Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ashura – Vad kända ickemuslimer sagt om Hussain

Vad ickemuslimer sagt om Imam Hussein (a.s):

Mahatma Gandhi (Indian political and spiritual leader):

“I learned from Hussein
how to achieve victory while being oppressed.”

”Jag lärde mig av Hussein (a.s) hur man uppnår seger, medan man är förtryckt.”

Thomas Carlyle (Scottish historian and essayist):

“The best lesson which we get
from the tragedy of Cerebella is that Husain and his companions were rigid
believers in God. They illustrated that the numerical superiority does not
count when it comes to the truth and the falsehood. The victory of Husain,
despite his minority, marvels me!”

”Den bästa läxan vi lärt oss från tragedin i Kerbala är att Hussain och hans anhängare var strängt troende på Allah. De bevisade att numerärt överlägsenhet inte spelar någon roll när det kommer till sanning och falskhet. Hussains seger, trots hans numerära underlägsenhet förundrar mig.”

 

Edward Gibbon (English historian and member of parliament):

“In a distant age
and climate, the tragic scene of the death of Hosein will awaken the
sympathy of the coldest reader.”

”I en avlägsen tidsålder och klimat, kommer den tragiska scenen av Husseins död väcka sympatien hos den kallaste av läsare.”

(The Decline and Fall of the Roman Empire, London,
1911, volume 5, p. 391-392)

Charles Dickens (English novelist):

“If Husain had fought to quench his
worldly desires…then I do not understand why his sister, wife, and children
accompanied him. It stands to reason therefore, that he sacrificed purely for
Islam.”

”Ifall Hussein hade slagits för att släcka sina världsliga begär…då förstår jag inte varför hans syster, (hans) fru, (hans) barn följde med honom. Det är rimligt att anta att han offrade sig enbart för Islam.”

Antoine Bara (Lebanese writer):

“No battle in the modern and past
history of mankind has earned more sympathy and admiration as well as
provided more lessons than the martyrdom of Husayn in the battle of
Karbala.”

”Inget slag i modern tid eller i människans förflutna har förtjänat mera sympati och beundran samt förmedlat fler läxor än Husseins martyrdöd i slaget vid Kerbala.”

”Ifall vi hade en person som Hussain, så skulle vi ha satt upp en fana i Hussains namn, samlat massorna runt omkring den och spridit vår religion genom hans namn.”

 

George Gerdak – Kristen lärd, poet och filosof

”När Yazeed rekryterade män för att döda Hussain, så frågade de honom hur mycket han skulle betala dem. Hussains anhängare däremot sa att ifall vi blev dödade 70 gånger och sen återuppväckts, så skulle vi ändå föredra att dö martyrdöden med Hussein.”

(Husayn in Christian Ideology)

 

Dr. K. Sheldrake:

“Of that gallant band, male and female knew that the
enemy forces around were implacable, and were not only ready to fight, but
to kill. Denied even water for the children, they remained parched under the
burning sun and scorching sands, yet not one faltered for a moment. Husain
marched with his little company, not to glory, not to power of wealth, but to
a supreme sacrifice, and every member bravely faced the greatest odds
without flinching.”

”Bland denna tappra grupp, män som kvinnor visste att fiendens trupper runt dem var obevekliga och inte bara redo för att slåss, men också för att döda. Förvägrad även vatten för barnen, förblev de uttorkade  under den brinnande solen och stekheta sanden, ändock vacklade ingen för ett ögonblick. Hussein marscherade med sitt sällskap, inte för ära, inte för rikedom, men för den yttersta uppoffringen, och varje medlem mötte modigt den överväldigande motståndaren utan att rygga tillbaka.”

Ignaz Goldziher (Hungarian orientalist):

“…Weeping and lamentation over
the evils and persecutions suffered by the ‘Alid family, and mourning for its
martyrs: these are things from which loyal supporters of the cause cannot
cease. ‘More touching than the tears of the Shi’is’ has even become an
Arabic proverb.”

”…Gråta och klagande över det onda och den förföljelse som Aliderna (Alis familj och ättlingar) fick utstå, och sörjande för deras martyrer: dessa är saker som de lojala anhängarna (shiiterna) till (Ahlul Bayts a.s) saken inte kan avhålla sig ifrån. Mera rörande än shiiternas tårar, har även blivit ett arabiskt ordspråk.”

(Introduction to Islamic Theology and Law, Princeton, 1981, p.179)

Edward G. Brown (Professor at the University of Cambridge):

“…a reminder of
that blood-stained field of Karbala, where the grandson of the Apostle of
God fell, at length, tortured by thirst, and surround by the bodies of his
murdered kinsmen, has been at anytime since then, sufficient to evoke, even
in the most lukewarm and the heedless, the deepest emotion, the most
frantic grief, and an exaltation of spirit before which pain, danger, and death
shrink to unconsidered trifles.”

”…en påminnelse om den där bloddränkta slagfältet vid Kerbala, där Guds Budbärares barnbarn föll, sent omsider, torterad av törst, och omgiven av sina mördade fränders kroppar, har när som helst sedan dess, varit nog för att framkalla, även i den mest ljumme och tanklöse, de djupaste känslorna, den mest vanvettiga sorgen, och en upprymdhet av själen, däri smärta, fara och död, krymper till en ogenomtänkt bagatell.”

(A Literary History of Persia, London, 1919, p.227)

Sir William Muir (Scottish orientalist):

“The tragedy of Karbala decided not
only the fate of the Caliphate, but also of Mohammadan kingdoms long after
the Caliphate had waned and disappeared.”

”Kerbalatragedin avgjorde inte enbart Kalifatets öde, men även Muhammedanska kungadömen långt efter att Kalifatet hade bleknat och försvunnit.”

(Annals of the Early Caliphate,
London, 1883, p.441-442)

Dr. Radha Krishnan

“Though Imam Hussain gave his life years ago, but his indestructible soul rules the hearts of people even today.”

”Även då Imam Hussein (a.s) gav sitt liv många år sedan, men hans oförstörbara själ härskar över folks hjärtan än idag.”

 

Mahatma Gandhi:

“My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but the result of the supreme sacrifice of Hussain (A.S.), the great saint.”

”Min uppfattning är att Islams framsteg inte beror på dess anhängares användande av svärdet, men är ett resultat av Husseins (a.s) högsta offer, det stora helgonet.”

”Jag har utforskat Imam Hussains, den store martyrens, liv ingående, och analyserat historien om Kerbala. Det uppenbarades för mig att ifall Indien ska uppnå seger, då måste landet förstå historien om Hussain.”

”Jag lärde mig av Hussain att vara förorättad men ändå segra.”

Pandit Jawaharlal Nehru:

“Imam Hussain’s (A.S.) sacrifice is for all groups and communities, an example of the path of rightousness.”

”Imam Husseins (a.s) offer är för alla grupper och alla samhällen (församlingar), ett exempel för rättfärdighetens väg.”

Reynold Alleyne Nicholson:

“Hussain (A.S.) fell, pierced by an arrow, and his brave followers were cut down beside him to the last man. Muhammadan tradition, which with rare exceptions is uniformly hostile to the Umayyad dynasty, regards Hussain (A.S.) as a martyr and Yazid as his murderer.”

”Hussein (a.s) föll, genomborrad av en pil och hans modiga anhängare fälldes runt honom till siste man. Muhammedansk återberättelser, med sällsynta undantag är enhetligt fientligt inställda till den Ommayyiska dynastin, anser Hussein (a.s) vara martyr och Yazid vara hans mördare.”

[A Literary History of the Arabs, Cambridge, 1930, p197]

Rabindranath :

“In order to keep alive justice and truth, instead of an army or weapons, success can be achieved by sacrificing lives, exactly what Imam Hussain (A.S.) did”

”För att hålla rättvisa och sanning vid liv, istället för med hjälp av en armé eller vapen, så kan seger uppnås med hjälp av offrandet av liv, exakt det Imam Hussein (a.s) gjorde.”

Dr. Rajendra Prasad:

“The sacrifice of Imam Hussain (A.S.) is not limited to one country, or nation, but it is the hereditary state of the brotherhood of all mankind.”

”Imam Husseins (a.s) offer är inte begränsad till ett land, eller en nation, men det är det medfödda tillståndet av brödraskap bland hela mänskligheten.”

 

Swami Shankaracharya:

“It is Hussain’s (A.S.) sacrifice that has kept Islam alive or else in this world there would be no one left to take Islam’s name.”

”Det är Husseins (a.s) offer som hållit Islam vid liv, för annars hade ingen varit kvar i denna värld som tagit Islams namn.”

Mrs. Sarojini Naidu:

“I congratulate Muslims that from among them, Hussain (A.S.), a great human being was born, who is reverted and honored totally by all communities

”Jag gratulerar muslimerna till att Hussein (a.s), en storslagen person, föddes hos dem, som är fullständigt aktad och hedrad av alla samhällen idag.”

Vad muslimer sagt

 

Imam Khomeini 

”Fram tills denna stund i tiden, har islam bibehållits tack vare Hussains offer.”

Abdul Rahman al Sharqawi – Egyptisk författare

”Hussain är martyren för religion och frihet och shiiterna ska inte vara ensamma om att vara stolta över Hussains namn, istället ska alla fria människor i världen känna stolthet över detta hedervärda namn.”

Khawajah Muin al Din Chishti – Indisk sufi

Han gav sitt liv men inte sin hand till Yazid (ge sitt trohetslöfte). Sannerligen Hussain är sjävla fundamentet för La Ilaha Illa Allah (ingen gud förutom Allah)

2 kommentarer

 1. Jawad 12 januari 2012

  Hej! Jag undrar om du visste vad Sunni har för slags perspektiv på det som hände i Karbala? Tycker de att det var rätt osv. Jag skulle gärna uppskatta ifall du kunde skriva lite mer utförligt, ifall du vill skicka det som mail, så går det också bra.

 2. Bahlool 12 januari 2012

  Hej Jawad, sunniterna är uppdelade i tre läger, ena lägret menar att Hussain begick en synd, då han gick emot den kalif/kung som härskade och det får man inte göra om inte denna kalif förbjudit dig från att utföra dina muslimska plikter
  https://www.bahlool.se/2010/04/20/wahabi-lard-stodjer-yazid-och-baktalar-hussain/

  Den andra gruppen är vanliga sunnis, som tycker det var synd det som hände, men de har blivit uppfostrade att tro att det var shiiterna som mördade Imam Hussain a.s, och att man som vanligt, inte ska lägga sig i dessa händelser som skedde då, utan överlåta det till Allah.
  Sista gruppen är de som inte ens känner till Hussain eller Kerbala.
  Man måste tänka på att vi lever i en modern tid och ändå når inte all information oss..när ajg sitter med vänner och läser nyheter på text tv eller nätet, tycker de det är tråkigt, de är oinsatta i händelserna världen runt, så tänk dig 1400 år sedan, när man nåddes av nyheter, kanske, efter flera månader..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *