Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hajj 2009

Ännu ett år lämnar oss. Ännu en Eid närmar sig. Ännu en tid av helig reflektion är över. Snart är det ett nytt år, både i den västliga världen och i den muslimska. Snart förbereder jag mig för att minnas min heliga Imam, där han stod ensam vid Kerbala. Jag ser fram emot denna högtid. Efter det går det fort till Ramadan, denna renandets och välsignelsens månad. Här kommer lite citat och bilder från och om Hajj:

kaabaKaaban på kvällen. Vilken atmosfär och vilken känsla..

kaaba-through-agesKaaban genom tiderna

vallfard

Miljoner som möts och ber till sin skapare..

kaaba-under-vattenKaaban under en översvämning 1941

Uttalanden om Vallfärden:

 1. Vallfärdens viktiga betydelse  Imam Ali sade: ”Vid Allah, vid Allah, tänk på er Herres Hus. Ignorera inte er Herres Hus, så länge som ni är i livet, för ifall Huset glöms bort, så kommer Han inte att se på er med välvilja. /Biharul Anwar, Volume 96, Page 16
 2. Vallfärdens fördelar Det har rapporterats från Imam Reza, som sade: Jag har inte sett en enda sak som befriar en person från begär (ekonomiska behov) snabbare, och inte något som är mera effektivt i att få bort fattigdom, än ständigt vallfärdande.
 3. Att dö medan man är på väg till vallfärden Det har rapporterats från Imam Jafar al Sadiq, att han sade: En person som dör medan han är på väg mot Mecka eller på väg från Mecka, kommer skyddas från de stora straffen vid domedagen. /Maladhul Akhyar, Volume 7, Page 223
 4. Jafar al Sadiq sade: Vallfärdande som kommer tillbaka från Allahs Hus, kan indelas i tre kategorier: En grupp är de som tillhör helvetets eldar. En grupp är de som är renade från synder, som om de föddes på nytt. Den tredje gruppen är den gruppen som kommer tillbaka med en garanti för sig, sina familjer och sina egendomar, och det är det minsta en vallfärdande åtnjuter.
 5. Den heliga Profeten Muhammed sade: Vid fyra tillfällen är himlarnas portar öppna och böner är accepterade: ett tillfälle är när ett missförstånd sker mellan kämparna som slåss för Allahs sak, när det regnar och ett tillfälle är när man går upp för att be och fjärde är när man tittar på det storslagna Kaaban.
 6. Koranen 2:125 OCH [MINNS att] Vi gjorde Helgedomen till en samlingsplats för människorna och en fristad [för förföljda]. Välj därför platsen där Abraham [en gång] stod för er bön. Och Vi gav Abraham och Ismael uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den, och för dem som där skall dra sig tillbaka i stillhet, och för dem som skall böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten [i tillbedjan].
 7. Koranen 2:126 Och då Abraham bad: ”Herre, gör detta till ett tryggt land och ge dess folk – de bland dem som tror på Gud och den Yttersta dagen – de frukter de behöver för sitt uppehälle”, sade [Gud]: ”Och den som förnekar tron, honom skall Jag skänka välstånd under någon tid; sedan skall Jag överlämna honom åt Eldens straff – ett i sanning fasansfullt slut!”
 8. Koranen 2:127 Och när Abraham och Ismael lade grunden till Helgedomen [bad de:] ”Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt.
 9. Koranen 2:158 As-Safa och Al-Marwah hör till Guds symboler. Den som beger sig till Helgedomen för den större eller den mindre vallfärden och då vill vandra fram och tillbaka mellan dem gör därför ingenting klandervärt. Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder [skall finna att] Gud, som har kunskap om allt, erkänner [Sina tjänares] förtjänster.
 10. Imam Zain al Abidin: ”Gör vallfärden och Umrah (när man vallfärdar utanför vallfärdsmånaden) för att förbli säkra och sunda, för att få ett bättre liv för er och era familjer.
 11. Imam Zain al Abidin: En vallfärdande kommer bli förlåten, och han är berättigad till att gå till paradiset och hans familj och deras egendomar är säkra och immuna.
 12. Koranen 2:196 OCH FULLGÖR vallfärden, såväl den större som den mindre, till Guds ära; men om omständigheterna hindrar er [att fullfölja den], ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva. Och raka inte huvudet förrän offret har skett; men för den av er som är sjuk eller har en huvudskada, får offret bestå i fasta, allmosor eller [annan] religiös handling. Den som inte är i fara [och är frisk] och som vill ta tillfället i akt att efter den mindre vallfärden fullgöra den större, skall ge vad han förmår som offergåva; och den som inte ser sig i stånd [till detta] skall fasta tre dagar under vallfärden och sju efter hemkomsten, inalles tio fulla [dagar]. Allt detta gäller dem som inte är bosatta i den heliga Moskéns närhet. Och frukta Gud! Ni skall veta att Guds straff är ett strängt straff.
 13. Koranen 2:197 Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister. Gud vet det goda ni gör. För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan. Och frukta Gud, ni som har förstånd!
 14. Koranen 2:203 Och prisa Gud under de [tre] fastställda dagarna; men den som beger sig iväg efter två dagar begår ingen synd och om någon stannar längre begår han [heller] ingen synd, om han fruktar [Gud i allt]. – Ja, frukta Gud [ni alla] och var förvissade om att ni skall samlas åter till Honom.
 15. Imam Jafar al Sadiq: Bästa sättet att be till Allah är genom tystnad och genom att gå till Hans Hus.
 16. Imam Al Baqir: Gud accepterar inte vallfärden och Umrah av de som betalat för dessa genom olagliga medel.
 17. Det har förmedlats genom Isaac ibn  Ammar att Jafar al Sadiq sagt: Oh Isaac, alla som rundar Kaaban en gång, kommer belönas av Gud genom att han skriver ner 1000 goda dåd åt dem, tar bort 1000 av deras synder, ger dem 1000 välsignelser, planterar 1000 träd åt dem i Paradiset, ger honom belöningen för att ha frigett 1000 slavar. När han når himlens portar, så kommer man säga till honom att han kan välja vilken port han vill av de 8 som finns där. Isaac sade: ”Jag sade till Imamen är allt detta för en person som bara går runt Kaaban en enda gång? Han svarade ja, vill du lära dig andra saker som ger dig även mera välsignelser? Ja, sade jag, snälla lär mig. Var och en som gör en god sak åt sin troende bror, kommer belönas av Allah med äran  att ha gått runt Kaaban 10 gånger.
 18. Imam Baqir sade: ”En bön i Masjid al Haram (i Mecka) är värd 100 000 gånger mer än en bön i någon annan moské.
 19. Jafar al Sadiq sade till Ibn Abi Yafour: Be vid Profetens moské, för att be där är samma som att ha bett 1000 gånger i någon annan moské, förutom Masjid al Haram, där är bönen samma som om du hade bett i Profetens moské 1000 gånger.
 20. Imam Baqir sade: Det finns tre saker som står överst på Allahs lista. Hans Bok (Koranen), som innehåller Hans lagar och ljus. Hans Hus, till vart man ber mot och Etrat (den heliga familjen till Profeten Muhammed, Ahlul Bayt)
 21. Imam Baqir sade: Börja er vallfärd från Mecka och avsluta den hos oss. (Vallfärda till Imamernas gravar, Baqir begravdes i Jannat al Baqi i Mecka)
 22. Profeten Muhammed sade till Imam Ali: ”Oh Ali, den som kan göra vallfärden, men undviker att göra den, är en stor syndare”.
 23. Profeten sade till Imam Ali: ”Oh Ali, en person som senare lägger vallfärden, fram tills han dör, kommer återfödas som en kristen eller jude på domedagen.”


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *