Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fatima Zahra – 40 hadither

I samband med Fatimas (a.s) dödsdag, försöker jag översätta 40 hadither om Fatimah Zahra, a.s. Jag kanske slutar halvvägs..

1) Profeten (saw) sade:

På domedagen kommer en röst lyda, ”sänk era blickar tills Fatimah gått förbi”

The Prophet (s) said,

“On the Day of Judgment, a caller will call out, ‘lower your gaze until Fatima has passed.”

Kenz Al-Omal, v. 13, p. 91 & 93, Muntakhab Kenz Al-Omal quoted in the margin of Al-Musnad, v. 5, p. 96; Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 190; Asad Al-Ghaba, v. 5, p. 523; Tadhkirat Al-Khawas, p. 279; Dhaka’ir Al-Uqubi, p. 48; Manaqib Al-Imam Ali of Ibn Al-Maghazali, p. 356; Nur Al-Absar, p. 51-52, Yanabi^ Al-Muwadda, v. 2, ch. 56, p. 136.

2) Profeten (saw) sade:

Jag brukade vid saknaden av paradisets doft lukta på Fatimas hals.” ”

The Prophet (s) said,

“When I long for the fragrance of Paradise I smell the neck of Fatima.”

Muntakhab Kenz Al-Omal, v. 5, p. 97; Nur Al-Absar, p. 51; Manaqib Al-Imam Ali of Ibn Al-Maghazali, p. 360.

3) Profeten (saw) sade:

Av alla kvinnor i världen, så skulle 4 kvinnor räcka: Maria, Asiya, Khadija och Fatima”.

 

The Prophet (s) said,

“Of all the women in the Universe, four would suffice: Mary, Asiya, Khadija, and Fatima.”

Al-Sahihain, v. 3, the Chapter on the Virtues of Fatima, p. 171; Seir Alam Al-Nabala’, v. 2, p. 126; Al-Bidaya wa Al-Nihaya, v. 2, p. 59; The Virtues of Al-Imam Ali of Ibn Al-Maghazali, p. 363.

4) Profeten (saw) sade:

”Oh Ali, Gabriel har talat om för mig att Allah gift dig med Fatima”.

The Prophet (s) said,

“Oh, Ali, Jibreel has informed me that God has married you to Fatima.”

Manaqib Al-Imam Ali from Al-Riyadh Al-Nudhra, p. 141.

5) Profeten (saw) sade:

Jag är inte nöjd om inte Fatima är nöjd.

The Prophet (s) said, “I am not pleased unless Fatima is pleased.”

Manaqib Al-Imam Ali of Ibn Al-Maghazali, p. 342.

6) Profeten (saw) sade:

”Oh Ali, Allah har beordrat mig att gifta dig med Fatima.

The Prophet (s) said, “Oh, Ali, God has commanded me to marry you to Fatima.”

Al-Sawaiq Al-Muhariqa,. ch. 4, p. 142; Dakha’ir Al-Uqubi, p. 30 & 31; Tadhkirat Al-Khawas, p. 276; Manaqib Al-Imam Ali from Al-Riyadh Al-Nudhra, p. 141; Nur Al-Absar, p. 53.

7) Profeten (saw) sade:

”Sannerligen, Gud gifte Ali med Fatima.”

The Prophet (s) said, “Verily, God married Ali to Fatima.”

Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 173.

8.) Profeten (saw) sade:

En kvinnas barn tillskrivs faderns släktskap, förutom Fatimas söner.

The Prophet (s) said, “All the children of a mother are attributed to their fatherly relation except the sons of Fatima.”

Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 156 & 187; related in similar words in Mustadrak Al-Sahihain, v. 3, p. 179; Kenz All-Omal, v. 13, p. 101; Is^af Al-Raghibeen quoted in the appendix of Nur Al-Absar, p. 144.

9) Profeten (saw) sade:

En kvinnas barn är tillskrivna sin far, men inte Fatimas söner.

The Prophet (s) said, “All the children of a woman are attributed to their father, but not the sons of Fatima.”

Kenz Al-Omal, v. 13, p. 101; Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 187 & 188; Is^af Al-Raghibeen quoted in the margin of Nur Al-Absar, p. 144.

10) Profeten (saw) sade:

Den jag älskar mest i min familj, är Fatima.

The Prophet (s) said, “The most beloved of my family to me is Fatima.”

Al-Jami^ al-Sagheer, v. 1, #203, p. 37; Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 191; Yanabi^ Al-Mawadda, v. 2, ch. 59, p. 479; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 93.

11) Profeten (saw) sade:

De fyra största kvinnorna i Universum är Maria, Asiya, Khadija och Fatima.

The Prophet (s) said, “The four greatest women in theUniverse are Mary, Asiya, Khadija, and Fatima.”

Al-Jami^ Al-Sagheer, v. 1, #4112, p. 469; Al-Isaba fi Tamayyuz Al-Sahaba, v. 4, p. 378; Al-Bidaya wa Al-Nihaya, v. 2, p. 60; Dakha’ir Al-Uqubi, p. 44.

12) Profeten (saw) sade:

Kvinnornas överhuvud i Paradiset är Fatima.

The Prophet (s) said, “The head of the women of Paradise is Fatima.

”Kenz Al-Omal, v. 13, p. 94; Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fadha’il, Chapter on the Virtues of Fatima; Al-Bidaya wa Al-Nihaya, v. 2, p. 61.

13) Profeten (saw) sade:

Om jag vore skild från Paradisets frukter, så skulle jag kyssa Fatima.

The Prophet (s) said, “If I were separated from the fruits of Paradise I would kiss Fatima.”

Nur Al-Absar, p. 51.

14) Profeten (saw) sade:

Många män har nått fulländning, men ingen kvinna har nått fulländning förutom fyra: Maria, Asiya, Khadija och Fatima.

The Prophet (s) said, “Many men have reached completion, but no women have reached completion except four: Mary, Asiya, Khadija, and Fatima.”

Nur Al-Absar, p. 51.

15) Profeten (saw) sade:

De första människorna att komma in i paradiset, kommer vara Ali och Fatima.

The Prophet (s) said, “The first people to enter Paradise will be Ali and Fatima.”

Nur Al-Absar, p. 52; related by similar wording in Kenz Al-Omal, v. 13, p. 95.

16) Profeten (saw) sade:

Koranversen om rening (33:33) uppenbarades om fem personer: Mig själv, Ali, Hassan, Hussein och Fatima.

The Prophet (s) said, “The verse of purification was revealed concerning five people: myself, Ali, Hassan, Hussein, and Fatima.”

Is^af Al-Raghibeen, p. 116; Sahih Muslim, Kitab Fadha’il Al-Sahaba.

17) Profeten (saw) sade:

De bästa kvinnorna i Paradiset kommer vara: Maria, Asiya, Khadija och Fatima.

The Prophet (s) said, “The best women in Paradise will be Mary, Asiya, Khadija, and Fatima.”

Seir Alam Al-Nubala’, v.2, p. 126; Dakha’ir Al-Uqubi, p. 44.

18) Profeten (saw) sade:

Den första personen att träda in i Paradiset kommer vara Fatima.

The Prophet (s) said, “The first one to enter Paradise will be Fatima.”

Yanabi^ Al-Mawadda, v. 2, p. 322, ch. 56.

19) Profeten (saw) sade:

Mehdin (Messias) är från min familj, från Fatimas söner.

The Prophet (s) said, “The Mehdi is from my family, from the sons of Fatima.”

Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 237.

20) Profeten (saw) sade:

Sannerligen, Gud har vant av (fatama på arabiska) min dotter Fatima, hennes barn och dem som älskar dem från helvetet, och det är därför hon kallas Fatima.

The Prophet (s) said, “Verily, God has weaned (fatama in Arabic) my daughter Fatima and her children and those who love them from the Hellfire, and that is why she is named Fatima.”

Kenz Al-Omal, v. 6, p. 219.

21) Profeten (saw) sade:

Fatima, du kommer vara den första av min Ahlul Bayt (familj) att följa mig (hon dog 6 månader senare).

The Prophet (s) said, “Fatima, you will be the first amongst my Ahlul-Bayt to follow after me.”

Haliyat Al-Awliya, v. 2, p. 40; Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fadha’il; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 93; Muntakhab Kenz Al-Omal, v. 5, p. 97.

22) Profeten (saw) sade:

Fatima är del av mig. Vad som än irriterar henne, irriterar mig, och vad som än skadar henne, skadar mig.

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me. Whatever upsets her upsets me, and whatever harms her harms me.”

Sahih Muslim, v. 5, p. 54; Khasa’is Al-Imam Ali of Nisa’i, p. 121-122; Masabih Al-Sunnah, v. 4, p. 185; Al-Isabah, v. 4, p. 378; Seir Alam Al-Nubala’, v. 2, p. 119; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 97; similar wording is related in Al-Tirmidhi, v. 3, Chapter on the Virtues of Fatima, p. 241; Haliyat Al-Awliya’, v.2, p. 40; Muntakhab Kenz Al-Omal, in the margins of Al-Musnad, v. 5, p. 96; Maarifat Ma Yajib Li Aal Al-Bait Al-Nabawi Min Al-Haqq Alaa Men Adahum, p. 58; Dhakha’ir Al-Uqubi, p. 38; Tadhkirat Al-Khawass, p. 279; Yanabi^ Al-Mawadda, v.2, ch. 59, p. 478.

23) Profeten (saw) sade:

Fatima är del av mig, och vem som än behagar henne, behagar mig.

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me, and whoever pleases her, pleases me.”

Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 180 & 132; Mustadrak Al-Hakim; Maarifat Ma Yajib Li Aal Al-Bait Al-Nabawi Min Al-Haqq Alaa Men Adahum, p. 73; Yanabi^ Al-Mawadda, v. 2, ch. 59, p. 468.

24) Profeten (saw) sade:

Fatima är överhuvud för paradisets kvinnor.

The Prophet (s) said, “Fatima is the head of the women of Paradise.”

Sahih Al-Bukhari, v. 3, Kitab Al-Fadha’il, Chapter on the Virtues of Fatima, p. 1374; Mustadrak Al-Sahihain, v. 3, Chapter on the Virtues of Fatima, p. 164; Sunan Al-Tirmidhi, v. 3, p. 266; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 193; Muntakhab Kenz Al-Omal, v. 5, p. 97; Al-Jami^ Al-Sagheer, v. 2, no. 564, p. 5760; Seir Alam Al-Nubala’, v. 2, p. 123; Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 187 & 191; Khasai’s Al-Imam Ali of Nisa’i, p. 118; Yanabi^ Al-Mawadda, v. 2, p. 79; Al-Jawhera Fi Nasab Ali Wa Aalihi, p. 17; Al-Bidaya wa Al-Nihaya, v. 2, p. 60.

25) Profeten (saw) sade: Fatima är del av mig, så vem som än gör henne ilsken, gör mig ilsken.

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me, so whoever makes her angry makes me angry.”

Sahih Al-Bukhari, v. 3, Kitab Al-Fadha’il, Chapter on the Virtues of Fatima, p. 1374; Khasa’is Al-Imam Ali of Al-Nisa’i, p. 122; Al-Jami^ Al-Sagheer, v. 2, p. 653, n. 5858; Kenz Al-Omal, v. 3, pp. 93-97; Muntakhab in the margin of Al-Musnad, v. 5, p. 96; Masabih Al-Sunnah, v. 4, p. 185; Is^af Al-Raghibeen, p. 188; Dakha’ir Al-Uqubi, p. 37; Yanabi^ Al-Mawadda, v. 2, pp. 52-79.

26) Profeten (saw) sade:

Fatima är en jungfru från Paradiset, skapad i mänsklig form.

The Prophet (s) said, “Fatima is a maiden of Paradise created in human form.”

Manaqib Al-Imam Ali of Ibn Al-Maghazali, p. 296.

27) Profeten (saw) sade:

Fatima är en jungfru från Paradiset, i mänsklig form, hon får inte någon som helst menstruation. (kan även betyda orenheter eller vara symboliskt menat)

The Prophet (s) said, “Fatima is a maiden of Paradise in human form, she does not receive any kind of menses.”

Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 160; Is^af Al-Raghibeen, p. 188; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 94; Muntakhab Kenz Al-Omal, v. 5, p. 97.

28) Profeten (saw) sade:

Fatima är del av mig, vad som än skadar henne, skadar mig, och vad som än är emot henne, är emot mig.

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me, whatever harms her harms me, and whatever is against her is against me.”

Mustadrak Al-Sahihain, v. 3, p. 173; Sunan Al-Tirmidhi, v. 3, Chapter on the Virtues of Fatima, p. 240; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 94; Muntakhab Kenz Al-Omal, in the margin of Al-Musnad, v. 5, p. 96; Al-Sawaiq Al-Muhariqa, ch. 3, p. 190.

29) Profeten (saw) sade:

Fatima är del av mig – vad som än gör henne ilsken, gör mig ilsken, och vad som än gör henne nöjd gör mig nöjd.

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me – whatever makes her angry makes me angry, and whatever pleases her pleases me.”

Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 188; similar wording is narrated in Mustadrak Al-Sahihain, v. 3, p. 172; Al-Jami^ Al-Sagheer, v. 2, p. 653, n. 5859.

30) Profeten (saw) sade: Fatima är mera älskad av mig än du, oh Ali, och du är mig mera kär än hon.

The Prophet (s) said, “Fatima is more beloved to me than you, oh Ali, and you are dearer to me than her.”

Majma^ Al-Zawa’id, v. 9, p. 202; Al-Jami^ Al-Sagheer, v. 2, p. 654, n. 5761; Muntakhab Kenz Al-Omal, v. 5, 97; Asad Al-Ghaba, v. 5, p. 522; Yanabi^ Al-Mawadda, v. 2, ch. 56, p. 79; Al-Sawaiq Al-Muhariqa, ch. 3, p. 191.

31) Profeten (saw) sade:

Fatima är del av mig och hon är mitt hjärta och själen som är mellan de två sidorna

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me and she is my heart and the soul which is between my two sides.”

Nur Al-Absar, p. 52.

32) Profeten (saw) sade:

Fatima är min nations kvinnors överhuvud.

The Prophet (s) said, “Fatima is the head of the women of my nation.”

Seir Alam Al-Nubala’, v. 2, p. 127; Sahih Muslim, Kitab Fadha’il Al-Sahaba, Chapter on the Virtues of Fatima; Majma^ Al-Zawa’id, v. 2, p. 201; Is^af Al-Raghibeen, p. 187.

33) Profeten (saw) sade:

Fatima är min gren, vad som behagar henne, behagar mig och vad som får henne att känna sorg får mig att känna sorg.

The Prophet (s) said, “Fatima is a branch of me, what pleases her pleases me, and what saddens her, saddens me.”

Mustadrak Al-Sahihain, v. 3, Chapter on the Virtues of Fatima, p. 168; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 96; Muntakhab Kenz Al-Omal, v. 5, p. 97; Seir Alaam Al-Nubala’, v. 2, p. 132.

34) Profeten (saw) sade:

Fatima är del av mig – vad som än får henne att känna smärta, får mig att känna smärta och vad som än glädjer henne, glädjer mig.

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me – whatever causes her pain causes me pain, and whatever makes her happy makes me happy.”

Manaqib Al-Khawarizmi, p. 353.

35) Profeten sade:

Fatima är del av mig, vem som än skadar henne, skadar mig.

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me, whoever harms her has harmed me.”

Al-Sunan Al-Kubra, v. 10, chapter regarding the one who denies the testimony of the father for his child, p. 201; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 96; Nur Al-Absar, p. 52; Yanabi^ Al-Mawadda, v. 2, p. 322.

36) Profeten (saw) sade:

Fatima är mitt hjärtas glädje, och hennes söner är min själs frukter.

The Prophet (s) said, “Fatima is the joy of my heart, and her sons are the fruit of my soul.”

Yanabi^ Al-Mawadda, v. 1, ch. 15, p. 243.

37) Profeten (saw) sade:

Fatima är inte som Adams (mänskligheten) barns kvinnor.

The Prophet (s) said, “Fatima is not like the women of the children of Adam.”

Majma^ Al-Zawa’id, v. 9, p. 202.

38) Profeten (saw) sade:

Fatima är del av mig – vad som gör henne ledsen, gör mig ledsen och vad som behagar henne, behagar mig.

The Prophet (s) said, “Fatima is part of me – what saddens her saddens me, and what pleases her pleases me.”

Al-Sunan Al-Kubra, v. 7, p. 64, the chapter on what will transpire on the Day of Judgement; Muntakhab Kenz Al-Omal, in the margins of Al-Musnad, v. 5, p. 96.

39) Profeten (saw) sade:

Oh Fatima, sannerligen Gud är ilsken när du är ilsken.

The Prophet (s) said, “Oh Fatima, verily God is angry when you are angry.”

Al-Sawaiq Al-Muhariqa, p. 175; Mustadrak Al-Hakim, Chapter on the Virtues of Fatima; Manaqib Al-Imam Ali of Ibn Al-Maghazali, p. 351.

40) Profeten (saw) sade:

Fatima, Allah kommer inte att tortera dig eller något av dina barn.

The Prophet (s) said, “Fatima, God will not torture you or any of your children.”

Kenz Al-Omal, v. 13, p. 96; Muntakhab Kenz Al-Omal, in the margin of Musnad Ahmad, v. 5, p. 97; Is^af Al-Raghibeen, in the margin of Nur Al-Absar, p. 118.

En kommentar

  1. Zaynab 12 maj 2011

    MashaAllah!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.