Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hur ska man skicka välsignelser på Profetens familj?

En sak som sunniter har svårt för är att säga rätt Salawat på Profeten saw. De brukar nämna att Muhammad (saw) och Sahaba och Ahlul Bayt. Men faktum är att Salawat, enligt deras böcker är på Muhammad (saw) och Ahlul Bayt

Sahih Muslim – Det är fard att säga salawat på Muhammad s.a.w och hans Ahlul Bayt. Så varför säggs det inte utanför bönen?

Bok 004 Nummer 0803

Abdullah b. Zaid, han som visades kallet (fr bönen i drömmen), återberättar genom Masaad al Ansiris, som sade, vi satt i Said b. Ubidas sällskap, när Allahs Profet (saw) kom till oss. Bashir b. Said sade: Allah har beordrat oss att skicka välsignelser över dig. Oh Allahs budbärare! Men hur ska vi skicka välsignelser över dig? Han (återberättaren) sade: Allahs budbärare (saw) var tyst (och vi var så förvånade över hans tystnad) att vi önskade att vi inte frågat honom. Allahs bubärare (saw) sade då: (För att skicka välsignelse över mig), säg Oh Allah, välsigna Muhammed och Muhammeds hushåll såsom du välsignade Abraham och Abrahams hushåll. Bevilja tjänster åt Muhammed och medlemmarna i hans hushåll såsom du beviljade tjänster åt Abrahams hushåll i denna värld. Du är sannerligen lovvärd och storslagen; och hälsning såsom du vet.

Bok 004 Nummer 0804

Ibn Abi Laila berättar: Kaab b. Ujra mötte mig och sade: Borde jag inte erbjuda dig en gåva? (och lade till): Allahs budbärare (saw) kom till oss och vi sade: Vi har lärt oss hur vi ska åkalla fred/hälsningar på dig; (var vänlig) och tala om för oss hur vi ska skicka välsignelser över dig. Han (Profeten saw) sade: Säg: Oh Allah: Välsigna Muhammed och hans familj såsom du välsignade Abrahams familj. Du är sannerligen lovvärd och storslagen, oh Allah.

fard to say salawat to Mohd SAW and ahl ul bayt, why do the sunnah not say it outside Salah?

Book 004, Number 0803:

Abdullah b. Zaid-he who was shown the call (for prayer in a dream) narrated it on the authority of Mas’ad al-Ansiri who said: We were sitting in the company of Sa’id b. ‘Ubida when the Messenger of Allah (may peace be upon him) came to us. Bashir b. S’ad said: Allah has commanded us to bless you. Messenger of Allah! But how should we bless you? He (the narrator) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) kept quiet (and we were so much perturbed over his silence) that we wished we had not asked him. The Messenger of Allah (may peace be upon him) then said: (For blessing me) say:” 0 Allah, bless Muhammad and the members of his household as Thou didst bless the mernbers of Ibrahim’s household. Grant favours to Muhammad and the members of his household as Thou didst grant favours to the members of the household of Ibrahim in the world. Thou art indeed Praiseworthy and Glorious” ; and salutation as you know.

Book 004, Number 0804:

Ibn Abi Laila reported: Ka’b b. ‘Ujra met me and said: Should I not offer you a present (and added): The Messenger of Allah (may peace be upon him) came to us and we said: We have learnt how to invoke peace upon you; (kindly tell us) how we should bless you. He (the Holy Prophet) said: Say:” O Allah: bless Muhammad and his family as Thou didst bless the family of Ibrahim. Verily Thou art Praiseworthy and Glorious, O Allah.”

Shia

Imam Jaafar ibn Muhammed al Sadiq (a.s) sade:

“Närsom någon nämner den heliga Profeten (saw), skicka omåttliga välsignelser (Salawat) över honom. Den som skickar en välsignelse över den heliga Profeten (saw) en gång; över honom kommer Allah beordra 1000 rader med 1000 änglar vardera att skicka välsignelser över denna person. Allt i detta universum kommer skicka välsignelser över honom på grund av Allahs och änglarnas välsignelser. Allah och Hans budbärare (saw) är uppmärksamma för de okunniga och stolta personerna. Så därför tvekar ingen skicka välsignelser på den heliga Profeten (saw) förutom de okunniga och stolta.”

Imām Ja’far ibn Muhammad al-Sādiq (A.S.) said:

“Whenever the Holy Prophet (s.a.w.s.) is mentioned, send salutations (Salawaat) on him excessively. One who sends salutation on the Holy Prophet (s.a.w.s.) once, the Almighty Allāh will order one thousand rows having a thousand angels each to send salutation on that person. Everything in this universe will send salutations on him because of the salutations of Allāh and the angels. Allāh and His Messenger (s.a.w.s.) are wary of ignorant and proud people. Hence no one hesitates reciting salutation on the Holy Prophet (s.a.w.s.) except an ignorant and a proud man.”

[Reference: Sawaabul A’amaal (eng) page 201]

Den heliga Profeten Muhammed al Mustafa (saw) sade:

Till Amir al Mumineen Ali Ibn Abi Talib (a.s) att –
“Gabriel informerade mig att en person från min nation som skickar välsignelser över mig och min avkomma, då är portarna till himlen öppna för honom, änglarna reciterar då 70 välsignelser över honom och ifall han är en syndare då kommer hans synder falla såsom löven faller från träden.

Holy Prophet Muhammad al Mustafā (S.A.W.W) said:

to Amir al-Mu’minin Imām ‘Alī ibn Abī Tālib (A.S.) that-
“Jibrael informed me that a person from my nation who recites Salawaat on me and my progeny, then for him the doors of the skies are opened, angels recite Seventy salawat on him and if he is a sinner then his sins will fall like leave falls from the tree.”

[Reference: Bihar al-Anwar, Vol 94 Page 55 Tradition 28]

Den heliga Profeten (saw) återberättar att på Meraj (upphöjningen):

Jag såg en ängel som hade tusen händer och i varje hand hade han tusen fingrar. Han var upptagen med att räkna. Jag frågade Gabriel: Vem är denna ängel och vad räknar han på? Gabriel svarade: Denna ängel har utnämnts att räkna alla droppar av regn som faller på jorden. Jag vände mig mot ängeln och frågade honom ifall han kände till antalet änglar som har fallit på jorden sedan Allah skapade jorden? Han svarade: Åh Allahs Profet, Jag svär vid Allah som skickat dig att förmedla sanningen till Hans skapelse, jag inte bara känner till antalet droppar som har fallit över jorden sedan dess skapelse, så känner jag även till exakta antalet droppar som har stigit upp från både vattnet och jorden. Den heliga Profeten (saw) sade: Jag var förvånad över det skarpa minnet och det noggranna räknandet. Ängeln sade: Trots mitt minne och mitt räknande, så finns det en sak som jag helt enkelt inte kan räkna på! Den heliga Profeten (saw) frågade: Vad är det? Ängeln svarade: Jag kan inte räkna på belöningarna för de människorna som hör ditt namn och som då recitera välsignelser varje gång de hör det!

The Holy Prophet (sawaw) relates that on the night of “Meraj” (ascension):

I saw an angel who had a thousand hands and in every hand, a thousand fingers. He was busy calculating. I asked Gabriel: Who is this angel and what is he calculating? Gabriel answered: This angel has been appointed to count drops of rain descending on earth.
I addressed that angel and asked him whether he knew the amount of drops that had descended on earth since Allah created the world? He answered: O’ Prophet of Allah, I swear by Allah who sent you to reveal the truth to his creation, I not only know the amount of drops that have fallen on earth since its creation, I also know the exact amount of drops that have ascended both in the sea and on land. The Holy Prophet (sawaw) says: I was surprised at his sharp memory and precise calculations. The angel said: Despite my memory and calculation, there is one thing that I simply cannot calculate! The Holy Prophet (sawaw) questioned: What is that? The angel replied: I cannot calculate the reward for the people who hear your name and recite salawat each time they hear it!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *