Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen 5:55

Ett inlägg jag postat tidigare om en vers i Koranen och dess betydelse.

Kunskapen om vår historia, vår tro, vår heliga Profet (saw), hans familj, hans sanna vänner, är obefintlig hos muslimen, det är även därför som korruptionen av den muslimska nationen fått fortgå så här långt. Jag har i några veckor skrivit om saken och läst på, jag har även besökt antishiitiska sidor för att se deras svar på mina funderingar. Jag kommer att försöka belysa den ståndpunkt jag följer och då jag inte kan övertyga en kristen med hjälp av mina böcker och min heliga Koran, så måste jag använda hans källor, hans logik, hans böcker. På samma sätt kommer jag använda mig av sunnitiska böcker för att belysa den ståndpunkt jag företräder- Att Allah valde 12 imamer, 12 ledstjärnor, 12 ledare för världens muslimer att efterträda den heliga Profeten Muhammed (saw).

Sannerligen din herre är Allah och hans Budbärare och de som tror och ber och ger almosor medan de är försjunkna i bön. Vem som än tar Allah och hans Budbärare och dem som är troende till sina hjälpare, så kommer Allahs parti sannerligen segra.

Certainly your Master is Allah and His Messenger and those who believe who eshtablish prayer and give charity while they bow. And who ever takes Allah and His Messenger and those who believe as a guardian, so surely the party of Allah will be victorious.
(Quran 5:55-56)

Bland sunni(1) som shialärda (2), så menar de att denna vers kom ned till Profeten från hans Herre, när Muhammed och Ali var försjunkna i bön. Just då dök det upp en tiggare i moskéen och Ali pekade på sitt finger och uppmanade då tiggaren att ta ringen från fingret.
Så vad spelar det för roll? Vad har det här med Ali och hans shias att göra?
Många sunnitiska tolkare av Koranen har skrivit att denna vers kom på grund av Ali och att det handlade om just honom. Det är alltså Allah och hans sändebud Profeten Muhammed och sedan Ali man ska se som ledare och lyda.

Källorna går att se längst ner.

En hadith, nämns av Ibn Salam och dess källa är Profeten Muhammed. Den återfinns i Nisais Sahih och finns som kommentar till Koranversen al Maidah och tas upp i Jamaa Bayn al Sihah al Sittah.
I boken Ghayah al Maram, sida 18, nämner Sayyid al Bahrayni 24 olika hadither från ickeshiitiska källor som menar att Suran refererar till Ali.

För att inte skriva en hel bok, ska jag här bara nämna lite bevis för tesen att Ali valdes ut som ledare efter Profeten Muhammed. Inte vart som helst, utan i självaste Koranen. Vem mer än Ali fick en sådan heder?

Här tar jag upp tolkningen av Koranen gjord av Abi ishaaq ahmad bin Muhamed ibn Ibrahim Nisaboori al Thaalabi. Al Thaalabi omnämns av Ibn Khalikan som en hedervärd och unik kommentator av Koranen och dess tafsir (förklaring/tolkning) och är överlägsen alla andra tolkare av Koranen. I hans bok Tafsir al Kabir (den stora tolkningen) tar han upp detta i samband med versen 5:55:
Abu Dharr al Ghafari (en av Profeten Muhammeds närmaste vänner) berättar:

Må båda mina öron bli döva och må båda mina ögon bli blinda ifall jag talar osanning.
Jag hörde Allahs sändebud (saw) säga:

”Ali är de rättfärdigas ledsagare och de otrognas bekämpare.
Han som hjälper honom är segrande och han som sviker honom är förlorad.”


En dag stod jag och bad med Profeten. En tiggare kom då in i moskéen och bad om almosor, men ingen
gav honom något. Ali var böjd i bön. Han pekade på ringen på sitt finger till tiggaren, som gick fram
till honom och tog ringen från hans finger.
Då sade den heliga Profeten(saw):

”Oh Allah! Moses bad till dig och sade: Herre, glädj mitt hjärta och
underlätta min uppgift och lös knuten på min tunga (Moses sägs ha läspat) så att de kan förstå mig,
och upphöj från mina fränder, Harun, min bror, som ställföreträdare och stärk min rygg med hans hjälp
och låt honom delta i min mission så att vi kan lovprisa Dig och minnas dig oftare.
Sannerligen ser du oss.” Och du inspirerade honom: ”Oh Moses! Alla dina önskningar har tillmötesgåtts.
Oh Allah! Jag är din slav och ditt sändebud. Glädj mitt hjärta och underlätta min mission och upphöj
från mina fränder Ali till min ställföreträdare och stärk my rygg med hans hjälp.

Sen fortsatte Abu Dharr:

Vid Allah, Budbäraren hade inte blivit klar med sin bön till Allah, förrän ängeln Gabriel kom ned till
honom med denna vers:

Sannerligen din herre är Allah och hans Budbärare och de som tror och
ber och ger almoser medan de är försjunkna i bön. Vem som än tar Allah
och hans Budbärare och dem som är troende till sin hjälpare, så kommer
Allahs parti sannerligen segra.

Koranen 5:55-5:56

Sunni källa:

Tafsir al Kabir av Al THalaabi

Andra som tagit upp frågan:

Den lärde Al Tabarsi, medan han kommenterade versen Majma al Bayan, skriver:

”Pluralformen har använts på Ali, för att uttrycka hans heder och storhet.” Lärda inom det arabiska språket använder sig av pluralformen för att visa respekt för personen.


Den lärde Al Zamakshari i hans bok Tafsir al Kashshaaf tar upp en annan punkt:

Ifall ni frågar hur det kommer sig att pluralformen används på Ali,
så ska jag säga att även om denna vers handlar om Ali, så används pluralformen för att övertala andra
att bete sig på ett liknande sätt och att ge almoser lika snabbt som Ali gjorde.
Det finns även en outtalad instruktion till de troende att alltid vara redo att ge till de behövande
även ifall man inte kan avsluta en så viktig uppgift som bönen.(3)

Låt oss ställa oss några enkla frågor:

 • Skulle Allah välja så många profeter, så många ledstjärnor, men inte välja vem som ska leda människorna och ledsaga dem fram till domedagen?
 • Skulle Koranen, den heliga boken som gett oss våra regler och förmaningar, den som är ofelbar och Allahs ord, ha fel?
 • Kan tiotusentals vänner till Profeten, verkligen alla vara så ofelbara att de inte gör något som helst fel?
 • Kan avundsjukan på Ali, hatet för Ali – ett hat Profeten förutspådde, inte verkligen leda till att man förfalskade och förvrängde för att få bort Ali ur folks medvetanden?

Koranen om att Allah valt vissa att leda människorna på jorden:

O’ David, we assigned you as Caliph (successor) on the earth …” (Quran 38:26) ”… We have assigned you (Abraham) as Imam (leader) for people …” (Quran 2:124

Moses valde sin egen ställföreträdare..och ändå finns det folk som hävdar att Profeten Muhammed inte hade så pass kunskap att göra detsamma? Skulle Allah låta människorna, dessa människor som svek tusentals profeter, styra världen utan en helig person att följa??

(Moses said: ”O’ Allah) assign me a vizier from my family, (that is) my brother Aaron (Haroon) …,” (Allah) said: ”We granted your

”Surely We gave the book to Moses and assigned his brother Aaron as his vizier.” (Quran 25:35)

”requests, O’ Moses.” (Quran 20:29-36)

And Moses said unto his brother Aaron: Take my place among the people.” (Quran 7:142

Här ber Moses om en viceregent och Allah uppfyller hans önskan. På samma sätt önskade Profeten (saw) en viceregent från sin egen släkt – Ali. Hans önskan blev också uppfylld.

Intressant att se här då att Sahih Bukhari nämner Profetens hadith om Ali:

Allahs budbärare sade till Ali: ”Din position till mig är som Aarons position till Moses, med skillnaden att det inte skall finnas någon profet efter mig. (4)

Andra anledningar:

Ali omnämns vid Profetens farvältal, i det höjer Profeten (saw) Alis hand och säger till folket:

”Såsom jag var er ledare, så är Ali er ledare”

(5)Abu Bakr och många andra vänner till Profeten, gratulerar Ali till detta. Hundratusentals stod i värmen och såg det här hända, men när Profeten dör, då kommer Profetens fiender på den fiffiga idéen att Ali inte blev kallad ledare, utan att Profetens ord egentligen menade Ali var deras polare, deras vän..Ja, Profeten Muhammed hade inget bättre för sig än att låta hundratusentals svettas i den värmen för att utnämna sin släkting Ali till vän av folket…logiskt? Knappast…

Allah den allsmäktige har gett oss otvetydliga bevis för hans existens, bevis som jag som muslim är 100% på. Enligt Islam så har Allah skickat över 120 000 Profeter, sändebud för hans budskap, för att vi ska gå den rätta vägen. Dessa valdes ut av Allah den allsmäktige. Ändå driftar sig vissa muslimer till att tro att han efter Profeten Muhammed inte valde ut någon som skulle representera honom på jorden. Allah hade genom hela den mänskliga historien valt vissa ledstjärnor för människorna att följa, plötsligt bestämde han sig för att låta ”demokrati” råda? Plötsligt lät han några hundra mötas vid Saqifa och välja en Kalif efter Muhammed (saw)? Samtidigt var Profeten Muhammeds (saw) kropp fortfarande varm och Ali och några nära vänner tog hand om begravningen..sannerligen sanna vänner som bryr sig om makten mera än om Profeten.

Al Suyuti – den kände sunnitiske imamen tar upp ett citat som återberättas av Ammar bin Yassir:

”Det återberättas genom Ammar bin Yassir (r.a) att en tiggare stod upp, medan Ali ibn Abi Talib (a.s) var böjd i bön. Då (Ali) tog han av sig sin ring och gav den till honom. Vid det tillfället, uppenbarade Allah denna Koranvers.(6)


Källhänvisning:

 

(1) Sunni
(1) Tafsir al-Kabir, av Ahmad Ibn Muhammad al-Tha’labi, under Vers 5:55
(2) Tafsir al-Kabir, av Ibn Jarir al-Tabari, v6, pp 186,288-289
(3) Tafsir Jamiul Hukam al-Quran, av Muhammad Ibn Ahmad Qurtubi, v6, p219
(4) Tafsir al-Khazin, v2, p68
(5) Tafsir al-Durr al-Manthoor, av al-Suyuti, v2, pp 293-294
(6) Tafsir al-Kashshaf, av al-Zamakhshari, Egypten 1373, v1, pp 505,649
(7) Asbab al-Nuzool, av Jalaluddin al-Suyuti, Egypten 1382, v1, p73 med Ibn Abbas som förmedlare
(8) Asbab al-Nuzool, av al-Wahidi, med ibn Abbas som förmedlare
(9) Sharh al-Tjrid, av Allama Qushji
(10) Ahkam al-Quran, al-Jassas, v2, pp 542-543
(11) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v5, p38
(12) Kanzul Ummal, av al-Muttaqi al-Hindi, v6, p391, Tradition #5991
(13) al-Awsat, by Tabarani, förmedlare Ammar Yasir
(14) Ibn Mardawayh, med Ibn Abbas som förmedlare
(2) Shia
– Bihar al-Anwar, av Allama Majlisi
– Tafseer al-Mizan, av Allama Tabatabai
– Tafseer al-Kashaf, av Allama Muhammad Jawad Mughniyah
– al-Ghadir, av Allama Abdul Husain Ahmad al-Amini
– Asbat al-Hudate, av Allama Muhammad Ibn Hasan Amuli

(3)Sunni

Tafsir al Kashaf, al Zamakshari, vl, p649

(4)Sunni: 1) Sahih al-Bukhari, Arabic-English version, Traditions 5.56, 5.700 (2) Sahih Muslim, Arabic, v4, pp 1870-71 (3) Sunan Ibn Majah, p12 (4) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p174 (5) al-Khasa’is, by al-Nisa’i, pp 15-16 (6) Mushkil al-Athar, by al-Tahawi, v2, p309

(5) Sunni: Ibn Hanbal, Ahmad b. Muhammad b. Hanbal b. Hilal b. Asad, Abu `Abd Allah al-Shaybani al-Marwazi `Affan b. Muslim b. `Abd Allah, Abu `Uthman al-Saffar al-Basri al-Ansari
(d. 219 AH/834 CE).
Hammad b. Salamah b. Dinar, Abu Salamah al-Khazaz al-Basri
(d. 167 AH/784 CE.
Ali b. Zayd b. Jud`an, Abu al-Hasan al-Taymi al-Basri
(d. 131 AH/749 CE) och många fler. Omars ord:
Well done Ibn Abi Talib! Today you became the Leader (mawla) of all believing men and women.

(6) Sunni: Al Tabarani i al Aswat- Reason and occasions of Revelation of the Holy Quran. Pg. # 145-146.

 

4 kommentarer

 1. Rafal 08 maj 2014

  Riktigt bra och intressant inlägg Bahlool 🙂
  tyckte mycket om det här

  Ali omnämns vid Profetens farvältal, i det höjer Profeten (saw) Alis hand och säger till folket:
  ”Såsom jag var er ledare, så är Ali er ledare”
  (5)Abu Bakr och många andra vänner till Profeten, gratulerar Ali till detta. Hundratusentals stod i värmen och såg det här hända, men när Profeten dör, då kommer Profetens fiender på den fiffiga idéen att Ali inte blev kallad ledare, utan att Profetens ord egentligen menade Ali var deras polare, deras vän..Ja, Profeten Muhammed hade inget bättre för sig än att låta hundratusentals svettas i den värmen för att utnämna sin släkting Ali till vän av folket…logiskt? Knappast…

  Varför kan inte många tänka logiskt ? de hittar bara på och tolkar som dem vill eller tolkar bara det som passar dem och deras tro :D. Jag tror att dem har brist på kunskap , kanske de har inte läst det här alls..
  Tack

 2. Bahlool 08 maj 2014

  tack kul du uppskattade det 😛 allt för mina kurdiska vänner 😉

 3. Rafal 08 maj 2014

  Hahaha va söt ,, uppskattar allt du gör för det e inte lätt att samla sådana info från shitt och sunni källor 🙂
  från vilken stad i Irak kommer du ? få jag veta ? 😀

 4. Bahlool 08 maj 2014

  Baghdad all the way hahaha 😛

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *