Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sunni hadither om att slå ihop bönen

Varför kan man be Asr bönen omedelbart efter Dhuhr bönen och Isha bönen omedelbart efter Maghreb bönen?

Det förmedlas genom Ibn Abbas, som sade att Profeten (saw) bad Dhuhr och Asr bönen tillsammans, och även Maghreb och Isha bönen tillsammans, även då han inte fruktade någon fara eller var på resande fot (alltså utan orsak).

Saheeh Muslim, Vol. I, p.264

Ibn Abbas förmedlar att Profeten (saw) reciterade Dhuhr och Asr bönen tillsammans, och även bad Maghreb och Isha bönen tillsammans, även då han inte var i fara eller hade några andra anledningar, exempelvis regn. Det återberättas av Waki att han frågade Ibn Abbas för anledningen till detta (att slå samman bönen). Ibn Abbas svarade: Så att följarna (Profetens saw, anhängare) inte behöver känna av obekvämligheter eller svårigheter.
Ibn Abbas narrates that the Messenger of Allah recited the Zuhr and Asr prayers together, and also said the Maghrib and Isha prayers, although he was neither in a state of fear, nor was there any other cause, e.g. rain. It is related from Waki that he asked Ibn Abbas the reason (for the joint prayers). Ibn Abbas replied: So that the followers (of the Prophet) may not experience inconvenience and difficulty.

(1) Saheeh Muslim, Vol. I, p.265
(2) Jami Tirmizee, p. 54

Abdullah bin Shaqeeq återbeärttar att en dag, efter Asr bönen, Ibn Abbas började en predikan som var så lång att solen gick ned och stjärnorna uppenbarade sig. Folket började skrika: Salat Salat (det var tid för Maghreb bönen). Ibn Abbas brydde sig inte om dem tills någon från Bani Tameem stammen ställde sig upp och skrek kontinuerligt: Salat Salat! Ibn Abbas svarade då: Olycka över dig! Du vill lära mig Sunna (Profetens sätt)? Han sade: Jag har personligen sett Allahs budbärare be Dhuhr och Asr bönen tillsammans och på samma sätt Maghreb och Ishabönen.

Förmedlaren säger: Detta uttalande av Ibn Abbas fortsatte störa mitt samvete fram tills jag gick till Abu Hurraira om det och han intygade om vad Ibn Abbas hade sagt.
Abdullah Bin Shaqeeq narrates that one day after the Asr prayer, Ibn Abbas began delivering a sermon which was so long that the sun set and the stars appeared. People began to shout: Salat! Salat! (as it was time for Maghrib prayer). Ibn Abbas paid no heed to them until someone from Bani Tameem stood up and shouted continously: Salat! Salat! Ibn Abbas responded: Woe unto you! You wish to teach me the Sunnat? He said: I have personally seen the Messenger of Allah pray the Zuhr and Asr prayers together, and likewise, the Maghrib and Isha prayers.

The narrator says: This statement of Ibn Abbas kept disturbing my conscience until I went and asked Abu Huraira about it, and he attested to what Ibn Abbas had said.

Saheeh Muslim, Vol. 1 p. 265

Det är förmedlat genom Ibn Abbas att Profeten (saw) en gång reciterade 7 raakas i bönen och en annan gång 8 rakaas, med andra ord han reciterade Maghreb bönen och Isha bönen tillsammans, Dhuhr och Asr bönen tillsammans.

It is related from Ibn Abbas that the Prophet at one time recited seven rakats of prayers, and at another time eight rakats, i.e. he recited the Maghrib and Isha prayers together, and the Zuhr and Asr prayers together.

Saheeh Bukhari, Part I, p.72

Det är förmedlat genom Ibn Abbas att i Medina, så brukade Profeten (saw) recitera två böner tillsammans (Dhuhr och Asr, Maghreb och Isha), utan att han var rädd för nåt eller att det regnade. När han tillfrågade som anledningen för detta, svarade han: Profeten (saw) önskade att hans anhängare inte skulle känna av några obekvämligheter eller svårigheter, och därför kunde man be de två bönerna tillsammans.

It is narrated by Ibn Abbas that in Madina the Prophet used to recite two prayers together (Zuhr and Asr, and Maghrib and Isha), without there being any fear or rainfall. When asked about the reason for this, he said: The Prophet desired that his followers may not suffer inconvenience, and therefore the two prayers may be recited together.

Sunan Nasaee, p. 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *