Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ashura – 40 hadither

Källa

Här kommer 40 hadither om Ashura. Jag tog med den engelska översättningen och sedan min egen översättning. 

The Holy Prophet (peace be upon him and his progeny) has said: 

Those people from amongst my ummah, who memorise forty traditions pertaining to those issues of religion, which they are in need of, Allah shall resurrect them on the Day of Judgment as jurisprudents and scholars. 

Den Heliga Profeten (saw) har sagt:

De från min Ummah, som memorerar 40 hadither som handlar om de ämnen som har med religionen att göra, som de är i behov av, kommer Allah att återuppliva dem på Domedagen som rättslärda och lärda.

Bihar al‑Anwar, vol.2, p.156;Al‑Ikhtasaas, p.2
1.

The Inferno of Husaini Love 

The Holy Prophet (S.A.W.) said:

Surely, there exists in the hearts of the Mu’mineen, with respect to the martyrdom of Husain (A.S.), a heat that never subsides.

Eldhavet som Hussains kärlek är

Den heliga Profeten (saw) sade:

Sannerligen existerar det i de troendes hjärtan, vad det gäller Al Hussain a.s martyrdöd, en glöd som aldrig kommer lägga sig.

Mustadrak al‑Wasail vol 10 pg. 318

2.

A’ashura ‑ A Day of Grief  

Imam Redha (A.S.) said:

The one for whom the day of A’ashura is a day of tragedy, grief and weeping, Allah The Mighty, The Glorious, shall make the Day of Judgment, a day of joy and happiness for him.

Ashura en dag av sorg

Imam al Ridha (a.s) sade:

För den som Ashuradagen är en dag av tragedi, sorg och gråt, kommer Allah den allsmäktige, den strålande, göra Domedagen till en dag av glädje och lycka.

Bihar al‑Anwar, vol. 44, pg. 284

3.

Muharram ‑ The Month of Mourning 

Imam Redha (A.S.) said:

With the advent of the month of Muharram, my father Imam Kadhim (A.S.) would never be seen laughing; gloom and sadness would overcome him for (the first) ten days of the month; and when the tenth day of the month would dawn, it would be a day of tragedy, grief and weeping for him.

Muharram – Sorgens månad

Imam Ridha (a.s) sade:

När månaden Muharram började närma sig, sågs min far, Imam Kadhum (a.s) aldrig skratta; dysterhet och sorg skulle komma över honom för (de första) tio dagarna i månaden; och när den tionde dagen grydde, skulle det bli en dag av tragedi, sorg och gråt för honom.

Amaali Saduq, pg. 111

4.

Laughing Eyes 

The Holy Prophet (S.A.W.) said:

O’ Fatimah! Every eye shall be weeping on the Day of Judgment except the eye which has shed tears over the tragedy of Husain (A.S.) for surely, that eye shall be laughing and shall be given the glad tidings of the bounties and comforts of Paradise.

Skrattande ögon

Den heliga Profeten (saw) sade:

Oh Fatimah! Varje öga kommer gråta på Domeagen, förutom det öga som fällde tårar över Hussains (a.s) tragedi, för sannerligen kommer detta öga skratta och kommer få glada bud om paradisets belöningar och bekvämligheter.

Bihar al‑Anwar, vol. 44 pg. 193.

 

5.

Reward of the Martyred Companions 

Imam Redha (A.S.) said (to one of his companions):

If you desire that for you be the reward equivalent to that of those martyred along with Husain (A.S.), then whenever you remember him say: ’ Oh! Would that I had been with them! A great achievement would I have achieved’.

Belöning för de marterade följeslagare

Imam Ridha (a.s) sade (till en av sina följeslagare):

Om du önskar att få den belöning som är lik den belöning som dem som marterades med Hussain (a.s), så säg varje gång du kommer ihåg honom: Oh! Jag önskar jag vore med dem! Då hade jag åstadkommit en stor bedrift.

Wasaail al‑Shia’h, vol. 14, pg. 501.

6.

The Customary Mourning 

Abu Haroon al‑Makfoof said:

I presented myself before Imam Sadiq (A.S.) whereupon he said to me: ”Recite for me a poetry” and so I recited for him. He said ”Not in this manner. Recite for me as you recite poems and elegies over the grave of Husain (A.S.)” and so I recited for him (again).

Den sedvanliga sorgen

Abu Haroon al Makfoof sade:

Jag presenterade mig inför Imam Sadiq (a.s) varpå han sade till mig: ”Recitera för mig en dikt” och då reciterade jag för honom. Han sade: ”Inte på det här sättet. Recitera för mig som när du reciterar dikter och elegier över Hussains (a.s) grav” och då reciterade jag för honom (igen).

Bihar al Anwar vol 44, pg. 287.

7.

Reward for Reciting Poetry about Husain (A.S.) 

Imam Sadiq (A.S.) said:

There is none who recites poetry about Husain (A.S.) and weeps and makes others weep by means of it, except that Allah makes Paradise incumbent upon him and forgives his sins.

Belöning för att recitera poesi över Hussain (a.s)

Imam Sadiq (a.s) sade:

Det finns ingen som reciterar Poesi över Hussain (a.s) och gråter och får andra att gråta, med hjälp av den, utan att Allah gör paradiset ålagd honom och förlåter hans synder.

Rijal al‑Shaikh al‑ Tusi pg. 189.

8.

People of Eulogies and Elegies 

Imam Sadiq (A.S.) said:

All praise is for Allah, who has placed amongst the people, those who arrive in our presence, eulogizing us and reciting elegies about us.

Lovtalens och elegiernas folk

Imam Sadiq (a.s) sade:

All pris till Allah, som placerat bland människorna, de som anländer till vår närhet, som lovtalar oss och som reciterar elegies över oss.

Wasail al‑Shiah vol. 10, pg. 469.

9.

Poetry Recitation During the Period of Mourning 

Imam Redha (A.S.) said (to De’bil, a poet sincerely devoted to the Ahlul Bayt):

I desire that you recite for me poetry, for surely, these days (of the month of Muharram) are the days of grief and sorrow, which have passed over us, Ahlul Bayt.

Recitation av dikter under sorgperioden

Imam al Ridha (a.s) sade (till Debil, en poet som var uppriktigt hängiven Ahlul Bayt):

Jag önskar att du reciterar poesi för mig, för sannerligen, dessa dagar (månaden Muharram) är sorgens och bedrövelsens dagar, som har kommit över oss, Ahlul Bayt.

Mustadrak al‑Wasail, vol 10, pg. 386.

 

10.

Shiites‑The Companions and Associates 

Imam ’Ali (A.S.) said:

Surely, Allah has chosen for us followers (Shiites), who assist us and are happy at our happiness and are sad in our sadness.

 Shiiterna, följeslagarna och vännerna

Imam Ali (a.s) sade:

Sannerligen, har Allah för oss valt anhängare (shiiter), som hjälper oss och är glada för vår glädje och är sorgsna över vår sorg.

Ghuraral‑Hikam vol. 1, pg. 135.

11.

Paradise – The Recopense of Azadari 

Imam ’Ali Ibn al‑Husain (A.S.) used to say:

Every Mu’min, whose eyes shed tears upon the killing of Husain Ibn ’Ali (A.S.) and his companions, such that the tears roll down his cheeks, Allah shall accommodate him in the elevated rooms of Paradise.

 Paradiset belöningen för Azadari

Imam Ali ibn al Hussain (a.s) brukade säga:

Varje troende, vars ögon fäller tårar över dödandet av Hussain ibn Ali (a.s) och hans följeslagare, så pass att tårarna rinner nedför kinderna, kommer Allah att ackommodera personen i de upphöjda rummen i paradiset.

Yanaabe’al‑Mawaddah, pg. 419

12.

In Remembrance of the children of Fatimah a.s

Imam Sajjad (a.s) said:

Surely, I have never brought to mind the martyrdom of the children of Fatimah (A.S.) except that I have been choked with tears due to it.

 Till minne av Fatimas a.s barn

Imam Sajjad (a.s) sade:

Säkerligen, har jag aldrig tänkt på Fatimas (a.s) barns martyrdöd, utan att jag kvävdes av tårarna på grund av det.

Bihar al‑Anwar vol. 46, pg. 109.

13.

Mourning in the houses  

For those unable to go for the ziarat of Imam Husain (A.S.) on the day of A’ashura, Imam Baqir (A.S.) mentions the manner of performing A’zadari as follows:

He should mourn over Husain (A.S.), weep for him and instruct the members of the house to weep for him. He should establish the mourning ceremony in the house by exhibiting lamentations and grief over him; the people should meet one another in their homes and offer condolences and consolation to each other over the calamities which befell him.

Sörjandet i husen

För de som inte har möjlighet att gå på ziarat av Imam Hussain a.s på Ashuradagen, nämner Imam Baqir (a.s) sättet på hur man ska utföra Azadari på följande sätt:

Han borde sörja Hussain (a.s), gråta över honom, och att instruera husets folk att gråta över honom. Han borde skapa sorgceremonien i huset genom klagande och sorg över honom; folket borde möta varandra i varandras hem och beklaga och trösta varandra över katastrofen som drabbade honom.

Kaamil al‑Ziyaraat pg. 175

14.

Ali (A.S.) Weeps While Grieving the Martyrs of Kerbala

Imam Baqir (A.S.) said:

Amirul Mu’mineen (A.S.), along with two of his companions, happened to pass by Kerbala and as he did so, tears filled his eyes. He said (to them), ”This is the resting place of their animals; and this is where their luggage shall be laid down; and it is here that their blood shall be shed. Blessed are you O’ Earth, that the blood of the beloved shall be spilled upon you.”

Ali (a.s) gråter medan han sörjer Kerbalas martyrer

Imam Baqir (a.s) sade:

De troendes ledare ( Imam Ali a.s), åtföljd av två av sina följeslagare, passerade av en slump, Kerbala, och när han gjorde det, fylldes hans ögon med tårar. Han sade (till dem), ”Här är deras djurs rastplats; och här kommer de lägga ned sina ägodelar; och här kommer deras blod att spillas. Välsignade är du, oh jord, att de älskades blod ska spillas på dig.”

Bihar al Anwar, vol: 98 pg. 258.

15.

Tears – Barrier of Hell

Imam Baqir (A.S.) said:

He who remembers us, or in whose presence, we are remembered, and (as a result) tears flow from his eyes, even though they may be in the measure of a wing of a mosquito, Allah shall construct for him a house in paradise and make the tears a barrier between him and the fire (of hell).

Tårar – Barriär mot helvetet

Imam Baqir (a.s) sade:

Han som minns oss, eller han som i vars närvaro vi blir omtalade och på grund av det kommer hans ögon att tåras, även om det är en tår lika stor som en myggas vingar, kommer av Allah att få sig ett hus byggt i paradiset och tårarna som föll kommer att vara en barriär mellan honom och helvetet.

Al‑Ghadeer vol. 2, pg. 202.

16.

Twenty Years of Weeping!

Imam Sadiq (A.S.) said:

`As for A’li Ibn al‑Husain (A.S.), he cried over Husain (A.S.) for twenty years (after the tragedy of Kerbala); never would any food be placed before him except that he would begin to weep.

Imam Jafar al Sadiq

Vad det gäller Ali ibn al Hussain, så grät han över Hussain i 20 år (efter Kerbala tragedin) och aldrig sattes någon mat framför honom, om han inte började gråta.

Bihar al Anwar, vol 46, pg. 108

17.

The Etiquette of Mourning

Imam Sadiq (A.S.) said:

When Ibrahim, the son of the Holy Prophet (S.A.W.) died, tears filled the eyes of the Holy Prophet (S.A.W), whereupon he said, ” The eyes are tearful and the heart is anguished (but) we shall not say anything which shall anger the Lord. Surely we, O’ Ibrahim, are grief‑stricken for you”

Sörjandets etikett

 Imam Sadiq (a.s) sade:

När Abraham, den heliga Profetens (saw) son, dog, fylldes den heliga Profetens ögonn med tårar, varpå han sade, ”Ögonen är fyllda av tårar och hjärtat plågas (men), vi ska inte säga något som ska reta upp Herren. Sanerligen är vi, ötröstliga över dig, oh Abraham.”

Bihar al‑Anwar vol: 22 , pg. : 157.

18.

Tearful Eyes

Imam Sadiq (A.S.) said:

He in whose presence we (and our miseries) are mentioned and, as a result, his eyes pour out tears, Allah shall make his face forbidden upon the fire of hell.

Tårfyllda ögon

Imam Jafar al Sadiq

Han i vars närvaro, vi (och vår misär) är nämnd, och som resultat utav det, hans ögon börjar gråta tårar, kommer av Allah att skyddas för helvetets eldar.

Bihar al Anwar vol. 44, pg. 185.

19.

Hussaini Gatherings

Imam Sadiq (A.S.) said to Fudhail:

Do you sit together, talk and discuss amongst yourselves? Fudhail replied: Yes. The Imam then said: I approve of these sittings. So keep our `issue’ (Imamate) alive. May Allah exhibit mercy on those who revive our issue and mission!

Hussain sammankomster

Imam Sadiq (a.s) sade till Fudhail:

Sitter ni tillsammans, talar och diskuterar med varandra? Fudhail svarade: Ja. Då sa Imamen: Jag godkänner dessa sittningar. Så håll vår sak (Imamatet) i livet. Må Allah visa alla dem som återupplivar vår sak, barmhärtighet

Wasail al‑Shiah , vol. 10, pg. 391.

20.

Invaluable Tears

Imam Sadiq (A.S.) said (to Masma’, one of those who mourned over Imam Husain (A.S.)):

May Allah have mercy upon your tears! Do know that you are regarded as being of those who are deeply concerned about us and of those who are happy at our happiness and aggrieved at our sorrow. Do know that you shall witness the presence of my fathers near you at the time of your death.

Ovärderliga tårar

Imam Sadiq (a.s) sade (till Masma, en av dem som sörjde Imam Hussain a.s)

Må Allah ha barmhärtighet över dina tårar! Vet att du räknas bland dem som är djupt berörda över oss och bland dem som är glada för vår glädja och djupt plågade över vår sorg. Vet, att du kommer vara vittne till mina förfäders närvaro vid din död.

Wasail al‑Shia, vol., 10, pg. 397

21.

Scalded Hearts

Imam Sadiq (A.S.) (while sitting on the prayer mat prayed for the mourners and those going for the ziarat of the Ahlul Bayt (A.S.) as follows):

قال الصادق (ص):
وارحَم تِلك الأعين التي جَرت دُموعُها رحمَةً لنا وارحم تِلك القُلوب التي جَزعت واحترقت لنا وارحَم الصًَرخة التي كانت لنا
O’ Lord, have mercy upon those eyes, which have shed tears in compassion for us; and upon those hearts, which have been restless and blistered for us; and upon those wailings, which have been for us.

 

Skållade hjärtan

Imam al Sadiq (a.s). (Medan han satt på bönemattan och bad för de sörjande och de som skulle vallfärda till Ahlul Bayt (a.s) sade följande):

”Åh Herre, ha förbarmande över dessa ögon, som har fällt tårar i deltagande för oss; och på dessa hjärtan, som har varit rastlösa och svidit för oss; och på dessa klaganden, som har varit för vår skull.”

Bihar al‑Anwar vol 98 , pg. 8.

 

22.

Tears over the Oppressed State of the Shiites

Imam Sadiq (A.S.) said:

جعفر بن مُحمد (ع) قال:
مَن دَمعت عيناه فينا دمعةً لِدمٍ سُفِك لنا أو حقٍّ لنا نُقِصناه أو عِرض انتُهِك لنا أو لأحد مِن شيعتنا بوّأه الله تعالى فيها في الجنة حُقباَ
He whose eyes shed tears for our blood which has been shed, or for our rights which have been usurped, or for the humiliation meted out to us or to one of our Shiites, Allah shall accommodate him in paradise for a long time.

Tårar över den förtryckta situationen som shiiterna befinner sig i

Imam al Sadiq (a.s) sade:

Den som fäller tårar för vårt blod som har spillts, eller för våra rättigheter som har blivit bestulna, eller för den förnedring som begåtts mot oss eller mot någon av våra shiiter, Allah kommer ackommodera personen i Paradiset för en mycket lång tid.

Amali Sheikh al Mufid, pg. 175.

23.

Weeping of the Sky

Imam Sadiq (A.S.) said:

قال أبو عبد الله (ع):
يا زُرارَة إنَّ السماء بَكت على الحُسين (ع) أربعين صباحاً
O’ Zurarah! The sky had cried for forty days over (the martyrdom of) Husayn (A.S.)

Himlens gråtande

Imam al Sadiq (a.s) sade:

Åh Zurarah! Himlen grät i 40 dagar över Hussains (martyrdöd) (a.s).

 

Mustadrakal‑Wasail, vol 1 pg. 391

24.

The Holy Prophet and Weeping over the Martyrs

Imam Sadiq (A.S.) said:

قال الصادق (ع):
إنَّ النبيَّ (ص) حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالبٍ (ع) وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كَثُر بُكاؤه عليهما جِداً ويقول كانا يُحدَّثاني ويُؤانِساني فذهَبا جميعاً
After the news of the martyrdom of Ja’far Ibn Abi Talib (A.S.) and Zaid Ibn Harithah reached the Holy Prophet (S), whenever he entered his house, he would weep profusely for them and say: ” They used to converse with me and were intimate with me and (now) both of them have departed together”.

Den Heliga Profeten (saw) och gråtande över martyrerna

Imam al Sadiq (a.s) sade:

Efter nyheterna om Jaafar ibn Abi Talibs (a.s) och Zaid bin Harithahs martyrdöd nådde den Heliga Profeten (saw), när som han trädde in i ett hus, så började han gråta översvallande för dem och brukade då säga: ”De brukade samtala med mig och vara intima med mig och nu har båda avlidit tillsammans.”

Man La Yahdhuruhu al‑Faqih, vol. 1, pg. 177

25.

Sympathy for Ahlulbayt

Imam Sadiq (A.S.) said:

قال أبو عبد الله (ع):
نفَسُ المهمُوم لِظُلمنا تسبيح وهَمُه لأمرنا عبادة وكِتمانه لِسرِّنا جهادٌ في سبيل الله ثم قال أبو عبد الله (ع) يَجِب أن يُكتب هذا الحديث بالذهَب
The breath of one who is aggrieved upon the injustice and oppression subjected to us, is tasbeeh (glorification of Allah), and his grief for us, is i’baadat (worship of Allah) and his concealing our secrets, is jihad in the path of Allah.

The Imam (A.S.) then added: This tradition ought to be written in gold.

Sympati för Ahlul Bayt (a.s)

Imam al Sadiq (a.s) sade:

Andetaget för den som är plågad över den orättvisa och förtryck som utövats över oss, är glorifiering av Allah och hans sorg över oss är tillbedjan av Allah och hans döljande av våra hemligheter är jihad å allahs vägnar. 

Imamen (a.s) lade sedan till: Denna återberättelse borde skrivas i guld.

 

Amaali al‑Shaikh al‑Mufid, pg. 338.

26.

Mourning Angels

Imam Sadiq (A.S.) said:

قال الصادق (ع):
وكَّل الله بِقبر الحُسين (ع) أربعة ألافٍ ملكٍ شُعثٍ غُبرٍ يبكونه إلى يوم القيامة
Allah has appointed to the grave of Imam Husayn (A.S.), four thousand anguished and grief‑stricken angels, who weep over him (and shall continue to do so) up to the Day of Judgment.

Änglarnas sörjande

Imam al Sadiq (a.s) sade:

Allah har utnämnt till Imam Hussains (a.s) grav, fyra tusen plågade och otröstliga änglar, som gråter över honom (och kommer fortsätta så) till Domedagen.

Kamil al‑ziyaraat, pg. 119.

 

27.

Weeping over Husayn (A.S.)

Imam Ridha’ (A.S.) said (to Rayyan Ibn Shabib):

عن الرِّضا (ع) أنه قال:
يا ابن شبيب إن كُنت باكِياً لشئِ فابكِ لِلحُسين بن عليِّ (ع) فإنه ذُبِح كما يُذبَح الكَبشُ
O’ Son of Shabib! If you have to cry over something, then do so over Husayn Ibn ’Ali (A.S.) for surely, he was slaughtered in the manner in which a ram is slaughtered.

Gråtande över Hussein (a.s)

Imam al Ridha (a.s) sade (till Rayyan ibn Shabib)

Åh Shabibs son! Ifall du ska gråta över något, gråt då över Hussein ibn Ali (a.s), för sannerligen, slaktades han såsom ett offerlamm slaktas.

Bihar al Anwar, vol. 94, pg. 286.

28.

Gatherings in Remembrance of the Imams

Imam Ridha’ (A.S.) said:

قال الرضا (ع):
مَن جلس مجلِساً يُحيىَ فيه أمرُنا لم يَمُت قلبه يوم تمُوت القُلوب
He who sits in a gathering in which our affairs (and our path and aims) are discussed and revived, his heart shall not die on the day (Day of Judgment) when hearts shall die (of fear).

Sammankomster till minne av Imamerna

Imam al Ridha (a.s) sade:

Den som sitter i en sammankomst där våra affärer (och vår väg och våra mål) diskuteras och återupplivas, hans hjärta kommer inte dö på dagen (Domedagen) när hjärtan kommer dö (av fruktan).

Bihar alAnwar vol 4 pg. 178.

 

29.

Benefits of Weeping over Husayn (A.S.)

Imam Ridha’ (A.S.) said:

قال الرضا (ع):
فعَلى مِثل الحُسين فليبكِ الباكون فإنَّ البُكاء عليه يَحُطُّ الذنوب العِظام
Those who weep should weep over the likes of Husayn (A.S.) for surely, weeping over him does away with one’s great sins.

 

Fördelar med att gråta över Hussein (a.s)

Imam al Ridha (a.s) sade:

De som gråter, bör gråta över sådana som Hussein (a.s), för sannerligen, gråt över honom får bort ens stora synder.

Bihar al‑Anwar vol: 94, pg. 184.

30.

Forgiveness of Sins

Imam Ridha’ (A.S.) said:

قال الرضا (ع):
يا ابن شبيب إن بكيتَ على الحُسين (ع) حتَّى تصير دُموعُك على خدَّيك غفر الله لك كُلَّ ذنبٍ أذنبتَهُ صغيراً كان أو كبيراً قليلاً كان أو كثيراً
O’ Son of Shabib! Should you weep for Husayn (A.S.) in the measure that tears roll down your cheeks, Allah would forgive all the sins committed by you, whether they be the great sins or the small sins and whether they be meagre or immense.

 

Förlåtelse av ens synder

Imam al Ridha (a.s) sade:

Åh Shabibs son! Om du skulle gråta över Hussein (a.s) till den nivån att tårar skulle rinna nedanför dina kinder, så skulle Allah förlåta alla synder begångna av dig, om det är stora synder eller små synder och om de är magra eller ofantliga.

Amali Saduq, pg. 111.

 

31.

Intimacy with the Progeny

Imam Ridha’ (A.S.) said (to Ibn Shabib):

قال الرضا (ع):
يا بن شبيب إن سرَّك أن تكون معنا في الدرجات العُلى مِن الجنان فاحزن لِحُزننا وافرح لِفرحنا
O’ Son of Shabib! If it makes you happy (and you desire) to be with us in the elevated ranks of paradise, then be sad in our grief and happy at our happiness.

Intimitet med avkomman

Imam al Ridha (a.s) sade (till Shabibs son):

Åh Shabibs son! Ifall det gör dig glad (och du önskar) att vara med oss i de högsta rangen i Paradiset, så var ledsen över vår sorg och glad åt vår glädje.

Wasaail al‑Shiah, vol. 14 pg. 502.

 

32.

Day of A’ashura

Imam Ridha’ (A.S.) said:

عن الرضا (ع) قال:
مِن ترك السَّعيَ في حوائجه في يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والأخرة
One who refrains from seeking his (worldly) desires on the day of A’ashura, Allah shall grant him his desires of this world and the hereafter.

Ashuradagen

Imam al Ridha (a.s) sade:

Den som avhåller sig från att söka sina (världsliga) begär på Ashurdagen, så kommer Allah bevilja honom hans begär i denna värld och i nästa.

Wasaail al Shiah, 14, pg. 504,

 

33.

Pilgrim of Husayn (A.S.)

Imam Sadiq (A.S.) said:

قال الصَّادق (ع):
وإنَّ زائِره لينقلِبُ وما عليه مِن ذنبٍ
The zaair (pilgrim) of Imam Husayn (A.S.) turns back (from his pilgrimage) such that not a single sin remains upon him.

Imam Husseins (a.s) vallfärdande

Imam al Sadiq (a.s) sade:

Den vallfärdande till Imam al Hussein (a.s) går tillbaka (från sin vallfärd) så att inte en enda av hans synder är kvar.

Wasaail al‑Shia’h, vol 14, pg. 412.

 

34.

Husayn (A.S.) Seeks Forgiveness for his Pilgrims

(Regarding someone who goes for pilgrimage to the shrine of Imam Husayn (A.S.)), Imam Sadiq (A.S.) said:

قال الصادق (ع):
وإنه ليرَى مَن يبكُيِه فيستغفر له ويَسأل أباءه (ع) أن يستغفِروا له
One who weeps for Imam Husayn (A.S.), surely, the Imam (A.S.) observes him and seeks forgiveness for him and requests his holy fathers to (also) seek forgiveness for him.

Hussein ber om förlåtelse för sina besökare (de vallfärdande)

(Gällande någon som går på vallfärd till Imam al Husseins (a.s) helgedom) Imam al Sadiq (a.s) sade:

Den som gråter över Imam Hussein (a.s), sannerligen observerar Imamen (a.s) honom och ber om förlåtelse för honom och ber sina heliga fäder för att också be om förlåtelse för honom.

Bihar al‑Anwar vol. 44, pg. 181

35.

Intercession on Day of Judgment

The Holy Prophet (S) (said to H. Fatimah (A.S.)):

قال النبيُّ (ص):
فإذا كان القيامة تشفعين أنتِ لِلنساء وأنا أشفعُ لِلرجال وكلُ مَ، بكىَ مِنهُم على مُصاب الحُسين أخذنا بيَده وأدخلناه الجنة.
On the Day of Judgment, you shall intercede for the ladies and I shall intercede for the men; every person who has wept over the tragedy of Husayn (A.S.), we shall take him by the hand and lead him into Paradise.

Förbön på Domedagen

Den Heliga Profeten (saw) sade till Fatima (a.s):

På Domedagen, kommer du medla åt damerna, och Jag kommer medla åt männen; varje person som har gråtit över Husseins (a.s) tragedi, kommer vi ta i handen och leda dem in i Paradiset.

Bihar al‑Anwar vol. 94 pg. 192,

 

36.

Imam Sadiq (A.S.) on Day of A’ashura

A’bdullah Ibn Sinaan says:

عن عبد الله بن سنان قال:
دخلتُ على سيِّدي أبي عبد الله جَعفر بن مُحمد (ع) في يوم عاشوراء فأفيتُه كاسفَ اللَّون ظاهر الحُزن ودُمُوعه تنحَدِر مِن عينيه كاللُّؤلُؤِ المُتساقط
I arrived in the presence of my master, Imam Sadiq (A.S.) on the day of A’ashura and found him pale and grief‑stricken, with tears streaming from his eyes like falling pearls.

Imam Sadiq (a.s) om Ashuradagen

Abdullah son till Sinaan säger:

Jag anlände till min mästare, Imam Sadiq (a.s) på Ashuradagen och fann honom blek och otröstlig, med tårar rinnandes från hans ögon som fallande pärlor.

Mustadrak al‑ Wasail, vol 6, pg, 279.

 

37.

Neither Angels nor Prophets

The Holy Prophet (S) said:

عن النبيُّ (ص) إلى أن قال:
….نحن لا ملائكةُ ولا أنبياء بل نفرُ مِن فُقراء أُمَّة مُحمد (ص) فيقولون بِما نلتُم هذه الكرامة فيقُولون لم تكُن أعمالُنا شديدةً ولم نصُم الدَّهر ولم نقُم اللَّيل ولكن أقمنا على الصَّلوات الخمس وإذا سَمِعنا ذِكر مُحمدٍ (ص) فاضَت دُموعنا على خُدودنا
(On the Day of Judgment, a group would be seen in the most excellent and honourable of states. They would be asked if they were of the Angels or of the Prophets. In reply they would state): ”We are‑neither Angels nor Prophets but of the indigent ones from the ummah of Muhammad (S)”. They would then be asked: ”How then did you achieve this lofty and honourable status?” They would reply: ”We did not perform very many good deeds nor did we pass all the days in a state of fasting or all the nights in a state of worship but yes, we used to offer our (daily) prayers (regularly) and whenever we used to hear the mention of Muhammad (S), tears would roll down our cheeks”.

Vare sig Änglar eller Profeter

Den Heliga Profeten (saw)

(På Domedagen, kommer man se en grupp på den mest excellenta och hedervärda ställningen. De kommer bli frågade om de var Änglar eller Profeter. Som svar kommer de säga):

Vi är vare sig Änglar eller Profeter men från de utblottade bland Muhammeds (saw) gemenskap.” Sedan kommer de frågas: ”Hur uppnådde ni då denna upphöjda och hedervärda ställning?” Då kommer de svara:” Vi utförde inte många goda dåd inte heller var vi hela dagarna fastande och inte heller alla nätter stod vi i bön, men ja, vi brukade göra våra dagliga böner och när vi än hörde Muhammeds (saw) namn, så brukade tårar rinna nedanför våra kinder.”

Mustadrak al‑Wasail, vol 10, pg. 318.

 

38.

Visiting the Shrine of Imam Husayn (A.S.)

Imam Sadiq (A.S.) said:

قال الصادق (ع):
ويَنظر إلى زُوَّرهِ وهو أعرفُ بِهم وبأسمائهم وأسماء أبائهم ودرجاتِهم ومنزلتِهم عند الله عزَّ وجلَّ مِن أحدكم بولدِه
He (Imam Husayn) sees those, who come to his shrine and he knows them by their names, their father’s names and their ranks in the eyes of Allah, The Mighty, The Glorious, better than you know your own children!

Besöka Imam al Husseins (a.s) helgedom

Imam al Sadiq (a.s) sade:

Han (Imam al Hussein a.s) ser dem, som kommer till hans helgedom och han känner till dem vid sina namn, deras fäders namn, och (känner till)deras rang i Allahs ögon, Den Allsmäktige, Den Storslagne, bättre än ni känner era egna barn”

Wasaail al Shiah vol 14, pg. 411.

 

39.

Isa (A.S.) Weeps

Imam A’li (A.S.) said to Ibn A’bbas:

قال عليٌّ (ع) لإبن عبَّاس:
فجلس عيِسىَ وجلس الحوارِيُّون معه فبكى وبكى الحَواريُّون وهُم لا يدرون لِمَ جلس ولِمَ بكى فقالوا يا رُوحَ الله وكلمته ما يُبكيكَ قال أتعلمون أيَّ أرضٍ هذه قالوا لا قال هذه أرضُ يُقتل فيها فرخُ الرَّسول أحمد (ص)
(Once when he happened to pass by Karbala’), Isa (A.S.) sat down and began to weep. His disciples who were observing him, followed suit and began weeping too, but not comprehending the reason for this behaviour, they asked him: ”O’ Spirit of God! What is it that makes you weep?” Isa (A.S.) said: ”Do you know what land this is?” The disciples replied: ”No.” He then said: ”This is the land on, which the son of the Prophet Ahmad (S) shall be killed.

Jesus (a.s) gråter

Imam Ali (a.s) sade till Ibn Abbas:

(En gång när han passerade Kerbala), Jesus (a.s) satte sig ned och började gråta. Hans lärjungar som observerade honom, härmade honom och började också gråta, men de förstod inte anledningen till detta beteende, så de frågade honom: ”Oh Guds själ! Vad är det so får dig att gråta? Jesus (a.s) sade: ”Vet ni vilket land det här är?” Lärjungarna svarade nekande. Då sa Han: ”Det här är landet, där Profeten Ahmeds (saw) son kommer bli mördad.”

Bihar al Anwar vol 44 pg. 252.

 

40.

All Creatures Weep over Imam Husayn (A.S.)

Abu Baseer narrates that Imam Baqir (A.S.) said:

عن أبي بصير عن أبي جعفر قال:
بَكت الإنس والجِنُّ والطَّيرُ والوَحشُ على الحُسين بن عليُّ (ع)
The humans, the jinn, the birds and the wild beasts (all) mourned and wept over (the tragedy which befell) Husayn Ibn A’li (A.S.)

Alla kreaturer grät över Imam Hussein (a.s)

Abu Baseer återberättar att Imam al Baqir (a.s) sade:

Människorna, Djinnerna, fåglarna och de vilda djuren (alla) sörjde och grät över (den tragedi som drabbade) Hussein son till Ali (a.s).

Kaamil al‑Ziyaaraat, pg. 79.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *