Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Spreds Islam med hjälp av svärdet?

Nu i dessa tider där SD och deras fränder i Europa sprider hat och lögn om Islam, då är det berättigat med att publicera det här inlägget igen, som belyser ifall Islam spreds med hjälp av svärdet eller ej.

Det största landet med muslimsk befolkning, Indonesien, blev muslimskt genom kontakten mellan Indonesiens folk och muslimska handelsmän. De muslimska handelsmännens moral, beteende och värderingar ledde till att människorna konverterade.

”Islam är en sjuk och ond religion. Islam är ingen religion, det är en ideologi. Islam är en cancer. Islam vill ta över världen. Islam är våldsam.”

Allt det här kan man höra och se på bloggar, på teve och man kan höra de här sakerna av människor, som bildat sig en opinion med hjälp av fördomar och hets. De här åsikterna sprids av högerradikala kristna i USA och av smårasistiska partier i Europa. Ofta ser man samtidigt ett stort stöd till Israel bland dessa grupperingar. Man är okunnig om historia och tror att araberna tvingade människorna att konvertera till islam.

religion-of-peace

Förr var det inte ovanligt att man såg karikatyrer med en muslim, som red och hade en sabel i ena handen och Koranen i nästa. Vi såg nog alla hur ”Muhammedkarikatyrerna” såg ut, en muslim med en sabel i handen och en bomb i turbanen. Låt oss se hur islam spreds, med svärdet eller genom frivillig konvertering?

Koranens perspektiv

Koranens syn på tvång att konvertera, är rätt klar på den punkten.

”TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.

Koranen 2:256

Det får inte finnas någon våld eller tvång i att acceptera islam; islam vill ha ärliga troende, inte hycklare. När du tvingar någon att konvertera, så ökar du bara antalet hycklare. Vidare säger Koranen att Profeten Muhammed (s.a.w) är en som påminner människorna, inte som en person som ska tvinga religionen på folk.

Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna -men över deras [sinnen] har du ingen makt.

Koranen 88:21-22

I andra Koranverser så beskrivs Profeten som en person som förkunnar glada nyheter” (Koranen 2:119) och varnare för Allahs straff” (Koranen 34:28). Hans roll var att påminna folk om den naturliga instinkten att tro på Allah. Som den första versen förklarade, tvång behövs inte och är inte rätt väg att gå, för sanningen är uppenbar.

Profetens exempel

Profeten Muhammeds (s.a.w) liv kan delas in i två delar, 1) första 13 åren av hans mission i Mecka och 2) de sista 11 åren av hans liv i Medina.

I Mecka

De första 13 åren av Profetens (s.a.w) mission var i Mecka, Han och muslimerna var i minoritet i Mecka, så att tvinga sin tro på majoriteten var ologiskt och historiskt omöjligt. Det var förföljelsen av Honom och muslimerna som ledde till att de fick fly till Medina.

I Medina

Under de sista elva åren i Medina, så hade de flesta i området konverterat till islam, de hade konverterat innan Profeten Muhammed (s.a.w) dök upp. När Han kom till Medina insåg han att det fanns en liten minoritet judar, dessa ville inte konvertera, så Profeten Muhammed (s.a.w) slöt ett avtal med dem, så att både muslimerna och judarna kände till sina rättigheter och sina skyldigheter. Det viktiga i avtalet för vår del är den här delen:

”De judar som går med på detta avtal skall vara skyddade från alla smädelser och irritation; de ska ha samma rätt som vårt eget folk till vår hjälp i alla frågor. Judarna i Medina ska, med muslimerna, utgöra vår nation. De ska utöva sin tro lika fritt som muslimerna.  Judarnas allierade och undersåtar ska åtnjuta samma säkerhet och frihet. De skyldiga ska jagas och straffas. Judarna ska delta i medinas försvar mot alla fiender. Medina ska vara en säker plats för alla dem som detta avtal gäller. ”

Detta avtal visar klart att Profeten Muhammed (s.a.w) inte försökte tvinga någon till något, tvärtom han försökte främja fredlig samexistens med andra religioners anhängare.

Krigen på Profetens (s.a.w) tid

Var inte de krig Profeten (s.a.w) förde efter han tog över Medina, till för att tvinga islam på andra? Låt oss titta på dessa krig:

Slaget vid Badr

Muslimerna blev angripna av Meckas styrkor. Inget aggressionskrig från muslimernas sida. Mecka hade stulit muslimernas egendomar i Mecka och muslimerna försökte få tillbaka dessa genom att anfalla en karavan som bar på dessa egendomar. Slaget vanns av muslimerna.

Slaget vid Uhud

Meckas armé ville ha hämnd för förlusten vid Badr, inget slag för att sprida islam här heller.

Slaget vid vallgraven (Khandaq eller Al Ahzab)

Meckas armé med hjälp av norra Arabiens judar, försökte angripa muslimerna i Medina. Än en gång, inget slag eller krig som muslimerna startade.

Hudaybiyyafreden

Sex år efter ankomsten till Medina, ville Profeten Muhammed (s.a.w) med ett litet följe muslimer, vallfärda till Mecka. De förvägrades att komma in i staden. Efter långa förhandlingar skrev man på ett fredsavtal, som skulle gälla i tio år.

Avtalets betydelse i korta ordalag:

 1. Fram tills man skrev på det här avtalet, så var muslimerna upptagna med att försvara sig mot Meckas armér.
 2. Efter att man skrev på avtalet, så kände muslimerna sig så pass säkra att de började resa till andra regioner och länder. Detta avtal underlättade för muslimerna att missionera.
 3. På bara tre år, hade detta missionerande lett till att nästan hela Arabien blev muslimskt, utan svärdets hjälp eller tvång. Därför kallas det nionde året för Aamul Wufud – delegationernas år; för att många arabiska delegationer från de olika arabiska stammarna började komma till Mecka för att deklarera sitt och sitt folks konvertering till islam.

Erövringen av Mecka

Meckas ledare bröt mot vapenvilan, man mördade obeväpnade muslimer och detta ledde till att över 10 000 man samlades för att ta hämnd. Muslimerna kom till Mecka och man lovade Meckas befolkning att de fick leva i fred, om de la ner vapnen. Mecka togs över utan att en enda blodsdroppe spillts. I Koranen 9:3, så kan man läsa att Meckas avgudadyrkare fick några månader på sig att studera islam, om de inte gillade religionen så fick de lämna Mecka, för den staden skulle vara muslimsk.

2368229983_ae681acbf8

Så ingen gång under de här åren, såg vi att svärdet användes för att tvinga folk att konvertera. Man lät t o m avgudadyrkarna behålla sin tro.

Erövringarna efter Profeten

Efter Profetens (s.a.w) död, erövrade muslimerna Irak, Syrien, Palestina, Egypten och Iran. Många i väst ser dessa erövringar som bevis för att man använde svärdet för att sprida islam. Vi har dock källor från tidig islamisk tid som visar på motsatsen. Det är sant att man erövrade dessa länder, men spred man religionen islam med hjälp av svärdet?

Grunden till missförståndet är att man gör den felaktiga slutsatsen att eftersom det muslimska riket ökade i omfång, så tvingade man människor att konvertera till islam. Man måste skilja på krig där riket ökar i storlek och religionen islam. När ett land erövras betyder inte det att befolkningen byter religion.

Ira M. Lapidus skriver i boken ”En historia om de islamiska samhällena”:

”Frågan om varför folk konverterade till islam har alltid skapat intensiva känslor. Tidiga generationer av europeiska lärda, trodde att konvertering till islam grundade sig på valet mellan liv och död, valde du islam fick du leva, valde du att kvarhålla vid din tro, så dog du. Det har nu framkommit att våldsam konvertering, även om det kunde hända i vissa muslimska länder vid vissa tillfällen, var mycket ovanligt. Muslimska erövrare föredrog att dominera än att konvertera och det stora antalet konverteringar skedde på frivillig grund.”

I det stora flertalet städer så fortsatte människorna med sina respektive religioner. De muslimska erövrarna ingick avtal som garanterade de erövrade folken friheten att utöva sin religion, så länge som de betalade skatter till staten. Marshall Hodgson skrev i sin kända bok, ”Islams vågstycke”:

”Det fanns inga försök till att tvinga människorna i de erövrade länderna till att konvertera till islam. I de ickearabiska jordbrukssamhällena var uppsåtet att härska inte att få dem att konvertera. Islams överlägsenhet låg i att man skapade social ordning, detta i sin tur skulle stärka muslimsk överhöghet. Denna överhöghet grundade sig i att muslimerna var rättvisa och enkla, i motsats till de förtryckande och korrupta ledarna som härskade innan muslimerna kom.”

Ommayyiderna avskydde att folk blev muslimer, de t o m införde rasistiska lagar som skulle försvåra konvertering (därför startades revolutioner av perser och andra ickearaber som konverterat, och detta ledde till Ommayyidernas undergång). Man föredrog att hålla muslimerna avskilda från det erövrade folket. I århundraden hade man slagits om områden som Syrien och Irak, där fanns olika religioner som alla blev förföljda, en gång av perserna nästa gång av Bysans. Så muslimerna välkomnades som räddare och befriare.

Vidare skriver Ira M. Lapidus:

Den andra principen var att de erövrade folken skulle bli så lite störda som möjligt. Detta innebar att de arabiska muslimerna, i motsats till vad det ryktats, inte skulle tvinga människor att konvertera till islam. Muhammed hade genom sitt beteende att låta judar och kristna i Arabien att behålla sin religion, så länge de betalade skatt. Kaliferna utvidgade samma system över hela mellanösterns judar, kristna och zaraostras, grupper som de ansåg tillhörde ”bokens folk”, människor som följde tidigare versioner av islam.

Så härskarna tjänade på att människorna fortsatte tro på sina respektive religioner, detta innebar inkomster till staten.

Några exempel från islams historia

Historien har gett oss ett stort antal bevis för att det islamiska imperiet spreds med hjälp av militära medel, men detta betyder inte att islam också spreds med hjälp av svärdet. Titta bara på Indien. Muslimerna härskade i Indien i över 800 år, ändå fanns det aldrig någon muslimsk majoritet i landet. Siffrorna visar att våld inte var del spridandet av islam.

En känd indisk historiker och journalist, Dr. Khuswant Singh, skriver i sin bok ”Sikhernas historia” om tidig islamisk historia i Indien. Han klargör att islam i Indien spreds av spirituella mästare och missinärer, inte med hjälp av de härskande.

Studerar man Sydostasiens historia, så kommer man fram till att muslimska soldater eller flottor inte kom i närheten av Malaysia eller Indonesien. Ändå är Indonesien det land med störst muslimsk befolkning. Där spreds islam med hjälp av missionärer och handelsmän. Lapidus menar att det finns tre teorier om varför islam spred sig i det området:

 1. Handelsmännens beteende
 2. Missionärernas arbete
 3. Islams attraktionskraft till de fattiga massorna istället för att vara attraktivt för de härskande

Det var genom de muslimska handelsmännens karaktär och beteende som Indonesiens folk först attraherades till islam.

På liknande sätt kan vi se islams spridande i Afrika.

Det sista muslimska imperiet, det Ottomanska riket, styrdes av en turkisk Kalif, det härskande systemet i riket var det så kallade milletsystemet. Milletsystemet innebar att man hade multikultur och multireligion i landet. De olika folken regerades av sina ”egna”. Man hade stor del av Europa under sig och där härskade kristendomen, men ingen tvingades konvertera.

Jämför vi de muslimska rikena med de västliga/kristna under samma tidsperiod, så kan jag slå vad om att vi inte hittar liknande tolerans bland västerlänningarna. Professor Davison, en känd historiker inriktad på det Ottomanska riket, skriver:

Det kan hävdas att turkarna var mindre förtryckande mot sina undersåtar än tyskarna var mot polackerna, engelsmännen mot irländerna och amerikanerna mot de svarta. Det finns historiska belägg som visar att på denna tid, 1800-talet, så migrerade människor från Grekland in till det Ottomanskt styrda riket, för att dessa behandlade sina undersåtar mera tolerant, än grekerna var mot sina egna grekiska undersåtar.

Media i Europa och USA är fördumsfulla mot islam och muslimerna, men se bara på islams spridande och ökning i väst. Även då det finns många käppar i hjulet för islam, så växer religionen mest i USA. I länder som England, Frankrike och Tyskland konverterar massor med människor. Bara det är ett starkt bevis om hur islam spreds i historien, genom fredliga medel eller med hjälp av svärdet?

Framtiden

Muslimerna i väst måste inse att deras bästa vapen mot den negativa bilden som media sprider mot islam och muslimer, är deras eget beteende och deras egna karaktärsdrag. Ifall de följer islams regler om hur de ska agera och hur de ska leva sina liv, då kommer deras grannar, medarbetare och dem som känner dem, inte att tro på medias svartmålning av muslimerna.

Imam Jafar al Sadiq sade: ”Kalla på människorna till islam utan att använda er tunga”

Så man ska inte få folk till att konvertera med hjälp av ord utan med hjälp av vårt agerande. Vårt beteende hemma, på arbetsplatsen och i samhället överlag, borde vara hur vi försvarar den sanna bilden av islam. Islamofobin kommer fortsätta svartmåla islam och muslimerna, det gäller för oss att inte låta den eller de kriminella elementen bland muslimerna, att kidnappa agendan. Vi måste opponera oss, och vi måste visa upp den islam som vår Profet (s.a.w) visade upp, den islam som attraherade miljarder.

36 kommentarer

 1. Marie 27 september 2010

  Islam – fredens religion

  Efter karikatyrteckningarna så lät det så här på demonstrationen i London
  ”Frihet dra åt helvete”, ”Halshugg de som förolämpar islam”, ”Utrota de som förtalar islam”
  ”Var förberedd för den verkliga massakern” , ”Låt allah bomba dig”, Låt Usama Bin Laden bomba dig” och ”Vi älskar Usama”, ”Bomba Danmark”, ”Bomba Tyskland”, ”Bomba Frankrike” ”Bomba Spanien” osv . Islam en fredens religion…

  Islam får inte kritiseras och de som gör det riskerar att mördas. Titta bara på mordet på Theo van Gogh p g a filmen ”Submission” Andra som hotas till livet är Ayaan Hirsi Ali, Chahdortt Djavanns och Salman Rushdie. Nu är det Geert Wilder som står högt på dödslistan p g a filmen ”Fitna”

  Kvinnor stenas till döds p g a vansinniga sharialagar och terrorattacker mot oskyldiga i allahs namn begås över hela världen. Ändå ska vi tycka att islam är en fredens religion.

  Jag mår illa av den extremism jag ser och den oroar mig….Oroar den inte dig?

 2. Bahlool 27 september 2010

  Men kära lilla Marie, du måste särskilja på två enkla saker:
  1. Det är skillnad på kritik och hån eller rena rama lögnerna (något som herr Theo van Gogh höll på med). Finns otaliga böcker, skrifter, filmer som kritiserar islam med logik och fakta..det har jag och miljarder muslimer inga som helst problem med..problemet ligger i karikatyrer, rena rama attackerna osv.
  Jag skrev om de här som demonstrerade i London, och de är lika patetiska som de som de angrep.

  2. Du måste särskilja på vad islam står för och vad vissa muslimer står för.

  Kvinnor stenas till döds p g a vansinniga sharialagar och terrorattacker mot oskyldiga i allahs namn begås över hela världen. Ändå ska vi tycka att islam är en fredens religion.

  Jag mår illa av den extremism jag ser och den oroar mig….Oroar den inte dig?

  Kvinnor mördas och barn blir av med kroppsdelar pga demokratin, oljan och den så kallade frihet som väst vill tvinga på Irak, Pakistan och Afghanistan, betyder det att vi nu ska vara emot dessa ideologier? Jag har förlorat 3 morbröder till extremismen, men den extremism som väst uppvisar är inte ett dugg bättre..du ser tyvärr den här saken ur alldeles förenklade ögon..

 3. Marie 27 september 2010

  Vi har yttrandefrihet och den tycker jag är viktig. Vi har olika syn på islam och den totala underkastelse islam innebär. Det är inte muslimerna i sig som är problemet istället är det tolkning av islam idag som ställer till det.

  Du skriver om den frihet som väst vill tvinga på Irak, Pakistan och Afghanistan men jag kan inte låta bli att undra om du på fullt allvar menar att det är bättre att inte göra något alls? Föredrar du att alla som inte hör hemma där ska lämna länderna?

  Berätta om den extremism som väst uppvisar.

 4. Bahlool 27 september 2010

  Nope men jag anser att väst inte har något att göra med de ländernas kulturer och värderingar. titta på dig och SD, ni ogillar att jag kommer hit, tvingar på er mina värderingar, mina åsikter, mina lagar..varför ska det vara fel av mig att göra det, men rätt av er? Ni menar gott? Jag menar också gott..om inte jag ska tvinga på er slöjan, religionen eller sharia, varför tvingar ni på hela världen demokratin? eller den så kallade Yttrandefriheten (en rätt hycklerisk sådan)
  Extremism när det gäller yttrandefriheten..när jag inte tycker eller tänker som vissa, då är det första de säger, om det inte passar åk härifrån..så alla måste tycka och tänka som er, annars är de inte välkomna här?

 5. Marie 27 september 2010

  Jag tänker på alla flickor och kvinnor och deras totala brist på mänskliga rättigheter som många av tar för givet. Dessutom anser jag att yttrandefrihet och demokrati är något man ska värna om.

  Du vill inte bli påtvingad demokrati och yttrandefrihet….hmmm dina åsikter känns mycket märkliga

  Irshad Manji har skrivit boken ” Det muslimska problemet: en maning till uppriktighet och förändring” och den är verkligen läsvärd. Du borde läsa den.

 6. Bahlool 27 september 2010

  irshad Manji? Lol..den dagen jag tar åt mig av hennes bisarra åsikter eller ens besudlar min tid med hennes böckedr är den dagen jag begår självmord..du borde ta upp en respekterad muslimsk tänkare, inte en person som anses ha lämnat islam för länge sen. Du menar alltså att du och väst har rätten att tvinga på muslimerna era värderingar..men fy om muslimerna tvingar på dig sina värderingar? är inte det lite hyckleri..

 7. Marie 27 september 2010

  Det känns som om du skulle passa bättre i medeltiden istället för år 2010.

  Jag har flera muslimska vänner som har anpassat sig till det svenska samhället. De uppskattar den demokrati vi har och de mänskliga rättigheter vi förespråkar här. Om du inte har de enkla värderingarna så förstår jag faktiskt inte varför du stannar i Sverige, som är ett så ruttet land i dina ögon.

  Jag uppskattar olika kulturer och är intresserad av att lära av andra men jag ogillar trångsynthet och förtryck. Du har på olika sätt visat att vi har mycket olika värderingar och de har berört mig med obehag.

  När jag läser dina svar under rubriken ”Slöjan ett hinder för jobb” så kan jag inte annat än tycka att du är helt knepig.

  Det känns inte meningsfullt att fortsätta en diskussion med dig för du är så pass insnöad i ditt tänkande. Jag förstår dina problem med det andra könet, för vilken normal kvinna kan uppskatta en man som har den syn på kvinnan som du har. Lycka till med singellivet och satsa gärna på att flytta tillbaka till det arabland du hör hemma i.

 8. Bahlool 27 september 2010

  Lol vad du känner är din ensak..mina värderingar bygger inte på vad du anser är rätt eller fel :))

  Jag har flera muslimska vänner som har anpassat sig till det svenska samhället. De uppskattar den demokrati vi har och de mänskliga rättigheter vi förespråkar här. Om du inte har de enkla värderingarna så förstår jag faktiskt inte varför du stannar i Sverige, som är ett så ruttet land i dina ögon.

  Där kom det..de som inte håller med dig, ska ut ;)..vart sa jag att Sverige är ruttet? suck?

  Jag uppskattar olika kulturer och är intresserad av att lära av andra men jag ogillar trångsynthet och förtryck. Du har på olika sätt visat att vi har mycket olika värderingar och de har berört mig med obehag.

  Du är emot muslimskt förtryck jag är emot all förtryck..du har lite väl mkt dubbelmoral i din syn på verkligheten..och nej, du är inte intresserad av andra kulturer för då hade du inte sett när på mina eller andra muslimers kultur och värderingar. nu kanske du inser varför jag inte ville gå in i en diskussion med dig..du säger saker som du inte står för..du tycker saker som visar på ett otrevligt synsätt på allt som inte är svenskt..
  Vad du anser är knepigt eller vem du anser är knäpp är din ensak som sagt..du har dina åsikter och värderingar och jag har även jag bildat mig en uppfattning om dig och dina åsikter och anser det är rätt omöjligt att du ens är intresserad av något annat än din lilla värld.

  Det känns inte meningsfullt att fortsätta en diskussion med dig för du är så pass insnöad i ditt tänkande. Jag förstår dina problem med det andra könet, för vilken normal kvinna kan uppskatta en man som har den syn på kvinnan som du har. Lycka till med singellivet och satsa gärna på att flytta tillbaka till det arabland du hör hemma i.

  hahahahahahahhahahahaha, jag har inga problem med det andra könet..jag har problem med dumma människor, kvinnor som män..och du har just bevisat för mig än en gång varför jag undviker såna som dig 😉 puss och kram :=)))))

 9. Razi 28 september 2010

  Marie, du har helt klart redan vunnit denna debatt för länge sedan. Men jag känner ändå att jag vill tillägga Varför vi är rädda om mycket vi har byggt upp.

  Om vi bortgår från vilket sätt som är rätt att leva eller inte, eftersom att jag håller med om att men inte kan bestämma att västvärdens synsätt är bättre och jag tycker också att det är fel i vissa fall när man försöker pracka på muslimska läder en annan kultur.

  Det som gör att du ihuvud taget kan vara i sverige och samtidigt leva i en annan kultur är på grund av det system som du föraktar. Vilket blir ironiskt, så klart. Västvärldens system, liksom israels, bygger på ekonomiskt tillväxt och demokrati. Utan det så hade inte haft en möjlighet att hjälpa flyktingar och folk från andra länder som av något själ inte kan stanna i sitt land. Så missförstå mig inte. Jag avskyr Sverigedemokraterna och allt va de står för. Hur som, det jag ville komma till är att om vi hade samma system som många muslimska länder så hade vi inte haft några invandrare eller flyktingar.

  Något annat – som jag tycker är extra viktigt – är att det måste finnas en respekt för den kulturen man kommer till. Sverige är bäst i europa på homo-frågor och vi har kommit väldigt långt i jämställdhet mellan könen – något vi är sjukt stolta över. Det klimatet måste man acceptera. Det är svenska lagar.

  Problemet nu är klyftorna. Sverige kan inte vara ett land med två läger. Men för att slippa en ”försvenskning” av invandrare – vilket jag tycker är fel sätt att gå – så måste kulturerna mötas på mitten. Det är därför jag blir irriterad på att du verkar ha en total ovilja till det. Muslimer måste acceptera den svenska kulturen på samma sätt som svennarna måste acceptera att islam här blivit en religion av sverige.

  Många många svenskar ”gillar olika”, jag ”gillar olika”, varför gör inte du det?

 10. Bahlool 28 september 2010

  Så mkt skitsnack..att det är skrämmande..Jag föraktar enbart Israel och det är oförståeligt hur du ens vågar tala om respekt och demokrati i samma andetag. Jag föraktar inte det svenska systemet eller samhället, annars hade jag inte kämpat så mkt med att försvara det. Israels system bygger på förtryck, fördrivning av andra folk och terror, något som hela världen håller på att inse. Du talar om att västvärldens system bygger på demokrati..men snälla rara..är det därför folk som yttrar sig negativt om USA eller väst eller Israel fördrivs eller fängslas?
  SD är en av Israels starkaste vänner och de har även fått priser för sitt stöd för Sionismen..det visar rätt tydligt hur demokratiskt Israel är.

  jag ville komma till är att om vi hade samma system som många muslimska länder så hade vi inte haft några invandrare eller flyktingar.

  Är det därför länder som Iran hade över 4 miljoner flyktingar? Är det därför arabvärlden fått ta emot miljoner flyktingar som fördrevs av den terror som Israel utövar. Du borde kanske sluta snacka goja och börja läsa på istället? De flesta flyktingarna finns i närområdena..och hade inte skitlandet Israel funnits hade vi intehaft så många krig, misär eller problem i Mellanöstern.

  Något annat – som jag tycker är extra viktigt – är att det måste finnas en respekt för den kulturen man kommer till. Sverige är bäst i europa på homo-frågor och vi har kommit väldigt långt i jämställdhet mellan könen – något vi är sjukt stolta över. Det klimatet måste man acceptera. Det är svenska lagar.

  Nope, jag behöver inte acceptera det..det är det finuerliga med demokrati..jag får och har rätten att vara negativt inställd till det, du borde kanske lära dig vad demokrati och yttrandefrihet står för? Du och jag vet att sådana här lagar ändras genom tiderna. Moraliska värderingar och etik förändras genom tiden, och jag kan försäkra dig att även de här sakerna kommer förändras 😉

  Problemet nu är klyftorna. Sverige kan inte vara ett land med två läger. Men för att slippa en ”försvenskning” av invandrare – vilket jag tycker är fel sätt att gå – så måste kulturerna mötas på mitten. Det är därför jag blir irriterad på att du verkar ha en total ovilja till det. Muslimer måste acceptera den svenska kulturen på samma sätt som svennarna måste acceptera att islam här blivit en religion av sverige.

  Oh har jag inte accepterat det svenska? Lol..vart får du det här ifrån? Jag håller mig till svenska lagarna, betalar skatterna, och respekterar folks värderingar..verkar som om du fått mkt om bakfoten?

  Du gillar inte olika..för de värderingar jag står för ogillar du och försöker få dem att låta som om jag inte hör hemma som din käre vän Marie. Ni talar om yttrandefrihet och om olikheterna men ni avskyr dem..det är skillnaden mellan er och mig..jag verkligen står för att du får yttra dig, hur dum du än låter. Du gillar homosex, det är ditt problem, du gillar Israel? Det är ditt problem, och inget jag har problem med, dumhet finns det gott om som sagt..men att du ens vågar antyda att det är jag som inte respekterar olikheterna är patetiskt.

 11. Razi 28 september 2010

  Det är tråkigt att du sätter taggarna utåt så fort man försöker att diskutera med dig. Uppenbarligen så har Du fått allt om bakfoten.

  Jag tänker inte diskutera demokrati med dig. Men för de flesta handlar det om ex religionsfrihet – vilket både israel och sverige har, muslimskt styrda länder har det i jämförelse inte. Kvinnors rättigheter – israel har det, sverige har det, samma sak med muslimländer här – total avsaknad. Rätten att få vara som man vill (hbtq) – ja du vet hur det ligger till här.

  Du skrev just nu att du inte behöver acceptera homosexuella? det är väl att inte anpassa sig till det svenska klimatet? det finns en hel del lagar som skyddar homosexuella i sverige, och i israel, så ja det är lag och lag ska man följa.

  Och hur i hela friden kan du försvara ett muslimskt styrt land vad det gäller demokrati och rättigheter?! Du vet hur många judar som fick fly arabländerna och hur många länder sket totalt i palestinska flyktingar. Och hur i hela friden kan du lägga skulden på de unga människor som i dag bor i israel och är infödda där? mångas föräldrar har inte ens invandrat! va tycker du att De har för ansvar?

  du respekterar inte jämställdhet, homosexualitet, israel eller något annat jag tycker. jag accepterar alla dina åsikter även om jag inte tycker lika.

  sluta vara så jävla arg hela tiden.

 12. Z 28 september 2010

  En människa som vill se Islam som en styggelse, har redan valt sin väg. Det går inte visa Ljus för dessa. Deras hjärta är av deras egna val stängda, och Gud Den Ende svara på deras begär och slöt dem. Går lättare att tala med stenar än sådana människor.

 13. Bahlool 28 september 2010

  Taggarna kom ut för att du anklagar mig för saker jag inte sagt eller står för eller står bakom sen att du tar ställning för en liten rasist som Marie visar vart du står.

  Jag tänker inte diskutera demokrati med dig. Men för de flesta handlar det om ex religionsfrihet – vilket både israel och sverige har, muslimskt styrda länder har det i jämförelse inte. Kvinnors rättigheter – israel har det, sverige har det, samma sak med muslimländer här – total avsaknad. Rätten att få vara som man vill (hbtq) – ja du vet hur det ligger till här.

  Har israel det?= är det därför man förbjuder folk att besöka Al Quds? Är det därför man förvägrar folk att besöka de muslimska religiösa helgedomarna? Den religionsfriheten är bisarr.
  Du borde läsa på lite om hur ortodoxa judar ser på kvinnorrättigheterna..det är den judsika religiösa lagen som styr skillsmässor, inte din demokrati..så snälla sprid inte osanningar? I Iran har judar, kristna och zaroastras även fasta säten i Irans Riksdag, så ser det ut där.
  I Irak har de kyrkor och de får utöva sin tro som alla andra. Att du drar alla muslimer och muslimska stater över en kam är besynnerligt.

  Du skrev just nu att du inte behöver acceptera homosexuella? det är väl att inte anpassa sig till det svenska klimatet? det finns en hel del lagar som skyddar homosexuella i sverige, och i israel, så ja det är lag och lag ska man följa.

  Oh jag accepterar dem men behöver inte gillar själva företeelsen..Det är inte dödsstraff i Sverige ändå är många svenskar för dödsstraff..Det är inte lag på att äta sill ändå är det många som äter sill osv..Det är lag på att hålla hastigheten, enligt din logik så hör ingen hemma i Sverige som kör för fort?

  Och hur i hela friden kan du försvara ett muslimskt styrt land vad det gäller demokrati och rättigheter?! Du vet hur många judar som fick fly arabländerna och hur många länder sket totalt i palestinska flyktingar. Och hur i hela friden kan du lägga skulden på de unga människor som i dag bor i israel och är infödda där? mångas föräldrar har inte ens invandrat! va tycker du att De har för ansvar?

  Oh så det var inte efter massakrer i ställen som Dar Yassin? Du får gärna läsa om Naqban, där tiotusentals araber fördrevs och mördades på bestialiska sätt..judar själva har skrivit om det här och några av dem gjorde det till en politik för att rensa landet. 94% av judarna i Israel stödde mördandet i Gaza 2 år sedan..det belyser hur trevliga dina unga människor är..vill de vara kvar får de ge tillbaka landet..vill de inte ge tillbaka landet får de emigrera så som de invandrade till Palestina.
  Araberna föreslog 67 ¨års gränser något din käre stat inte gick med på, då är det nu allt eller inget och du och jag vet att tiden rinner ifrån den judiska staten.

  Jag respekterar jämställdhet, annars hade jag inte varit så kompromissvillig till den grad att muslimer tycker jag ger kvinnan för mkt frtihet, jag accepterar homos men gillar inte det, jag avskyr Israel och dess politik och för mig är det inte ett dugg bättre än någon annan fasciststat.
  Jag är inte arg men jag avskyr när folk försöker lägga ord i min mun eller menar sig veta vad jag tycker och tänker.

 14. Razi 28 september 2010

  Det är ett känt faktum att Hamas, Iran mf. öppet föraktar judar och om det kan du inte påstå annat. Och det är lika känt att judar inte kan resa in i vissa arabländer och att antisemitismen ökar. Min flickvän har sina rötter i Jemen men skulle aldrig kunna resa dit. På samma sätt som araber har problem att resa in i israel så har judar (och speciellt israeler) det lika svårt, om inte svårare, att resa in i många länder.

  Vad har du fått de siffrorna ifrån? 94%? Och i vilket sammanhang har det undersökts? Israel har allt från idioter som öppet avskyr araber pga av hat efter att ha förlorat någon i kriget till de som kämpar med palestinerna. många, väldigt många, kritiserar regeringen och vi är många som vill avveckla bosättningarna på västbanken. men en sak som jag vet säkert är att de araber jag har pratat med som bor i israel är väldigt nöjda. vet du tex att haifa universitet har 20% arabiska studenter?

  jag har tidigare beskrivit hur medveten jag är om ortodoxa och deras kultur – vilken är en minoritet i detta land och de håller sig på sin kant.

  du vet antagligen att det inte är frivilligt att göra armén utan obligatoriskt för både tjejer och killar. som i alla samhällen så finns det idioter och de är dem som kommer fram. men de flesta avfyrar aldrig ett vapen i strid eller skadar någon, men som sagt, idioter finns det överallt.

  många ser det dock som att utan IDF, inget Israel. och ser man till historien så är det precis så.

  tänk dig att vaknar en dag och hela världen vill att du ska ge tillbaka sverige till norge men att du aldrig hade bott i ett annat land. jag tror inte att många svenskar hade gett upp sitt land utan strid – inklusive dig som är lika svensk som alla andra.

  och vart tycker du att alla judar ska ta vägen? till sverige? om du kan ordna det så tror jag att de flesta inte hade bangat, alla är trötta på krig

 15. Razi 28 september 2010

  Ett tillägg i ämnet…

  Israel is one of the most open societies in the world. Out of a population of 6.7 million, about 1.3 million — 20 percent of the population — are non-Jews (approximately 1.1 million Muslims, 130,000 Christians and 100,000 Druze).1

  Arabs in Israel have equal voting rights; in fact, it is one of the few places in the Middle East where Arab women may vote. Arabs currently hold 8 seats in the 120-seat Knesset. Israeli Arabs have also held various government posts, including one who served as Israel’s ambassador to Finland and the current deputy mayor of Tel Aviv. Oscar Abu Razaq was appointed Director General of the Ministry of Interior, the first Arab citizen to become chief executive of a key government ministry. Ariel Sharon’s original cabinet included the first Arab minister, Salah Tarif, a Druze who served as a minister without portfolio. An Arab is also a Supreme Court justice.

  Arabic, like Hebrew, is an official language in Israel. More than 300,000 Arab children attend Israeli schools. At the time of Israel’s founding, there was one Arab high school in the country. Today, there are hundreds of Arab schools.2

  In 2002, the Israeli Supreme Court also ruled that the government cannot allocate land based on religion or ethnicity, and may not prevent Arab citizens from living wherever they choose.2a

  The sole legal distinction between Jewish and Arab citizens of Israel is that the latter are not required to serve in the Israeli army. This is to spare Arab citizens the need to take up arms against their brethren. Nevertheless, Bedouins have served in paratroop units and other Arabs have volunteered for military duty. Compulsory military service is applied to the Druze and Circassian communities at their own request.

  Some economic and social gaps between Israeli Jews and Arabs result from the latter not serving in the military. Veterans qualify for many benefits not available to non-veterans. Moreover, the army aids in the socialization process.

  On the other hand, Arabs do have an advantage in obtaining some jobs during the years Israelis are in the military. In addition, industries like construction and trucking have come to be dominated by Israeli Arabs.

  Although Israeli Arabs have occasionally been involved in terrorist activities, they have generally behaved as loyal citizens. During the 1967, 1973 and 1982 wars, none engaged in any acts of sabotage or disloyalty. Sometimes, in fact, Arabs volunteered to take over civilian functions for reservists. During the outbreak of violence in the territories that began in September 2000, Israeli Arabs for the first time engaged in widespread protests with some violence.

 16. Razi 28 september 2010

  kan inte kolla film, sitter på grannens sega internet då mitt inte har kommit ännu.

  varför publicerade du inte min andra kommentar?

 17. .: نور :. 28 september 2010

  Dokumentären går säkert få tag på, på annat håll.. Man blir glad och ledsen av den, gott att se, att det finns hopp 🙂

  Jag ansvarar inte för kommentarer på bloggen 🙂

 18. Razi 28 september 2010

  Jag vet:) det var inte riktat till dig…

  Jag ska kolla den senare. Sitter och hettspluggar för tillfället. Men jag tror att jag har ganska bra koll på vad den handlar om. Som jag skrev tidigare så finns det judar som kämpar mot israel och även många araber som kämpar för israel. Man får hoppas att den nya generationen ser bortom deras föräldrars hat – på bägge sidor.

 19. .: نور :. 28 september 2010

  Amen to that 🙂

 20. Bahlool 28 september 2010

  For israel? Det är befängt och enligt islams regler helt förbjudet att ens tänka den tanken. Israel är unikt för det är ett projekt som är byggt på att fördriva och mörda ett lands befolkning.

 21. Razi 28 september 2010

  Härlig attityd!

  Israel är ett projekt som handlar om att ge judarna en stat efter ständiga förföljelser genom tiderna. Genom landets historia så har omkringliggande länder gång på gång försökt utrota staten men Israel har mot alla odds fixat del ändå. Men för att få fred krävs samarbete och alla måste sluta se bakåt och inse att fred är det enda som hjälper.

  Mindre pajkastning och lite förnuft så går det bättre.

  Och som jag postade tidigare så ser du hur läget ligger till för araberna i Israel. Som jag sa så är de flesta nöjda över att kunna bo här.

  Jag tycker inge vidare om Israels nuvarande regering och du måste börja skilja på befolkning och makthavare. Skyll inte allt på israelerna som folk när styret tabbar sig.

 22. Bahlool 28 september 2010

  Klart de förtjänar ett eget land, men inte på andras bekostnad. Hade de inte varit så egotrippade och gått med på arabernas förslag från 2002, då hade de fått leva i fred, något de vägrade. Du kan inte förvänta dig att jag eller andra med mig ska tycka synd om tjuvar som stjäl mitt och mitt folks land? Fred är enkelt 1967 års gränser men hur kan man vilja ha fred när man i samma stund bygger ut där?
  ja araberna är sååå glada över att bo där, för att diskrimineras, för att de hotas varje dag, att de går ut på demonstrationer och skjuts på (hänt otaliga gånger)
  94% av befolkningen stödde mördandet i Gaza 2 år sedan, det visar hur skild befolkningen är från regeringen…

 23. Razi 28 september 2010

  Jag undrar fortfarande vad du har för källor till dina 94%?!

  Palestiniernas missade möjligheter

  Tolv missade möjligheter till fred

  Det har funnits många möjligheter att lösa Mellanösternkonflikten och därmed på ett fredligt sätt etablera både en judisk och en arabisk stat i det gamla brittiska mandatet Palestina. Den israeliske utrikesministern Abba Eban sade 1973: ”The Arabs never miss an opportunity to miss an opportunity”.

  Nedan följer en lista i kronologisk ordning på dessa missade möjligheter.

  1. Efter Första Världskriget föreslog Feisal, senare kung av Irak till judiska ledare ett partnerskap för att skapa ett judiskt och ett arabiskt land i det brittiska mandatet. Detta förslag förkastades av andra arabiska ledare.

  2. År 1937 föreslog Peel-kommissionen en delning av området i en judisk och en arabisk stat. Den arabiska sidan förkastade förslaget.

  3. År 1939 utfärdade britterna en vitbok som fastlade en plan att dela området. Vitboken strypte också den judiska invandringen till det brittiska mandatet.

  4. År 1947 lade FN fram en delningsplan för det återstående brittiska mandatet (78% hade år 1922 getts till den arabiska Hashemitiska klanen som bildade landet Jordanien). Inom ramen för delningsplanen skulle det bildas en judisk och en arabisk stat. Detta ledde till resolution 181 i FN:s generalförsamling. Den judiska sidan godtog denna delningsplan. Den arabiska sidan förkastade däremot förslaget och FN-resolutionen och startade ett krig mot den nybildade staten Israel. Under kriget och dess efterskede flydde ca 815 000 judar från kringliggande arabiska länder för att sätta sig i säkerhet i Israel. Kriget slutade med att Jordanien ockuperade Västbanken och Egypten ockuperade Gaza-remsan.

  5. Under tiden 1948-1967 kunde palestinierna krävt en egen stat från Jordanien och Egypten. Detta skedde dock inte utan de tvingades leva i flyktingläger.

  6. Under tiden 1948-1967 vägrade de arabiska länderna och palestinierna att diskutera fred med Israel. Istället närde man förhoppningen att en dag utplåna den judiska staten.

  7. År 1967, bröt Egypten mot vapenstilleståndsavtalet med Israel vilket ledde till sex-dagarskriget. Resultatet av kriget blev att Israel fick kontroll över Västbanken, Gaza, Sinai och Golanhöjderna.

  8. Efter sex-dagarskriget ville Israel förhandla om fred men Arabstaterna träffades i Khartoum, Sudan för ett toppmöte (Khartoum Summit) där man kom överens om ”3 Nej” i förhållande till Israel: Nej till fred med Israel, Nej till erkännande av Israel och Nej till förhandlingar med Israel.

  9. Israel och Egypten lyckades sluta fred år 1979. I den fredsplan man lade fram fanns ett långtgående förslag om palestinskt självstyre på Gaza och Västbanken. Ingen palestinsk företrädare nappade på denna möjlighet då målet fortfarande var ett totalt utplånande av staten Israel.

  10. Efter den första Intifadan 1987-1993 påbörjades Oslo-processen. Det var en fredsprocess mellan Israel och palestinierna. Den upprättade bl a självstyre för palestinierna på Gaza och på delar av Västbanken. I samband med den andra Intifadan (2000) bröt Oslo-processen samman.

  11. I december 2000 förkastade Yasir Arafat president Bill Clintons förslag till fortsatta förhandlingar om en slutgiltig fred med Israel. Clintons förslag var en ytterligare eftergift från de förslag den dåvarande israeliska premiärministern Ehud Barak. Palestinierns skulle i det här förslaget ha värdskap för platserna runt Tempelberget, ha östra Jerusalem som sin huvudstad samt styra över de muslimska och kristna områdena i Jerusalems gamla stadsdel. Barak hade accepterat Clintons förslag.

  12. Efter den israeliska utrymningen av bosättningarna på Gaza-remsan hösten 2005 fanns det en möjlighet för palestinierna att ta tag i det palestinska samhället och skapa en relation av tillit mellan Gaza och Israel. Istället använde man suveräniteten till att öka antalet attacker mot israeliska civila i södra Israel.

 24. Bahlool 28 september 2010

  nah nah nah..så du menar att palestinierna ska godkänna ett folk som flyttar dit bara några år sedan och accepterar dem som nya herrar? Du själv tog upp SD..menar du att ifall jag och andar muslimer kommer hit, tar över landet och fördriver svenskarna, att svenskarna är dumma som inte erkänner oss? Att de missar sin chans ifall de inte går med på att enbart behålla 30-40% av landet? Märkligt försvar du kör med.
  Sen har du fakta fel, jag råder dig att läsa på vad araberna anser om tex punkt 11, det är en myt som spreds av sionisterna 😉
  12, visar också hur fel det är, för du kan inte få någon fred förrän motparten går med på freden, att bara lämna Gaza och sen tro allt är frid och fröjd är befängt. 67 års gränser är det bästa för israel och freden men det vägrar de inse, för då hade stor del av araberna/muslimerna accepterat..men eftersom man är så benägen att roffa åt sig så mkt som möjligt, bygger man ut på ockuperad mark, som FN och världssamfundet gång på gång tagit upp.

 25. .: نور :. 28 september 2010

  Om det var mig du menade, var min ”Amen to that” riktat till följande:

  ”Man får hoppas att den nya generationen ser bortom deras föräldrars hat – på bägge sidor.”

 26. Razi 28 september 2010

  Säger det igen; jag undrar Fortfarande vart du har fått dina 94% ifrån?

  Varför är allt sionistiska myter för att motparten inte håller med? Läser gärna på om du ger mig källor.

  Det är väl ändå inte så relevant att jämföra Sverige och forna Palestina? Det måste du nog utveckla. Skriv ett helt inlägg vettja! Skulle vara intressant att höra hur ett möjligt scenario skulle se ut. Det är ju en hel del faktorer du behöver väga in.

 27. Bahlool 28 september 2010

  http://www.nytimes.com/2009/01/13/world/middleeast/13israel.html

  For many of the 1.4 million Israelis who are Arabs, the war has produced a very different feeling, a mix of anger and despair. The largest demonstration against the war so far, with some 6,000 participants, was organized by an Arab political party. But that is still distinctly a minority view. Polls have shown nearly 90 percent support for the war thus far, and street interviews confirm that Israelis not only favor it but do so quite strongly. The country’s leaders, while seeking an arrangement to stop Hamas’s ability to rearm, do not want a face-saving agreement. They want one that works, or else they want to continue the war until Hamas has lost either its rockets or its will to fire them.

  Alltså källor finns det gott om, frågan är vart du letar? Jag menar det tog mig 1 minut att hitta siffran om stödet för massakern i Gaza…
  Vi har ett folk som kommer in, stjäl landet och sedan frågar sig varför folket de mördade och fördrev inte vill erkänna dem?..jag har skrivit om sånt här i åratal..om du glömmer din förkärlek för Israel så ser du det ologiska i resonemanget att erkänna tjuvens rätt.

 28. Razi 28 september 2010

  Var det det enda du kunde hitta? den artikeln? allting är relativt och detta i skrivet i stundens hetta – det gick snabbt för många att ändra uppfattning. du ser ingen nyans i någonting och det är sådana inställningar som gör att det aldrig blir fred.

  Vi läser olika saker och lever olika liv – på så sätt får vi olika åsikter. Jag lever i Israel, utan att vara sionist och du känner dig allierad med länder som inte erkänner det landet jag bor i. Som du förstår så har jag ett väldigt stark intresse för att mina vänner och familj ska slippa gå ut i ett till krig. Israel uppför sig inte allt så fint, vilket inte heller länderna omkring oss gör.

  Du tycker att jag har en onyanserad bild – jag tycker att du är totalt för bakom ljuset. Och där får det sluta för jag har en utbildning att sköta och en flickvän som är å väg hem från IKEA. Men ha det bra och jag hoppas att du i framtiden kan acceptera läget – Israel finns här och kommer alltid att finnas här. Punkt.

 29. Bahlool 28 september 2010

  Nope, det är något jag hittade på 1 minut som sagt..det här är något vi diskuterade livligt när det här skedde..hur ett helt folk står bakom mördandet av barn och kvinnor. Du kanske har förälskat dig i Israel, men allt fler öppnar upp ögonen för det hyckleri som Israel står för, med det säger jag inte att det finns goda judar, goda israeler, goda människor i landet, dock i slutändan är hela konceptet med en stat på andras mark disgusting. Alltså de fick ändra sig, men än idag får jag höra hur muslimer någon gång stödde terrorism mot väst..varför säger ingen att det borde finnas nyans där?
  Fred får det gärna bli, men jag tror vi ser på nyheterna vem som vill ha fred och vem som inte vill det.
  Israel kommer inte alltid finnas där..så som det försvann pga dess folks arrogans och dumhet så många gånger, kommer det försvinna snart igen. Jag är inte förd bakom ljuset..men jag tror du tänker på ett annat huvud än det du har på skallen och låter dina känslor för din flickvän styra dig, beklagligt.
  Israel är en stat som mördar och torterar på daglig basis, du behöver bara kolla människorättsgrupperna, eller menar du att de har fel också?
  Ha det 😉 men minns mina ord, innan vi blir gamla, ska du se att Israel är borta :)))

 30. Mustafa 29 september 2010

  Riktigt bra inlägg, vi måste verkligen föregå med gott exempel om vi vill att omvärlden ska se hur bra Islam egentligen är. Och som du säger så har Islam alltid varit en tolerant religion.
  Men just nu talar vi med väggar och återigen väggar, omvärlden behöver en fiende, USA behöver en fiende, Israel behöver en fiende, EU behöver en fiende för att få som de vill, det är öppen mind control som man blundar för, för det är alltid lättare att skylla på andra än att ta eget ansvar och se sanningen.

 31. N 30 september 2010

  Är Israel en demokrati?
  I en demokrati är en av de mest grundläggande kriterierna att respektera de mänskliga rättigheterna, i en demokrati mördar eller fängslar man inte människor som demonstrerar fredligt, och speciellt inte barn, man förstör inte hus bara för sakens skull eller för att ge området till illegala bosättare, man trakasserar inte sina medborgare, man har inte separata vägar för judar och muslimer- osv. Listan kan göras oändligt lång.

  Ang Islam, Marie, du utgår ifrån extremister och medias vinkling av Islam istället från att utgå från -Islam-. Vem har sagt att muslimer inte kan begå synder?

  Dessutom verkar det som att ni båda väljer att missförstå det bahlool säger.

 32. N 30 september 2010

  Razi, ”Fredsförslagen” betyder i praktien att palestinierna skulle ge ifrån sig sitt land till zionisterna som terroriserade dem, hur kan du påstå att det är fred?

  Dessutom: ”4. År 1947 lade FN fram en delningsplan för det återstående brittiska mandatet (78% hade år 1922 getts till den arabiska Hashemitiska klanen som bildade landet Jordanien). Inom ramen för delningsplanen skulle det bildas en judisk och en arabisk stat. Detta ledde till resolution 181 i FN:s generalförsamling. Den judiska sidan godtog denna delningsplan. Den arabiska sidan förkastade däremot förslaget och FN-resolutionen och startade ett krig mot den nybildade staten Israel. Under kriget och dess efterskede flydde ca 815 000 judar från kringliggande arabiska länder för att sätta sig i säkerhet i Israel. Kriget slutade med att Jordanien ockuperade Västbanken och Egypten ockuperade Gaza-remsan.”

  Nej, kriget slutade med att Israel utökade sitt areal till 80% av Palestina efter kriget. – trots att FN resolutionen som skapade Israel säger att det finns palestina med, det respekterades alltså inte. Det gjorde den innan inte heller iofs. Än idag forsätter Israel med sin illegala ockupation.
  Facts,
  Israel fick 56,5 % av Palestina av FN trots att zionisterna bara ägde 5,6% av landet och tilsammans ägde judarna bara 7%. Palestinierna var majoriteten som befolkning. Det är helt ologiskt att palestinier skulle accepera att FN gav deras land till folk som invaderat och terroriserat dem, dessutom med orättvis fördelning.

  Dessutom etniskt rensade Israel åren 1947-1948 mer än 500 palestinska byar och städer, något som fick 700.000 palestinier att fly, och idag vägras de att få komma tillbaka hem.

 33. Leah 16 januari 2014

  Truly when someone doesn’t understand then its up to other people that they will help, so here it occurs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *