Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Jesus (a.s) i Islam

Längre text om Jesus (a.s) i Koranen och i Nya Testamentet, där förklaringar ges för vad Islam tror på om Jesus (a.s) och varför Koranen säger att folk förvanskat Jesus (a.s) budskap.

Jesus (a.s) är en av 124 000 profeter som Allah skickat till mänskligheten och han är även en av dem som omnämns mest i den heliga Koranen. Vem var Jesus (a.s)? Han kallas i Islam för Isa (a.s).

Koranen klargör att alla samfund, fått en profet som uppenbarat Allahs lagar till dem. Allah säger: ”Till varje folk har vi sänt ett sändebud och när sändebudet har kommit till sitt folk, skall rättsvisedomar förkunnas för dem och ingen skall tillfogas orätt.”

(Koranen 10:47).

Som muslim tror man på alla dessa profeter, därför vi tror på judarnas profeter, som Abraham, Yakob, Josef osv. Koranen klargör det här:

Säg: ”Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [alla de övriga] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.”

Koranen 3:84

                                                                 Jesus (a.s) födelse

I Koranen 3:45-47, tar Koranen upp Isas (a.s) mirakulösa födelse, utan en fader, där Jesus mamma (a.s), Maria, erhåller ett glatt budskap av änglarna om att hon skall föda en son, Jesus. Trots att hon är jungfru. Detta mirakel, född utan fader av en jungfru, gör inte Jesus (a.s) till någon gud. Gud har gång på gång skapat människor på mirakulösa sätt, till exempel skapade han Adam (a.s), som skapades utan föräldrar. Eva (a.s) som skapades utan fader. Dessa är inte gudomliga och det är något som Koranen tar upp:

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.

Koranen 3:59

Jesus (a.s) var messias

Enligt judarnas heliga skrifter, så var Isa (a.s) den messias som det judiska folket väntade på. Han skulle hjälpa det judiska folket. Hyckleri och korruption fanns överallt. Jesus (a.s) ville att de skulle åter igen följa Allah och få dem att bli moraliska i sitt beteende. De skulle inte bara tala om Toran och Evangeliet utan även följa dessa skrifter.

Koranen talar om att Isa (a.s) utförde mirakel, bland annat botade han de blinda och spetälska. Moses (a.s) och Salomon (a.s), är andra som utfört mirakel. I Judendomen tror man inte att Salomon (a.s) var profet utan han var en ”kung”, men i Islam räknas han bland de stora profeterna. Bara för att Isa (a.s) utförde mirakel, gör det inte honom till en gud.

Gud lät honom utföra mirakel, för att övertyga judarna om att han var sänt från Gud. Jesus (a.s) blev aldrig accepterad av judarna, tvärtom tom. Han blev både hånad och förföljd. Han utkastades för misshandel och stenkastning. Man försökte mörda honom och Gud säger då:

och för deras ord: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.

Koranen 4:157-158

Idag har vi forskare som tom ifrågasätter att Jesus (a.s) funnits och menar sig inte hitta några bevis för hans existens. Det man vet är att det dock dök upp kristna grupper tidigt efter att Jesus (a.s) fått lämna jorden, alltså de första århundraden efter hans ”korsfästelse”. Dessa grupper trodde inte på att han var gudomlig. Det som Koranen tar upp, stämmer överens med dessa gruppers tro. Jämför man tex de olika evangelierna så ser man att de skiljer sig åt ibland i att skriva om det som hänt Jesus (a.s).

Eftersom Jesus (a.s) anhängare var så få, spreds inte hans sanna lära till världen och det är även därför hans budskap förvanskades och ändrades. I Nicea år 325 e kr, bestämde romerska rikets kejsare, Konstantin, vilken tro, av alla olika som fanns på den tiden, skulle vara den alla tror på. De som inte höll med om att Jesus (a.s) var guds son, skulle förföljas, torteras och mördas.

Tron på treeinigheten blev den tro man skulle tro på och alla andra skulle förföljas. Deras skrifter brändes upp, prästerna som inte höll med mördades. Det var lättare för romerska imperiet att tro på en gud som hade barn, än att han var en utan familj. Då synen om att han hade barn stämde mera överens med de hedniska religionerna som var förhärskande i det Romerska riket. I deras värld hade både Zeus och Jupiter barn, föräldrar och det var lättare då att tro på att Gud även han, kom att få ett barn, vid namn Jesus (a.s).

Paulus

I Apostlagärningarna (26:9-11), i dagens Bibel, erkänner Paulus att han uppmanade folk att bekämpa Jesus. Med hjälp av prästerna, lyckades Paulus, fängsla många anhängare till Jesus (a.s) i fängelset. Han var en av dem som röstade för att mörda dessa anhängare till Jesus (a.s). Han var en fanatiker som fick folk i Synagogarna, att häda om han inte straffade dem. Hans hat mot de kristna var så stort att han även utanför Palestina, förföljde de kristna.

Paulus hävdar att han på väg till Damaskus, för att jaga de kristna där och utrota dem, att han på den resan mötte Jesus (a.s) i en vision och att det fick honom att ångra sig. I Matteus, 5:19, säger Jesus (a.s) att den som upphäver ett enda av budorden, om så det minsta och sprider detta till människorna, då skall han räknas som en av de minsta i himmelriket. Det framgår alltså att ingen har rätten att ändra på den heliga skriften eller lagen.

Vem är då denna Paulus, som förvanskar Jesus (a.s) lära? Han var inte en av lärjungarna, han mötte aldrig Jesus (a.s) förutom i en vision, enligt hans egna ord. Då mycket av vad Jesus (a.s) trodde på, ändrades av Paulus, kan man bara anta att hans hat mot Jesus (a.s) var det som styrde hans handlingar och hans försök att förändra budskapet. I Matteus 5:17, säger Jesus (a.s) själv att han inte kom för att upphäva lagen eller profeterna utan för att uppfylla. Det Paulus och Kejsare Konstantin gjorde, var att ändra på profeternas lagar och regler, något som alltså stred mot Jesus (a.s) lära.

I Persien, innan Jesus (a.s) födelse, uppstod det en hednisk kult, som hette Mithrakulten. Denna tro trodde på den persiska solguden Mithra, som var född 25:e december. Under julafton och påsk, hedrade dessa kultanhängare sin gud Mithra. Arvssynd och trom på försoningsoffer, var gamla hedniska trossatser som fanns lite varstans i världen.

I Grekland trodde hedningarna på guden Dionysius och han kallades för både försoningsoffret och frälsaren. För många hedningar var han både A och O, både början och slutet. Om man studerar den kristna tron av idag, så ser man att dessa saker och mycket annat, hade lagts till i Kristendomen. Falska profeter hade förvanskat Jesus (a.s) sanna tro och det säger han själv i Matteus 7:15-21.

Runt 600 år efter Jesus (a.s) kom Muhammed (saw), som bekräftar att Jesus (a.s) är Messias. Den Messias som skulle frälsa judarna, men som bekämpades och förnekades av det judiska folket. Muhammed (saw) rättar även till den bild av Jesus (a.s) som Paulus och kejsaren Konstanting hade spridit runt världen.

Jesus (a.s) och Muhammed (saw) och alla andra profeter före dem, var alla sändebud för samma Gud, Allah. Moses (a.s) och Jesus (a.s) första bud var ett och samma: ”Hör Israel, Vår Gud är den ende Herren.” Ändå påstod och påstår man att de hade olika religioner.

Al Islam är den lära som dessa och andra profeter propagerade för. Med andra ord är dessa och alla andra profeter, muslimer. Isa (a.s) är en profet i Islam. Hans ord har mera gemensamt med vad Muhammed (saw) predikade, än vad den kristna Jesus (a.s) vi läser om i nya testamentet.

Jesus och Koranen

Eftersom Jesus (a.s) bekämpades så hårt och hans fåtaliga anhängare mördades, så hittar vi ingen information om hans budskap. Budskapet bevarades inte i sin helhet. Genom att vi tar till oss av vad Koranen och Muhammed (saw) sagt, så hittar du vad Jesus (a.s) verkligen sade och trodde på innan fienderna förvanskade det. I muslimernas hadither, ser vi gång på gång att Jesus (a.s) kommer återkomma på slutet av tiden och införa, med Mehdin (a.s) Guds rike på jorden. Messias kommer då att besegra Antikrist.

Om vi jämför vad de andra religionerna säger om Jesus (a.s) så ser vi att skillnaderna är rätt stora. Judarna förnekade Jesus (a.s) och än idag ser de inte honom som vare sig Guds son eller som en profet. De menade och menar att han var en bedragare. De kristna å sin sida, kallar honom för Guds son. De dyrkade och dyrkar honom. Islam å sin sida menar att han var en av de största profeterna, omnämnd 93 gånger i Koranen. Om man jämför hur Islam ser på Jesus (a.s) så ser man att han har en stor och framträdande plats hos muslimerna.

Centralt i Islam är att du frivilligt ska underkasta dig Guds vilja. Detta uppenbarades för Adam (a.s), som förmedlade det vidare till sina barn. Alla efterföljande uppenbarelser, som mottogs av profeterna Noah (a.s), Ibrahim (a.s), Moses (a.s) och Isa (a.s) hade samma budskap som det budskap Profeten Muhammed (saw) kom med.

Maria (a.s) som barn

I detta budskap, framgår vad människans skyldigheter och rättigheter är. När man jämför de tro religionerna, Kristendomen, Judendomen och Islam, så ser man att de har mycket gemensamt, men även mycket som skiljer dem åt. När vi forskar i hur man förändrade och förvanskade de ursprungliga budskapen så inser man att Islam är den tro, som Jesus och Moses (a.s) kom med.

Koranen tar upp viktiga aspekter i Isas (a.s) liv, hans mirakulösa födsel, hans uppdrag och hans uppstigning till himmelen och tar avstånd från Kristendomens syn på honom som Guds son. Maria (a.s) hans moder tas upp i Koranen, hur hon som jungfru födde honom och fick fly. Marias moder, var gift med Imran och hade lovat att tillägna sin dotter till gudsdyrkan i templet. När Maria (a.s) blev kvinna, uppenbarade sig den heliga anden, Ärkeängeln Gabriel (a.s) för henne i form av en man med nyheterna om en son. Koranen nämner denna dialog mellan dem:

Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet. Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.”

Maria sade: ”Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?” [Ängeln] sade: ”Så [skall det bli]; Gud skapar vad Han vill. Om Han vill att något skall vara, säger Han endast till det: ’Var!’ – och det är.

Koranen 3:45-47

Koranen är indelad i 114 suror, eller kapitel, ett av dessa heter just Maryam (Maria a.s). I den tas Jesus (a.s) födsel upp och hur folk anklagade henne för detta:

I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: ”Maria, du har gjort något oerhört!Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!”Då pekade hon på barnet. [Men] de svarade: ”Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?”

[Då talade] han [till dem]: ”Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga  och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.

[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.”

Koranen 19:27-33

I samma Sura, försäkrar Gud, Muhammed (saw), och genom honom hela världen om att det som har berättats här är sanningen om Jesus (a.s), fastän många kristna inte vill inse detta. Jesus (a.s) är inte Guds son utan hans profet. Versen fortsätter:

DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar.Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.

Koranen 19:34-35

Efter detta uppmanar Gud, Muhammed (saw) att kalla de kristna till att dyrka den ende Guden:

Och [Jesus själv sade:] ”Gud är min Herre och er Herre – Honom skall ni dyrka! Detta är en rak väg.”

Koranen 19:36

I hårda ordalag säger Gud klart och tydligt att Han inte har någon son:

Och de säger: ”Den Nåderike har [avlat] en son!” Ni har här yttrat något oerhört, något som skulle kunna spränga himlarna i stycken och få jorden att rämna och bergen att störta i djupet! Att [människor går så långt att] de tilldelar den Nåderike en son! Föreställningen att den Nåderike har [avlat] en son är oförenlig [med Hans gudomliga majestät]! Ingen av de varelser [som befolkar] himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som [Hans] tjänare;

Koranen 19:88-93

Koranen säger, att Jesus (a.s) inte hade någon mänsklig far, men detta gör inte honom till Guds son, eller att han är Gud själv. Om vi ser det här som ett bevis för att han är Gud eller Guds son, hur ska vi då se på Adam (a.s) fom inte hade någon fader heller? Adam (a.s) hade inte heller någon moder, då skulle ju Adam (a.s) vara mera berättigat till att vara Gud eller Guds son? Koranen tar upp detta:

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.

Koranen 3:59

Gud förnekar den så kallade treenigheten, med Gud fadern, Gud sonen och Gud den heliga anden. Detta förnekas lika starkt som idén om att Isa (a.s) skulle vara Guds son. Det är för att Gud är en! Tre kan inte bli en, Gud är inte schizofren. Han har inte multipla personligheter. Koranen adresserar de kristna i följande verser från Suran an Nisaa:

EFTERFÖLJARE av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande]. Tro därför på Gud och Hans sändebud och säg inte: ”[Gud är] tre.” Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud.

Kristus har inte hållit sig för god att vara Guds tjänare, inte heller änglarna som har sin plats i Hans närhet. [På den Yttersta dagen] skall Han inför Sig samla dem vars högmod hindrade dem att tjäna Gud.

Då skall Han ge dem som hade tron och levde rättskaffens deras fulla lön och i Sin nåd ge dem mer, men de högmodiga skall Han låta utstå ett plågsamt straff och de skall varken finna beskyddare eller hjälpare vid sidan av Gud.

Koranen 4:171-173

Förnekandet av Jesus (a.s) och Marias (a.s) gudomlighet är presenterat i Koranen som en dialog mellan Allah och Jesus (a.s) på Domedagen. Alla sändebud och deras folk kommer då att samlas framför Gud och Han kommer att fråga sändebuden hur de mottogs av sina folk och vad de sade till dem. Bland dem kommer Jesus tillfrågas:

OCH GUD skall säga: ”Jesus, son av Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud?” [Jesus] skall svara: ”Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; Du känner allt det som är dolt för människor.

Koranen 5:116

Jesus (a.s) hade som uppgift att sprida Guds budskap, såsom Moses och Abraham (a.s) före honom. Han var en länk i kedjan av profeter och sändebud, som kom till de olika folkslagen. Även med alla hans mirakel som stöd, förnekade man honom och bekämpade man honom. I Koranen säger Gud, att Toran är giltig som den uppenbarade skriften som gas åt Moses och han förutspådde att det skall komma ett sista sändebud från Allah, efter honom:

Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: ”Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.” Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: ”Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar!”

Koranen 61:6

I Nya Testamentet, i Johannesevangeliet 14:16-17, så talar Jesus (a.s) om att det skall komma en profet efter honom, han säger ”Jag skall be Fadern och han skall ge er en annan hjälpare (Profeten Muhammed saw), som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Beakta att den prisade är en översättning av Ahmed, Profeten Muhammeds (saw) namn.

Den vanliga förklaringen till denna profetia är att med hjälpare, så menade Jesus (a.s) den heliga anden, men tittar man på en annan vers i Johannesevangeliet, så hittar man detta: ”Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, så kommer inte Hjälparen till er.”

Denna hjälpare ska alltså för alltid stanna hos de troende och han kommer att lovprisa Jesus (a.s). Vidare kommer han höra saker från Gud. Alla dessa saker passar in på Profeten Muhammed (saw). Profeten (saw) kom 600 år efter Isa (a.s). Han kom med ett allsidigt och evigt budskap som fullföljde profetian om vägledaren som skulle komma att stanna hos de trogna för alltid.

Muhammed (saw) lovprisar Jesus (a.s) som den stora profeten. Koranen tillskriver Jesus (a.s) många mirakel, mirakel som varken nämns i vare sig Gamla som nya Testamentet. Jesus (a.s) sade vi redan, hade fåtal anhängare, hans lärjungar tex. Fienderna sammansvor sig emot honom, såsom de gjorde mot Muhammed (saw) 600 år senare. Man ville ta död på Jesus (a.s), men Gud hade andra planer för honom och hans efterföljare. Koranen berättar:

När Jesus märkte deras ovillighet att tro [på honom], sade han: ”Vem vill hjälpa mig [att kalla människorna] till Guds väg?” De vitklädda sade: ”Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud; vittna du att vi har underkastat oss Hans vilja!Herre! Vi tror på det som Du har uppenbarat och vi vill följa Sändebudet; räkna oss därför bland [sanningens] vittnen.”Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot Jesus], men [även] Gud smed planer – ingen smider bättre planer än Gud.Och Gud sade: ”Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Min [härlighet] och Jag skall rena dig från [de beskyllningar som] förnekarna av sanningen [riktade mot dig]. Och Jag skall sätta dem som följer dig högt över dem som förnekar [dig] ända till Uppståndelsens dag; då skall ni alla vända tillbaka till Mig och Jag skall döma mellan er i allt det som ni var oense om.

Koranen 3:52-55

Verserna ovanför, visar att Jesus (a.s) togs upp och blev upphöjd till Himlen. Han blev INTE korsfäst. Deras plan var just att korsfästa honom och därmed stoppa hans budskap och mörda honom, men Allah räddade honom och någon annan korsfästes i  hans ställe:

och [Vi straffade dem] för deras förnekelse och de oerhörda, kränkande lögner som de yttrade om Maria, och för deras ord: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.

Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns ingen som inte före sin död tror på honom [som Guds Profet] och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.

Koranen 4:156-159

Koranen säger inte vem det var som korsfästes i Jesus (a.s) ställe men med hjälp av hadither ser vi att det var en person som liknade Jesus (a.s), därför såg man inte skillnad på dem två.

Jesus (a.s) kommer komma tillbaka med Mehdi (a.s) för att hjälpa Imam Mehdi (a.s) skapa Guds rike på jorden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *