Press "Enter" to skip to content

73 sekter

I både shia som sunni hadither, omnämns att det skall finnas 73 sekter, och enbart en av dem är den räddade, här kommer en shia hadith om detta:

 

73 sekter ?

Abban förmedlade att han hörde Sulayman säga: Jag hörde Ali Ibn Abi Tali säga: Den muslimska gemenskapen kommer splittras i 73 sekter och 72 av dessa kommer gå till helvetet och en kommer gå till paradiset.
Från de 73, 13 kommer uppvisa sin kärlek för oss, Ahlul Bayt (a.s) av dessa kommer 1 att gå till paradiset och 12 kommer gå till helvetet.
Den som är hoppfull, den som har Imaan (tro), den som lyder befallningar och sänker sitt huvud, är behaglig och intelligent, det är denne som litar på mig och som sänker sitt huvud till mina befallningar, som lyder mina order och väljer att hålla sig bort från mina fiender, som älskar mig, upprätthåller fiendeskap med mina fiender, erkänt mina rättigheter och mitt imamskap och som hörsammar, tvungen genom Allahs bok och den heliga Profetens (saw) traditioner, och inte avfallit från religionen och inte tvivlat för att Allah har upplyst hans hjärta med kunskaperna om våra rättigheter och och har erkänt våra fördelar, och allt det har sjunkit in i hans hjärta och är skrivet på hans panna. Allah har satt honom ibland mina shias tills hans hjärta är nöjt och har utvecklat säkerhet att det inte fanns någon tveksamhet.

Källa: kitab .e – Sulayman ibn Qays al – Hilaali, Hadees 7

73

Abban narrated that he heard from Sulayman who said : I heard Ali ibn Abi Talib (as) say:

The Ummah will be separated in 73 sects of which 72 will go to Hell and 1 will go to Heaven .

From the 73, 13 will show their love towards us Ahlul bayt (as) from which 1 will go to Heaven and 12 will go to Hell.
Which is hopeful, which has eeman, obeys command bows his head, is agreeable and intelligent, it is he that trusts me and bows his head to my command, obeys my command chooses to keep away from my enemy, loves me, keeps enemity whit my enemy, has recognised my rights and imamat, and has realised my abedience compulsory through the Book of Allah (swt) and the tradition of the Holy Prophet (saww), and has not become an apostate, and has not doubted because Allah (swt ) has enlightened his heart with the knowledge of our rights, and has recognised our merits, and all this has sunk into his heart and is written on his forehead. Allah (swt) has entered him in my Shias until his heart is satisfied and has developed surety that there is no doubt included.

Source : kitab .e – Sulayman ibn Qays al – Hilaali, Hadees 7

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *