Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Namngav Profeten (saw) de 12 Imamerna?

Finns det shia som sunni hadither, gällande de 12 ofelbara Imamerna a.s?

Det finns ett antal sunni hadither som tar upp att efter Profeten saw, kommer det finnas 12 ledare från Quraysh, som kommer leda fram till domedagen.

Sunni:

Shaikh Sulayman Balkhi (död 1294 Hijra) skrev i sin bok Yanabi ul Mawadda, kapitel 76 följande:

En Jude vid namn Nathal kom till den heliga Profeten (saw) och frågade honom om Tawheed och blev så imponerad med svaren han fick att han konverterade till Islam. Sedan frågade Nathal om (profeten Muhammeds saw) ställföreträdarna. Profeten (saw) svarade: ”Min ställföreträdare är Ali ibn Abi Talib, efter honom hans son Hassan, sedan Hassans bror Hussain, som kommer följas av 9 på varandra följande ättlingar. Den heliga Profeten (saw) namngav alla Imamer.

Författaren rapporterar även från Manaqib av Khawarizmi en annan hadith med liknande uttalanden och källan var där Jabir ibn Abdullah al Ansari.

I Kifayatul Athaar så finns det en hadith från Jabir ibn Abdullah Ansari som återberättar att när Ayah 59 i Surah 4 uppenbarades:

”Troende, lyd Allah och lyd Budbäraren och dem ibland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts”, frågade Jabir vilka dessa personer var som bemyndigats med ansvar och då svrade Profeten (saw):

”De är mina efterträdare och även Imamerna över Muslimerna.” Han fortsatte och namngav Imamerna. När han kom till Imam Muhammed al Baqir, pausade han och sade till Jabir, ”Oh Jabir, du kommer möta honom och när du gör det, ge honom mina hälsningar till honom.” Sedan fortsatte Profeten (saw) att namnge resterande Imamer och beskrev den lilla och den stora doldskapet av den tolfte Imamen (a.s).

Shia:

Från shia-källorna finns många hadither, Ayatullah Ibrahim Amini i sin bok Al Imam al Mahdi (a.s) rapporterar följande hadtih från Jami ahadith al Shia, volym 1, introduktion:

Imam Ali (a.s) i en av sina tal, nämnde han en hadith från Proften (saw) där han gav detaljerna om de tolv imamerna (a.s) och krävde av åhörarna att bekräfta denna hadith, något alla gjorde.

 

 

Engelska:

Shaikh Sulayman Balkhi (died 1294 AH). In his Yanabi-ul-Mawadda,
  Ch.76, reports the following hadith-

A jew name Na'thal came to the Holy Prophet (SAWA) and questioned him
about Tawheed and was so impressed with the answers given that he
embraced Islam. Then Na'thal asked about his (the Prophet's)
vicegerents. The Prophet answered, "My vice-gerent is Ali bin Abi
Taalib, after him his son Hassan, then Hassan's brother Hussain who will
be followed by his nine successive descendants." The Holy Prophet named
all the Imaams. 

In Kifayatul Athar there is a tradition from Jabir bin Abdullah
  Ansari who reports that when Ayah 62 Surah 4, "O you who believe, obey
  Allah, and obey the Apostle and those among you who are invested with
  authority" was revealed, Jabir asked who the persons invested with
  authority were. The Holy Prophet said, "They are my khulafah as well as
  the Imaams of the Muslims." He went on to name the Imaams. When he 
  got to Imaam Muhammad al-Baqir, he paused and told Jabir, "O Jabir, you 
  will meet him and when you do so, convey my salaams to him". The 
  Prophet then went on to name the remaining Imaams and describe the 
  minor and the major occultations of the twelfth Imaam. 

There are many ahadeeth from the Shiah sources. Ayatullah Ibrahim Amini
in his al-Imaam al-Mahdi reports the following hadith from Jami' ahadeeth
al-Shiah, Vol. 1, Introduction: Hazrat Ali (AS) in one of his khutbas
mentioned the hadith from the Holy Prophet giving the details of the
twelve Imaams and asked the congregation to confirm the hadith which they
unanimously did. Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *