Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hur man utför bönen

“…Och när ni åter är i trygghet, förrätta då bönen [på föreskrivet sätt]. Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”

(Koranen: Surah 4, Ayah 103)

 

Hur man utför de dagliga bönerna

 

Det är obligatoriskt att be fem böner dagligen under de bestämda tiderna:

Salat al-Fajr (Gryningsbönen), som består av två enheter. (varje enhet kallas för rak`ah)

Salat al-Zuhr (Middagbönen) består av fyra enheter.

Salat al-`Asr (Eftermiddagsbönen) består av fyra enheter.

Salat alMaghrib (Skymningsbönen) som består av tre enheter.

Salat al-`Isha (Nattbön) som består av fyra enheter.

 

Att utföra de dagliga bönerna enligt den shiitiska jafaritiska lagskolan, innebär att man utför föreskrivna steg i rangordning (tartib) och i ordningsföljd  utan obefogade förseningar mellan dem (muwalat). Personen måste först utföra rening (ghusl, vid behov eller/och wudhu) och fullborda alla andra krav.

 

Förberedelse 

Ställ dig upprätt, vänd mot Qiblah (riktning mot Mecka) och recitera adhan och iqama. Beakta att alla recitationer under bönen måste göras på arabiska. Även då ungefärliga transliteration använts längre ner för varje recitation, är det bäst att lära sig arabisk skrift och uttal.

 

Niyyah : Skapa följande uppsåt i ditt inre: “Jag erbjuder denna ____  (namnet på den specifika bönen) bön,  ____ (antal enheter) rak`ah’s söker närhet till Gud”.

 

Första Rak`ah

Takbiratul Ihram : Lyft båda dina hander till öronen och säg:

Allaahu akbar

Gud är större 

Denna mening, Takbir, kommer upprepas ett flertal gånger under bönen.

 

Qiyam : Stå kvar i den stående positionen medan du utför recitationen i nästa steg, Qira’ah.

Qira’ah : Inledningsvis, recitera första kapitel i den heliga Koranen, Surat al-Fatiha 

Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Raheem

 

Al-hamdu lillaahi rabbil-`aalameen

Arrahmaanir raheem

Maaliki yawmid-deen

Iyyaaka na`budu wa iyyaaka nasta`een

Ihdinas-siraat al-mustaqeem

siraat al-ladheena an`amta `alayhim

ghayril maghdoobi `alayhim

wa la’d-daalleen

————————————————–

I Guds den nåderikes, den barmhärtiges namn

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige,

som allsmäktig råder över Domens dag!

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

Led oss på den raka vägen –

den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

 

Efter det (frivilligt) säg Takbir tre gånger.

 

Andra, recitera ett annat fullständigt kapitel från den heliga Koranen (vi väljer det korta kapitelt 112, Surat al-Ikhlas).

Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Raheem

Qul huwallaahu ahad

Allaahus samad

Lam yalid walam yoolad

Wa lam yakullahu kufuwan ahad.

————————————————

I Guds den nåderikes, den barmhärtiges namn

SÄG:”Han är Gud – En

Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror.

Han har inte avlat och inte blivit avlad,

och ingen finns som kan liknas vid Honom.”.

 

Ruku` : Efter att ha avslutat det andra kapitlet, säger den bedjande Takbir (se ovan) och sen böjer sig tills händerna kan läggas på knäna. Den följande (dhikr) hyllningen bör reciteras en gång i denna position:

Subhaana rabbiy al-`azeemi wa bihamdih

Ärad vara min Herre, den Storslagne, och lovord tillhör Honom.

 

Inta återigen den stående positionen och säg:

 

Sami`allaahu liman hamidah

Gud hör den som prisar Honom

Säg Takbir, sen gå ned till marken med pannan (sujud)

 

Sujud  betyder att man ska sätta sin panna på marken på ett visst sätt, med uppsåtet att vara ödmjuk inför Gud.

Medan man utför sujud, är det obligatoriskt att båda handflator och knäna och båda stortå, placeras på marken. Följande dhikr ska reciteras sujud en gång:

 

Subhaana rabbiy al-a`laa wa bihamdih

Ärad vare min förhärligade Härskare och prisad vare Han

 

Efter första sujud, lyft pannan och sätt dig upp i knäposition med höger fots fotled lagd i vänster fotsula, med händerna vilandes på låren och säg Takbir, frivilligt kan det följas av:

 

Astaghfirullaaha rabbee wa atoobu ilayh 

Jag ber om förlåtelse, Gud, min härskare och vänder mig till dig. 

 

Följd av Takbir igen.  Repetera sujud igen och sätt dig sedan upp i knäpositionen och säg Takbir.

 

Sätt dig upp en stund för att sedan ställa dig upp och (frivilligt) säga:

 

Bihawlillaahi wa quwwatihi aqoomu wa aq`ud 

Med Guds hjälp och med hjälp av Hans styrka, står jag och sitter jag

 

Andra Rak`ah

Efter att ha återgått till rak ställning, recitera Surat al-Fatiha och en annan Surah från den heliga Koranen, såsom i första rak`ah. Sedan säg Takbir, och gör Qunut.

 

Qunut : Håll dina händer framför ditt ansikte, vänd handlflatorna uppåt, och håll båda händer och fingrarna nära varandra. Recitera följande:

Rabbanaa aatinaa fi’d-dunyaa hasanatan wa fi’l-aakhirati hasanatan wa qinaa `adhaab an-naar

Herre! Tilldela oss got i denna värld och i nästa, och skydda oss från helvetets plågor.  

[Koranen, Surah  2, ayah 201]

 

[Beakta: Qunut är ett frivilligt steg.]

 

Säg Takbir, följd av ruku`, sedan två sujud, båda som beskrivits för första rak`ah.

 

Tashahhud  : Efter den andra nedböjningen återgå till din hukande position och recitera: 

Ash hadu al laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lah,

wa ash hadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuluh

Allaahumma salli `alaa Muhammadin wa Aali Muhammad

—————————————————————————

 Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, som är unik och utan partner.

 Jag vittnar också om att Muhammad är hans tjänare och profet.

 Gud, välsigna Muhammad och Muhammeds avkomma.

 

Ifall du utför Fajr (Gryning) bönen, hoppa over resten och gå till delen om Avslutning.

 

Ifall du utför Zuhr (Middag),`Asr (Eftermiddag), Maghrib (Skymning), eller `Isha (Natt) bönen, fortsätt med att ställa dig upp för den tredje enheten medan du reciterar Bihawlillahi…. Som beskrivet på slutet av sektionen Första Rak`ah.

 

Tredje Rak`ah

At-Tasbihat al-Arba`ah : Efter att kommit upp, recitera Surat al-Fatiha, eller recitera  al-Tasbihat al-Arba`ah tre gånger som lyder:

 

Subhaanallaahi wa’l hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar

Ärad vare Gud, och prisad vare Gud; det finns ingen gud utom Allah och Allah är store. 

 

Utför tre ruku`, så upp en stund och gör då de två sujud.  Det är precis det som förklarats i delen Första Rak`ah.  Ifall du utför Maghrib (Skymning) bönen, recitera Tashahhud efteråt. Sedan hoppar du över resten och går över till  Avslutning.

 

Ifall du utför Zuhr (Middag), `Asr (Eftermiddag), eller `Isha (Natt) bönen, fortsätt genom att ställa dig upp för den fjärde rak`ah medan du reciterar Bihawlillahi…. Som förklarats i slutet av delen Första Rak`ah.

 

Fjärde Rak`ah

Denna är identisk till tredje rak`ah.  Efter andra nedböjningen återgå till din hukande position och recitera Tashahhud.

 

Avslutning

Efter att ha reciterat Tashahhud på den sista rak`ah, läs upp Taslim (Hälsning) som avslutar din bön:

Assalaamu `alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh

Assalamu `alaynaa wa`alaa `ibaadillaahis saaliheen

Assalamu `alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh

———————————————————————

Fred vare med dig, Profet, och Guds nåd och välsignesle. 

Fred vare med oss, och på de rättskaffna tjänarna till Gud. 

Fred vare på er [alla], och Guds nåd och välsignelse.

 

Efter det (frivilligt) säg Takbir tre gånger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *