Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Salam

Den heliga Profeten har sagt:

När ni möter varandra, så börja med att säga salam till varandra och omfamna varandra; och när ni lämnar varandra, så be varandra om förlåtelse.

Bihar-ul-Anwar, vol. 76, p. 4

Imam Jafar al Sadiq, sjätte Imam sade att Profeten Muhammed (saw) samlade Abd il Muttalibs barn och sade:

”Oh barn till Abd ill Muttalib! Starta med hälsningen, bry er om släktskap, be nattbönen medan människorna sover, ge föda till de behövande och tala väl och genom dessa handlingar kommer ni in i paradiset.

Bihar-ul-Anwar, vol. 69, p. 393

Imam Jafar al Sadiq har sagt:

Den som börjar en hälsning, är mera älskad av Allah och Hans Profet.

Wasa’il-ush-Shiah vol.12, p. 55

Den heliga Koranen 2:210

Förrätta bönen och ge åt de nödställda! Det goda ni sänder framför er [till Domen] skall ni återfinna hos Gud; Gud ser vad ni gör.

Och när de som tror på Våra budskap kommer till dig, säg då: ”Fred vare med er! Er Herre har för Sig stadfäst nådens och barmhärtighetens [lag]; den av er som av okunnighet gör orätt och som därefter ångrar vad han gjort och vill bättra sig [skall finna] Honom ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Koranen 6:54

Profeten (saw) satt en gång med sina följeslagare och de talades vid. En person kom in och hälsade inte ens, Profeten (saw) frågade honom då varför han inte hälsade? Varför han inte bad om lov att stiga in? Gå ut igen, sa Profeten (saw) och be om lov att stiga in och säg salam först innan du kommer in.

Profeten (saw) har sagt:

”Åh Muslimer! Ni kommer inte träda in i paradiset, om ni inte är vänliga mot varandra, om ni inte varmt säger Salam till varandra när ni möter varandra.

Allah älskar dem som säger Salam först.

Imam al Hussein bin Ali (a.s) sade:
”Sjuttio belöningar är den belöning en person får som börjar hälsningen och enbart en belöning till den som besvarar hälsningen.”

Imam al Sadiq (a.s) sade Den som börjar en hälsning, är mera älskad hos Allch och Hans Profet (saw).

 

16- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”ابدؤوا بالسلام قبل الكلام، فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه”18.
Profeten (saw) sade:
Börja med hälsningen innan ni talar, den som börjar tala innan hälsningen så svara inte honom

 

Wasaail al Shiaa, al hoor al alaamalli del 12 sida 56

Salam är ett av Guds namn, ooch därmed, anses det vara ett gudomligt, eller en helig hälsning. Det är Profetens (saw) råd och Imamernas (a.s) att: ”Ifall någon börjar tala till er utan att först säga Salam, svara inte honom.” (1) Imam al Sadiq (a.s), har sagt, att den person, som avhåller sig från att säga Salam till andra, är en snål och ond varelse.” (2)

1. Safinatol-Bihar, Muhaddes Qomi, vol. 1, p. 649.
2. Mizan al Hekmat, Reyshahri, vol. 4, p. 535.

 

Imam al Sadiq (a.s) återberättar från sina förfäder (a.s) att Profeten (saw) sade: ”Svara inte den som börjar tala utan att först ha hälsat er med fred (salam), och han (saw) också sade: ”Låt ingen delta i er måltid, förrän de har hälsat med fred (salam).

 

Imam al-Sadiq (AS) narrated from his forefathers (AS) that the Prophet (SAWA) said, ‘Do not answer the one who begins to talk before having greeted you with peace’, and he (SAWA) also said, ‘Do not allow anybody to partake of your food until they have greeted with peace.’

[al-Khisal, p. 19, no. 67]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *