Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Godhet gentemot dina föräldrar

Godhet gentemot  föräldrar.

Islam är en religion varpå godhet gentemot människor är oerhört väsentligt. I ditt värdefulla liv lär du träffa på många människor som kommer och går men två individer förblir de mest lojala och slitit hårdast för ditt välmående. Dessa två individer förblir din rot till allt gott och därav förtjänar de en avsevärd uppmärksamhet och godhet, Nämligen föräldrar.

Islam uppmuntrar och lägger en stor vikt på barnets beteende gentemot föräldrar och det är dessutom en av de bästa handlingarna hos Allah swt. Sannerligen är det mer eller mindre omöjligt att kompensera för allt dessa två individer gjort för dig, därav har islam lagt stor fokus på individens goda beteende gentemot föräldrar.

Nedan kommer verser från den heliga Quranen samt ahadiths från våra heliga Imamer (Fred vare över dem) om vikten av att vara God gentemot ens föräldrar.

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, säg inte till dem ”uff” och tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.”

(Surat al Israa 17:23)

”Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”

(Surat al Israa 17:24)

Abu Wallad al-Hannat berättar att han en gång frågade Imam som-Sadiq (fred över honom) om meningen med Allahs ord (i Koranen):

”Och var god för föräldrarna.”

Imam (frid över honom) svarade:

”Att vara god mot dem innebär att bete sig med dem på ett bra sätt och aldrig vänta på dem att fråga dig om vad de behöver”.

(Biharul Anwar, volym 74, sid 79)

Profeten Muhammad (SAW) sade:

“Den som är lydig gentemot sina föräldrar och hans Herre skall vara i de högsta uppståndna platser på domedagen. ”

(Kanzul `Ummal, Volume 16, Page 467)

 

Profeten Muhammad (SAW) sade:

En som glädjer sina föräldrar har glatt Allah, och den som förargar sina föräldrar har förargat Allah.”

(Kanzul `Ummal, Volume 16, Page 470)

Imam Ali (A.S) sade:

”Godhet gentemot (ens) föräldrar är den bästa obligatoriska handlingen.”

(Mizanul Hikmah, Volume 10, Page 709)

Imam as-Sadiq (A.S) sade:

”De bästa gärningarna är: Salat i sin angivna timme, godhet gentemot föräldrar och jihad i Allahs väg.”

(Biharul Anwar, Volume 74, Page 85)

Profeten Muhammad (SAW) sade:

Ett barns blick av kärlek mot sina föräldrar är dyrkan”.

(Biharul Anwar, volym 74, sid 80)

Imam as-Sadiq (a.s)berättar att när en person närmade sig den ädle profeten (frid över honom och hans familj) och frågade:

O Allahs profet! Mot vem ska jag uppvisa godhet och vänlighet? ”Den ädle profeten svarade:” Mot din mamma. ”Mannen frågade då:” Och efter det mot vem? ”Den ädle profeten sade igen:” Din mamma. ”Han frågade igen:” Och sen? ”Återigen svarade han:” Din mamma. ”För fjärde gången frågade mannen:” Och sen? ”Den här gången sa han:” (Då mot) Din pappa.”

(Biharul Anwar, volym 74, sid 49)

Imam Zainul `Abidin (fred vara över honom) berättar:

När en person närmade sig Allahs sändebud (fred var över honom och hans familj) och sade: ”O ’Allahs profet! Jag har begått varje känd ond handling. Finns det en chans att jag blir förlåten? ”Allahs sändebud frågade honom: ”Är någon av dina föräldrar fortfarande i liv?” Mannen svarade: ”Min far.” Han sade till honom: ”Gå och var god och snäll mot honom. ”När han lämnade, mutrade Allahs sändebud:” Om bara hans mamma hade levt.”

(Biharul Anwar, volym 74, sid 82)

I ett brev till Ma’mun skrev Imam Ar-Ridha (fred över honom):

Att göra gott gentemot sina föräldrar är obligatoriskt, även om de är av polytheisterna, de bör dock inte lydas i handlingar som går emot Allahs befallning.”

(Biharul Anwar, volym 74, sid 72)

Skrivet av: Hamodi Safwan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *