Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

18 kommentarer

 1. .: نور :. 18 oktober 2009

  Nu inväntar vi alla sionisters motargument o påhopp (av bla Jonas) 😀

 2. MammaMarie 18 oktober 2009

  Å, jag älskar Hassanain Rajabali. Har sett allt han har publicerat, tror jag…. han är mkt intelligent. Älskar lyssna på sådana personer.

 3. Darius 18 oktober 2009

  Alltså lol!! HELA VÅRAN RELIGION BYGGER PÅ ATT AVSTÅ FRÅN ALLT ONT! till och med SAKER SOM SKADAR VÅR HÄLSA…DET ÄR SÅ ÄCKLIGT DUMT OCH OMÄNSKLIGT ATT ENS JÄMFÖRA ISLAM MED TERRORN!!!!!! så enkelt ÄR DET BARA, FATTAR INTE VARFÖR ALLA HAIWANS I VÄRLDEN TROR Något ANNORLUNDA!!! AFFF blir arg att man måste ta upp något sånt här för att BEVISA ATT ISLAM AVSTÅR FRÅN TERRORISTER, så äckligt dumt att man blir förbannad, seriöst!!!! ARGGG :@ :@ :@

 4. Bahlool 18 oktober 2009

  Det är ju som mina inlägg om islam, man menar att vetenskapen klarade sig bra innan islam kom..man förvräner uppfinningar som de arabiska siffrorna och nollan, man menar att m uslimerna som försvarar sig nu i sina länder mot ockupation, bär skulden för krig osv..man har en historierevisionism utan dess like där man försöker svartmåla islam och muslimerna för att därmed rättfärdiga mordet och ockupationen av dessa ”vilda” muslimer..islam är ingen religion, utan en ideologi menar man lol..listan kan göras lång..

 5. Fanatisk demokrat 19 oktober 2009

  Tar avstånd?

  Detta stämmer inte för att det finns dom som kallar sig muslimer och för heligt krig (Jihad) mot oss alla som inte är muslimer. Äh tro inte på allt Bloggaren B skriver!

  Terrorism = Jihad/heligt krig

  Sanningen om Islam med utdrag från Koranen
  http://www.sanningenomislam.se/utdrag_ur_koranen.asp

  Jihad – Uppmaning till (o)heligt krig gentemot alla icke-muslimer

  Det är en plikt för er att strida [slåss, kriga] och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och ändå är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och ändå är detta ett ont för er- Gud vet, men ni vet inte (Surah 2:216).

  Det rättvisa straffet2 för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter detta (Surah 5:33).

  Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta (Surah 47:4-6)

 6. Fanatisk demokrat 19 oktober 2009

  Utdrag ur koranen
  Utskriftsversion

  Koranen, på arabiska al-kur’ān, betyder recitation, uppläsning, och är islāms heliga skrift. Koranen är influerad av såväl judiska som kristna skrifter, men med grova missförstånd eftersom någon arabisk version av Bibeln inte fanns tillgänglig för Muhammed. Koranen är en skrift avsedd för människor som inte längre älskar sanningen. Den är en villfarelse, en källa med demoniskt ursprung, en dom för de som inte söker eller älskar sanningen.

  Här nedan kan du ta del av ett antal utdrag ur koranens 6,666 verser och vad denna skrift säger om heligt krig, den kristna tron och kvinnan:

  Jihad – Uppmaning till (o)heligt krig gentemot alla icke-muslimer
  Det är en plikt1 för er att strida [slåss, kriga] och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och ändå är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och ändå är detta ett ont för er – Gud vet, men ni vet inte.
  (Surah 2:216; fördjupning)

  Det rättvisa straffet2 för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
  (Surah 5:33; fördjupning)

  När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
  (Surah 9:5; fördjupning)

  Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
  (Surah 9:29; fördjupning)

  Om3 ni icke vill gå fram till strid för Allahs sak, kommer Han att straffa er med ett smärtsamt straff och kommer att utvälja ett annat folk i ert ställe, och ni skall icke alls skada Honom. Och Allah har full makt över alla ting.
  (Surah 9:39; fördjupning)

  O du profet2, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning!
  (Surah 9:73; fördjupning)

  Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
  (Surah 47:4-6; fördjupning)

  Kommentar: Enligt islams trossatser ska Allah härska över hela världen utan undantag. Allting annat är relaterat till detta mål. Världen är således indelad i två delar, Dar-al-Salaam som betyder ”Fredens Hus” (House of Peace) och Dar-al-Harb som betyder ”Krigets Hus” (House of War). I ”Fredens Hus” härskar Allah och i ”Krigets Hus” lever människor som inte underkastat sig Allah och islam.

  Muslimer tror att Allah kommer att döma alla människor genom att väga deras goda gärningar (utförandet av islams fem pelare) mot deras onda. Därför tror de sig göra icke-muslimer en tjänst genom att tvångskonvertera dem under vapenhot och terrorism, för att på detta sätt ”rädda deras själar”.

  ”Vinnarna är de vars goda handlingar väger tungt i vågskålen, och de vars goda handlingar väger lätt i vågskålen är förlorarna som har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid” (Surah 23:102-103, Bernström).

  Otro, vilket ses som en form av avgudadyrkan av muslimer, måste rensas bort var man än finner den. Detta betyder krasst att muslimers mål är att sprida islam till alla som accepterar det och döda alla som inte accepterar islam.

  [1] Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud [Allah]. Om de då slutar strida skall alla fientligheter upphöra utom mot de orättfärdiga som vill kämpa vidare (Surah 2:193, Bernström).

  [2] Fight against them (non-Muslims) until idolatry is no more and God’s religion reigns supreme. But if they desist, fight none except the evil-doers. (Surah 2:193, Dawood)

  Eftersom västvärlden, främst Europa och USA, är överlägset militärt, ekonomiskt och befolkningsmässigt, kan man inte använda sig av traditionell krigsföring för att sprida islam där. Därför använder man sig av andra strategier. Den strategi som huvudsakligen används för att erövra väst för islam är mycket höga födelsetal bland muslimer, hög invandring och muslimska män som tar sig västerländska kvinnor till hustrur (barnen blir automatiskt muslimer om mannen i äktenskapet är muslim och muslimska kvinnor får överhuvudtaget inte ens gifta sig med en icke-muslim). Denna strategi har visat sig vara mycket effektiv och i dagens läge är det bara en tidsfråga innan muslimer kommer till en maktposition i Europa. När detta sker kommer även islams rätta ansikte att avslöjas – fred, demokrati och välstånd är då slut och Europa kommer på allvar att bli ett ”Krigets Hus” (Dar-al-Harb).

  Att dö, eller döda för islams sak är inte bara en hederssak för en muslim, utan ett sätt att behaga Allah. Det enda sätt4 en muslim kan försäkra sig om frälsning och evigt liv i paradiset är genom att bli martyr för Allah. Detta är skälet till att så många unga pojkar i Iran valde att frivilligt gå ut i krig. Dessa pojkar valde att dö för det falska löftet som Khomeini gav dem, symboliserat av en nyckel runt halsen som de skulle kunna öppna himlens port med. På uniformsryggen5 fanns broderat: ”Jag har imam Khomeinis särskilda tillåtelse att beträda himlen.” Barnens militära utbildning var att de studerade koranen och ayatollah Khomeinis läror i ett par veckor. Därefter skickades tiotusentals barn i Irans självmordsarmé mot irakiska kulsprutor. Barnen sändes in i döden först – för att fiendens kulor skulle vara slut då de riktiga soldaterna marscherade in. De fick uppgiften att röja minfält4 med sina kroppar, och de gjorde det. Ibland kommenderades de unga pojkarna att kasta sig emot högvolts-elstängsel för att neutralisera stängslena. Tusentals pojkar dog på detta sätt. För Khomeini var dessa iranska pojkars död en tillgång, inte en förlust. Khomeinis budskap till Saddam Hussein var: ”Vi bör offra alla våra älskade för islams sak. Om vi blir dödade, så har vi utfört vår plikt.”

  I Koranen (Surah 9:5) gjorde Muhammed följande befallning: ”döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem”. Två tolkningar6 kan göras här: Befallningen är deskriptiv, och förklarar hur Muhammed bekämpade hedniska stammar i Arabien under 600-talet. Eller så är den preskriptiv, och kräver att troende fortsätter kriget mot icke-muslimer tills Allah har lagt hela världen under sig. Sanningen är att dagens muslimer har tolkat denna vers preskriptivt. Att tolka ovannämnda suror från koranen som en ”inre kamp” vore ett gravt misstag.

  Jihad är en central plikt för varje muslim7. Ordet ”jihad” betyder kamp eller strävan, ofta i kontexten kamp mot förtryck eller kamp mot dem som motsätter sig islam. Nutida muslimska företrädare har definierat jihad utifrån flera perspektiv: försvaret av tron mot kritiker, ekonomiskt stöd för islams tillväxt och försvar, t.o.m. emigration till icke-muslimska länder med syftet att sprida islam. Men våldsam jihad har alltid varit en del av islams historia. Flera verser i koranen och i haditherna (Muhammeds rapporterade uttalanden) används idag av muslimska krigare för att rättfärdiga sina handlingar och för att rekrytera nya anhängare.

  I Sahih Al-Bukharis sunna, den mest erkända samlingen av hadither i hela muslimvärlden, läser vi:

  Allah’s Apostle was asked, ’What is the best deed?’ He replied, ’To believe in Allah and His Apostle’ (Muhammad). The questioner then asked, ’What is the next (in goodness)?’ He replied, ’To participate in Jihad (religious fighting) in Allah’s Cause’ (Vol. 1, Bok 2, Nummer 25)

  Jihad var således så viktigt för Muhammed att han gjorde det till den näst viktigaste gärningen inom islam. I samma hadithsamling säger Muhammed följande:

  Whoever dies without having fought in battle, nor having the sincere wish in his heart to fight in battle, dies on a branch of hypocrisy.

  Källa: http://www.sanningenomislam.se/utdrag_ur_koranen.asp

 7. Fanatisk demokrat 19 oktober 2009

  IDIOT !

 8. Simon Fredell 21 oktober 2009

  ”Islam tar avstånd från terrorism”

  Säg det till bin Laden eller till Ahmadinejad, som finansierar Hamas och Hizbollah. Eller till de arabiska folkmördarna i Darfur. Eller till de muslimer som sprängde bussar i London och tåg i Madrid.

 9. Bahlool 21 oktober 2009

  Simon, så när väst spränger upp och mördar är det ok..för det kallas ju inte terrorism 😉 Du borde inte öppna munnen när du får ifrån dig såna dumma anklagelser..vi tar avstånd från terror..har du hört talas om hiroshima och nagasaki? Om bombningen av Dresden? såtn är också terror. Hur många irakier har inte dött pga USA? det är också terror..så om du ska klaga på Ahmadinajad och muslimer, klaga på dina ledare först, såna som du valt..

 10. islamofob 31 oktober 2009

  Islam är långt ifrån fred. Islam tar inte alls avstånd från terrorism. Varför säger muslimer att dem som utövar terrorism är inte sanna muslimer när islam uppmanar dem till att kriga? Dem sanna muslimerna är dem som utövar sin religion på rätt sätt som t.ex. Usama bin laden. Surah: 2:216 Al-Baqarah, Surah: 5: 33-34 Al-Ma’idah, Surah: 9:5 At-Tawbah, Surah: 9:29 At-Tawbah, Surah: 9:39 At-Tawbah uppmanar muslim till att kriga för Allah och om dem inte gör det kommer Allah att straffa muslimer med svårt lidande. Islam har spridit sig genom våld och krig och det gör det än idag. Titta på vad som fortfarande pågår i mellanöster? Fortfarande vill man döda den danske journalisten för teckningarna av Muhammed. Varför dödar man alla som lämnar islam än idag? Varför erkänner inte muslimer detta? Varför försöker muslimer dölja islams sanna ideologiska rötter? Vakna muslim, islams lära är fel. Den lär bara fred för muslimer och inte för icke muslimer, er Allah är en avgud som var kände som mångud långt före muhammed fanns. Varför finns halvmånar på moskeer? Var följer ni Muhammed när han själv inte visste vad som skulle hända med när han dog. ’Vid Allah, trots att jag är Allahs Apostel vet jag inte vad Allah kommer att göra med mig
  Bukhari vol. 5:266’. Studera hans liv om vad han gjorde i Haditherna och bedöm om det är en Guds karaktär. Dem mest lärda och betrodda muslimska ledar i Saudi Arabien har skrivit ner allt om vad Muhammed gjorde och sade. Om ni muslimer är emot, våld, pedofili, mord, terrorism, månggifte, kvinno misshandel, lögn, förtryck. Varför följer ni Muhammed som begick alla dessa brott? Läs själva och lyssna inte på muslimska ledare som försöker dölja islams ideologi. Varför måste man dödas om man kritiserar islam? Är det så ni vill leva? Snälla sök sanningen på egen hand med sunt förnuft.

  http://www.youtube.com/watch?v=gGpJC3f3UHk

 11. Bahlool 31 oktober 2009

  lol…Denna islamofob är beviset för islams och muslimers tes att okunniga inte ska yttra sig. Även när man ger dem bevis, fakta, logik, även då, så står de kvar vid sina teser som inte har belägg i något annat än vissa personers skallar. Tusentals har lämnat islam, ändå lever de som de vill. Miljarder muslimer utöver inte våld, ändå är det de som har fel och män som Osama bin ladin är de som är de sanna muslimerna?..suck..

 12. islamofob 31 oktober 2009

  Bahlol: Du är den som är okunnig, du gör precis det jag skrev om. Du vägrar att inse och erkänna att det är så trotts bevis från din egen religion? Förklara för mig vad som menas i dem följande texter.

  islam skall påtvingas med våld
  ”Allahs Apostel sade, ’Jag har blivit beordrad att slåss med folket tills de säger, ’Ingen, utom Allah, har rätt att bli dyrkad. Text från Bukhari vol. 4:196

  Låt döda den som lämnar den Islamska religionen
  text från Bukhari vol. 4:260

  Även Fanatisk demokrat har tagit en hel del utdrag ur Koranen om tittar på hans kommentar lite längre upp. Förklara dem för mig? eller du kanske förnekar koranen?

  förklara för mig den här händelsen
  http://www.varldenidag.se/index.php option=com_content&task=view&id=5734&Itemid=98

  Och den här händelsen som drabbade flickan Rifqa Bary som lämnade islam och blev kristen.
  http://www.youtube.com/watch?v=fDQzBttgy6w

 13. Bahlool 31 oktober 2009

  islamfoob jag har ett inlägg någon dag gammal som talar om en muslim som konverterade från kristendomen och som blev illa behandlad av sin familj, något mycket vanligt när folk konverterar till islam. Vidare har vi lagar och samhällen som bekämpar muslimer (som du), vart är friheten då? Såna som du talar illa om islam och muslimer och hotar, varnar och skrämmer, sedan kommer ni och talar om frihet 😉
  Sorry men jag skiter fullständigt i Bukhari. Jag anser att stor del av Bukhari är bara skit, så vill du bevisa något för mig så kan du ju först och främst sätta dig in i hadithkunskapen ilm al rijal. Du talar om böcker som jag inte erkänner, bukharir är fylld av fel och det är ingen helig bok, det är ingen ofelbar bok. Det är därför jag säger dig du är okunnig, för du talar om ämnen du inte har någon som helst aning om.
  Att folk dör är väl inte så konstigt lol..jag men det finns tiotusentals som inte dödats, mördats eller skadats. Lol det är problemet med er smårasister, ni tror att ifall ni tar upp några enstaka fall, då ska dessa stå som bevis för alla de miljoner som inte är våldsamma eller farliga..suck..
  Så enligt dig är engla och mordet på henne ett exempel på svensk kultur? nej..det är ett enstaka fall..på samma sätt som dessa våldsamma händelser du försöker sprida är enstaka fall.

 14. islamofob 31 oktober 2009

  Bahlol: så du påstår att dem mest lärda och betrodda muslimska ledare som Ibn Kathir, Qortoby, Jalaleyn, Al Tabary i Saudi Arabiem ljuger om det som står i Haditherna, Bukhari? Du säger ju att du skiter i Bukhari. Böcker som du inte känner till? Vilka då? Känner du inte till Koranen? Vilken troende muslim du var. Personligen har jag inget emot muslimer som människor. Jag har själv muslimska vänner som skiter i Koranen och Haditherna. Dem kallar jag inte muslimer. Det jag har emot är Islams lära. Lär dig och skilja på människa och lära. jag träffade nyligen en muslimsk man som själv bekräftade att det är svårt att ta sig ur islam. Varför det inte finns folk som har skadats eller dödats när dem har lämnat islam är för att många flyr för sina liv. Sen har inte muslimer tillåtelse att utöva sharia lagar i dem flesta länderna i europa. Dina argument håller inte. Du verkar inte kunna din egen religon. Gå till dess ideologiska rötter och lär dig. Det spelar ingen roll hur mycket bevis du får. Du vägrar att inse fakta.

 15. Bahlool 31 oktober 2009

  Alltså snälla rara du..vet du ens vem Al Tabari var? Du tar upp namn som ibn Kathir, utan att ens känna till dessa personer..Vad har Koranen med Bukhari att göra? Det är som att tala med väggen..Bukhari är en samling hadither, samilng av vad folk säger sig minnas Profeten lär ha sagt. Du om någon borde veta hur minnet spelar oss vissa spratt ibland? Har du ”muslimska” vänner som skiter i Koranen, då är de utanför islam och därmed har du bevisat min tes om att man inte mördar folk som lämnat islam, att det sker ja, att det sker i så stor skala som du försöker antyda är skitsnack, Om en person skiter i Allah och Koranen och den heliga Profeten, då är man utanför islam. Så du motbevisar dig själv hela tiden grabben. Ja du har rätt det är jag som inte kan något om islam och dess rötter 😉

 16. emma 13 december 2010

  men kom igen bahlool på riktigt alltså… man kommer med bevis från din egen heliga skrift och du säger emot:S förstår inte riktigt. bry dig inte om haditherna.. okej, men det står klart o tydligt i koranen själv, att man ska döda?! bry dig inte om vem det är man ska döda osv, att det ens står ordet döda i en helig skrift är fel. en gud som är kärleksfull och som förlåter kan verkligen inte uppmana sina skapelser att döda varann.. koranen säger emot sig själv när det står att gud är kärleksfull och barmhärtig och att han förlåter, och senare står det, döda… sjukt, vem som hellst fattar att något inte stämmer, om du som människa förlåter din bror, granne, vän vad det än nu är hur ska då gud i himmelen inte kunna förlåta oss människor? något är snett i islam och jag kan slå vad om att du inte läser koranen utan bara kan al fatiha o sådant

 17. Bahlool 13 december 2010

  så Gud måste förlåta allt? Enligt dig borde en kärleksfull regering inte straffa oss, vi borde stjäla, skada, mörda och inte straffas för det? Det är ju det dummaste jag hört..Alla religioner kräver någon slags straff för dina illdåd..enligt dig så ska vi alla leva som vi vill, utan att straffas utan att få stå till svars? Jag vill verkligen inte vara barn till dig..de får alltså mobba, stjäla, mörda, men du ska förlåta dem allt? hehe..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.