Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen – 11 verser som hjälper en tackla de olika emotionerna man upplever i livet

11 verser som hjälper en tackla de olika emotionerna man upplever i livet

Vi alla går igenom olika emotioner och olika faser i vårt liv. Ibland känner vi entusiasm och ibland raka motsatsen. Ibland begår vi synder, och förlorar allt hopp. Ibland känner vi behov av något att motivera oss. Här är ett antal verser ur den heliga Koranen som tacklar de olika faserna av våra emotioner.

1. När du är ledsen

[2:25] [Muhammad!] Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem; var gång de förses med frukt därifrån skall de säga: ”Detta är vad vi försågs med i forna dagar” – de kommer nämligen att få sådant som påminner om det [förgångna]. Och [deras] hustrur skall vara med dem i dessa [lustgårdar], renade från [all jordisk] orenlighet, och där skall de förbli till evig tid.

2. När du har syndat

[39:53] SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”

3. När du känner dig ensam

[2:257] Gud är de troendes Beskyddare. Han leder dem ut ur mörkret till ljuset. Men de som förnekar sanningen har onda makter till beskyddare som leder dem ut ur ljuset till mörkret. De har Elden till arvedel och där skall de förbli till evig tid.

4. När du kämpar för att förbli ståndaktig

[33:35] FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.

koranen 1

5. När någon diskriminerar mot dig

[49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

6. När du längtar efter en vän

[50:16] VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.

7. När du känner att du inte blir uppskattad

[76:22] [Och en röst skall säga:] ”Detta är lönen för era mödor, som [Gud] har sett med välbehag!”

8. När du är trött på alla prövningar

[94:5] På prövningen följer lättnad!

9. När folk behandlar dig hårt

[25:63] Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen.

10. För försäkran om förlåtelse

[3:135] de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud? – och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande.

Och slutligen här är en vers om dubbelförsäkran om förlåtelse:

[15:49] Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet –

Koranen är medicin för hjärtat. Det är en skatt vi inte forskar i tillräckligt ofta.

koranen 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *