Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bönen – Salah

|| Bönen = Salah ||

[ 1. ] Bönens innebörd.
[ 2. ] Hur skyddar bönen oss enligt koranen.
[ 3. ] Återberättelser [hadither] om bönen.
Bönen är en utav en troendes grunder, det är en obligation i islam att be fem gånger dagligen. Oberäkneligt många återberättelser talar om hur t.ex. vissa handlingar inte accepteras utan ens bön och att ifall man ber sin bön fullständigt korrekt så accepteras allt därefter.

[4:103] Och när ni åter är i trygghet, förrätta då bönen [på föreskrivet sätt]. Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.

[ 1. ] Bönens innebörd:

Bönen är den ställning som man är närmast till sin Herre, när vi står på bönemattan är det som att Allah omfamnar oss. Han lyssnar till oss och finns där för det vi har att lätta på hjärtat. Det första vi kommer att frågas efter på domedagen är vår bön, första bönen kommer vara Fajr bönen. ”Varför bad ni inte när jag kallade på er?” Vad ska man svara sin Herre?
Innan bönetiden infaller så utropas vanligtvis Adhan, vi måste först förstå vad det är som sägs i Adhan. Adhan är Guds kallelse till hans troende att komma till honom. Hur ignorerar man det? Gud kallar till oss att komma till honom! Oavsett om vi i dagsläge inte hör Adhanen i vår vardag så vet vi när bönen infaller och vi bör ha denna kallelse i hjärtat för i vårt hjärta bör vi ha koranen och där har vi om bönen. Gud kallar oss att minnas honom. Att tillbe honom.

[20:13-14] Jag har utvalt dig [till profet]; lyssna nu noga till det som skall uppenbaras [för dig]. Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!

När vår vän ropar på oss eller när våra föräldrar ropar på oss så går vi springande, för vi vet att det är respektlöst att inte svara deras kallelse och det skulle såra de – hur ska vi då inte springa när Allah kallar på oss?
Islam handlar inte om orden man yttrar eller saker man påstår, det handlar om ens handlingar. Att tro på Allah är första steget in till Islam men för att fortsätta denna väg, för att nå slutmålet som är paradiset måste man fortsätta på den väg Herren utsett för sina skapelser som är det bästa för dem.

pray

[ 2. ] Hur skyddar bönen oss enligt koranen?

En utav bönens effekter enligt Koranen, är att den skyddar en från synder och förbjudna saker,

[29:45] Och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft

Innebär denna vers att man är immun mot synder och onda handlingar genom bönen?
Svar: När en människa dagligen minns Allah, tillber honom och underkastar sig honom för den kärlek och övertygelse denne känner kommer denne minnas Gud i varje handling. Personen kommer skapa egna gränser i sina handlingar för att inte fela för denne minns Allah och minns hans sändebuds budskap. Versen innebär inte att en människa som ber blir syndfri, men den troende som ber och fruktar Allah utifrån kärlek kommer göra sitt bästa för att inte fela och Allah är med de som minns honom.

[1:152] Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!
Koranen beskriver de goda människorna på detta sätt:
[24:37] Av dem, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan avvända från åkallan av Gud och förrättandet av bönen och plikten att hjälpa de behövande
Imam Ali (as) förklarade vidare betydelsen av en troendes bön och sade: ”Gud, den Storslagne, har skapat ljus i Hans dyrkares hjärtan och tack vare dess sken kommer deras öron att lyssna och ögon att skåda och de lämnar hat och illvilja och lyder Hans befallningar.”

[Nahjul Balagha, Khutba 222]

[ 3. ] Återberättelser [hadither] om bönen:

Profeten (saw) sade: ”Bönen är (i själva verket) ett ljus i den bedjandes hjärta. Således, kan den som så önskar, illuminera sitt hjärta (med hjälp avbönen).”

[Kanz al-Ummal, vol. 7, hadith 18973]

Profeten (saw) sade: ”Vid (den bestämda) tidpunkten för varje bön, hör jag en kallelse som säger: ”O barn av Adam(A)! Fortsätt med bönerna för att släcka den eld ni har tänt mot er själva (genom att begå synder).

[Mostadrak al Wasael, vol 3, s. 102]

Profeten (saw) sade: ”Varje gång en muslim gör tvagning (wudhu) och ber de fem dagliga bönerna, faller hans synder från honom såsom bladen faller från trädet.”

[Al-Mojazat al-nabaviyeh, s. 202]

Imam Sadiq (as) sade: ”Bönen är den mest uppskattade gärningen hos den Uppsatta Guden och är profeternas(as) sista rekommendation.”

[Al-Kafi, vol. 3, s. 264]

Av Noha al Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *