Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Usool al Deen

Man har, för att förklara vad pelaren av en religion är, sammanställt vissa saker, som gör dig till en troende shiamuslim. Hos våra sunni syskon finns det till exempel 5 sådana, dessa lärs även ut i skolan som pelare för alla muslimer, vi har dock gått lite längre och har delat in dem i Usool al Deen, Religionens/Trons fundament och Furoo al Deen, Religionens/Trons vägar.

Shiaislams Usool al Deen

Tawheed:    Tron på Allahs enhet, Han har inga partner och är Unik i sin Enhet. Koranen : Surah 112:

SÄG: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Koranen: [20:8]

Gud – ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!

Adl:      Att Allah är den mest rättvisa och att Hans Rättvisa inte kommer straffa någon, om denne inte förtjänat det.

Koranen: [4:40]

Gud låter [ingen] lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt. Och [varje] god handling fördubblar Han [i värde] och i Sin godhet skänker Han den som utfört den en rik belöning.

Koranen: [21:47]

På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

Koranen: [10:52]

Därefter skall det sägas till dem som begick orätt: ”Pröva på det straff som skall vara i evighet! Är inte detta den [rättvisa] lönen för era handlingar?”

Nubuwah:   Erkänna att Allah skickat profeter och Profetskap budbärare till människorna för attvägleda oss.   Koranen: [62:2]

Det är Han som har sänt ett Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och [lära] dem renhet och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom – de hade förut helt uppenbart gått vilse

Koranen :[10:57]

MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror.

Koranen: [53:3]

Och han talar inte av egen drift 

 

Imamah:

 

Tron på att Allah valt ut 12 Imamer, som ska vägleda mänskligheten efter Profeten.

Koranen [5:12]

GUD TOG [också] löften av Israels barn, då Vi sände ut deras tolv huvudmän och sade: ”Jag skall vara med er; om ni förrättar bönen och hjälper de behövande, tror på Mina sändebud och håller dem i ära och ger Gud ett lån av goda gärningar, skall Jag helt visst förlåta era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar. Men den av er som efter detta förnekar sanningen har helt förlorat den raka vägen ur sikte.”

 

Koranen [4:59]

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.

Koranen [2:246]

DU HAR nog hört om de äldste i Israel efter Moses tid, som sade till en av sina profeter: ”Låt oss få en konung, så skall vi kämpa för Guds sak.” Profeten sade: ”Kanske skulle ni neka att kämpa om ni fick [en sådan] befallning.” De svarade: ”Varför skulle vi inte kämpa för Guds sak, vi som har fördrivits från våra hem och [skilts] från våra barn?” Men när de befalldes att kämpa, drog de sig undan – alla utom ett fåtal. Gud vet vilka de orättfärdiga är.

 

Koranen [2:247]

Deras profet sade till de äldste: ”Gud har nu sänt Saul som skall vara er konung.” De svarade: ”Hur skulle han kunna härska över oss? Vi har bättre rätt till makten än han; och dessutom saknar han rikedomar.” Profeten svarade: ”Gud har valt honom framför er och har skänkt honom omfattande kunskaper och stor fysisk styrka. Gud ger Sin makt åt den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.”

Koranen [2:248]

Och deras profet sade till dem: ”Tecknet på hans [rättmätiga] makt är att [förbundets] ark skall återlämnas till er med en gåva från er Herre av djupt inre lugn och det som ännu består, buret av änglarna, av det som Moses och Aron och dem som stod dem nära har efterlämnat. Helt visst ligger det för er ett tecken i detta, om ni är troende.”

 

Qiyamah:

Tron på domedagen och förberedelsen för denna.

 

Koranen [20:15]

Den Yttersta stunden skall komma, även om Jag håller dess [ankomst] hemlig, för att var och en skall lönas för det som han har strävat mot.

 

Koranen [79:42]

DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma.

Koranen [79:43]

Hur skulle du kunna säga något om detta?

Koranen [79:44]

Ingen annan än din Herre vet när den [Yttersta stunden] till sist skall komma.

Koranen [33:63]

MAN frågar dig om den Yttersta stunden. Säg: ”Ingen utom Gud har kunskap om denna [Stund].” Och hur skall du kunna veta om inte den Yttersta stunden är nära!

 

 

Fler Koranverser: [18:49, 20:102, 23:101, 27:87, 30:25, 36:51, 38:51, 39:68, 50:20, 50:42, 69:13,74:8, 78:18, 79:13-14.]

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *