Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fyrtiosju citat som Profeten saw sagt om Imam Ali a.s

Fyrtiosju citat som Profeten saw sagt om Imam Ali a.s

1) Profeten saw sade:
”Titeln på den troendes bok är kärlek för Ali a.s”
1) The Prophet (P.B.U.H) said:                                                                                                              “The title of the believer’s book is love for Ali (A.S).”

Al-Manaqib of Ibn Al-Maghazeli, 243; Tarikh Baghdad of Al-Khatib Al-Baghdadi, 4/410; Al-Jami^ of Al-Sayuti, 2/145; Yanabi^ Al-Mawda.

2) Profeten saw sade:
”Det finns inget svärd som Klyvaren och det finns ingen man som Ali a.s

2) The Prophet (P.B.U.H) said:
“There is no sword but Dhul-Fiqar, and there is no man but Ali (A.S).”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 2/385; Sunan Al-Bayhaqi, 3/376; Ibn Al-Maghazeli, 197; Al-Tabari, 2/514; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/190.

3) Profeten saw sade:
”Min flaggas hållare i detta liv och i nästa, är Ali a.s

3) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The carrier of my flag in this life and the Hereafter is Ali (A.S).

Kenz Al-Omal, 6/122; Al-Tabari, 2/201; Al-Khawarizmi, 250; Al-Fadha’il of Ahmad, 253; Ibn Al-Maghazeli, 42/200.

4) Profeten saw sade:
”Min Herre beordrade mig att stänga alla dörrar förutom Alis a.s dörr (dörrarna mot moskén stängdes för alla förutom för Ali a.s)

4) The Prophet (P.B.U.H) said:
“My Lord commanded me to close all the doors except the door of Ali (A.S).”

Al-Khasa’is of Al-Nisa’i, 13; Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/125; Al-Tirmidhi, 13/173; Al-Bayhaqi, 7/65; Yanabi^ Al-Mawda, 282; Musnad Ahmad, 4/369; Ibn Al-Maghazeli, 245; Yanabi^ Al-Mawda, 126.

5) Profeten saw sade:
De med högst tro är tre: den troende under Al Ya-Sins tid, den troende som levde under Faraos tid och den bäste av dem alla, Ali a.s.

5) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The truest believers are three: the believer during the time of Al Ya-Sin, the believer during the time of Pharaoh, and the best of all, Ali (A.S).”

Al-Manaqib of Ahmad, 194, 239; Kenz Al-Omal, 5/31; Al-Jami^ of Al-Suyuti, 2/83; Ibn Al-Maghazeli, 245; Yanabi^ Al-Mawda, 126.

6) Profeten saw sade:
”Den som vill leva mitt liv och dö min död, ska hålla sig fast vid Ali a.s.”

6) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The one who wants to live my life and die my death will attach himself to Ali (A.S).”

Musnad of Ahmad, 5/94; Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/128; Kenz Al-Omal, 6/217; Al-Tabarani.

7) Profeten saw sade:
”På domedagen kommer en röst kalla, Oh Muhammed, välsignad vare din far, och Abraham a.s och välsignad vare din bror, Ali a.s.”

7) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The caller will call out on the Day of Judgment, ‘O Muhammad, blessed be your father, and Ibrahim, and blessed be your brother, Ali (A.S).”

Al-Fadha’il of Ahmad, 253; Ibn Al-Maghazeli, 67; Al-Khawarizmi, 83; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/201.

8) Profeten saw sade:
”Varje profet har en verkställare och arvinge, och min verkställare och arvinge är Ali a.s.”

8) The Prophet (P.B.U.H) said,:
“Every prophet has an executor and inheritor, and my executor and inheritor is Ali (A.S).”

Kenz Al-Omal, 6/158; Tarikh Baghdad of Al-Khateeb Al-Baghdadi, 11/173; Shawahid Al-Tanzil, 2/223; Yanabi^ Al-Mawda, 94.

9) Profeten saw sade:
”Oh älskade Gud, ta inte mitt liv förrän Du har visat mig Alis a.s ansikte.”

9) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Dear God, don’t take my life until you have shown me the face of Ali (A.S).”

Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/201; Al-Fadha’il of Ahmad, 253; Ibn Al-Maghazeli, 67; Akhtab Khawarizm, 83.

10) Profeten saw sade:
”Vi skapades från samma träd, Jag och Ali a.s.”

10) The Prophet (P.B.U.H) said,:
“We were created from the same tree, I and Ali (A.S).”

Al-Tirmidhi, 13/178; Ibn Al-Maghazeli, 122; Asad Al-Ghaba, 4/26; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/216.

11) Profeten saw sade:
”Den kunnigaste, efter mig, är Ali a.s”

11) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The most knowledgeable person in my nation after me is Ali (A.S).”

Manaqib Al-Imam Ali Ibn Abi TAlib (A.S) of Ibn Al-Maghazeli Al-Shafi^i.

12) Profeten saw sade:
”Pryda era möten med att nämna Ali a.s”

12) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Embellish your gatherings by mentioning Ali (A.S).”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/109; Musnad Ahmad, 4/368, 5/419; Al-Khasa’is of Al-Nisa’I, 9; Ibn Al-Maghazeli, 16; Al-Manaqib of Akhtab Khawarizm, 94; Tarikh Baghdad of Al-Khateeb Al-Baghdadi, 8/290; Yanabi^ Al-Mawda.

13) Profeten saw sade:
” Den klokaste personen i min nation är Ali a.s”

13) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The most judicious person in my nation is Ali (A.S).”

Ibn Al-Maghazeli, 70; Arjah Al-MatAlib, 544.

14) Profeten saw sade:
” Jag är varnaren, och vägvisaren efter mig är Ali a.s”

14) The Prophet (P.B.U.H) said:
“I am the warner, and the guide after me is Ali (A.S).”

Musnad Ahmad, 1/151; Al-Tirmidhi, 2/135; Al-Khasa’is of Al-Nisa’I, 20; Kenz Al-Omal, 1/247; Ibn Al-Maghazeli, 222.

15) Profeten saw sade:
”Undantag från helvetet kommer genom kärlek för Ali a.s”

15) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Exemption from the Hellfire comes with love for Ali (A.S).”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 2/241; Tarikh Baghdad of Al-Khateeb Al-Baghdadi, 6/851; Akhtab Khawarizm, 86; Ibn Al-Maghazeli, 90.

16) Profeten saw sade:
” Vem som än såg mig som sin herre, över honom är Ali a.s herre”

16) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Of whomever I was master, Ali (A.S) is his master.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/129; Kenz Al-Omal, 6/157; Al-Dilmi.

17) Profeten saw sade:
”Det skulle inte finnas någon som är tillräcklig för Fatima a.s, om Gud inte hade skapat Ali a.s.”

17) The Prophet (P.B.U.H) said:
“There would not be one sufficient for Fatima if God had not created Ali (A.S).”

HAliyat Al-Awliya’, 1/34; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/177; Ibn Al-Maghazeli, 242; Al-Khawarizmi, 42; Yanabi^ Al-Mawda, 112.

18) Profeten saw sade:
”För den som tror och litar på mig, rekommenderar jag Alis a.s Wilaya.”

18) The Prophet (P.B.U.H) said:
“For the one who believes and trusts in me, I recommend the wilayat of Ali (A.S).”

Al-Jami^ of Al-Suyuti, 1/230; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/168; Tarikh Baghdad of Al-Khateeb Al-Baghdadi, 1/316; Ibn Al-Maghazeli, 49; Yanabi^ Al-Mawda, 266.

19) Profeten saw sade:
”Den förste av er som når dammen är den förste av er som accepterade islam; Ali a.s”

19) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The first of you to reach the Pond is the first of you who accepted Islam: Ali (A.S).”

Kenz Al-Omal, 6/154; Al-Tabarani, 5/32; Al-Riyadh Al-Nudhra, 1/165; Dhaka’ir Al-^Aqi, 65; Ibn Al-Maghazeli, 230.

20) Profeten saw sade:
”Ingen tillåts gå över bron, förutom genom Alis a.s Wilaya.”

20) The Prophet (P.B.U.H) said:
“No one is permitted on the Bridge except by the wilayat of Ali (A.S).”

Ibn Al-Maghazeli, 15; Al-Isti^ab, 2/457.

21) Profeten saw sade:
”Ingen kan ge en redogörelse över mig, förutom Ali a.s”

21) The Prophet (P.B.U.H) said:
“No one can give account of me but Ali (A.S).”

Ibn Al-Maghazeli, 119, 242; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/177; Yanabi^ Al-Mawda, 112, 419; Al-Khawarizmi, 253.

22) Profeten saw sade:
”Den mest eländige personen från världens början till dess slut, är mördaren av Ali a.s.”

22) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The most miserable person from the beginning of the world to the end is the murderer of Ali (A.S).”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/141; Musnad Ahmad, 4/263; Al-Khasa’is of Al-Nisa’i 39; Al-Tabari, 2/408; Kenz Al-Omal, 5/58.

23) Profeten saw sade:
”Det finns ett träd i paradiset, kallat Tuba. Dess rötter är i Alis a.s hus och dess grenar är Ali a.s.”

23) The Prophet (P.B.U.H) said :
“There is a tree in Paradise called Tuba. Its roots are in the house of Ali, and its branch is Ali (A.S).”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/109; Musnad Ahmad, 4/370; Al-Khasa’is of Al-Nisa’i, 25; Al-Tirmidhi; Al-Tabarani.

24) Profeten saw sade:
”Ali a.s är diffrentieraren mellan sanning och falskhet.”

24) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is the distinguisher between truth and falsehood.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/132; Musnad Ahmad, 1/331; Yanabi^ Al-Mawda, 92.

25) Profeten saw sade:
”Den mest rättskaffne är Ali a.s.”

25) The Prophet (P.B.U.H) said:
“The most righteous one is Ali (A.S).”

Al-Bayhaqi, 4/35; Kenz Al-Omal, 7/176; Al-Jami^ of Al-Suyuti, 2/276; Ibn Al-Maghazeli, 93.

26) Profeten saw sade:
”Alis a.s hand och min hand är lika när det gäller rättvisa.”

26) The Prophet (P.B.U.H) said,:
“The hand of Ali (A.S) and my hand are equal in justice.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/14; Al-Tabari, 2/272; Al-Tirmidhi, 2/299; Ibn Al-Maghazeli.

27) Profeten saw sade:
”Ali a.s är min bror i detta liv och i nästa.”

27)The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is my brother in this life and the Hereafter.”

Al-Khasa’is of Al-Nisa’i, 5; Al-Tirmidhi; Yanabi^ Al-Mawda, 61; Ibn Al-Maghazeli, 37; Yanabi^ Al-Mawda, 57.

28) Profeten saw sade:
”Ali a.s är den bäste bland mänskligheten och den som nekar det har hädat.”

28) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is the best of humanity, and the one who denies it has blasphemed.”

Ibn Al-Maghazeli, 129; Yanabi^ Al-Mawda, 233; Tarikh Baghdad of Al-Khateeb Al-Baghdadi, 5/37; Al-Khawarizmi, 235.

29) Profeten saw sade:
”Ali a.s är slaveriets dörr, och vem som än passerar genom den dörren är en sann troende.”

29) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is the door of servitude, and whoever passes through that door is a true believer.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori; Kenz Al-Omal, 6/156; Al-Dilmi.

 

30) The Prophet (P.B.U.H) said, “Ali (A.S) is the Imam of goodness, the fighter against iniquity, the helper of those who come to his aid, and the deserter of those who desert him.”

30) Profeten (saw) sade: ”Ali (a.s) är godhetens Imam, han som krigare mot orättvisor, hjälparen av dem som kommer till hans stöd, och desertören av dem som sviker honom.”

Kenz Al-Omal, 6/153; Al-Darqatani.

31) Profeten saw sade:
”Ali a.s är de gudfruktigas Imam, de troendes prins, och ledaren över de praktfulla.”

31) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is the Imam of the pious, the prince of believers, and the leader of the resplendent.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/129; Kenz Al-Omal, 6/153.

32) Profeten saw sade:
”Ali a.s är för mig vad Aaron var för Moses.”

32) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is to me what Haroun was to Musa.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/137; Ibn Al-Maghazeli, 65, 104; Al-Tabarani; HAliyat Al-Awliya’, 1/63; Akhtab Khawarizm, 229.

33) Profeten saw sade:
”Ali a.s har rättigheter över denna nation som en fars rättigheter över sin son.”

33) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) holds a right over this nation like the right of a father over his son.”

Muslim, 2/361; Al-Tirmidhi, 2/299; Al-Hakim, 3/130; Musnad Ahmad, 3/198; Al-Nisa’i, 7; Asad Al-Ghaba, 3/40.

34) Profeten saw sade:
”Ali a.s är med Koranen och Koranen är med Ali a.s.”

34) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is with the Qur’an, and the Qur’an is with Ali.”

Al-Bukhari, 5/19; Muslim, 2/360; Al-Tirmidhi, 5/304; Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/109; Ibn Majah, 1/28; Musnad Ahmad, 3/328.

35) Profeten saw sade:
Profeten saw sade:
”Ali a.s och hans shias är de framgångsrika.”

35) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) and his shi^a are the successful ones.”

Ibn Al-Maghazeli, 47; Mizan Al-^Itidal, 2/313.

36) Profeten saw sade:
”Ali a.s är dörren till min kunskap, och den som klargör för min nation det jag skickades med.”

36) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is the door of my knowledge, and the one who will clarifies for my nation that which I was sent with.”

Tafsir Al-Tabari, 3/171; Shawahid Al-Tanzil, 2/356; Al-Darr Al-Manthour, 6/379; Yanabi^ Al-Mawda, 61.

37) Profeten saw sade:                                                                                                              ”Kärlek för Ali a.s är tro och hat för Ali a.s är hyckleri.”

37) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Love for Ali (A.S) is faith, and hatred for Ali is hypocrisy.”

Ibn Al-Maghazeli, 67; Al-Khawarizmi, 236; Fara’id Al-Samateen; Yanabi^ Al-Mawda.

38) Profeten saw sade:
”Ali a.s är skiljeväggen mellan himmel och helvete.”

38) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is the partition between Heaven and Hell.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/127; Kenz Al-Omal, 5/30; Al-Jami^ of Al-Suyuti, 1/374; Al-Tirmidhi; Ibn Maghazeli, 80.

39) Profeten saw sade:
”Alis a.s position ibland människorna är som suran Qul Hu Allahu Ahad i Koranen.”

39) The Prophet (P.B.U.H) said
“The position of Ali (A.S) amongst the people is like Surat Qul Hu Allahu Ahad in the Qur’an.”

Muslim, 1/48; Al-Tirmidhi, 2/299; Al-Nisa’i, 27; Musnad Ahmad, 6/299; Ibn Al-Maghazeli, 191.

40) Profeten saw sade:
”Ali a.s är älskad av två vänner, mig och av Abraham a.s.”

40) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is the beloved between two friends, myself and Ibrahim.”

Yanabi^ Al-Mawda, 88; Fara’id Al-Samateen; Bea^ Al-Abrar; Moniq Ibn Ahmad Al-Khawarizmi.

41) Profeten saw sade:
”Vem som än bryter med Ali a.s, har brutit med mig och vem som än bryter med mig, bryter med Allah.”

41) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Whoever splits with Ali (A.S) has split with me, and whoever splits with me has split with God.”

Ibn Al-Maghazeli, 45; Yanabi^ Al-Mawda, 181.

42) Profeten saw sade:
”Ali är från mig och jag är från honom, och han är beskyddaren av alla sanna troende efter mig.”

42) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) is from me and I am from him, and he is the protector of every true believer after me.”

Ibn Al-Maghazeli, 69; Yanabi^ Al-Mawda, 125.

43) Profeten saw sade:
”Bland alla skapelser är Ali den mest älskade av Allah och Hans Profet”

43) The Prophet (P.B.U.H) said:                                                                                                  “Ali (A.S) is the most beloved of God and His Prophet in all of creation.”

Kenz Al-Omal, 5/33; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/211; Ibn Al-Maghazeli, 219.

44) Profeten saw sade:
”Att nämna Ali a.s är en form av tillbedjan och att titta på honom är en form av tillbedjan.”

44) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Mentioning Ali (A.S) is a form of worship, and looking upon him is a form of worship.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/123; Kenz Al-Omal, 6/156; Al-Tabarani; Ibn Al-Maghazeli, 240, 278; Al-Khawarizmi, 62.

45) Profeten saw sade:
”Kärlek för Ali a.s är ett bra dåd, så ruinera inte det med hjälp av dåliga dåd.”

45) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Love for Ali (A.S) is a good deed, so don’t ruin it with bad deeds.”

Al-Tabarani; Yanabi^ Al-Mawda, 2/3.

46) Profeten saw sade:
”Ali a.s besitter Kaabans position.”

46) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) holds the position of the Ka^aba.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/122; Musnad Ahmad, 3/82; Al-Tabarani, 6/155; Kenz Al-Omal.

47) Profeten saw sade:
”Alis a.s relation till mig, är som mitt huvuds relation till min kropp.”

47) The Prophet (P.B.U.H) said:
“Ali (A.S) stands in relation to me as my head to my body.”

Mustadrak Al-Sahihain of Al-Hakim Al-Nisabori, 3/141; Al-Jami^ of Al-Suyuti, 1/583; Tarikh Baghdad of Al-Khateeb Al-Baghdadi, 1/51; HAliyat Al-Awliya’, 1/182; Al-Riyadh Al-Nudhra, 2/219.

4 kommentarer

  1. Amina Hussain 24 maj 2013

    Me loooooooove!!

  2. Mariam 07 april 2014

    Är referenserna från både shia och sunni källor?

  3. Bahlool 07 april 2014

    Jag ser bara sunni källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *