Press "Enter" to skip to content

Citat – Abu Bakr var en syndare

Imam Alis egna ord från sunni böcker:

Det är rapporterat, via Zuhri, att denna hadith, hade förmedlats till honom via Malik bin Aus, som sade:

Abu Bakr (må Allah vara nöjd med honom) sade: Allahs budbärare (må Allah vara nöjd med honom), hade sagt : “Vi har inga arvingar; det som vi lämnar efter oss (ska ges) till välgörenhet.” Så båda ni två (Ali och Abbass) ansåg honom vara en lögnare, syndare, förrädare och oärlig. Och Allah vet att han var sann, dygdig, välledd och en anhängare av sanning. När Abu Bakr dog, och Jag (Umar blev) efterträdare till Profeten Muhammed (s.a.w) och Abu Bakr (må Allah vara nöjd med honom), då ansåg du (Ali) att jag var en lögnare, syndare, förrädare och oärlig. Och Allah vet att jag är ärlig, dygdig, välledd och en anhängare av sanningen.

Det här är alltså utdrag ur en längre hadith, men den visar rätt klart, att Imam Ali (a.s) ansåg att Abu Bakr och Omar, var lögnare, syndare, förrädare och oärliga. Sedan vad Abu Bakr och Omar ansåg om sig själva, är av mindre betydelse men denna hadith klargör, att Imam Ali (a.s) hade stora problem med dem.

It is reported by Zuhri that this tradition was narrated to him by Malik b. Aus who said: Abu Bakr (Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) had said:” We do not have any heirs; what we leave behind is (to be given in) charity.” So both of you (Ali and Abbass) thought him to be a liar, sinful, treacherous and dishonest. And Allah knows that he was true, virtuous, well-guided and a follower of truth. When Abu Bakr passed away and (I [Umer] have become) the successor of the Messenger of Allah (may peace be upon him) and Abu Bakr (Allah be pleased with him), you (Ali) thought me to be a liar, sinful, treacherous and dishonest. And Allah knows that I am true, virtuous, well-guided and a follower of truth.

Sunni references:

Sahih Muslim , Book 19, Number 4349

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *