Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varför undviker shiiterna Tarawih bönen

Under natten ska ni meditera för extra kredit, så att er Herre må upphöja er till en ärbar rank. (17:79)

 Profeten Muhammad (s) sa angående Ramadan månad:

“Den som utför nattbönen (Qiyam al-Layl) med djup tro och hopp om belöning av Allah, kommer alla hans föregående synder bli förlåtna.”

[Sahih al-Bukhari, del 3, bok 32, nummer 226]

Varför undviker Shia Tarawih i samling?

 

Ahl al-Sunnah i allmänhet anser det som en sunnah utföra specifik aftonbön –  Tarawih – gemensamt under den heliga månaden Ramadan.  Shia, medan dem är rekomenderade att uträtta en liknande nawafil (rekomenderad bön), är inte tillåtna att utföra den i samling. Denna handling av Shi’ah är i överstämmelse med order och sunnah från Profeten (s).

Bröder och systrar från Ahl al-Sunnah kommer tillsammans till Taraqih gemensamt under varje afton av månaden Ramadan. Dem står till bön och reciterar Koranen, och må Allah (swt) belöna dem för deras ärliga syfte och handlingar. Dock har, ordet Tarawih aldrig varit nämnt i Koranen eller av Profeten (s) för att beskriva dessa extra gemensamma böner under aftonen av månaden Ramadan. Det är en term som kom upp senare bland Muslimer. Språkligt, är ordet “Tarawih“:s plurala form ‘taraqiha’ refererat till den korta period av vila mellan varje fyra antal av bön. Senare, började man använda denna term för alla gemensamma böner under månaden Ramadan.

Uppkomsten av Taraqhi som i församlingsbön

Det är en väl grundad fakta att Tarawih, som en nattbön under Rramadan i samling, har fått sin existens under den andra khalifas tid, ‘Umar b. al-Khattab.

Berättaren Abu Hurayra: Allahs sändebud sa, “Den som bad på natten under hela Ramadan med djup tro och hopp för belöning av Allah, Då kommer alla hans föregående synder bli förlåtna. “Ibn Shihad (en under-berättare) sa, “När Allahs Sändebud dog, fortsatte folk att säga att ( Nawafil utförs individuellt, inte i samling), och det varade så under Khalifan Abu Bakrs tid och under den tidiga Khalifa tiden av ‘Umar.” ‘Abdul Rahman bin ‘Abdul Qari sa, “Jag gick med ‘Umar bin Al-Khattab en kväll under Ramadan till musken och hittade folk be i olika grupper – en man ber ensam eller en man ber med en liten grupp bakom sig. Då sa, ‘Umar, ‘enligt min åsikt skulle jag hellre samla dessa (folk) under ledarskap av en Qari (reciterare) [d.v.s. låta dem be i samling!]’. Så, han bestämde sig för att samla dem bakom Ubayy bin Ka’b. En annan kväll, följde jag med han igen och folk bad bakom deras reciterare. Då ‘sa Umar, “Vilken perfekt bid’a (innovation i religion) detta är; bönen som dem inte utför, men  sover istället på dess tid, är bättre än den dem håller på att utföra. ‘Han menade bönen sent på natten.”

[Sahih al-Bukhari, del 3, bok 32, nummer 227]

“Det kallades bid’ah för att Profeten (s) brukade inte be det i samling, och inte heller bads det på det viset under al-Siddigs (hänvisning till den första khalifa) tid, inte heller under tidiga skedet av natten eller med sådan stor mängd av folk.

[al-Qatallani, Irshad al-Sari Sharh Sahih al-Bukhari, del 5, sidan 4]

[al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, del 6, sidan 287]

 “Umar var den förste som satte exemplet av aftonbön under Ramadan, Tarawih, och uppmanade folk till det, och instrukterade olika regioner angående detta. Detta var under månaden Ramadan året 14 (hijri). Han avtalade Koran reciterare som ledde Tarawih bönen för men och kvinnor.”

[Ibn Sa’d, Kitab al-Tabaqat, del 3, sidan 281]

[al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa’, sidan 137]

[al-‘Ayni, ‘Umdat al-Qari fi Sharh Sahih al-Bukhari, del 6, sidan 125]

Gemensamt i Muskeen eller individuellt hemma?

Utförandet av den frivilliga bönen individuellt hemma och skilt från samling i moské är högt rekomenderat av Profeten (s) så som det bringar mer välsignelse för hemmet och familjen och hjälper med den Islamiska uppfostran av barnen.

Profeten(s) sa: “Å folk! Utför era böner i era hem, för den bästa bönen av en person är den som utförs på sitt hem, förutom den obligatoriska bönen (i samling).”

[Sahih al-Bukhari, del 9, bok 92, nummer 393]

[al-Nasa’i, Sunan, del 3, s. 161, s. 198]

 

En gång frågade Abdullah bin Mas’ud Profeten(s): “Vilket är bättre; att be hemma eller i muskén?” Profeten (s) svarade: “Ser du inte hur nära mitt hus är till muskén? Att be i mitt hem är mer älskvärt för mig än att be i muskén, förutom när det gäller dem obligatoriska bönerna.”

[Ibn Majah, Sunan, del 1, sidan 439, nummer 1378]

Berättad av Zayd bin Thabit: Allahs Sändebud (s) gjorde ett litet rum (av palmlöv). Han (s) kom ut (ur sitt hus) och bad i den. Vissa kom och deltog med i bönen. Nästa kväll igen kom dem för bön, men Profeten (s) dröjde och kom inte ut till dem. Så dem höjde sina röster och knackade på dörren med små stenar (för att dra hans uppmärksamhet). Han kom ut till dem med islka, och sa, “Ni insisterar fortfarande (på er gärning) att jag fruktar denna bön kanske blir obligatoriskt för er. Så, Å folk! utför detta bön i era hem, för den bästa bön av en person är den som han utför hemma, förutom de obligatoriska bönen (i samling).”

[Sahih al-Bukhari, del 8, bok 73, nummer 134]

Bad inte Shiiternas Imamer Tarawih ?

Imam al-Baqir (‘a) och Imam al-Sadiq (‘a) blev tillfrågade angående tillåtelsen att be frivilliga bönen gemensamt under Ramadan nätterna. Båda berättade en tradition om Profeten (s) där han sa:

“Utförandet av nafila (rekomenderade bön) tillsammans under Ramadan nätterna är en innovation…Å folk! gör inte nafila bön av Ramadan gemensamt…Utan tvekan, är utförandet av dyrkan som är enligt sunna bättre än utförandet av dyrkan som är ny påhittat.

[al-Hurr al-`Amili, Wasa’il al-Shi`ah, de 8, sidan 45]

Denna syn av Imamerna från profetens efterkomna är bekräftad av en välkänd lärd bland Ahl al-Sunnah som skriver:

“Profetens (s) efterkomna säger att gemensamma Tarawih bönen är påhittat“.

[al-Shawkani, Nayl al-Awtar, del 3, sidan 50]

Vad säger Sunni lärda om att be Tarawih hemma?

 “De religöst lärda är överens om dess företräde, men de är oense om ifall det är bättre att be det individuellt hemma eller gemensamt i muskeen.” Al-Nawawi, den välkända kommentatorn av Sahih Muslim, sen går till lärda som stödjer den andra och dominanta synen. Han skriver: “Malik, Abu Yusuf, några Shafi’i lärda och flera till säger att det är bättre att be individuellt hemma”.

[al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, del 6, sidan 286]

Vad ansåg Ahlul Bayt (a.s) om frågan?

Enligt Shaikh al Tusi (r.a):

Från Ali bin al Hassan bin Faddal från Ahmed bin al Hassan från Amr bin Saad al Madaini från Musaddaq bin Sadaqa från Ammar från Abu Abdullah (a.s): Han sade, Jag frågade honom om bönen under månaden Ramadan i moskéerna, så han sade: “När Amir al Mumineen (a.s) kom från Kufa, så beordrade han al Hassan bin Ali (a.s) att säga till folket att det inte finns någon Jamaa (gemensam)bön under månaden Ramadan i moskén. Så Al Hassan bin Ali (a.s) sade till folket det som Amir al Mumineen (a.s) hade beordrat honom att göra. Så när folket hörde vad al Hassan bin Ali (a.s) hade sagt så skrek de: Åh Umar! Åh Umar! Så när al Hassan (a.s) återvände till Amir al Mumineen (a.s), så sade han till honom: Vad är det här för ljud? Han sade: Åh Amir al Mumineen, folket skrek Åh Umar! Åh Umar! Så Amir al Mumineen (a.s) sade: Säg till dem, be. 

Did Imam Ali علیه السلام ever stop people from Praying Taraweeh during his Caliphat??

Shaykh Al-Tusi

From Ali b. al-Hasan b. Faddal from Ahmad b. al-Hasan from Amr b. Sad al-Mada’ini from Musaddaq b. Sadaqa from Ammar from Abu Abdillah (علیه السلام). He said: I asked him about salat during the month of Ramadan in the masjids. So he said: When Amir al-Mu’mineen (علیه السلام) came to Kufa, he commanded al-Hasan b. Ali to call to the people: There is no salat during the month of Ramadan in the masjids in jamaa. So al-Hasan b. Ali (علیه السلام) called to the people by what Amir al-Mu’mineen (علیه السلام) had commanded him to. So when the people heard the saying of al-Hasan b. Ali (as) they shouted: O Umar! O Umar! So when al-Hasan returned to Amir al-Mu’mineen (علیه السلام) he said to him: What is this sound? He said: O Amir al-Mu’mineen, the people are shouting: O Umar! O `Umar! So Amir al-Mu’mineen (علیه السلام) said: Say to them: Pray.

Shia source: Tahdeeb ul Ahkaam – Shaykh Tusi, Volume 3,Page 70

Avslutningsvis

The Shi’ah always aspire to pray the night prayer – called the Tahajjud eller Qiyam al-Layl eller Salat al-layl – in the last part of the nights of every month, particularly during Ramadan.  They are also commended to offer additional nawafil böner under kvällarna av Ramadan. Dock, utför dem dessa böner för det mesta hemma och aldrig i samling. Genom att göra detta följer dem både Koranen och Profeten Muhammeds (s) sunnah.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *