Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

|| Förtrycker islam kvinnan? || av Noha Al-Haddad

En vanligt återkommande fördom om islam och muslimska män är att religionen och männen är förtryckare gentemot den muslimska kvinnan. På senare tid har även trenden ”muslimsk feminist” växt, ett väldigt felaktigt ställningstagande då det indikerar till att ”muslim” därmed islam inte är komplett eller rättvis gentemot kvinnan.

[ 1. ] Kvinnan i dagens så kallade fria demokratiska svenska samhälle tjänar ~20% mindre än en man oavsett om hon har exakt samma erfarenhet, exakt samma utbildning och presterar exakt lika bra – hennes lön är lägre för att hon är en kvinna. Detta just på grund av att det svenska demokratiska samhället ser männen som mer värda.

Islam värderar kvinnan utifrån hennes unika värde. I islam får kvinnan mindre arvsrätt, detta på grund av att de ekonomiska skyldigheterna (läs koranen [4:34]) ligger på mannen och kvinnan är fri från de skyldigheterna. Vad är svenska samhällets anledning? Kvinnor betalar lika mycket av sin lön till samhället trots orättvisan i hennes lön.

[ 2. ] 1400 år sedan gav islam kvinnan arvsrätt, rösträtt och jämställdhet. Något som väst idag skryter med att ha. Både arvsrätt och rösträtt skedde genom otaligt många protester och kvinnokamper, rösträtt infördes 1921 ”bara” ett par år efter islam i Sverige… 1893 infördes kvinnlig rösträtt för första gången i Nya Zeeland.

Läs koranen [60:12] med tafsir för synen på rösträtt i samhället.

[ 3. ] Jämställdhet – kvinnan och mannen är jämställda.

Inom islam är all form av förtryck, orättvisa och ojämställdhet mellan mannen och kvinnan fördömda. Inom islam är det ett KRAV att behandla kvinnan med respekt, heder och rättvisa. I islam har kvinnorna såsom männen obligationer att följa och de båda kommer att belönas likvärdigt om de följer den rätta islamiska tron.

Koranen understryker detta:
”Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna.”[4:124]

”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.”[16:97]

För mer läs även [33:35].

Kvinnan och mannen är skapade olika gällande både den fysiologiska och psykologiska aspekten därutav är de inte jämlika. Dessa olikheter är dock framhävda inom islam som något gynnsamt och värdefullt för samhället och för familjeperspektivet.

[ 4. ] Fördomar som används emot att kvinnor i islam är förtryckta är vanligtvis i samband med hedersmord, könsstrypning, tvångsäktenskap och våldtäktsoffer.

Koranen svarar till detta:

”Troende! Det är inte tillåtet för er att ärva [andras] hustrur mot deras vilja; och ni får inte utsätta [era hustrur] för hård behandling för att [förmå dem att begära skilsmässa och på så sätt kunna] återta något av vad ni har gett dem, såvida de inte bevisligen har gjort sig skyldiga till grovt oanständiga handlingar. Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er].”[4:19]

Äktenskap inom islam är byggd på ömsesidig kärlek och respekt:

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.”[30:21]

Arvsrätt:

”Män har rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar och kvinnor har rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar, vare sig det är litet eller mycket – en andel föreskriven [av Gud].”[4:7]

Mer om arvsrätt och fördelning: [4:11-12]

[ 5. ] Ifall muslimska kvinnor i islamiska länder inte har dessa rättigheter eller är förtryckta så beror det inte på Islam. Detta problem beror på den kulturella influensan över samhället som blandas ihop i religionens namn. Okunskap och ignorans är två medföljande anledningar att ingen förändring tillkommer.

Därmed bör trenden vara ”Jag är varken feminist eller icke feminist – Jag är Muslim.”

Skriven av Noha Al-Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.