Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam Mahdi – Sunni hadither

I den sunnitiska tron menar man på att det inte finns belägg för 12 ledare efter Profeten (saw), och även om det finns belägg för just 12st, så är dessa 12 inte Imamerna från Ahlulbayt (as), då den elfte är Al-Askari som inte hade en son. Även för att Quraysh är stor stam och att Ahlulbayt (as) bara är en familj av flera. Sunnis menar då på att vi shias har själva lagt till Imam Mahdi som den tolfte för att fylla ut från 11st till 12st, och på så vis stärka vårt argument. Viktigt att påpeka är att sunni ideologin även menar på att Imam Mahdi (as) ännu inte fötts, aldrig existerat och ännu inte existerar, utan att kommer födas när tiden är inne.

OBS! Haditherna är exakta översättningar och inga ord har lagts till eller tagits bort:

The Prophet (S) said: ”al-Mahdi is one of us, the members of the household (Ahlul-Bayt).”

Profeten (saw): “Al-Mahdi är en av oss, hushållets medlemmar (Ahlulbayt).”

Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #4085

The Prophet (S) said: The Mahdi will be of my family, of the descendants of Fatimah (the Prophet’s daughter).

Profeten (saw): Mahdi kommer att vara från min familj, från Fatimahs (profeten dotter) ättlingar.

• Sunan Abu Dawud, English version, Ch. 36, Tradition #4271 (narrated by Umm Salama, the wife of the Prophet) • Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #4086 • al-Nisa’i and al-Bayhaqi, and others as quoted in: • al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p249

The Prophet (S) said: ”We the children of Abd al-Muttalib are the Masters of the inhabitants of the heaven: Myself, Hamza (ra), ‘Ali (as), Ja’far Ibn Abi Talib (ra), al-Hasan (as), al-Husayn (as), and al-Mahdi (as).”

Profeten (saw): Vi, barn av Abd Al-Muttalib, är mästarna av Himlens invånare: Jag, Hamza (ra), Ali (ra), Jaafar Ibn Talib (ra), al-Hasan (as), al-Husayn (as), och al-Mahdi (as).

• Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #4087 • al-Mustadrak, by al-Hakim, on the authority of Anas Ibn Malik • al-Daylami • al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p245

Abu Nadra reported: We were with the company of Jabir Ibn Abdillah… Jabir Ibn Abdillah kept quite for a while and then reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) having said:

”There would be a Caliph in the last (period) of my Ummah who would freely give handfuls of wealth to the people without counting it.”I said to Abu Nadra and Abu al-Ala: Do you mean Umar Ibn Abd al-Aziz? They said: NO, (he would be Imam Mahdi).

Abu Nadra berättade: Vi var i sällskap av Jabir Ibn Abdillah. Jabir Ibn Abdillah var tyst en stund och sade sedan att Profeten (saw) sagt:

Det kommer finnas en Kalif under mitt folks sista tid som frivilligt kommer att ge en handfull rikedomar till folk utan att räkna det. “Jag sade till Abu Nadra och Abu al-Ala: Menar ni Umar Ibn Abd Al-Aziz? De sade: Nej (han kommer att vara Imam Mahdi).

• Sahih Muslim, English version, v4, chapter MCCV, p1508, Tradition #6961 • Sahih Muslim, Arabic version, Kitab al-Fitan, v4, p2234, Tradition #67 ‘

Ali Ibn Abi Talib (as) said:

”When the ‘Support’ of the family of Muhammad (al-Qa’im Aale Muhammad) rises Allah will unite the people of east and the people of west.”

Ali ibn Abi Talib (a.s) sade:

”När ”stödet” bland Profetens (saw) familj (al Qaim av Profetens familj) reser sig, kommer Allah att förena folken i öst och folken i väst.”

• al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p252

Ibn Majah i sin bok ”Sunan” citerar Muhammed ibn Hanafiyyah och Imam Ali (a.s) och skriver att Profeten Muhammed (s.a.w) hade sagt:

Al Mahdi är från våra Ahlul Bayt (Profetens familj), utan tvekan kommer Allah att framtvinga hans framträdande under en natt (med andra ord när han kommer så sker det mycket hastigt och utan förvarning).

Källa:

Sunan Ibn Majah, v2, p269
Ahmad Ibn Hanbal, as quoted in:
al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p250

Den lärde Mohammed bin Talah Shafaai nämner i sin bok, ”Matalab -al Saoul” att Imam Mahdi föddes i Samarah, som ligger 20 farasakh (längder) från Bagdad. Ändå ifrågasätter wahabiterna den shiitiska synen att Imam Mahdi föddes och levde och lever än idag.

Den sunnitiske lärde Alama Ibane al Hajaer Makki skriver i sin bok ”Soaek e Mohraqa” att Imam Mahdi al Muntazir (a.s) försvann i Sarman Rey.

Sunniten Shah Wali u IIaah Mohadas Dhelwi (känd för sitt hat för shias) erkänner i Rasala (magazin) ”Nawwadar” att shiiternas syn på Mahdin (a.s) är korrekt.

Den lärde Alama Jamal Ud Din Mohadas nämner i sin bok ”Roza al Ahbaab” att Imam Mahdi (a.s) föddes 15 Shaabaan år 255 Hijra, på Mohtamad Abbasis tid och att han försvann i Sarman Rey från vanliga dödligas ögon.

Den lärde Alam Abdul Rahman Jami Hanafi skriver i sin bok ”Shawwaid al Naboowat” att Imam Mahdi (a.s) föddes i Samarah men att det hölls hemligt och att hans doldskap började i Imam Hassan Askaris (a.s) liv.

Den lärde Shaikh Abdul Wahab Shehraani skriver i sin bok, Al Yawaqeet wal Jawwahiir, att Imam Mahdi (a.s) föddes 15 Shaabaan år 255 Hijra.

Ali Bin Sabagh Maliki skriver i sin bok ”Fasool al Mehima” att Imam Hassan Askari (a.s) höll det hemligt  från andra, för att trycket på shiiterna och deras imamer under denna tid, av den tidens härskare, var svårt. Så många sunniter stödjer shiiternas syn på Mahdins, ändå ifrågasätts den shiitiska versionen av historien?

Som shiite följer vi Koranen som säger att alla nationer och tider kommer ha en ledsagare, förr var det Profeterna (a.s) nu är det Imamerna. Hur kan vi tro på Allah men inte tro på att han har en ledsagare som leder världen medan vi väntar på domedagen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.