Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan – Faktabok

Ett inlägg jag skrev till förra årets Ramadan, rättat och förnyat så det är aktuellt i årets Ramadan.

Månaden som är 1000 gånger bättre än andra månader, även kallad Ramadan, är en månad av självinsikt och av viljans kontroll över begären och behoven. Jag har gjort ett längre inlägg om denna månad med hadith, Koranverser och olika tolkningar av seder och bruk. Enda riktiga skillnaden jag kunde hitta mellan shia och sunni var när Laylat al Qadr skulle infalla. Fattas det något eller ni hittar några fel så blir jag glad åt att ni påtalar det.

Texten är rätt lång men den ska nog belysa de flesta aspekterna.

Må ni ha en Ramadan Mubarek och må Allah visa oss nåd under denna heliga Månad. Må han skydda muslimerna från de hemska terrordåd som drabbat många muslimer i världen. Glöm inte att tänka på de som har det svårare än vi och glöm inte att be för mig.

Har jag sårat någon så ber jag om ursäkt och jag hoppas ni förlåter mig.

Ramadan kommer detta året infalla den  20/7 eller 21/7. Kravet på muslimerna är att det ska vara nymåne.

Innehållsförteckning:

Kalender

Vissa saker att tänka på

Laylat al Qadr

Ramadan FAQ

O Ali! No poverty is harsher than ignorance; no fortune is better than the intellect; no loneliness drearier than pride; and no intellect like moderation.
There is no Piety like abstinence from the acts that Allah förbids; no lineage like good manners and no worship like pondering (over good things)

The Sermons (sammanfört av Shaikh al Saduq) sida 100

Oh Ali! Ingen fattigdom är hårdare än okunskap; ingen rikedom är bättre än intellektets; ingen ensamhet är ödsligare än stolthet; och inget intellekt som måttlighet.
Finns ingen Frommhet som avhållsamhet från de saker och dåd som Allah förbjuder; ingen härkomst är bättre än god uppförande och ingen tillbedjan som begrundande (över goda saker)

Kalender:

1/Ramadan:

Imam Ali ibn Musa al Ritha (åttonde Imam) kallades av Harun till Iran för att vara del i dennes planer och komplotter. Han kallade honom för Islams ledare (sen förgiftade han honom), och därmed erkände han den rätt som de shiaislamiska Imamerna hade fått av Allah

7/Ramadan:

Profetens fosterfar och Imam Alis far, Abu Talib dog under de 3 åren då Muslimerna hade fått leva i Exil i en karg dalgång. Sorgens År kallades detta året. Då både han och Profetens älskade hustru, Khadija dog under denna period.

10/Ramadan:

Khadija, Profetens älskade hustru dog denna dag. Muslimerna levde i ett embargoliknande tillstånd då de förvisades från Mecka till en dal, även kallad Abu Talibs dal.

12/Ramadan: Brödraskapet

På den dagen skulle alla Muslimer välja en broder i Religionen. Profeten valde Ali ibn abi Talib, av alla närvarande vänner. Det visade på den höga statusen som Ali innehade.

15/Ramadan:

Fatimah, Profetens dotter, födde sitt första barn, Imam Hassan på denna dag. Han och hans bror Hussain kallades av Profeten: Paradisets Ungdomars Ledare.

15/Ramadan eller 19/Ramadan:

Slaget vid Badr.
Första riktiga slag där muslimerna, 313 i antalet, besegrade en välbeväpnad och till tänderna rustad här på över 1000 fiender.

19/Ramadan:

Ibn Muljim, en Khawarij (dåtidens Wahabis) slog Imam Ali i dennes bakhuvud, medan Ali var bjöd i bön till Allah. Svärdet var förgiftad och efter 2 dagars lidande, dog Imamen.

19-21-23/Ramadan (shia) och 20 till slutet av Ramadan (sunni):

Laylat al Qadr. Den viktigaste natten, då Koranen skickades ner till människan. Under denna natt bestämdes alla varelsers öde nästa år.

Den sjätte Imamen Jafar al Sadiq sade:

There is a Zakah for everything, and the Zakah of the body is fasting

Det finns Zakah för allt, och kroppens Zakah är fastan.

Fastan  under Ramadan räknas till en av de fem pelarna.

Vissa saker att tänka på:

Man skall som muslim betala Zakah al Fitr. Det ska betalas till behövande muslimer i ens egen stad, går inte det så kan man skicka till behövande muslimer i andra länder. Zakah är runt 70-100 kr per person och ska helst skickas innan Eid infaller.

Regel 1999 från Ayatollah Sistanis (1)påbud för Muslimerna:

På natten innan Eid el Fitr, ska alla som är vuxna och i sina fulla sinnens bruk, inte fattig eller mentalt handikappad betala för sig själv och alla dem som han eller hon är ansvarig för, ca 3 kg per person av Vete, Korn, Daddlar, Russin, Ris eller Hirs.
Det går också bra att betala det i reda pengar. Det är också obligatorisk försiktighetsåtgärd (Ihtiyat Wajib) att inte ge från de basvaror han eller hon själv inte brukar ha hemma. Lättast är just att ge pengar, något som jag och min familj brukar göra.

Det har omnämnts att det finns folk som kallar sig muslimer men inte läser Koranen.
Förutom denna grupp, så finns det de som läser Koranen men inte förstår dess innebörd eller mening.
Sen finns det en grupp som förstår Koranen men inte följer på den visdom som Koranen lär ut.
En sista grupp är de som följer Koranens råd och visdom, men inte lär ut det till andra.

Vi som Muslimer måste förstå Koranen (dess innebörd), tänka över dess verser, sträva för att förstå den, följa dess lärdom och visdom och sedan försöka lära ut det till andra.

Den islamiska världen sträcker sig över hela världen och olika kulturer har olika seder.
Det finns dock ett antal seder och bruk som de flesta muslimerna är överens om:

Recitation av den heliga Koranen (114 suror) under månaden.
Att dra sig undan till Moskéen de sista 10 dagarna av Ramadan (lite lättare i muslimska länder) för bön och Koranuppläsning, kallas för itikaf (en slags eremittillstånd).

Mycket bön, förbön och Koranuppläsning på Laylat al Qadr, den viktigaste natten under året.

Varje kväll avslutar man fastan med ”iftar”, som betyder att bryta fastan. Sista måltiden på morgonen före gryningen kallas för ”suhur”, som betyder morgonmåltid. På slutet av Ramadan firar man Eid al Iftar.

Helst ska man avbryta fastan med daddlar, för att följa Profeten Muhammeds sed.

Den Fjärde Imamen Sajjad sade:

Om allt mellan öst och väst skulle försvinna, så skulle jag inte känna mig ensam så länge jag har Koranen med mig.

” The best deed of this world and the Hereafter is that you should forgive one who has oppressed you;establish relations with one who has dissociated himself from you; do good to one who has done harm to you;
and give gifts to one who has deprived you of your rights.”

Den bästa gärningen i denna värld och i nästa är att du ska förlåta någon som förorättat dig; etablera relationer med den som brutit med dig; göra gott mot den som skadat dig; och ge gåvor till den som bestulit dig på dina rättigheter.

[The Holy Prophet (S.A.W.W.) Al-Kafi]

Laylat al Qadr

”The Books of Abraham were revealed on the first night of the month of Ramadan; the
Torah was revealed on the sixth of the month of Ramadan; the Gospel was revealed on
the thirteenth of the month of Ramadan . . ., and the Holy Qur’an on the twenty-third of
the month of Ramadan.”

”Abrahamas böcker uppenbarades på första Ramadan natten; Toran uppenbarades på den sjätte dagen av månaden Ramadan; Nya testamentet uppenbarades på den trettonde dagen i månaden Ramadan…och den heliga Koranen uppenbarades på den tjugotredje dagen i månaden Ramadan.”

Jafar Al Sadiq, om en hadith från Profeten Muhammed
Under denna månad infaller den viktigaste av alla nätter, Laylat al Qadr, eller också Skapelsens/Ödets/Kraftens natt.
Under denna natt, bestäms alla skapelsers framtid nästa år.

”Under Laylat al Qadr, går Änglarna, Själen och de pålitliga skribenterna ner till de lägre nivåerna av Himlen, och skriver ner allt som Allah bestämmer skall ske det året, och om han vill tidigarelägga något eller försena något så säger han åt dem att radera händelserna och skriva in nya.”

Jafar al Sadiq, sjätte Imam.

Då man är osäker på vilken av kvällarna under Ramadan som är Laylat al Qadr, så sitter muslimerna och behandlar ett visst antal av dessa som Laylat al Qadr.
Shia och Sunni skiljer sig lite på vilka kvällar som man tror är denna kraftfulla kväll.

”[The month of Ramadan is] overflowing with advantages, merciful, ready to put up
your sins of omission and commission to God for obtaining his forgiveness. Its days,
nights and hours, in the estimation of God, are more select, refined and important than
the days, nights and hours of other months. It surpasses all months in merits and
favors….. So, sincerely, free from evil and sinful thoughts and actions, with clear
conscience, pray and request that God may give you heart and confidence to observe
fast… throughout this month..”

”Månaden Ramadan är överfylld med fördelar, barmhärtig, redo att lägga upp era synder av försummelser och fullmakt inför Allah för att få hans förlåtelse. Dess dagar, nätter och timmar, i Allahs ögon, är mera utvalda, förfinade och viktiga än de dagar, nätter och timmar under andra månaderna. Den månaden överträffar alla andra månader i fördelar och tjänster…Så, ärlig, fri från ont och syndfulla tankar och gärningar, med klart samvete, be och fråga Allah så att han må ge dig hjärta och självförtroende att observera fastan…under hela denna månad.”

Profeten Muhammed

Whosoever offers voluntary prayers during the Night of Power out of belief and expecting from Allah its reward will have his past sins forgiven.”

Den som ber frivillig extra bön på den kvällen/natten, pga sin tro och i förväntan på att Allah skall belöna personen kommer få syndernas förlåtelse.

(Sunni hadith Bukhari och Muslim)

Detta är den viktigaste av nätter. Finns inget viktigare i en Muslims liv, än just denna natt. Denna mäktiga, starka, skapelsens natt. När en muslim avbryter fastan, läser han just texten som handlar om denna natt.

In the name of God, the Beneficent the Merciful
Indeed We sent it [the Holy Quran] down on the Night of Power.
What will convey to you what the Night of Power is like!
Better is the Night of Power than a thousand months
in that Night the angels and the Spirit descend
by the permission of their Lord for every affair.
Peace it is, till the break of dawn.

”Vi sände ner den (koranen) på ödets natt; och du frågar vad är Ödets natt? Ödets natt är viktigare än 1000 månader, på den natten skickades änglar och själen ner på sin Herres order. Prisad vara den tills gryningen gryr.”

Koran, sura 97

När infaller denna heliga natt?

Denna natt då man firar och åkommer två viktiga saker:

1 Att hela Koranen nedsändes till människan under en natt och
2 Att den första versen ur denna heliga Bok emottogs av Muhammed under den natten.

Sunni:
Udda dagar under de sista 10 dagarna av Ramadan.

Imam Shaafi, menar att den mest sannolika natten är 21, sen 23 sen efter det den 27 (alltså dag 20, dag 22 och dag 26)
Imam Nawafi menade att den flyttar sig bland de sista 10 nätterna. Dock är det allmänt ansett att det kan vara vilken som helst av de 10 sista udda nätterna.

Vissa lärda inom Sunni menar tom att den natten kunde vara andra dagar än de 10 sista, de menade att Laylat al Qadr kunde infalla under andra månader än Ramadan. Den tesen stod Imam Masuud, Imam Abu Hanifa och Ibn Arabi för.

Shia:
19:e, 21:e och 23:e

Shias gör det vanliga, som att be och be extra böner. Läsa Dua och Koran. Man menar att sitt öde bestäms under denna natt och då gäller det att be Allah om olika saker inför nästa år. Detta kallas Ehyaa.

Ramadan FAQ

Vad betyder ordet Ramadan?

Ramadan är namnet på den nionde månaden i den islamiska kalendern. Den ursprungliga betydelsen för ordet var otrolig hetta.

Vad är den islamiska kalendern?

Den islamiska kalendern är en månkalender. Det betyder att varje månad börjar med nymånen.
Den Islamiska kalendern är uppbyggd på månåret. Under Kalifen Umars tid, instiftades det på Ali ibn Abi Talibs begäran, en kalender som räknar sitt första år, det året som Profeten saw, lämnade Mecka.
Kallad Hijra (utvandring)

De Islamiska månaderna

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabi’ al-Awwal
 4. Rabi’ al-Akhir
 5. Jumada-l-Awwal
 6. Jumada-l-Akhirah
 7. Rajab
 8. Sha’ban
 9. Ramadan
 10. Shawwal
 11. Dhu-l-Qa’dah
 12. Dhu-l-Hijjah

Månaderna är 29 eller 30 dagar. Så därmed är även månaden Ramadan mellan 29 och 30 dagar.
Månåret är mellan 353 och 355 dagar.

Eftersom månåret är kortare än den Gregorianska kalendern som vi använder i väst, så förflyttas de muslimska månaderna med 10-11 dagar varje år.

Varför är Ramadan så viktig?

Under Ramadan så uppenbarades de första verserna av Koranen. Hela Koranen uppenbarades på 23 år och det började 610 e.kr och fullbordades 632 e.kr. Vissa lärda hävdar att hela Koranen kom ner till Profeten Muhammed under Ramadan.

Vad är fastans betydelse?

[Shakir 2:183] O you who believe! fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, so that you may guard (against evil).
[Yusufali 2:183] O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may (learn) self-restraint,-

Koranen Sura al Baqarat vers 183 förklarar anledningen och det är att man ska utveckla en kvalitet kallad Taqwa. I korta drag kan man förklara Taqwa med: ”Att avguda Allah som om du såg Honom, för om du inte ser Honom så ser Han dig”. Det är alltså en slags gudafruktan. Ingen förutom den som fastar och Allah vet att personen ifråga fastar. Om personen ifråga fuskade eller lurades, det är mellan honom och Gud.

Hur går fastan till?

Fastan är från gryningen till solnedgången varje dag under Ramadan. Man ska avhålla sig från mat, dricka, sex ja allt som kan komma in i kroppen under dagens ljusa timmar. Man ska avhålla sig från lögner, baktalande, girighet och skvaller ja allt som vi anser vara negativt med en person.
Alla de här sakerna anses vara negativa men det är just under Ramadan som de är extra hemska.

Vem är förpliktad att fasta?

Barn som inte är i puberteten är undantagna. De som är sjuka eller vars sjukdom kan bli värre av fastan är också exkluderade.
Ifall sjukdomen är tillfällig så kan man ta igen de missade dagarna när man blivit bättre. Är man permanent sjuk så kan man hjälpa någon fattig genom att donera mat till dem.  Havande eller ammande kvinnor ska avhålla sig från fastan för det kan skada dem och barnet. Kvinnor som har mens är också exkluderade.
Många muslimer vänjer sina barn att börja fasta några timmar om dagen från det att de blivit sju år gamla. Är man på resande fot (runt 3 mil) från sin hemstad så måste man beakta vissa regler. Beroende på när på dagen man börjar sin resa (om man åker bara bort över dagen) så måste man avbryta sin fasta. För vidare läsning om det här är det bäst att rådgöra med en alim i frågan.


(1) Shiamuslimer är förpliktade att välja en lärd att följa i religiösa frågor. Sistani är en av dem som har flest anhängare bland de runt 200 miljoner shiamuslimerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *