Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan 7 – Hajj

Den viktigaste resan en muslim gör i sitt liv, är resan till de heliga städerna i Saudiarabien – vallfärden eller Hajj. Den infaller om några månader och här kommer lite Korancitat och Hadith om Vallfärden.

1.

Så viktig är vallfärden

Imam Ali ibn Abi Talib sade: ” Vid Allah, vid  Allah, ha din Herres hus i tankarna. Ignorera inte det så länge du lever, för ifall du glömmer bort det, då kommer Han inte se välvilligt på dig.”

Biharul Anwar, Volume 96, Page 16

2.

Vallfärdens förtjänster

Det har återberättats från Imam al Ridha (åttonde shiaimamen) att han sade: ” Jag har inte sett en enda sak som befriar en person från begär (ekonomiskt oberoende), fortare, eller mera effektivt i att ta bort fattigdom, än att vallfärda återkommande. (år efter år)

3.

Att dö medan man är på väg mot vallfärden

Det har återberättats från den sjätte imamen Jafar al Sadiq, att han sade: ” En person som dör, på resande fot mot Mecka eller på väg tillbaka från Mecka, kommer att skyddas från domedagens stora påfrestningar.

Maladhul Akhyar, Volume 7, Page 223

4.

Imam Sadiq sade: ” Hajjis (vallfärdande) som kommer tillbaka från Allahs hus (Kaaba) kan indelas i tre kategorier: En grupp är den som är fri från helvetets eldar. En grupp är de som är renade från sina synder, som om de föddes på nytt. Den tredje gruppen är människor som kommer tillbaka med garantier och egendomar tillhörande sina familjer. Detta är den lägsta förtjänster en Hajji känner.

5.
Den heliga Profeten Muhammed sade: ”Vid 4 tillfällen öppnas himlens dörrar och bön blir accepterad; när muslimerna dör, när det regnar, när man går upp för att be och när man tittar mot Kaaban.

6.

Koranen 2:125:OCH [MINNS att] Vi gjorde Helgedomen till en samlingsplats för människorna och en fristad [för förföljda]. Välj därför platsen där Abraham [en gång] stod för er bön. Och Vi gav Abraham och Ismael uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den, och för dem som där skall dra sig tillbaka i stillhet, och för dem som skall böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten [i tillbedjan].

7.
Koranen 2:126: Och då Abraham bad: ”Herre, gör detta till ett tryggt land och ge dess folk – de bland dem som tror på Gud och den Yttersta dagen – de frukter de behöver för sitt uppehälle”, sade [Gud]: ”Och den som förnekar tron, honom skall Jag skänka välstånd under någon tid; sedan skall Jag överlämna honom åt Eldens straff – ett i sanning fasansfullt slut!”

8.

Koranen 2:127: Och när Abraham och Ismael lade grunden till Helgedomen [bad de:] ”Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt.

9.

Koranen 2:158: As-Safa och Al-Marwah hör till Guds symboler. Den som beger sig till Helgedomen för den större eller den mindre vallfärden och då vill vandra fram och tillbaka mellan dem gör därför ingenting klandervärt. Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder [skall finna att] Gud, som har kunskap om allt, erkänner [Sina tjänares] förtjänster

10.

Imam Ali ibn Hussain Zainul Abidin (fjärde imamen) sade: ”Utför Vallfärden och Umrah (när man vallfärdar under resten av året än den specifierade månaden för Hajj) ritualerna så att ni blir säkra och för att förbättra er familjs liv och leverne.

11.

Imam  Ali ibn Hussain Zainul Abidin sade: ”Den vallfärdande till Allahs hus blir förlåten och han är berättigad att gå till paradiset och hans familj och egendom blir säkra och immuna.

12

Koranen 2:196: OCH FULLGÖR vallfärden, såväl den större som den mindre, till Guds ära; men om omständigheterna hindrar er [att fullfölja den], ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva. Och raka inte huvudet förrän offret har skett; men för den av er som är sjuk eller har en huvudskada, får offret bestå i fasta, allmosor eller [annan] religiös handling. Den som inte är i fara [och är frisk] och som vill ta tillfället i akt att efter den mindre vallfärden fullgöra den större, skall ge vad han förmår som offergåva; och den som inte ser sig i stånd [till detta] skall fasta tre dagar under vallfärden och sju efter hemkomsten, inalles tio fulla [dagar]. Allt detta gäller dem som inte är bosatta i den heliga Moskéns närhet. Och frukta Gud! Ni skall veta att Guds straff är ett strängt straff.

13

Koranen 2:197: Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister. Gud vet det goda ni gör. För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan. Och frukta Gud, ni som har förstånd!

14

Koranen 2:203: Och prisa Gud under de [tre] fastställda dagarna; men den som beger sig iväg efter två dagar begår ingen synd och om någon stannar längre begår han [heller] ingen synd, om han fruktar [Gud i allt]. – Ja, frukta Gud [ni alla] och var förvissade om att ni skall samlas åter till Honom.

15

Imam Sadiq sade: ” Några av de bästa sätten att tillbe  Allah på, är att vara tyst och att gå till Hans Hus.

16

Imam Baqir (femte imamen) sade: Allah accepterar inte Vallfärden eller Umrah, vars resa betalats av pengar som tjänats in illegalt (pengar som är emot de religiösa reglerna, som ränta, alkoholförtjänst osv)

Det har förmedlats från Isaac ibn  Ammar, att Imam Sadiq sagt: ” Oh Isaac, varje person som rundar Allahs Hus en gång, Allah kommer tillskriva honom 1000 goda dåd, tar bort 1000 av hans synder, ger honom 1000 belöningar, planterar 1000 träd åt honom i paradiset, ger honom äran för att ha frigett 1000 slavar. När han når paradiset, öppnas 8 portar åt honom och han får höra ”gå in i vilken port du behagar”.

Isaac sade: ”Jag sade till imamen är allt det här för en person som rundar Allahs Hus?” Imamen svarade: ”Ja. Ska jag lära dig ännu bättre belöningar?” ”Jag svarade ja snälla gör så”. ”Han sade: Alla som gör något för sina troende syskon, Allah kommer belöna dem med belöningen av att ha gått runt Allahs Hus 10 gånger.”

17

Imam Baqir sade: En bön i Masjid al Haram (Moskéen som Kaaban finns i) är 1000 000 gånger bättre än en bön i vilken annan moskée som helst.

18

Imam Sadiq sade till Ibn-Abi- Yafour: ”Be jättemycket i Profetens moskée, för att be i den är som att be 1000 böner i vilken annan moskée som helst, förutom i Masjid al Haram, där är varje bön likvärdig 1000 böner i Profetens moské.

19.

Imam Baqir sade: ”Det finns tre saker som Allah satt upp som ledstjärna. Hans bok, som är Hans lag och Hans ljus. Hans Hus, som är hans Qibla (riktningen mot vars muslimen vänder sig i bön) och Han accepterar enbart full uppmärksamhet mot denna riktning och hans Etrat (Profeten Muhammeds familj).

20.

Imam Baqir sade: ”Börja er Vallfärd från Mecka och avsluta den hos oss.”

21.

Allahs Profet sade till Imam Ali: ”Oh Ali, den som kan göra Vallfärden, men undviker den, är en stor syndare.”

22.

Allahs sändebud sade till Imam Ali: ” Oh Ali, den som senarelägger Vallfärden tills han dör, så kommer Allah att se på honom som han ser på en jude eller kristen (inte en fullständigt troende)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *