Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan – Shabans 3 sista dagar

Imam Reza (a.s) har sagt:

”Om man fastar under de sista tre dagarna av månaden Sha3ban och kopplar dessa dagar till fastan under Ramadan, kommer belönas av Allah den allsmäktige som om man fastat i två hela månader i sträck.”

Abul alt al Harawiy berättar att när han besökte Imam  Reza (a.s) på sista fredagen i månaden Sha3ban då sade Imamen till honom:

”Abul alt, majoriteten av  Sha3ban har förflutit. Detta är den sista fredagen i denna månad. Du ska nu lösa det du missat under denna månad genom att jobba extra hårt under resten av månaden. Du kan göra förbön, be Allah den allsmäktige om förlåtelse, recitera ur Koranen och visa sann ånger inför Allah den allsmäktige för dina synder så att du kan ta emot månaden Ramadan med sann uppriktighet. Du måste uppfylla alla löften som du givit, bär inget hat mot någon av dina syskon i religionen och du måste ge upp alla synder som du begår. Frukta Allah den allsmäktige och lita på Honom i det fördolda och i det öppna, för

och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd]. Gud når alltid Sitt syfte [och] Gud har fastställt ett mått för allt.

Koranen 65:3

Under resten av månaden Sha3ban kan du repetera denna förbön ofta för Allah den Allsmäktige har räddat många människor från helvetet på grund av denna månads helighet.


Åh Allah: Om Du inte förlåtit oss i de föregående dagarna i månaden Shabaan, så förlåt oss under nästkommande dagarna. – alluhumma in lam takun ghafarta lana fima madha min sha`bana faghfir lana fima baqiya minhu

Profetens (saw) tal inför månaden Ramadan

 

”Åh människor! Förvisso finns framför er Allahs välsignade månad, en månad full av välsignelser, barmhärtighet och förlåtelse. En månad som för Allah är den bästa av alla månader; dess dagar är de bästa av dagar; dess nätter är de bästa av nätter och dess timmar är de bästa av timmar. Detta är den månad som bjuder er till att vara Allahs gäster och till att vara bland dem som är nära Honom. Med varje andetag förhärligar ni Honom, er sömn är tillbedjan, era gärningar accepteras och era böner besvaras. Så, be Allah, er Herre, att ge er en fast kropp och ett upplyst hjärta så att ni kan fasta och läsa Hans Bok eftersom Han är bara missnöjd med den som inte söker Hans förlåtelse under denna
storslagna månad.

Påminn er själva om Domedagens (Qiyamah) hunger och törst med hjälp av er hunger och er törst. Hjälp de behövande och fattiga, visa aktning för de äldre, visa vänlighet mot barnen, sköt om era familjerelationer, kontrollera era tungor, blunda för saker som inte är tillåtna för er, stäng era öron för det ni inte får höra, visa medkänsla för andras föräldralösa så att man kan visa medkänsla för era. Ångra inför Allah era synder och höj händerna i dua (åkallan/förbön) under denna tid, eftersom det är den bästa tid
och Allah ser på sin skapelse med kärlek, svarar på er begäran och tillfredställer era behov.

Åh människor! Säkerligen är era själar beroende av era handlingar, så frigör dem med Istigfar(ånger), lätta deras last med långa nedfallande på knä (Sujud) och vet att Allah svär vid sin makt att:

”Det blir inget straff för den som ber och faller ned på knä, denne troende kommer inte att vara rädd för Elden den dag då människan står inför världarnas Herre.”Åh människor! Den som ger en Iftar middag (för att bryta fastan) till en fastande person under denna månad, kommer detta att vara som om denne hade befriat en slav och dennes tidigare synder bli förlåtna.”Några av dem som var där frågade Profeten (saw): ”Vad händer med de av oss som inte kan bjuda Iftar till dem som fastar?” Profeten (saw) svarade: ”Allah ger belöning även om Iftar bara består av ett glas vatten.” ”Den som har en god moral (akhlaq) under denna månad kommer att kunna gå över Siraat (bron över helvetet) … den dagen då fötterna halkar… Den som döljer andras fel kommer att se Allah undertrycka sin vrede på Domedagen… Den som hedrar och hjälper en föräldralös, kommer att se Allah hedra honom på Domedagen… Den som visar vänlighet mot andra, kommer att se Allah visa sin nåd på Domedagen…

Den som bryter sina relationer (kontakter med folk) då  kommer Allah stoppa sin nåd från att nå honom på Domedagen… Den som utför en frivillig bön i denna månad,  kommer Allah att hålla helvetets eld borta från honom… Den som genomför en obligatorisk bön i denna månad, kommer Allah att belöna med belöningen likvärdig sjuttio böner … Och den som ber mycket i denna månad, kommer att se sin börda lättade den dag som saker och ting kommer att mätas… Den som reciterar en vers från Koranen i denna månad, kommer att ha samma belöning som den som reciterar hela Koranen under de andra månaderna.

Åh människor! Sannerligen är Paradisets portar öppna i denna månad, så be till Allah att inte stänga dem för er. Helvetets portar är stängda, så be till Allah att hålla dem stängda för er. I denna månad blir Shaitan (Djävulen) fånge, så be din Herre att inte ge honom någon makt över er.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *