Press "Enter" to skip to content

Tawassul

Ett av de mest debatterade fenomenen inom islam är synen på Tawassul, ett sätt att nå Allahs öron utan direkt bön, utan med hjälp av mellanhänder. Frågan om Tawassul har varit till debatt i många århundraden. Shia som sunni har inga som helst problem med frågan, men på senare år har salafismens/wahabismens syn i frågan, en negativ syn där de förklarar det som ett påhitt, lett till att allt fler börjat ifrågasätta fenomenet.

Att det ifrågasätts är rätt bisarrt, för den heliga Koranen är klar i frågan.


-[None shall have the power of intercession, but such a one as has received permission (or promise) from (Allah) Most Gracious] Koranen (19:87)

Ingen skall få tillstånd att göra Tawassul förutom de som Allah gett tillstånd till.Vilka personer dessa är, det kommer vi till lite senare.

[Who is there can intercede in His presence except as He permitteth?] Koranen (2:255)
-[no intercession avail except for those for whom permission has been granted by (God)]Koranen  (20:109)
-[And those whom they call upon besides Him have no authority for intercession, BUT he who bears witness of the truth and they know (him)]Koranen  (43:86)
-[And how many an angel is there in the heavens whose intercession does not avail at all except after Allah has given permission to whom He pleases and chooses]Koranen  (53:26)

I alla dessa Koranverser, så ser man klart och tydligt, att det är upp till Allah att bestämma vem som får tillstånd att nå honom med våra böner, med våra förhoppningar.

Vidare säger Koranen:

O ye who believe! Do your duty to Allah, seek the means of approach unto Him, and strive with might and main in his cause: that ye may prosper. (5:35)”.

Wasila är “sätt att nå närhet”, alltså något eller någon som hjälper en att komma närmare Allah. Så i detta fallet är det inte fråga om direkt bön till Allah, utan man har en slags mellanhand, som “lägger” in ett gott ord. Allah säger till oss inte att vi ska skapa något (som tex avgudabilder) utan han menar vi ska finna dessa personer med speciell status och plats.

Detta uppdrag att hitta dessa Wasila, är en uppgift som både människor och djinn har fått och vi shiamuslimer menar att vi har hittat dessa personer, dessa 14 heliga personer, med början med Profeten Muhammed och den siste är al Mehdi, messias.

Eftersom vi inte har kontakt med djinner, och inte heller med änglarna, så kan ingen av dessa vara vår ledsagare, vår Wasil.Jorden är befolkad av människor, och därmed måste denna Wasila vara en människa. Såsom det sägs i den heliga Koranen:

“If there were angels on the earth I would send them an angel as a Prophet from heaven. Koranen (95).”

Vi däremot fick en människa som Profet och människor som imamer. Det måste klargöras att både med eller utan dessa “mellanhänder” så är det upp till Allah att godkänna eller inte godkänna, att acceptera den bedjandes bön är alltså upp till Allah. Man kan då undra varför man ska förlita sig på dessa personer? Vår syn kan sägas vara att vi tror på “goda kontakter”. Som när du går för att söka jobb, har du kontakter så har du större chanser att få jobbet.

Många muslimer ber varandra att be för dem, gör dua för mig, be för mig. Betyder detta att man tror dessa vanliga människor kan hjälpa ur egen kraft? Nej!. Det betyder bara att man tror att vissa människor kanske är mer älskade hos Allah för att de är goda, för att de inte syndar lika mycket eller man tror att ju fler som ber för en desto bättre, därför tar man dessa människor till hjälp.

Sunnisyn

Sunnis är inte överens om Tawassul, eller det var de fram till Ibn Tammiyya och hans studenter började sprida sin version av islam, en version som i modern tid övertagits av wahabiterna/salafiterna. Resterande sunniter har en syn om Tawassul som liknar shiamuslimernas.

Det är ijmaa eller konsensus bland de fyra sunnitiska lagskolorna och deras representanter om Tawassul och dess giltighet(1). En av de fyra sunnitiska imamerna, al Malik bin Anas, fick en gång en fråga ställd av den abbassidiska Kalifen Mansur al Dawaniqi, ifall denne skulle vända sig mot Profetens grav eller mot Mecka, när han ska be Allah om saker? Al Malik svarade:

“Varför vill du vända dig från Profeten, när han (Profeten Muhammed) är wasilah (verktyg att nå Allah) för dig och för din far Adam, när Allah återuppväcker oss på domedagen. Vänd dig mot Profeten, och sök hans förbön. (2)

Wahabiterna/salafiterna har sina rötter ibland den sunnitiska Hanbaliskolan, denna skolas imam, Ahmed ibn Hanbal, förespråkade att man skulle nå Allah genom Profeten Muhammed (saw). (3) Al Hanbali sade:

“Den korrekta positionen för Hanbaliskolan är att det är tillåtet i ens förbön, för att användas av de troende och det sägs att det är mustahab(gillat/att föredra). Imam Ahmed sade till Abu Bakr al Marwazi, Låt honom använda sig av Profeten som verktyg i sin bön till Allah.”

Imam Al Shaafii (Shafiiskolan)gjorde Tawassul genom Profetens familj, Ahlul Bayt när han sade:

“Profetens familj är mitt verktyg och min mellanhand till Honom (Allah). Genom dem hoppas jag att jag får min rätta belöning vid domedagen” (4)

Allamah Nawwawi, ännu en sunni råder muslimerna att stå inför Profetens grav och säga:

Den vallfärdande borde vända sig mot Profetens grav och göra honom till sin mellanhand (Tawassul) för att nå Allah och söka hans hjälp att få hjälp av Allah, på samma sätt som beduinerna som besökte Profetens grav stod där och sade ” Fred vare med dig oh Allahs Profet” och jag har hört att Allah har sagt:

Om Vi sänder ett sändebud är det för att han med Guds hjälp skall göra sig åtlydd. Men om de kommer till dig efter att ha gjort sig själva orätt [med sin synd] för att be om Guds förlåtelse, och om Sändebudet ber om förlåtelse för dem, skall de finna att Gud i Sin barmhärtighet tar emot den ångerfulles ånger. (Koranen 4:64)

Det är därför jag kommit till dig för att få förlåtelse för mina synder och att få dig att vara min mellanhand med Allah (5)

Ibn Qudamah Hanbali säger:

“Stå vid Profetens grav och säg :” Jag har kommit till dig för att få förlåtelse för mina synder och att du ska vara min mellanhand med Allah. (6)

Imam Ghazzali (en av de mest kända lärda inom sunniislam) skrev i sin bok Ihya’ ‘Ulum al-Din, i en speciell sektion just om besök till Profetens grav. Om sättet att gå till Profetens grav och hur man ska be om förlåtelse och botgöring säger han:

“Profeten ska göras till verktyg för att få medling och med ansiktet vänt mot graven, ska den vallfärdande be Allah för Profetens plats och med orden ska man säga: ” Oh Allah, sannerligen har du sagt

Om Vi sänder ett sändebud är det för att han med Guds hjälp skall göra sig åtlydd. Men om de kommer till dig efter att ha gjort sig själva orätt [med sin synd] för att be om Guds förlåtelse, och om Sändebudet ber om förlåtelse för dem, skall de finna att Gud i Sin barmhärtighet tar emot den ångerfulles ånger. (Koranen 4:64)

Oh Allah sannerligen har vi hört Dina ord och vi lyder Ditt påbud, genom att komma till Din Profet för att söka hans medling till dig för våra synder; hur tunga är inte synderna på våra ryggar! Vi ångrar våra misstag och vi erkänner våra fel och misstag, acceptera vår botgöring för hans skull, gör din Profet till vår medlare och förhärliga oss genom hans position och hans rättigheter hos Dig.

Vidare lade han till:

Det är rekommenderat att den vallfärdande ska gå dagligen till Jannat al Baqi och efter att ha hälsat Profeten, ska han vallfärda till gravarna tillhörande Hassan bin Ali, Ali ibn al Hussain, Muhammed bin Ali och Jafar al Sadiq och ävenn utföra bönen i Fatimahs moské. (7)

Så inte nog med att dessa sunnitiska lärda säger att man ska använda Profeten Muhammed som medlare, utan även hans ättlingar, de imamer som är begravna i Jannat al Baqi.

Deobandis (Talibanernas skapare) hatar shiamuslimerna och anser shias vara otrogna, men även de, de som ska stå salafiterna/wahabiterna nära, har sagt att det är tillåtet att söka hjälp från Allah, genom Ali. Så de delar shiamuslimernas syn i frågan. De menar att Ali är en hadi, en slags ledsagare. Enligt deras lärda så ska man säga(8):

“Oh ta bort okunnigheten från oss och upplys oss med realiteter och kunskap genom Ali, din sanna ledsagare för kunskap.”

Så uppenbara är orden, så uppenbara är haditherna, så uppenbar är sunnah, så uppenbar är fakta, ändå är vissa blinda för Koranens och hadithens ord. Varför? Så sunnis, shias och Mutazilla delar samma syn om tawassul.

Mutazillasyn

Mutazilla var en gruppering av lärda på medeltiden, som skiljde sig mot sunnis som shias. Deras syn om Tawassul

“I praise Allah for Whose Dignity and Light the residents of the skies and the earth seek means of approach towards Him. Amoung His creation we are the means of approach.” (9)

Ibn Abil,, var en känd Mutazilla, han menar att dessa ord yttrades av Profetens dotter Fatima, en av dem som shias menar är en mellanhand i vår kontakt med Allah.

Vilka är Wasila?

Wasila, mellanhänderna, är de 12 imamerna, Profeten och dennes dotter Fatima. I hadith och i Koranen har de gång på gång omnämnts. Sunni som shia är överens om deras status. De enda som står emot är wahabiterna, denna sekt som skapades på 1700-talet och som anser sig ha rätten att förklara alla för kuffar, otrogna, om de inte följer deras åsikter. Så enligt dem är över 1.4 miljarder muslimer otrogna..

Motargument

Vissa personer hävdar att Profeten Muhammed ju är död, och därmed kan man inte be honom om tawassul. För att besvara dessa så kommer här en text från Imam Ahlul Sunnah alusi al Baghdadi, som refererar til Abd al Salam som säger:

“Det är tillåtet att åberopa Allah å Muhammeds vägnar, eftersom Profeten Muhammed är ledaren över Adams barn”. Alusi menar även att tawassul är tillåtet och till stöd tar han texten ovanför och sade även:

“Det finns ingen invändning mot att göra Tawassul till Allah med hjälp av hedern och främsta positionen av Profeten, om det sker under hans liv eller efter hans död, eftersom hans status här är i relation till de attribut som Allah den allsmäktige gett upphov till. Tawassul med hjälp av andra än Profeten är också tillåtna, så länge dessa personer anses vara i en position som visar att de är hedrade av Allah. (10)

Al Hafiz ibn al Jawzi skriver i boken Kitab al Wafa (al hafiz= kan Koranen utantill))

“Abu Bakr al Minqari sade: “Jag var med al hafiz al Tabarani och al hafiz Abu al Shaikh i Profetens moské och vi var i svårigheter. Vi var jättehungriga. På denna dag och nästa svalt vi och fick inte tag i någon mat. När kvällen kom, vände jag mig till Profetens grav och sade: “Oh Allahs Profet, vi är hungriga, vi är hungriga”! Abu al Shaikh sade till mig: “sitt, vi kommer få mat eller vi kommer få döden”. Vi somnade in. Al Tabarani var vaken. Då kom en Alawi (ättling till Ali) och knackade på dörren med två pojkar vid sin sida, var och en av dem bar på ett palmbladskorg fylld med mat. Vi satte oss upp och började äta. När vi var klara sade Alawin: “Oh folk, hade ni beklagat er till Profeten? Jag såg honom i en dröm och han gav mig befallningen att jag ska komma med lite mat åt er.” (11)

Det finns många fler hadither och berättelser om hur folk bad Profeten om hjälp även efter hans död, men artikeln är redan för lång.

Slutsats

Det är alltså utan tvekan att Tawassul, till levande som döda personer, är en rättighet och en positiv gärning, en gärning som är omtalad i den heliga Koranen och i hadithböckerna. Problemet uppstår när vissa grupperingar, först dök de upp under Ibn Tammiyyas ledning på 1200-1300 talet. Denna person ställs högt bland wahabiterna, men frågan är varför är hans ord viktigare än de ord som härstammar från Allah själv i Koranen, från Profeten själv i haditherna och från de personer som såg Profeten, levde med Profeten och umgicks med Profeten? Borde inte deras ord väga tyngre?

Tawassul är inget tvång, en muslim kan eller kan inte använda sig av det, men våra kära wahabiter går så långt att de förklarar det för shirk, otro, och detta har gett dem möjlighet att jaga och mörda dem som utöver Tawassul. De missförstår konceptet, med flit eller inte, det vet bara de själva; och därmed ändrar de på ett islamiskt koncept som stödjs av sunniter och shiiter.

Här kommer en känd shia Dua, en förbön, som har en bra översättning. Vidare läses den med en helt underbar röst.

Answering Ansar om Tawassul med olika källor för och emot.

—————————————————————————————————-

Källhänvisning:

(1)

1. Sharh al-Mawahib’ vol. 8′ p. 304;
2. al-Majmu” vol. 8′ p. 274;
3. Ibn ‘Abidin’ vol. 5′ p.254;
4. al-Fatawa al-Hindiyyah’ vol. 1′ p. 266 and vol. 5′ 318;
5. Fath al-Qadir’ vol. 8′ p. 297′ 298
6. al-Futuhat al-Rabbaniyyah ‘ala al-Azkar al-Nabawiyyah’ vol. 5′ p. 36

(2)

Al-Mughni ma’ al-Sharh’ vol. 3′ p. 588; al-Sharh al-Kabir ma’ al-Mughni’ vol. 3′ p. 494; al-Qadi ‘Iyad in al-Shifa (2:92-93)

(3)

Imam of Ahl’ul Sunnah ‘Ala’ al-Din al-Mardawi said in his book al-Insaf fi ma’rifat al-rajih min al-khilaf ‘ala madhhab al-Imam al-mubajjal Ahmad ibn Hanbal (3:456)

(4)

1. Ibn Hajr Haytami’ in Al-Sawa’iq al-muhriqa li ahl al-dalal wa al-zandaqa (eg page 180)

2. al-Khayrat al-hisan (p. 69) This has also been found in Diwan al-Shafi’i as edited by ‘Umar Faruq al-Dabbagh (Beirut: Dar al-arqam’ n.d.) p. 50.

3. al-Sawa’iq al-muhriqa li ahl al-dalal wa al-zandaqa (eg page 180) and al-Khayrat al-hisan (p. 69):

(5)

Al-Majmu” vol. 8′ p. 274; Fayd al-Qadir’ vol. 2′ p. 134; I’anah al-Talibiyyin’ p. 315.

(6)

1. Al-Mughni ma’ al-Sharh’ vol. 3′ p. 588;
2. al-Sharh al-Kabir ma’ al-Mughni’ vol. 3′ p. 494

(7)

Ihya’ ‘Ulum al-Din’ vol. 1′ pp. 258-261

(8)
Ashraf Ali Thanvi in his Sharh Ahfaq “Taleem al Deen” page 171 (Dar al Ishat Publishers’ Karachi.
Maulana Haji Imdadallah Muhajr Makki in “Irshad Murshid page 13 published by Ashrafeeya Deobandia Publishers).
Maulana Husayn Ahmad Madani in “Silasil Tayibba” page 14 (Published by Dar al Islameeya’ Anarkali’ Lahore)

(9)

Ibn Abi’l-Hadid Mu’tazali, Sharhe Nahju’l Balagha, Volume IV, page 79

(10)

(Tafsir Ruh al-Ma’ani, vol. 6, page128)

(11)

Al-Hafiz Ibn Jawzi, Kitab al Wafa, Page 818, #1536

17 Comments

 1. RZA
  RZA 03 november 2009

  Vikten av monoteism i islam är oerhörd och varje sedvänja som utmanar detta även det minsta ska man akta sig för. Jag tar stort avstånd till tawassul och har gjort det i många år. Inte för att jag blivit “hjärntvättad” av salafis utan på grund av sunt förnuft. Jag vet inte vilka dessa lärda är du presenterar eller hur evidencen är att de sagt så men det finns otaliga koran texter som säger tvärtom.
  “And (all) the Most Beautiful Names belong to Allah, so call on Him…” (Quran, 7:180)

  “You alone do we worship, and Your aid alone we seek.” (Quran, 1:5)

  “Say [O Muhammad]: ‘I have no power over any good or harm to myself except as Allah wills’” (Quran, 7:188)

  “And your Lord says: ‘Call on Me, I will answer your (prayer).’” (Quran, 40:60)

  “Verily those whom you call upon besides Allah are servants like you. Therefore, call upon them, and let them listen to your prayers, if you are (indeed) truthful!” (Quran, 7: 194)

  “Call upon those whom you imagine beside Allah! They have not an atom’s weight of power either in the heavens or in the earth, nor have they any share in either, nor does He need any of them as a helper.”(Quran, 34:22)

 2. Bahlool
  Bahlool 03 november 2009

  RZA jag svarade men jag var på möte och det försvann så här kommer svaret igen:
  De personer jag tog upp var bara en liten minorietet av de många sunnilärda som nämnt saken ifråga. Vidare var det (om jag minns rätt) enbart hanafiskolans Imam som var emot det men hans skola accepterade och godkände fenomenet.
  Omar själv bad Abbas göra tawassul som Profeten, för att få lite regn. Så Omar, visste han inte bättre? Hade han fel?
  Du missförstår, som så många salafis/wahabis gjort, när ni tror att man tillber eller tror att de personer man gör tawassul till har makt att göra saker och ting från egen kraft. Koranen godkänner det, Profeten godkänner det, hadith och sunnah godkänner det..så varför förbjuda det och säga det är shirk?

  I slutändan följer vi Mohammeds (saw) budskap inte wahabiternas, inte mitt eller kalifernas utan Profetens. Det du och wahabiterna gör är att ni menar att Profeten hade fel.
  Som de verser du tog upp, de säger klart att dessa heliga personer inte har makten själva att bestämma över de här sakerna. Samma som med när du är sjuk, du säger ju inte att läkaren har makten över liv och död utan du menar att det är Allah och att läkaren är HANS verktyg..

 3. RZA
  RZA 03 november 2009

  Jag förstår inte nyttan av att be någon annan än gud om saker, det känns som en omväg. Jag säger inte att tawassul = shirk utan shirks onda lille bror 🙂 I slutändan så är det ändå din avsikt eller “niah” som är det viktiga, och gud vet om det var att sätta andra vid hans sida eller inte. Endast gud vet människors avsikter och det är inte min uppgift att “anta” en massa saker. Agree to disagree som man säger 🙂

 4. Bahlool
  Bahlool 03 november 2009

  men efter alla fakta och bevis så säger du ändå emot 😉
  Allah har särskild kärlek för vissa personer, däribland den heligaste människan av dem alla Profeten..

 5. RZA
  RZA 03 november 2009

  Faktan var inte tillräcklig bror, den faktan som jag skrev in är viktigare för mig än t.ex. vad Ashraf Ali Thanvi whatever skriver i sin Sharh Ahfaq ”Taleem al Deen” whatever på sidan 171 😛

 6. RZA
  RZA 03 november 2009

  Föresten hur ska man veta vilken av profetens familj eller följeslagare man ska be hjälp om i olika situationer. Har hört om folk som säger ya ali, ya abolfazl, ya mahdi osv. Låter som de gamla grekerna som ropade zeus, apollo, poseidon osv när det passade.

 7. Bahlool
  Bahlool 03 november 2009

  haha ja men jag tror jag tog upp tex att en av sunniterna sade att man ska gå till jannat al baqi och där nämna de imamer (shia) som är begravna där.
  Sen finns det hadith som säger att även Adam kallade några namn och Noah (även det sunni hadith) och när folk frågade Profeten vilka dessa var så sa han det var de 5 Ahlul Bayt som omnämns i Aishas hadith.
  Men majoriteten av muslimerna, shia som sunni tillåter tawassul…vi talar om 3 av de 4 sunni lagskolorna, dessa sa det är ok..då kommer ashraf Ali thanvi verkligen på andre plats.

 8. Rätt tolkning av Islam
  Rätt tolkning av Islam 04 november 2009

  “Men majoriteten av muslimerna, shia som sunni tillåter tawassul…vi talar om 3 av de 4 sunni lagskolorna, dessa sa det är ok..då kommer ashraf Ali thanvi verkligen på andre plats.”

  _ vilka sunniskolor tilllåter detta?

  – Vilken del av sunni säger att detta är den enda rätta sanningen och fakta?

  – Vilken del av islam säger detta?

  – Vilka muslimer säger detta?

  KÄLL HÄNVISNING SAKNAS!!!

 9. MammaMarie
  MammaMarie 04 november 2009

  Att be någon annan att be för sin sak är väl inte konstigt? Om jag träffar någon som jag antar är mer involverad i böner och verkar känna till “det inre” mer esoteriska mer än jag, så ber jag mer än gärna denne person att be Gud hjälpa mig, då jag (kanske)förmodar att Gud svarar denne person mer än mig?

  Gud älskar när vi ber för varandra…

  Masomeen (som jag ju tror på) känner Gud mer än du och jag gör och jag VET att Gud älskar dessa, naturligtvis skulle jag föredra att dom bad Gud lösa problem åt mig då jag är säker på att Han beviljar dom det de ber om.

 10. Tasnim
  Tasnim 04 november 2009

  Jag ber till Allah utan att göra det i nagons namn. Vem som säger vad om vad tawassul är och dess gränser, tja, intressant att läsa om men jag tar det säkra före det osäkra och ber helt enkelt till Allah med en en stark tillit till att Han hör min bön ända.
  En liten fundering bara… om det är Ok att be till Gud i t ex profeters o helgons namn.. sa är det alltsa korrekt av de kristna som ber i Jesu namn? Det är ju samma sak isafall. Personligen försöker jag att undvika luddiga kanter.. sa att säga.

 11. MammaMarie
  MammaMarie 04 november 2009

  Snälla, man ber inte till Gud i någons namn. Man ber någon annan, ex profeten eller imamer be till Gud för något jag vill.

 12. Bahlool
  Bahlool 04 november 2009

  Ja klart det r ok med Jesus.

 13. Z
  Z 04 november 2009

  Bäst enligt mig, är att be direkt till Gud. Varför ha mellanhänder?

 14. Bahlool
  Bahlool 04 november 2009

  Tasnim även enligt Ibn Tammiyya, förgrundsgestalten i frågan hos salafiterna, ansåg två saker:
  1. att man kan göra tawassul genom en levande person
  2. att man kan göra tawassul genom Profeten när man är död.
  Så när du är död och möter din skapare, då kan du be någon av dessa personer som är heliga, att lägga in ett gott ord för dig.
  Mitt problem är inte med folk som inte gör tawassul, mitt problem är de som gör det till shirk, när det är godkänt och propagerat för bland shia som sunnilärda..

 15. Bahlool
  Bahlool 04 november 2009

  Rätt tolkning det fanns källhänvisning, hur är det med att läsa? resten av dina frågor fanns det också svar på i inlägget

 16. Tasnim
  Tasnim 04 november 2009

  Snälla? Det finns de som menar att tawassul är att be till Gud t ex i Profeters och helgons namn. Och sa de da som ber till döda om att medla… Jag avstar fran bada.
  Jag är som sagt säker pa att Gud hjälper alla sina tjänare hur, när och varför Han än vill.
  Bahlool, jag vet, Profeten kommer att medla mellan oss och Gud pa domedagen. Men jag snackar om människor som ber till döda om hjälp. Var gar da gränsen mellan tawassul och shirk? Uppenbarligen skiljer sig asikterna drastiskt at. Därför avstar jag.

 17. Bahlool
  Bahlool 04 november 2009

  JO jag har mött vissa som trodde att imamerna hjälpte genom sin egen makt, att de liksom hade makten att bestämma, men det handlar då om missförstånd och det gäller att upplysa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *