also present and was addressing the audience with pomposity and pride, saying: We are so and so.
Talking to another group of people, Imam Reza (AS) heard him what he said, so he turned to him and said: O Zayd! Have the words uttered by Kufan grocers deluded you , when he said: Fatima was chaste and pure, and thus Allah safeguarded her progeny from the [Hell] Fire?! I swear by Allah this is true only for al-Hasan (AS), al-Husayn(AS) and the child born from her. But if Musa ibn Jafar (AS) obeys Allah, fasting in day time and spending nights in worshipping, and you disobey Allah and then be treated the same as him on the Resurrection Day, in this case you will be more dearer to the Exalted Allah than him, Ali ibn al-Husayn(AS) used to say: For the righteous among us there will be double reward and for the wrongdoer double chastisement.

Al-Hasan al-Washsha’ says: Then the Imam (AS) faced me and said: O Hasan how do you read the ayah: ”He said: O Noah! He is not of thy family, for his conduct is unrighteous” (11:46). I said some interpret it as:” For his conduct is unrighteous”, and some others mean it as: ”For he is [born] of unrighteous act”.

So those who read it as by the latter phrasing, they deny he was Noah’s son. The Imam (AS) said: ”Never it is so. He was Noah’s son, but since he disobeyed Allah, the Almighty, He denied him of his father. Similarly, any one of us [the Ahl al-Bayt] who disobeys the Exalted Allah is not of us; and if anyone obeys Allah’s commands he is of us.

Source: Ahl al-Bayt (AS) in The Qur’an and Hadith By Muhammadi Rayshahri

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.